Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
OBRES

19005 - Sol�licitud llic�ncia d'obres menors

Definici�:

1. Es consideraran obres menors aquelles que no modifiquin el volum, l�al�ada, l�estructura, la distribuci� interior i les fa�anes de les edificacions amb les seg�ents puntualitzacions o excepcions que tamb� es consideraran obres menors:

a) Els canvis de cabirons o forjats (excloses per tant les j�sseres, lloses i voltes d�escala) en superf�cie inferior a 20 m2, per planta i 40 m2 en total.

b) La formaci� de cambres de bany per envans i la modificaci� d�obertures interiors que no afectin a parets de c�rrega.

c) El canvi, reforma o reparaci� de canals d�aigua en fa�ana, l�arrebossat i pintat de parets o elements de fa�ana, la formaci� de s�cols de fa�ana o aplacats d�al�ada no superior a 4 m., la col�locaci� de portes, finestres, persianes o reixes en obertures de fa�ana, la construcci� o reforma d�aparadors, la col�locaci� d�anuncis, r�tols o banderoles en fa�ana, la col�locaci� o reforma d�elements de remat de l�obra en fa�ana tals com trencaaig�es, brancats, marge peus,...

2. Aquestes obres no necessitaran normalment projecte t�cnic signat per t�cnic competent ni direcci� d�obra. Malgrat aix� s�haur� de presentar la documentaci� necess�ria per definir perfectament les obres o instal�lacions que es sol�liciten, tant pel que fa a la seva situaci� com per extensi�, cost d�execuci� material i caracter�stiques dels materials a utilitzar que anir� signada integrament pel peticionari de la llic�ncia.

3. En qualsevol cas no es consideraran obres menors aquelles que la legislaci� vigent n�atribueix la compet�ncia exclusiva als t�cnics superiors o de grau mig.

Normativa aplicable:

- Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol, pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en mat�ria urban�stica, modificada parcialment pel Decret legislatiu 186/1994 de 26 de juliol, pel qual s�adeq�en a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, normes amb rang de llei que afecten al Departament de Pol�tica Territorial d�Obres P�bliques.

- Pla general municipal d�ordenaci� municipal.

- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s�aprova el Reglament d�obres, activitats i serveis dels ens locals.

Qui pot sol�licitar-ho:

Qualsevol persona f�sica o jur�dica.

Documentaci� a presentar:

Inst�ncia que es presentar� segons el model normalitzat per l�Ajuntament, degudament formalitzada. S�haur� d�adjuntar la documentaci� segons el seg�ent detall i tipus d�obra, que vindr� sempre acompanyada de pressupost justificat.

1. Arrebossar i pintar fa�anes:

Detallar el metres quadrats de superf�cie i el color escollit que s�haur� d�adaptar a l�entorn (adjuntar mostra de color).

2. Tancaments:

S�l no urbanitzable.

- Pl�nol de situaci� o b� localitzaci� sobre el pl�nol de cadastre a una escala entre 1/500 i 1/5000.

- Mem�ria descriptiva de les caracter�stiques de les obres, mides i materials a utilitzar.

- Fotoc�pia de l�escriptura de la propietat.

S�l urb�:

- Pl�nol de situaci�, realitzat sobre el pl�nol de zonificaci� del Pla General en planta,assenyalant obertures d�acc�s a la vivenda i garatge, i la zona a tancar.

- Mem�ria descriptiva de les caracter�stiques de les obres, mides i materials a utilitzar(gelosies, cer�miques, prefabricats de formig�, reixes met�l�liques, etc....).

- Pl�nol al�at del detall del tancament, degudament acotat d�acord amb les normatives d�aplicaci�.

- Indicaci� dels serveis p�blics existents en la zona a tancar.

3. Canvi d�envans:

- Expressi� gr�fica a escala preferentment 1/50, 1/100, situaci� actual i la reformada.

- Usos previstos de les noves depend�ncies i la seva ventilaci�.

- Pl�nol general nova distribuci� de la vivenda o espai a reformar, si �s el cas.

4. Obertures de portes i finestres que no afectin a l�estructura:

- Presentaci� d�un croquis, fet a escala de la fa�ana actual i fotografia de la mateixa i,croquis de la fa�ana reformada.

- Detallar el tipus de fusteria, persianes, trencaaig�es i dimensions dels dintells previstos.

5. Canvi o reposici� de material de cobertura:

Indicar la superf�cie en m2., i materials a utilitzar.

6. Anuncis comercials de plaf� i banderola:

- Dimensionat de la zona de col�locaci� del r�tol.

- Definici� de la qualitat dels seus materials.

- Fotografia de la fa�ana actual.

7. Obres decoraci�:

- Breu mem�ria de les obres a realitzar.

- Estat de medicions.

- Fotografia de l�estat actual, si afecta la fa�ana.

8. Canvi de cabirons o forjats:

Croquis d�estructura actual de la zona afectada i tipus de material a utilitzar.

Quan es pot sol�licitar:

En qualsevol moment.

Temps de tramitaci�:

1 mes natural, a partir del primer dia h�bil seg�ent al de la presentaci� de la sol�licitud. El c�mput del termini anterior resta susp�s durant el temps que es concedeixi al sol�licitant per a l�esmena de defici�ncies.

Preu del tr�mit:

Liquidaci� d�acord amb les Ordenances Fiscals n�m. 3 i 8 (arts. 5�. i 6�., punt 1.a) i b)).

Departament gestor:

Urbanisme.

Usuaris implicats en el proc�s

- Sol�licitant

- Oficina d�Atenci� al Ciutad� (OAC)

- T�cnic de llic�ncies

- Assessoria jur�dica

- Administratiu de d�urbanisme

- Junta de Govern Local

- Secretari

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:

- Comprovar la documentaci� presentada.

- Realitzar el cobrament les taxes municipals corresponents.

- Donar registre d�entrada a la sol�licitud.

- Entregar la llic�ncia d�obres en els casos que s�hagi revisat la liquidaci� o fian�a.

Model de documents a utilitzar

1- Inst�ncia general de l�ajuntament

2- Fitxa de sol�licitud

3- Notificacions

4- Proposta de resoluci�

5- Fitxa informativa del proc�s

Indicadors del proc�s

- N�mero de sol�licituds d�obres menors en r�gim de comunicaci� pr�via

- N�mero de sol�licituds d�obres menors sense projecte

- N�mero de sol�licituds d�obres menors en r�gim de comunicaci� pr�via concedides

- N�mero de sol�licituds d�obres menors sense projecte concedides

- N�mero de sol�licituds d�obres menors en r�gim de comunicaci� pr�via denegades

- N�mero de sol�licituds d�obres menors sense projecte denegades

- N�mero de sol�licituds d�obres menors en r�gim de comunicaci� pr�via resoltes dins del temps de tramitaci�

- N�mero de sol�licituds d�obres menors sense projecte resoltes dins del temps de tramitaci�

- N�mero de sol�licituds que requereixen requeriment de nova documentaci�

- N�mero de sol�licituds en les que s�ha for�at el silenci administratiu

- N�mero de dies transcorreguts des de que es passa la documentaci� al departament corresponent i es finalitza el proc�s.

- Import de les fiances no retornades al sol�licitant per desperfectes a la via p�blica

- Import de les reparacions als desperfectes causats a la via p�blica

Altres processos relacionats

Informaci� addicional:

�rgan competent per a resoldre: L�alcalde, regidor delegat i Comissi� de Govern

Sentit del silenci: POSITIU, llevat que:

- La sol�licitud tingui com a conseq��ncia que es transfereixin al sol�licitant o a tercers facultats relatives al domini p�blic o al servei p�blic.

- Manca d�informes preceptius i vinculants d�altres administracions que siguin determinants en l�atorgament de la llic�ncia.

- Facultats en contra de les prescripcions del Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya en mat�ria urban�stica, dels plans, projectes, programes i, si s�escau, de les normes complement�ries i subsidi�ries de planejament.

Recursos en s�l urb�.

Normativa aplicable:

- Llei 29/98 reguladora de la jurisdicci� contenciosa administrativa i Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r�gim jur�dic de les administracions p�bliques i del procediment administratiu com�, modificada parcialment per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

- Recurs contenci�s administratiu davant del Jutjat del Contenci�s Administratiu de Tarragona i amb car�cter potestatiu recurs de reposici� davant del mateix �rgan que ha dictat l�acte.

Tramitaci�.

- Es recomana la petici� de forma simult�nia del perm�s municipal d�activitat, si �s el cas.

- Quan es tracta de sol�licituds de FECSA i TELEF�NICA, a m�s de l�aparellador municipal, es passa a informe de l�enginyer municipal.

- Si no hi ha variaci� en la liquidaci� ni fian�a, la llic�ncia municipal s�envia per correu i si n�hi ha, es comunica a l�interessat que l�haur� de venir a recollir a l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�.

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C