Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
OBRES

19009 - Pr�rrogues de llic�ncies

Definici�:
Quan per a l�execuci� d�una obra no ha estat suficient el temps concedit en la llic�ncia inicial, es podr� sol�licitar la corresponent pr�rroga de la llic�ncia pel termini que es cregui adient per a la finalitzaci� de la mateixa.

Normativa aplicable:
- Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en mat�ria urban�stica, modificada parcialment pel Decret legislatiu 186/1994 de 26 de juliol, pel qual s�adeq�en a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten al Departament de Pol�tica Territorial i Obres P�bliques.
- Llei 30/1992 de 26 de novembre, de r�gim jur�dic de les administracions p�bliques i del procediment administratiu com�.

Qui pot sol.licitar-ho:
Qualsevol persona f�sica o jur�dica.

Documentaci� a presentar:
- Inst�ncia, en la qual s�indicar� el n�mero de la llic�ncia d�obres per la qual es sol�licita la pr�rroga.

Quan es pot sol.licitar:
Les pr�rrogues se sol.licitaran abans de dos o cinc mesos de la finalitzaci� dels terminis previstos per al comen�ament i per a l�acabament de les obres, respectivament, s�ent�n que s�n concedides per la meitat del termini de qu� es tracti, i ser� v�lida l�ordenaci� vigent en el moment que la llic�ncia fou atorgada, encara que s�hagu�s acordat la suspensi� de l�atorgament de llic�ncies en casos de pr�rroga del termini de l�acabament de les obres.

La pr�rroga de les llic�ncies no pot ser v�lidament demanada si no ha passat almenys la meitat del termini a qu� es refereix la sol.licitud.

Nom�s es podran sol�licitar com a m�xim dues pr�rrogues de 6 mesos, amb un m�xim de 12 mesos, en les llic�ncies d�obres menors i dues pr�rrogues de 12 mesos en les llic�ncies d�obres majors. En ambd�s casos ser� sense revisi� del pressupost de l�obra.

En el cas de ser necess�ria una pr�rroga, havent esgotats els terminis anteriors, s�haur� de sol�licitar una nova llic�ncia d�obres per la part d�obra pendent de finalitzar, amb la corresponent liquidaci� de les taxes municipals.

Temps de tramitaci�:
1 mes.

Preu del tr�mit:
Gratu�t.

Departament Gestor:
Urbanisme

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:
- Comprobar la documentaci� presentada.
- Donar entrada de la sol�licitud en el registre.

Informaci� addicional:
�rgan competent per a resoldre: L�alcalde i Comissi� de Govern

Sentit del silenci: Positiu

Recursos:
Normativa aplicable:

- Llei 29/98 reguladora de la jurisdicci� contenciosa administrativa i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r�gim jur�dic de les administracions p�bliques i del procediment administratiu com�, modificada parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Recurs contenci�s administratiu davant del Jutjat del Contenci�s Administratiu de Tarragona i amb car�cter potestatiu recurs de reposici� davant del mateix �rgan que ha dictat l�acte.

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C