Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
OBRES

19007 - Sol�licitud llic�ncia de primera ocupaci� i/o utilitzaci�

Definici�:

Estan subjectes a la llic�ncia de primera ocupaci� o utilitzaci� les edificacions de nova

construcci� o que hagin estat objecte de modificaci� substancial o d�ampliaci�, quan per a

l�autoritzaci� de les obres s�hagi exigit un projecte.

La llic�ncia de primera utilitzaci� acredita el compliment de les condicions imposades en la

llic�ncia d�obres.

Normativa aplicable:

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s�aprova el Reglament d�obres, activitats i serveis

dels ens locals.

- Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a

Catalunya en mat�ria urban�stica.

Qui pot sol�licitar-ho:

Qualsevol persona f�sica o jur�dica.

Documentaci� a presentar:

- Inst�ncia

- Certificat de final d�obra

- Manual d��s i manteniment de la vivenda o edifici.

Quan es pot sol�licitar:

La llic�ncia de primera ocupaci� l�ha de sol�licitar l�interessat dins el mes seg�ent a la data

d�acabament de les obres, que s�entendran acabades quan el t�cnic director lliuri un certificat

en qu� acrediti la data de l�acabament, que les obres s�han realitzat de conformitat al projecte

aprovat, les condicions imposades i que l�edificaci� est� en condicions de ser utilitzada.

Temps de tramitaci�:

1 mes a comptar de la presentaci� de la sol�licitud.

Preu del tr�mit

Els que s�estableixen en l�Ordenan�a Fiscal n�m. 6, article 7, ep�graf tercer, punts 9 i 10.

Departament Gestor:

Urbanisme

Usuaris implicats en el proc�s

- Sol�licitant

- Oficina d�Atenci� al Ciutad� (OAC)

- T�cnic de llic�ncies

- Administratiu d�urbanisme

- Assessoria jur�dica

- Junta de Govern Local

AJUNTAMENT DE VALLS Oficina d�Atenci� al Ciutad�

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:

- Comprovar la documentaci� presentada.

- Cobrament de les taxes municipals.

- Donar entrada de la sol�licitud en el registre.

- Registrar de sortida i entrega de les notificacions corresponents al interessat

Modelatges de documents a utilitzar

1. Inst�ncia general de l�ajuntament

2. Fitxa de sol�licitud

3. Notificacions

4. Proposta de resoluci�

5. Fitxa informativa del proc�s

Indicadors del proc�s

- N�mero de sol�licituds.

- N�mero de sol�licituds resoltes dins del temps de tramitaci�

- N�mero de sol�licituds concedides sense requeriments

- N�mero de sol�licituds denegades perqu� l�obra no s�ajusta al projecte

- N�mero de sol�licituds denegades perqu� l�obra no s�ajusta a la normativa

- N�mero d�informes externs sol�licitats (a via p�blica)

- N�mero d�informes externs desfavorables (de via p�blica)

- N�mero de sol�licituds en les que s�ha for�at el silenci administratiu

- N�mero de dies transcorreguts des de que es passa la documentaci� al departament

corresponent i es finalitza el proc�s.

Altres processos relacionats

Informaci� addicional

�rgan competent per a resoldre: L�alcalde i Junta de Govern Local

Sentit del silenci: POSITIU

Recursos:

Normativa aplicable

- - Llei 29/98 reguladora de la jurisdicci� contenciosa administrativa i Llei 30/1992, de 26

de novembre, de r�gim jur�dic de les administracions p�bliques i del procediment

administratiu com�, modificada parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

- - Recurs contenci�s administratiu davant del Jutjat del Contenci�s Administratiu de

Tarragona i amb car�cter potestatiu recurs de reposici� davant del mateix �rgan que ha

dictat l�acte.

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C