Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
OBRES

19008 - Sol�licitud llic�ncia parcel�laci�

Definici�:
Divisi� simult�nia o successiva de terrenys en dos o m�s lots quan pugui donar lloc a la constituci� d�un nucli de poblaci� o a finques independents.

Normativa aplicable:
- Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en mat�ria urban�stica, modificada parcialment pel Decret legislatiu 186/1994 de 26 de juliol, pel qual s�adeq�en a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten al Departament de Pol�tica Territorial i Obres P�bliques.
- Pla general municipal d�ordenaci� municipal.

Qui pot sol.licitar-ho:
Qualsevol persona f�sica o jur�dica.

Documentaci� a presentar:
- Inst�ncia.
- Fotoc�pia de l�escriptura de la/les finca/finques.
- Dades registrals de la/les finca/finques.
- Els seg�ents documents, que hauran d�anar signats per t�cnic competent:

a) Mem�ria descriptiva i justificativa en ra� del planejament aplicable i definit registralment la finca o finques a parcel.lar i les parcel.les resultants amb expressi� de la seva superf�cie, dimensions de fa�ana, empla�ament i condicions d�edificabilitat; a efectes dels quals s�hauran definit pr�viament, si �s el cas, les superf�cies constru�des existents i les seve �rees afectes en ra� de la normativa sobre esgotament de l�edificabilitat, separacions reglades a l�mits i ocupaci� de parcel.la.
b) Pl�nol de situaci� de les finques a escala no inferior a 1:2000.
c) Pl�nol de parcel�laci� a escala m�nima 1:500 en que hi figurin almenys:
- L�mits de la finca.
- Edificacions existents
- Alineacions oficials dels carrers i dels equipaments i dotacions p�bliques confrontants.
- L�nies d�edificaci� i d�alineacions interiors assenyalades en el planejament.
- Parcel.laci� demanada, diferenciant la parcel.les divisibles i indivisibles.
- Superf�cies de les parcel.lacions resultants i dimensions perimetrals.
- Empla�ament de zones verdes, d�espais lliures d�equipaments, de serveis i s�l corresponent al 10% d�aprofitament mitg del sector o dels pol�gons d�actuaci� del Pla, si s�escau.

Quan es pot sol.licitar:
En qualsevol moment

Temps de tramitaci�:
3 mesos, a partir del primer dia h�bil seg�ent al de la presentaci� de la sol�licitud.

Preu del tr�mit:
Segons el que estableixen l�art. 5�. punt 1.c) i art. 6�. punt 1.c) de l�Ordenan�a Fiscal n�m. 8.

Departament Gestor:
Urbanisme

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:
- Comprobar la documentaci� presentada.
- Cobrament de les taxes municipals.
- Donar entrada de la sol�licitud en el registre.

Informaci� addicional:
�rgan competent per a resoldre: L�alcalde i la Comissi� de Govern

Sentit del silenci: Positiu.
En cap cas s�entendran adquirides per silenci administratiu:

- Facultats en contra de les prescripcions del Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en mat�ria urban�stica, dels plans, projectes, programes i si s�escau, de les normes complement�ries i subsidi�ries de planejament.
- Quan la sol.licitud tingui com a conseq��ncia que es transfereixin al sol.licitant o tercers facultats relatives al domini p�blic o al servei p�blic.
- Manca d�informes preceptius i vinculants d�altres administracions que siguin determinants de l�atorgament de la llic�ncia.

Recursos
Normativa aplicable:

- Llei 29/98 reguladora de la jurisdicci� contenciosa administrativa i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r�gim jur�dic de les administracions p�bliques i del procediment administratiu com�, modificada parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
- Recurs contenci�s administratiu davant del Jutjat del Contenci�s Administratiu de Tarragona i amb car�cter potestatiu recurs de reposici� davant del mateix �rgan que ha dictat l�acte.

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C