Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
diumenge, 14 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Urbanisme - Activitats
TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL D'ORDENACIÓ D'ESTABLIMENTS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA AL MUNICIPI DE VALLS


NORMATIVA

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1. El Pla Especial d'Ordenació i d'Establiments de Concurrència Pública ordena, al terme municipal de Valls, els espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics, en funció de la seva activitat i ubicació, i en regula la capacitat, focus emissor de soroll i altres característiques.

Art. 2. Ordenació per activitats.
Als efectes de la ordenació, s'estableixen els següents grups d'activitats:
Grup 1. Activitats de restauració.
Subgrup 1.1. Restauració. Aquells establiments, sigui quina sigui la seva denominació, que serveixin al públic menjars i begudes per a ser consumits al mateix local amb un preu fixat.
Subgrup 1.2. Bars. Aquells establiments, sigui quina sigui la seva denominació, que disposen de barra i que també poden disposar de servei de taula, que serveixin al públic, segons un preu fixat, begudes acompanyades o no de tapes i entrepans, freds o calents, per a ser consumits al mateix local.
Grup 2. Activitats d'ambientació musical i/o espectacles.
Tenen la consideració d'establiments d'ambientació musical i/o espectacles aquells àmbits on l'activitat principal genera un nivell sonor al seu interior, superior als 68 db (A) com les discoteques, sales de festes, bars musicals, cafès-cantant i cafès-concerts.
Grup 3. Activitats de màquines recreatives i d'atzar.
Grup 4: Activitats no compreses als grups anteriors.

Art.3. Ordenació per ubicació.
S'estableixen les zones següents:
Zona A: Nuclis històrics centrals (Valls, Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets).
Zona B: Resta del sòl urbà.

La delimitació de les zones queda assenyalada als plànols annexos.

Les condicions generals d'estètica i elements arquitectònics seran les que fixa el Pla General, d'acord amb la zona.

Art. 4. Capacitat.
Amb caràcter general, la capacitat màxima dels locals es determinarà per la proporció d'una persona per cada 2 m2 de superfície total construïda.

Art.5. Focus emissors de sorolls.
En cap establiment de concurrència pública el nivell sonor al centre de la porta exterior oberta o en qualsevol punt exterior superarà els 45db escala A.

CAPÍTOL II: ORDENACIÓ DE LES ACTIVITATS DEL GRUP 1 A LA ZONA A.

Art. 6. Delimitació.
Aquesta ordenació és d'aplicació a les activitats del grup 1 de l'article 2n situades a la zona A.
S'entén, d'acord amb el plànol núm. 1, que l'àmbit al qual és d'aplicació aquesta ordenació és el que es troba dins la zona grafiada, sempre que els solars o edificacions tinguin façana a un vial que també estigui dins d'aquests àmbit.

Art. 7. Sense contingut.

Art.8. Sense contingut.

Art.9. Sense contingut.

Art.10. Capacitat.
La capacitat total màxima dels locals subjectes a l'ordenació especial, no serà superior a 50 persones en total.

Art.11. Emissió de sorolls.
L'emissió de sorolls per les activitats del grup 1 a la zona A, no superarà els 68 db escala A, ni vibracions superiors a 5 pals, totes mesurades al focus emissor.

Art.12. Condicions generals.
12.1.- Situació.
Els locals de concurrència pública, tindran accés a través d'un carrer o espai d'ús públic, apte per la circulació rodada. Estaran totalment ubicats en planta baixa, excepte els restaurants que podran emplaçar-se en primera planta, sempre que disposin d'accés directe i exclusiu a la via pública o espai obert privat d'ús públic. L'amplada mínima de l'escala de comunicació serà d'1,20 m.

12.2. Entrades i sortides.
12.2.1. L'amplada mínima de la sortida directa a la via pública o espai obert d'ús públic serà d'1'20 m.
12.2.2. Les portes s'obriran en sentit de sortida cap a l'exterior, incrementant-se a l'amplada de dites vies en la dimensió necessària per a que el gir de dites portes no les envaeixin. En cap cas aquesta superfície es tindrà en compte per a la determinació de la capacitat.

12.3. Alçades i ventilació.

12.3.1. L'alçada lliure mínima serà de 2,50 m., excepte en lavabos que podrà ser de 2,10 m lliures.
12.3.2. Haurà d'assegurar-se una renovació d'aire mínim, que serà de 6 renovacions/hora per al local, i 10 renovacions/hora pe a cuina i serveis sanitaris. Si la cuina està en contacte amb el local públic, aquest tindrà 10 renovacions/hora.
12.3.3. La renovació d'aire, podrà ser natural o mecànica. Es considerarà la ventilació com natural, quan cada una de les dependències, disposi d'obertures a l'exterior, com a mínim del vuit per cent de la superfície útil, excepte als magatzems.
Si no és possible la ventilació natural, es disposarà la mecànica, mitjançant un sistema d'aspiració en les dependències excepte als magatzem.
En tot cas, la cuina disposarà d'una campana de recollida de fums per a la seva evacuació a l'exterior, a raó de 10 renovacions/hora mínim. L'emissió a l'exterior es realitzarà segons les Ordenances Municipals.
12.3.4. Els equips d'aire condicionat fins 10.000 frigoria/hora, podran evacuar directament a l'exterior, d'acord amb Ordenances Municipals.
12.4. Sanitaris.
12.4.1. Es considerarà comptabilitzats en la capacitat total, tant els propietaris i empleats, com els clients, dimensionant-se els serveis per al conjunt. Així disposarà com a mínim d'un servei per a homes i un altre independentment per a dones.
El servei d'homes, disposarà d'un inodor, un urinari i un lavabo.
El servei de dones disposarà d'un inodor i un lavabo.
12.4.2. Tant els urinaris com els inodors no podran comunicar directament amb el local públic, ni cuina, sinó a través d'un vestíbul, en què podran emplaçar-se els lavabos, compartits per serveis d'homes i dones.
12.4.3.-Les dimensions mínimes útils per a inodor, urinari, lavabo o vestíbul serà d'1,20 x 1,50 m. Si qualsevol servei s'agrupa, s'agruparan les seves superfícies útils mínimes.

Art.13. Aparells motors.
Les màquines o aparells, bellugats a mà o a motor, quina potència màxima queda limitada a 3 C.V., no transmetran a l'exterior, sorolls que superin ells 45 dB escala B ni vibracions que superin els 5 pals, mesurats des del veí més pròxim i al centre de la porta oberta.

Art.14. INSTAL·LACIONS.
14.1. La instal·lació elèctrica d'aquests establiments públics es realitzarà, d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió e Instruccions Complementàries, considerant-se a l'efecte com a locals de pública concurrència, inclosos en locals de reunió.
14.2. Les instal·lacions de prevenció i protecció contra incendis es realitzarà segons la Norma bàsica NBE-CPI-82, incloent l'annex A6.

Art.15. Sense contingut.
Art.16. Horari càrrega i descàrrega.
16.1. Els establiments públics acollits a l'ordenació especial, desenvoluparan els seus treballs de càrrega i descàrrega, d'acord al Reglament de càrrega i descàrrega municipal.

CAPÍTOL III: ORDENACIÓ GENERAL

Art. 17.- L'ordenació general, s'aplicarà a tot tipus d'activitat que es desenvolupin en sòl urbà i que no puguin o no vulguin acollir-se a l'ordenació especial.

CONDICIONS GENERALS

Art. 18. Capacitat.
18.1. La capacitat mínima del local de concurrència pública serà d'una persona a cada dos metres quadrats totals construïts.
18.2. La capacitat mínima per a locals en què el públic romangui de peu serà d'una persona cada 0,30 m2 totals construïts.
La capacitat mínima per a locals en què el públic disposa de seients mòbils serà d'una persona per cada 1,55 m2 totals construïts.
Si els seients per al públic són fixes, la capacitat serà el d'una persona per seient o per cada 0,45 m lineals de banc.
Si una certa activitat comporta l'existència de dues o més de les condicions anteriors, es resoldrà utilitzant el que comporta una major capacitat.

Art. 19. Vestíbuls.
19.1. Entre les entrades per la via pública així com en les diferents plantes, s'estableixen vestíbuls, de superfície proporcionada al número de persones que puguin traspassar-lo, en la relació de 1,00 m2 útil, per cada 6 persones.
19.2. En el vestíbul s'inscriurà un cercle el radi del qual sigui igual a l'amplada de la porta d'accés i com a mínim d'1,20 m.

Art.20. Ventilació.
20.1. Es preveu una ventilació natural o mecànica capaç de garantir una renovació mínima de 10 renovacions/hora.
20.2. Es considerarà la renovació d'aire natural, assegurada, quan cada una de les dependències, excepte els magatzems, disposin d'obertures a l'exterior del 8% de la superfície útil, com a mínim.
20.3. Aquelles activitats aptes per a produir fums, gasos, olors, boires, pols en suspensió o substàncies que s'eliminin, hauran de ser recollides i conduïdes a l'exterior d'acord amb les ordenances municipals.

Art 21. Sanitaris.

21.1. S'instal·laran serveis sanitaris per a empleats i públic, independents entre si.
21.2. El número de serveis sanitaris per propietaris i treballadors es regula per la següent taula.
 
Treballadors homes Inodor Lavabos Dutxes Urinari
1-9 1 1 1 1
10-24 1 2 2 2
25-39 2 3 3 3

S'incrementarà amb un aparell més de cada tipus per cada 20 treballadors més.
 
Treballadores dones Inodor Lavabos Dutxes
1-9 1 1 1
10-24 2 2 2
25-49 5 5 4

S'incrementarà amb un aparell més de cada tipus per cada 15 treballadors més.
En aquells locals en els quals existeixi exposició a la contaminació de la pell amb substàncies tòxiques, infeccioses, irritants o pulverulentes, es generi una calor excessiva o s'emmagatzemin, manipulin o elaborin aliments, s'augmentarà en un cinquanta per cent el número de dutxes.

21.3. El número de serveis sanitaris per al públic assistent, és a dir, d'utilitat pública, ve donat per la següent taula en funció de la superfície total construïda.


Homes
Inodors Urinaris Lavabos
Fins 100 m2 1 1 1
Fins 250 m2 2 2 2
Fins 500 m2 2 3 3
Més de 500 m2 Un aparell més cada 250 m2 o fracció

Dones
Inodors Lavabos
Fins 100 m2 1 1
Fins 250 m2 2 2
Fins 500 m2 3 3
Més de 500 m2 Un aparell més cada 250 m2 o fracció

21.4. Si el local públic disposa de vàries plantes, es dotarà a cada una d'elles de serveis, d'acord la superfície total construïda de cada una d'elles.

21.5. Els inodors i urinaris, no podran comunicar directament amb el local públic ni dependències, sinó a través d'un vestíbul, en què puguin emplaçar-se lavabos. Els lavabos per homes i dones poden compartir el mateix espai i ubicar-se al vestíbul.
21.6.- Les dimensions útils mínimes dels recintes per a inodor, urinari, lavabo, dutxa o vestíbul, serà de 1,20 x 1,50 m cada un. Si qualsevol servei s'agrupa, s'agruparan les seves superfícies útils mínimes.

Art.22. Aparells i motors.

22.2. Les màquines o aparells, la potència màxima dels quals queda delimitada a 20 CV per unitat, no generaran nivells sonors superiors a 68 db escala A, ni vibracions superiors a 5 pals.
En tot cas el nivell sonor en el centre de la porta exterior oberta ni al veí més pròxim, superarà els 45 db escala A.
22.2. Si el focus emissor supera els 68 db escala A, o vibracions superiors a 5 pals, s'exigirà projecte específic redactat per tècnic competent i visat pel col·legi professional, justificant els mitjans correctors per complir el punt anterior.

Art. 23. Instal·lacions.
23.1. La instal·lació elèctrica d'aquests establiments públics, es realitzarà d'acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió e Instruccions Complementàries, considerant-se a l'efecte com a locals de pública concurrència.
Els locals de pública concurrència, a la seva vegada, es divideixen en locals d'espectacles i locals de reunió.
Els primers seran aquells locals destinats a espectacles, de qualsevol tipus i capacitat. Els restants es consideraran locals de reunió.
23.3 Els locals públics disposaran d'una instal·lació d'il·luminació per obtenir un nivell mig d'il·luminació de 350 lux. No obstant la seva utilització podrà reduir-se fins a 10 lux en cafeteries, bars i similars, i 5 lux en sales de festes.

23.3. La prevenció i protecció contra incendis es realitzarà segons la Norma bàsica NBE-CPI-82, incloent l'annex A5 i A6.

Art.24. Distàncies.

24.1. La separació entre locals de concurrència pública que desenvolupin activitats compreses al grup 2 de l'article 2n serà de 100 metres mínim, a excepció dels carrers i places de més de 12 m d'amplada, en què la separació serà com a mínim de 50 m.

24.2. Els locals que desenvolupin activitats previstes al grup 3, article 2 d'aquesta Normativa, tindran una separació entre ells, així com respecte a centres o locals educatius, de 500 metres, excloses les màquines tipus A, per a les quals serà d'aplicació la distància establerta a l'article 40.3 del Reglament de màquines recreatives i d'atzar, aprovat pel Decret 316/92 de 28 de desembre.
24.3. La separació entre els locals es calcularà entre el punt més pròxim dels del que s'ha de mesurar i del local que es pretén instal·lar, sobre la projecció horitzontal de l'itinerari utilitzable per al públic, amb independència dels obstacles urbans i de regulació de trànsit que s'interposin.

CAPÍTOL IV: ALTRES DISPOSICIONS

Art.25. Multiactivitats.

Donada la freqüència en què en els locals de concurrència pública es desenvolupin més d'una activitat, s'aplicarà normativa més restrictiva de les activitats que s'hi desenvolupin, o si vulguin desenvolupar com a principal, quedant les restants com a complementàries.

Art 26. Interpretació Pla Especial.

En tot allò que no quedi previst en aquest Pla, s'aplicarà la Normativa del Pla General d'Ordenació Urbana i el Reglament General de Policia d'Espectacles Públics i activitats recreatives o la Normativa que el substitueixi.
 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C