Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
diumenge, 14 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Urbanisme - Obres
ACTES SUBJECTES A LLICÈNCIES

CAPÍTOL V - INTERVENCIÓ EN L'ÚS DEL SÒL I EN L'EDIFICACIÓ

1.5.1. Actes subjectes a llicència municipal

Sens perjudici del que disposa l'art. 178 de la L.S., l'art. 1 del Reglament de Disciplina Urbanística i l'art. 21 del R. de Serveis de les Corporacions Locals i a reserva d'altres autoritzacions que procedissin en raó de la legislació específica d'aplicació, estaran subjectes a prèvia llicència municipal els actes següents:


1. La construcció d'edificacions o d'instal·lacions de tota classe de nova planta, incloses les instal·lacions d'
activitats.

2. L'ampliació d'edificis o d'instal·lacions de tota classe existents incloses les instal·lacions d'activitats.

3. La modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis o les instal·lacions de tota classe existents incloses les instal·lacions d'activitats.

4. La modificació o reforma que afectin l'estructura dels edificis o les instal·lacions de tota classe existents incloses les instal·lacions d'activitats.

5. Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis sigui quin sigui el seu ús.

6. Les obres i els usos que hagin de realitzar-se amb el caràcter provisional a què fa referència l'apartat 2 de l'
art. 58 de la L.S.

7. Les obres d'instal·lacions de serveis públics.

8. Les parcel·lacions urbanístiques.

9. Els moviments de terra tals com desmunts, aplanaments, excavacions i terraplenades, excepció feta que els susdits actes estiguin detallats i programats com a obra a executar en un projecte d'urbanització o d'edificació aprovat o autoritzat.

10. La primera utilització o ocupació dels edificis i instal·lacions en general.

11. L'ús del vol sobre les edificacions i instal·lacions de tota classe existents.

12. La modificació de l'ús dels edificis i de les instal·lacions d'activitats.

13. L'enderroc de les construccions, excepció feta dels casos declarats de ruïna imminent.

14. Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcaments, activitats industrials, mercantils o professionals, serveis públics o qualsevol altre ús al qual es destini el subsòl.

15. El tallat d'arbres integrats en massa arbòria o situats dins les zones de protecció forestal.

16. La col·locació de cartells de publicitat visibles des de la via pública.

17. Qualsevol activitat extractiva (pedreres, mineres, àrids, etc...).

18. Construcció, obertura, aprofundiment, modificació o reforma de pous i captacions d'aigua.

19. En general tots els actes que assenyalin els Plans Parcials i Especials d'aplicació.


Igualment estaran subjectes a prèvia llicència municipal els actes d'edificació, d'ús del sòl o del subsòl que es realitzin en terrenys de domini públic.
 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C