Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
OBRES

19003 - Consultes urban�stiques

Definici�:
S�n consultes que es fan per a veure si en un determinat lloc es pot construir, ampliar o rehabilitar un habitatge, magatzem, instal�lar una benzinera, instal�laci� de telefonia m�bil, etc.

Normativa aplicable:

Text refos del Pla General d�Ordenaci� municipal de Valls, publicat en el DOGC d�11.07.2005

Qui pot sol.licitar-ho:
Qualsevol persona f�sica o jur�dica.

Documentaci� a presentar:

En s�l urb�:
- Inst�ncia
- Pl�nol d�empla�ament

En s�l no urbanitzable:
- Inst�ncia
- Pl�nol de situaci� de la finca sobre la base cartogr�fica a escala 1/5000 editada per l�Institut Cartogr�fic de Catalunya. En cas que es presenti una c�pia parcial de dita base, caldria indicar el n�mero del full concret del que s�ha fet la c�pia.
- Pl�nol d�empla�ament de la construcci� dins de la finca a escala 1/1000 o 1/500, on quedin reflectits els extrems seg�ents:
a) Acc�s actual a la finca
b) Dist�ncia de l�edificaci� projectada a qualsevol cam�
c) Carretera, riera o altres elements significatius
d) Dist�ncies de l�edificaci� projectada a altres construccions ja existents
e) Quadre comparatiu dels par�metres urban�stics del projecte respecte al Pla general
- C�pia simple de l�escriptura p�blica d�adquisici� de la finca o b� nota simple informativa del Registre de la Propietat on consti la descripci� de la finca i el t�tol d�adquisici�, a efectes de comprovar la superf�cie de terreny de qu� es disposa i detectar possibles segregacions o divisions precedents.
- Avantprojecte t�cnic de la construcci� o instal.laci�, en el qual es descriguin, a nivell escrit i gr�fic, les seves caracter�stiques fonamentals.
- Quan es tracti d�habitatges unifamiliars a�llats, justificaci� de la no formaci� de nucli de poblaci�, amb indicaci�, en especial, de les separacions de la nova construcci� respecte a les edificacions preexistents dels voltants, m�s l�informe del Departament d�Agricultura, Ramaderia i Pesca sobre el car�cter de regadiu, sec� o forestal del terreny.
- Quan no es tracti d�un habitatge unifamilair a�llat, justificaci� de la utilitat p�blica o inter�s social de la construcci� o instal.laci�, aix� com de la necessitat d�empla�ar-la al medi rural.
- Quan es tracti de rehabilitar edificacions existents, fotografies que mostrin l�estat actual de les edificacions.
- Quan es tracti d�estacions de servei i benzineres, caldr� aportar:
a) Pl�nol topogr�fic a escala 1/1000
b) Pl�nol de situaci� a escala 1/5000
c) Pl�nol de propietaris del cadastre amb superposici� al topogr�fic a escala 1/1000.
d) Classificaci� i qualificaci� urban�stica.
- Descripci� del medi natural i de les explotacions rurals circumdants, a l�efecte de poder valorar els efectes de la nova construcci� o instal.laci� sobre ells.

- En cas que la construcci� o instal.laci� projectades puguin afectar compet�ncies sectorials d�altres organismes o administracions, caldr� aportar l�informe corresponent d�aquests.
Sense pretensi� d�exhaustivitat, els informes que m�s freq�entment poden resultar necessaris s�n els seg�ents:
a) Ag�ncia Catalana de l�Aigua (proximitat a lleres p�bliques, rieres, barrancs, etc.)
b) Junta de Sanejament (activitats generadores de residus).
c) Subdirecci� General de Mines del Departament d�Ind�stria i Energia (activitats extractives).
d) Administraci� titular de la carretera, Generalitat, Estat o Diputaci� Provincial (en cas de proximitat a una carretera).
e) Renfe (proximitat a la via f�rria).
f) Direcci� General de Serveis d�Inform�tica i de Telecomunicacions del Departament de la Presid�ncia de la Generalitat (instal.lacions de telefonia m�bil, etc.).

Quan es pot sol.licitar:
En qualsevol moment.

Temps de tramitaci�:
- Ajuntament: 3 mesos

Quan pr�viament a la resoluci� de la consulta sigui necessari l�informe preceptiu d�una altra administraci� p�blica, el c�mput s�interromp durant el termini establert a la Llei 4/1999, de modificaci� de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de R�gim Jur�dic de les Administracions P�bliques i del Procediment Administratiu Com�, per a l�emissi� de l�informe.

- Comissi� d�Urbanisme de Tarragona: 3 mesos

Preu del tr�mit:
El que s�estableix en l�Ordenan�a Fiscal n�m. 6, article 7, ep�graf tercer, punt 11.

Departament Gestor:
Urbanisme

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:
- Comprobar la documentaci� presentada.
- Cobrament de les taxes municipals.
- Donar entrada de la sol�licitud en el registre.

Informaci� addicional:
Sentit del silenci: Positiu, llevat que:

- La sol.licitud tingui com a conseq��ncia que es transfereixin al sol.licitant o a tercers facultats relatives al domini p�blic o al servei p�blic.
- Facultats en contra de les prescripcions del Decret legislatiu 1/1990 de 12 de juliol pel qual s�aprova la refosa dels textos legals vigents a Catalunya, dels plans, projectes, programes i,
si s�escau, de les normes complement�ries i subsidi�ries de planejament.

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C