Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
OBRES

19006 - Sol�licitud llic�ncia d'obres majors

Definici�:


Es consideraran obres majors:


a) La construcci� d�edificacions o d�instal�lacions de tota classe de nova planta, incloses les instal�lacions d�activitats.
b) L�ampliaci� d�edificis o d�instal�lacions de tota classe existents, incloses les instal�lacions d�activitats.
c) La construcci� d�estructures i fonamentacions.
d) La modificaci� o reforma que afectin l�estructura dels edificis o les instal�lacions de tota classe existents, incloses les instal�lacions d�activitats.
e) La modificaci� de l�aspecte exterior dels edificis o de les instal�lacions de tota classe existents, incloses les instal�lacions d�activitats.
f) Les obres que modifiquin la disposici� interior dels edificis sigui quin sigui el seu �s.
g) La construcci� de piscines.
h) Enderrocs.Normativa aplicable:


 • Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en mat�ria urban�stica, modificada parcialment pel Decret legislatiu 186/1994 de 26 de juliol, pel qual s�adeq�en a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten al Departament de Pol�tica Territorial i Obres P�bliques.

 • Pla general municipal d�ordenaci� municipal.

 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s�aprova el Reglament d�obres, activitats i serveis dels ens locals.

 • Resoluci� 11 de maig de 1999, de publicaci� de les relacions de procediments administratius regulats per la Generalitat de Catalunya.


Qui pot sol�licitar-ho:


Qualsevol persona f�sica o jur�dica.


Documentaci� a presentar:

Inst�ncia, que es presentar� segons model normalitzat per l�Ajuntament, degudament formalitzada.
S�haur� d�adjuntar la documentaci� segons el seg�ent detall i tipus d�obra, que vindr� sempre acompanyada de pressupost justificat.


1. En s�l urb�:


 • Projecte, per duplicat.

 • Q�estionari d�estad�stica d�edificaci� i habitatge.

 • Assumpci� de la direcci� de l�obra per part del/s t�cnic/s.

 • Indicaci� del constructor d�obres i/o industrials, i presentaci� de l�impost d�activitats econ�miques del constructor.

 • Coneixement de l�Associaci� de Ve�ns o barri, en el seu cas.

 • En cas que la construcci� o instal�laci� pugui afectar compet�ncies sectorials d�altres organismes o administracions, caldr� aportar l�informe corresponent d�aquests.


2. En s�l no urbanitzable: • Projecte, per triplicat. Un exemplar es tramet a la Comissi� Provincial d�Urbanisme de Tarragona.

 • Q�estionari d�estad�stica d�edificaci� i habitatge

 • Assumpci� de la direcci� de l�obra per part del/s t�cnic/s

 • Indicaci� del constructor d�obres i/o industrials, i presentaci� de l�impost d�activitats econ�miques del constructor.

 • Pl�nol del cadastre r�stic (aquest document ser� facilitat de forma gratu�ta per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�, sempre que s�utilitzi per l�obtenci� de la llic�ncia que es tramiti a l�Ajuntament).

 • Fotoc�pia de l�escriptura p�blica de propietat.

 • �ltim rebut del pagament de l�impost sobre b�ns immobles de naturalesa urbana, o b� un certificat o un altre document expedit pel Gerent del cadastre.

 • Informe del Departament d�Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya sobre el car�cter regadiu de la finca, sec� o forestal del terreny.

 • En cas que la construcci� o instal�laci� pugui afectar compet�ncies sectorials d�altres organismes o administracions, caldr� aportar l�informe corresponent d�aquests.


Si l�edificaci� per a la construcci� de la qual se sol�licita llic�ncia ha d�estar destinada a l�exercici d�activitats, cal demanar simult�niament perm�s d�activitats.Quan es pot sol�licitar:


En qualsevol moment


Temps de tramitaci�:


- Ajuntament: 2 mesos naturals, a partir del primer dia h�bil seg�ent al de la presentaci� de la sol�licitud.


El c�mput del termini anterior resta susp�s durant el temps que es concedeixi al sol�licitant per a l�esmena de defici�ncies.

Tamb�, quan pr�viament a la concessi� de la llic�ncia, sigui necessari l�informe preceptiu d�una altra administraci� p�blica, el c�mput s�interromp durant el termini establert a la normativa sectorial d�aplicaci�, per a l�emissi� de l�informe.


- Comissi� d�Urbanisme de Tarragona: termini per a resoldre 4 mesos des de l�entrada de l�expedient al registre.Preu del tr�mit:

Liquidaci� d�acord amb les Ordenances Fiscals n�m. 3 i 8 (arts. 5�. i 6�., punt 1.a) i b)).


Departament Gestor:


Urbanisme


Usuaris implicats en el proc�s


 • Sol�licitant

 • Oficina d�Atenci� al Ciutad� (OAC)

 • T�cnic municipal

 • Administratiu d�urbanisme

 • Assessoria jur�dica

 • Junta de Govern Local

 • Entitats externes

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:


- Comprovar la documentaci� presentada.
- Realitzar el cobrament les taxes municipals corresponents.
- Donar registre d�entrada a la sol�licitud.
- Entregar la llic�ncia d�obres
- Entrega de la placa que s�ha de col�locar a l�obra, aix� com el cobrament de les taxes, previ dip�sit addicional que es retornar� en tornar la placa, pr�via presentaci� del rebut original (art. 7�., ep�graf cinqu�, punt 1de l�Ordenan�a Fiscal n�m. 6).Modelatges de documents a utilitzar


 1. Inst�ncia general de l�ajuntament

 2. Fitxa de sol�licitud

 3. Notificacions

 4. Proposta de resoluci�

 5. Fitxa informativa del proc�s


Indicadors del proc�s


 • N�mero de sol�licituds.

 • N�mero de sol�licituds resoltes dins del temps de tramitaci�

 • N�mero de sol�licituds concedides sense requeriments

 • N�mero de sol�licituds que requereixen requeriment de nova documentaci�

 • N�mero de sol�licituds denegades perqu� l�obra no s�ajusta a la normativa

 • N�mero de sol�licituds en les que s�ha for�at el silenci administratiu

 • N�mero de dies transcorreguts des de que es passa la documentaci� al departament corresponent i es finalitza el proc�s.

 • Import de les fiances no retornades al sol�licitant per desperfectes a la via p�blica

 • Import de les reparacions als desperfectes causats a la via p�blica


Altres processos relacionats
Informaci� addicional:


�rgan competent per a resoldre: L�alcalde i Comissi� de Govern.


Sentit del silenci De l�Ajuntament: POSITIU, llevat que:


 1. La sol�licitud tingui com a conseq��ncia que es transfereixin al sol�licitant o a tercers facultats relatives al domini p�blic o al servei p�blic.

 2. Que es tracti d�obres de nova planta quan no s�hagin complert els deures exigits per la normativa urban�stica aplicable i el planejament.

 3. Manca d�informes preceptius i vinculants d�altres administracions que siguin determinants de l�atorgament de la llic�ncia.

 4. En contra de les prescripcions del Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en mat�ria urban�stica, dels plans, projectes, programes i , si s�escau, de les normes complement�ries i subsidi�ries de planejament.


Doncs, en aquests quatre sup�sits es considerar� desestimada.


De la Comissi� d�Urbanisme de Tarragona: NEGATIU.


Recursos en s�l urb�.

Normativa aplicable:


- Llei 29/98 reguladora de la jurisdicci� contenciosa administrativa i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r�gim jur�dic de les administracions p�bliques i del procediment administratiu com�, modificada parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener.


 • Recurs contenci�s administratiu davant del Jutjat del Contenci�s Administratiu de Tarragona i amb car�cter potestatiu recurs de reposici� davant del mateix �rgan que ha dictat l�acte.

 • Quan el pressupost excedeixi de 1,5 milions d�euros, el recurs contenci�s administratiu s�interposa davant la Sala del Contenci�s-Administratiu del Tribunal Superior de Just�cia de Catalunya.


Recursos en s�l no urbanitzable.

Normativa aplicable:


 • Llei 29/98 reguladora de la jurisdicci� contenciosa administrativa i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r�gim jur�dic de les administracions p�bliques i del procediment administratiu com�, modificada parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

 • Contra els actes i acords de la Comissi� d�Urbanisme de Tarragona es pot interposar recurs d�al�ada davant el conseller de Pol�tica Territorial i Obres P�bliques.

 • Contra els actes i acords municipals recurs contenci�s administratiu davant del Jutjat del Contenci�s Administratiu de Tarragona i amb car�cter potestatiu recurs de reposici� davant del mateix �rgan que ha dictat l�acte.

 • Quan el pressupost excedeixi de 1,5 milions d�euros, el recurs contenci�s administratiu s�interposa davant la Sala del Contenci�s-Administratiu del Tribunal Superior de Just�cia de Catalunya.


^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C