Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dilluns, 15 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Tr´┐Żmits municipals
OBRES

19001 - Peticions de subvencions de fa´┐Żanes i rehabilitaci´┐Ż edificis

REFOSA DE LES BASES REGULADORES DE L´┐ŻATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER L´┐ŻARRANJAMENT I/O REHABILITACI´┐Ż D´┐ŻEDIFICIS I FA´┐ŻANES


1.- Objecte de la normativa

L´┐Żobjecte d´┐Żaquesta normativa ´┐Żs establir el marc general de les condicions per regular l´┐Żatorgament de subvencions destinades a l´┐Żarranjament de fa´┐Żanes o edificis o rehabilitaci´┐Ż d´┐Żedificis.


2.-Definici´┐Ż

2.1.- Es considera subvenci´┐Ż qualsevol aportaci´┐Ż directa o indirecta, valorable econ´┐Żmicament, que, respectant els principis d´┐Żefic´┐Żcia, coordinaci´┐Ż i economia, atorgui l´┐ŻAjuntament de Valls i que estigui destinada a donar suport a aquells projectes, que sense afany de lucre, complementin o supleixin els programes d´┐Żactuaci´┐Ż municipal.

2.2.- L´┐Żatorgament de les subvencions ha de garantir el respecte a l´┐Żautonomia de les entitats i no pot condicionar-ne la seva exist´┐Żncia. Tenen en tots el casos car´┐Żcter voluntari i eventual; aix´┐Ż mateix, s´┐Żn redu´┐Żbles i revocables en els casos en qu´┐Ż hi hagi causes que ho justifiquin, i no poden ser invocades com a precedent per a sol´┐Żlicituds posteriors.


3.- Destinataris

3.1.- Poden ser destinataris de les subvencions les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques, p´┐Żbliques o privades, que siguin propietaris, arrendataris o usufructuaris de l´┐Żimmoble on es realitza la corresponent actuaci´┐Ż.

Si ho demana l´┐Żarrendatari ha d´┐Żacreditar l´┐Żautoritzaci´┐Ż del propietari.

3.2.- Queden exclosos d´┐Żacollir-se a les subvencions municipals aquelles persones que tinguin deutes pendents amb la corporaci´┐Ż.

3.3.- El benefici que es reconegui per ra´┐Ż d´┐Żuna determinada actuaci´┐Ż s´┐Żestendr´┐Ż a qui se subrogui en la titularitat o ´┐Żs de la finca, local o exercici de l´┐Żactivitat de qu´┐Ż es tracti.

á

4.- Modalitats

4.1.- Les subvencions consisteixen en aportacions econ´┐Żmiques.

4.2.- Els promotors menors de trenta anys, titulars de l´┐Żhabitatge objecte de rehabilitaci´┐Ż gaudiran d´┐Żuna subvenci´┐Ż addicional del 20 % calculat sobra la subvenci´┐Ż corresponent al cost de l´┐Żobra.

4.3.- En cap cas el titular podr´┐Ż rebre subvencions p´┐Żbliques que, en el seu conjunt, suposin m´┐Żs del cinquanta per cent del cost de l´┐Żobra (IVA excl´┐Żs).

4.4.- La subvenci´┐Ż m´┐Żxima es fixa, amb car´┐Żcter general, en 3005,06 ´┐Ż.


5.- Criteris d´┐Żatorgament de les subvencions

5.1.- Les subvencions econ´┐Żmiques, que vinguin determinades per un sistema diferent del d´┐Żun percentatge del cost no poden superar el 30 % del cost de l´┐Żobra (IVA excl´┐Żs). I en cap cas es poden ultrapassar el cost real de l´┐Żactivitat.

5.2.- L´┐Żentitat o la persona sol´┐Żlicitant ha d´┐Żhaver previst les formes de finan´┐Żament adequades, que seran complementades per l´┐Żaportaci´┐Ż municipal, i est´┐Ż obligada a comunicar expressament a l´┐ŻAjuntament les aportacions que hagi rebut o demanat a d´┐Żaltres institucions i organismes per a aquella activitat. En tot cas, l´┐ŻAjuntament pot reconsiderar l´┐Żimport de la subvenci´┐Ż en funci´┐Ż de l´┐Żajut que l´┐Żentitat o persona sol´┐Żlicitant hagi pogut rebre d´┐Żuna altra instituci´┐Ż pel mateix concepte.

5.3.- L´┐Żatorgament de la subvenci´┐Ż est´┐Ż condicionat a les prioritats anuals de l´┐Żacci´┐Ż municipal i a la disponibilitat pressupost´┐Żria de l´┐ŻAjuntament.

5.4- Per a la resoluci´┐Ż que l´┐Ż´┐Żrgan municipal competent adopti, ´┐Żs preceptiu l´┐Żinforme favorable del departament afectat i de la Intervenci´┐Ż de fons pel que fa a la consignaci´┐Ż pressupostaria, com tamb´┐Ż que la comissi´┐Ż informativa corresponent en tingui coneixement.


6.- Presentaci´┐Ż de sol´┐Żlicituds

6.1.- En el moment de demanar la llic´┐Żncia d´┐Żobres o al fer la corresponent comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia d´┐Żobres menors, l´┐Żinteressat/da far´┐Ż la petici´┐Ż de concessi´┐Ż de subvenci´┐Ż a la corporaci´┐Ż en relaci´┐Ż a si l´┐Żactuaci´┐Ż pot acollir-se al r´┐Żgim de subvencions. La qual, un cop examinada la documentaci´┐Ż de les obres ser´┐Ż informada pel t´┐Żcnic municipal corresponent.

La concessi´┐Ż de la subvenci´┐Ż queda condicionada a la finalitzaci´┐Ż de les obres i a la petici´┐Ż per part de l´┐Żinteressat de l´┐Żaprovaci´┐Ż del pagament definitiu

6.2.- Un cop finalitzada l´┐Żobra, l´┐Żinteressat haur´┐Ż de demanar la concessi´┐Ż de l´┐Żatorgament de la subvenci´┐Ż, adjuntant tota la documentaci´┐Ż que es detalla en la base general s´┐Żptima


7.- Sol´┐Żlicitud de subvencions econ´┐Żmiques

7.1.- A la petici´┐Ż de la concessi´┐Ż de subvenci´┐Ż l´┐Żinteressat haur´┐Ż de presentar una sol´┐Żlicitud formalitzada amb el seg´┐Żent contingut:

a) les dades d´┐Żidentificaci´┐Ż de la persona sol´┐Żlicitant:
- en el cas de persones f´┐Żsiques: nom, cognom i fotoc´┐Żpia del DNI o NIF
- en el cas de persones jur´┐Żdiques:
Les associacions amb seu al municipi han de fer constar a la inst´┐Żncia el nom de l´┐Żentitat, l´┐Żadre´┐Ża de la seu social i el nom de la persona que representa l´┐Żassociaci´┐Ż.
Les associacions d´┐Ż´┐Żmbit supralocal, hauran de presentar a m´┐Żs, una c´┐Żpia dels estatuts socials, en els quals consti el n´┐Żmero d´┐Żinscripci´┐Ż al Registre d´┐Żassociacions de la Generalitat.

b) La descripci´┐Ż de l´┐Żactivitat o projecte que ´┐Żs motiu de la subvenci´┐Ż, amb el detall de les caracter´┐Żstiques i el pressupost

7.2.- Al demanar el pagament definitiu de la subvenci´┐Ż, l´┐Żinteressat haur´┐Ż de presentar, en el termini d´┐Żun mes des de la finalitzaci´┐Ż de l´┐Żobra, una inst´┐Żncia formalitzada amb el seg´┐Żent contingut:

a) certificat de final d´┐Żobra, el qual ser´┐Ż informat pel t´┐Żcnic municipal corresponent.

b) Una mem´┐Żria econ´┐Żmica, incloent-hi les factures i/o justificants de pagament de les despeses corresponents

c) Declaraci´┐Ż o certificaci´┐Ż conforme no est´┐Ż incurs en cap causa d´┐Żincompatibilitat

d) Full de transfer´┐Żncia banc´┐Żria amb reconeixement de signatura i dades de l´┐Żentitat financera

7.3.- El pagament es far´┐Ż efectiu mitjan´┐Żant transfer´┐Żncia banc´┐Żria previ acord d´┐Żaprovaci´┐Ż de l´┐Ż´┐Żrgan municipal competent, dins del termini de tres mesos des de la petici´┐Ż de l´┐Żinteressat.


L´┐Żacord d´┐Żaprovaci´┐Ż del pagament s´┐Żhaur´┐Ż de fer tenint en compte l´┐Żinforme favorable en el que s´┐Żevidenci´┐Ż que s´┐Żhan acomplert les condicions establertes en les bases.


8.- Obligacions dels destinataris

Un cop atorgada la subvenci´┐Ż, els destinataris estan obligats a:

- justificar la inversi´┐Ż de les quantitats atribu´┐Żdes i la destinaci´┐Ż dels fons, i facilitar a l´┐ŻAjuntament la comprovaci´┐Ż i edificaci´┐Ż del compliment de les condicions exigides en l´┐Żacord de concessi´┐Ż
- Comunicar les alteracions que modifiquin el projecte, o, si s´┐Żescau, l´┐Żanul´┐Żlaci´┐Ż corresponent.
- Fer constar la participaci´┐Ż o col´┐Żlaboraci´┐Ż de l´┐ŻAjuntament en els elements de difusi´┐Ż de l´┐Żactivitat objecte de la subvenci´┐Ż, mitjan´┐Żant la instal´┐Żlaci´┐Ż d´┐Żuna placa informativa.


9.- Revocaci´┐Ż de la subvenci´┐Ż

Ser´┐Ż motiu de revocaci´┐Ż de la subvenci´┐Ż per part de la corporaci´┐Ż, sense que origini cap dret per al sol´┐Żlicitant, en els sup´┐Żsits seg´┐Żents:

c) per manca de veracitat amb intenci´┐Ż dolosa de les dades i documents aportats
d) per alteraci´┐Ż de les condicions que han determinat la concessi´┐Ż de la subvenci´┐Ż, imputables al beneficiari i sense que l´┐ŻAjuntament les hagu´┐Żs autoritzat
e) per part de l´┐Żarrendador, quan aquest inclogui l´┐Żimport de la subvenci´┐Ż com a part del cost global de les obre efectuades, a l´┐Żobjecte de la seva repercussi´┐Ż en els increments de les rendes de l´┐Żarrendament, o de la corresponent actualitzaci´┐Ż.


Disposici´┐Ż transit´┐Żria

Les subvencions en tr´┐Żmit es regeixen per la normativa en vig´┐Żncia en el moment d´┐Żhaver-se aprovat.


Disposici´┐Ż derogat´┐Żria

**


Disposici´┐Ż final

Aquesta normativa entrar´┐Ż en vigor una vegada duts a terme els tr´┐Żmits preceptius d´┐Żaprovaci´┐Ż per part del ple i acomplerta la fase d´┐Żinformaci´┐Ż p´┐Żblica, i un cop sigui publicada ´┐Żntegrament en el Butllet´┐Ż oficial de la Prov´┐Żncia de Tarragona, i continuar´┐Ż vigent mentre no s´┐Żacordi de modificar-la o deixar-la sense efecte.

á

ANNEX I: BASES ESPECI´┐ŻFIQUES DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A LES ACTUACIONS DINS DE L´┐ŻAMBIT DELIMITAT PEL PLA ESPECIAL DE REFORMA INTERIOR DEL CASC ANTIC

1.- Objecte

S´┐Żestableixen tres ´┐Żmbits d´┐Żactuacions, totes elles s´┐Żhan d´┐Żefectuar en immobles situats en l´┐Ż´┐Żmbit del Pla Especial de Reforma Interior del Casc Antic:

a) Actuacions preferents. Consisteixen en la subvenci´┐Ż per a les activitats consistents en:
- la construcci´┐Ż, restauraci´┐Ż i rehabilitaci´┐Ż d´┐Żedificis privats
- obres de restauraci´┐Ż de fa´┐Żanes i terrats i aquelles
- actuacions complement´┐Żries que millorin, restaurin o rehabilitin la part exterior d´┐Żedificis privats destinats, majorit´┐Żriament a habitatges, espais comercials i de serveis.
Queden excloses les promocions immobili´┐Żries. S´┐Żent´┐Żn per promocions immobili´┐Żries la rehabilitaci´┐Ż d´┐Żedificis amb dest´┐Ż a la venda o lloguer d´┐Żhabitatges i/o equipaments comercials o serveis superiors als sis habitatges i/o tres equipaments comercials.
- Restauraci´┐Ż i neteja de parets mitgeres
- Renovaci´┐Ż de la imatge exterior dels establiments comercials
- Espais oberts d´┐Ż´┐Żs privat i transpar´┐Żncia visual de tanques opaques
- Insonoritzaci´┐Ż d´┐Żactivitats molestes pel soroll
- Restauraci´┐Ż d´┐Żelements art´┐Żstics
- Il´┐Żluminaci´┐Ż art´┐Żstica de fa´┐Żanes
- Substituci´┐Ż i unificaci´┐Ż d´┐Żantenes de r´┐Żdio i televisi´┐Ż
- Ordenaci´┐Ż i reubicaci´┐Ż d´┐Żaparells de climatitzaci´┐Ż
- Foment d´┐Żobres i instal´┐Żlacions per a estalvi energ´┐Żtic i a la utilitzaci´┐Ż d´┐Żenergies renovables
- Plantaci´┐Ż d´┐Żespais privats no edificats, en superf´┐Żcies d´┐Żus comunitari
- Naturalitzaci´┐Ż d´┐Żedificis i construccions
- Dotaci´┐Ż de plaques solars sobre edificis privats ocupats majorit´┐Żriament per habitatges o equipaments
- Foment de la recollida selectiva d´┐Żescombraries

b) Actuacions especials:
- Actuacions per a l´┐Żeliminaci´┐Ż total de risc
- Elements d´┐Żinter´┐Żs paisatg´┐Żstic
- Actuacions de car´┐Żcter espec´┐Żfic i extraordin´┐Żries
- Actuacions privades necess´┐Żries com a complement d´┐Żactuacions p´┐Żbliques


2.- Quantia

a) Amb car´┐Żcter general, la subvenci´┐Ż consistir´┐Ż en un import igual a la suma de les quantitats consistents en les taxes dels serveis urban´┐Żstics i la de l´┐Żimpost sobre construccions, instal´┐Żlacions i obres.
Tamb´┐Ż estaran exempts de la taxa per la utilitzaci´┐Ż privada de domini p´┐Żblic, amb les limitacions temporals necess´┐Żries per a l´┐Żactuaci´┐Ż.

b) Amb car´┐Żcter espec´┐Żfic, segons el cost de l´┐Żobra. Consisteix en una subvenci´┐Ż calculada segons els annexos de les bases espec´┐Żfiques o en un funci´┐Ż del percentatge del cost de l´┐Żobra.
Queda excl´┐Żs del c´┐Żlcul l´┐Żimport corresponent a l´┐Żimpost sobre valor afegit (IVA).

á

ANNEX . Quanties especifiques segons les actuacions


I.- ACTUACIONS PREFERENTS

Primer nivell de subvenci´┐Ż: Quantia de la subvenci´┐Ż s´┐Żestableix de la seg´┐Żent forma:
- les generals
- espec´┐Żfiques: 20 % del cost de total de l´┐Żactuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d´┐Żobres (IVA excl´┐Żs)
M´┐Żxim: 3005,06´┐Ż

Queden inclosos en aquest nivell les seg´┐Żents actuacions:

A. Rehabilitaci´┐Ż d´┐Żedificis: Consistents en la rehabilitaci´┐Ż total o parcial i en noves construccions d´┐Żedificis

Segon nivell de subvenci´┐Ż. La quantia de la subvenci´┐Ż consisteix en:
Quantia de les subvencions:
- les generals
- espec´┐Żfiques: 30 % del cost de total de l´┐Żactuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d´┐Żobres (IVA excl´┐Żs)
M´┐Żxim: 3005,06´┐Ż

Queden inclosos en aquest nivell les seg´┐Żents actuacions:

A. Restauraci´┐Ż de fa´┐Żanes: Consistents en la rehabilitaci´┐Ż total -mai parcial- de fa´┐Żanes d´┐Żedificis de l´┐Ż´┐Żmbit d´┐Żactuaci´┐Ż

B. Terrats i cobertes: Es consideren terrats o cobertes les parts d´┐Żaquests, transitables o no, que no estan subjectes a ´┐Żs restringit. Les propostes d´┐Żactuaci´┐Ż han d´┐Żabastar la totalitat de les diferents superf´┐Żcies que consisteixen els terrats.
Es consideren una part m´┐Żs dels terrats les lluernes, claraboies i altres cobertes de badalots, trasters, etc..
Perqu´┐Ż les propostes d´┐Żactuacions parcials es puguin acollir a la subvenci´┐Ż es necessari un informe per t´┐Żcnic competent que justifiqui la bonesa constructiva de les parts de no actuaci´┐Ż.
Les superf´┐Żcies subjectes a ´┐Żs restringit es podran acollir a subvenci´┐Ż quan estiguin afectades a patologies constructives greus o quan es proposi a la seva rehabilitaci´┐Ż i basada en un acord comunitari o de la propietat de la totalitat de l´┐Żimmoble.

C. Restauraci´┐Ż i neteja de parets mitgeres.


Tercer nivell de subvenci´┐Ż. La quantia de la subvenci´┐Ż consisteix en:
Quantia de les subvencions:
- les generals
- espec´┐Żfiques: 20 % del cost de total de l´┐Żactuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d´┐Żobres (IVA excl´┐Żs)
M´┐Żxim: 1502,53´┐Ż

Queden inclosos en aquest nivell els seg´┐Żents sup´┐Żsits:

A. Renovaci´┐Ż de la imatge exterior dels establiments comercials.
Requisits:
- el cost de l´┐Żobra s´┐Żha de referir ´┐Żnicament als elements exteriors del local
- actuaci´┐Ż conforme al reglament d´┐Żus de la llengua catalana

B. Espais oberts d´┐Ż´┐Żs privat i transpar´┐Żncia visual de tanques opaques
Actuacions que es poden acollir en aquest sup´┐Żsit:
- espais situats a l´┐Żinterior de finques tancades, o jardins existents a l´┐Żinterior de finques, quan tinguin una superf´┐Żcie continua m´┐Żnima de 200 m2 i que siguin objecte d´┐Żenjardinament
- espais, actualment enjardinats, que estiguin separats de la via p´┐Żblica per una tanca opaca, quan aquesta se substitueixi per una altra de transparent
- espais, que actualment no estan enjardinats, que estiguin separats de la via p´┐Żblica per una tanca opaca, que siguin objecte d´┐Żenjardinament que els deixin visibles des del carrer.

En tots aquests sup´┐Żsits els esmentats espais es faran accessibles a l´┐Ż´┐Żs p´┐Żblic per un per´┐Żode no inferior a cinc anys.

C. Insonoritzaci´┐Ż d´┐Żactivitats molestes
Poden ser beneficiaris els locals industrials, comercials o de serveis que produeixin sorolls i vibracions causats pel funcionament d´┐Żaparells d´┐Żaire condicionat, cambres frigor´┐Żfiques, ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadores, compressors, bombes, torres de refrigeraci´┐Ż .

D. Restauraci´┐Ż d´┐Żelements art´┐Żstics


Quart nivell de subvenci´┐Ż. La quantia de la subvenci´┐Ż consisteix en:
Quantia de les subvencions:
- les generals
- espec´┐Żfiques: 10 % del cost de total de l´┐Żactuaci´┐Ż declarat en la llic´┐Żncia d´┐Żobres (IVA excl´┐Żs)
M´┐Żxim: 601,01´┐Ż

Queden inclosos en aquest nivell les seg´┐Żents actuacions:

A. Il´┐Żluminaci´┐Ż art´┐Żstica de fa´┐Żanes. El pagament definitiu de la subvenci´┐Ż queda condicionat a la presentaci´┐Ż del contracte de subministrament d´┐Żenergia el´┐Żctrica.

B. Substituci´┐Ż i unificaci´┐Ż d´┐Żantenes de recepci´┐Ż de radio i televisi´┐Ż. Aquesta ajuda va destinada als edificis ocupats majorit´┐Żriament per habitatges.
Poden ser beneficiaris d´┐Żaquests beneficis:
- Les comunitats de particulars que es posin d´┐Żacord per a la substituci´┐Ż d´┐Żantenes individuals per una ´┐Żnica antena col.lectiva. Aquesta actuaci´┐Ż ha d´┐Żafectar com a m´┐Żnim a cinc antenes individuals.
- Les comunitats que disposin d´┐Żantenes col´┐Żlectives i es posin d´┐Żacord per integrar-les totes en una sola. En aquest cas, l´┐Żactuaci´┐Ż ha d´┐Żafectar un mimin de tres edificis adossats.
Per la instal´┐Żlaci´┐Ż d´┐Żuna antena col´┐Żlectiva parab´┐Żlica de recepci´┐Ż de senyal per sat´┐Żl´┐Żlit tindran dret a una subvenci´┐Ż del 15 % del cost de la seva instal´┐Żlaci´┐Ż (IVA excl´┐Żs),sempre que la resta de propietaris de l´┐Żedifici es comprometin, per escrit, a no instal´┐Żlar-ne de forma individual. Els cables de distribuci´┐Ż i l´┐Żantena de nova instal´┐Żlaci´┐Ż no han de ser visibles des de la via p´┐Żblica.
Queden exclosos d´┐Żaquest sup´┐Żsit els casos de rehabilitaci´┐Ż integral d´┐Żun edifici.

C. Ordenaci´┐Ż i reubciaci´┐Ż d´┐Żaparells d´┐Żaire condicionat. Poden ser beneficiaris els particulars o comunitats de propietaris que ordenin o reubiquin aparells o instal´┐Żlacions d´┐Żaire condicionat existents, per evitar mol´┐Żsties a tercers i la contaminaci´┐Ż visual que interfereix la composici´┐Ż arquitect´┐Żnica de les fa´┐Żanes, tant pel que fa als aparells com a les conduccions o altres elements t´┐Żcnics de la instal´┐Żlaci´┐Ż.
Queden exclosos d´┐Żaquest sup´┐Żsit els casos de rehabilitaci´┐Ż integral d´┐Żun edifici.

D. Foment d´┐Żobres i instal´┐Żlacions per a l´┐Żestalvi energ´┐Żtic i la utilitzaci´┐Ż d´┐Żenergies renovables. Actuacions que queden incloses:
- Que fomentin l´┐Żestalvi energ´┐Żtic o la utilitzaci´┐Ż d´┐Żenergies renovables i no estiguin incloses en l´┐Ż´┐Żmbit espec´┐Żfic d´┐Żalgunes d eles actuacions descrites
- Que fomentin l´┐Ż´┐Żs efica´┐Ż de l´┐Żaigua o el recull i aprofitament de l´┐Żaigua de pluja
- Que evitin intencionadament la utilitzaci´┐Ż del PVC en conduccions el´┐Żctriques o d´┐Żaigua, a´┐Żllaments, decoraci´┐Ż i en general en el subministrament de serveis o en els elements constructius d´┐Żun edifici.
- Que fomentin la recollida selectiva de les escombraries.

E. Plantaci´┐Ż a espais privats no edificats, en superf´┐Żcies d´┐Ż´┐Żs comunitari. Quedaran incloses les actuacions que suposin l´┐Żaugment de la taca verda per nova dotaci´┐Ż d´┐Żenjardinaemt i plantaci´┐Ż en espais privats no edificats, en superf´┐Żcies, que siguin d´┐Ż´┐Żs comunitari. L´┐Żenjardianment s´┐Żha de fer amb plantes aut´┐Żctones.

F. Naturalitzaci´┐Ż extensiva de superf´┐Żcies d´┐Żedificis i construccions. Engloba l´┐Żenverdinament mitjan´┐Żant bi´┐Żtops, de terrats, cobertes, parets mitgeres, fa´┐Żanes i altres superf´┐Żcies que conformen la pell dels edificis i construccions.
Les actuacions han de reunir les seg´┐Żents condicions particulars:
- el terrat, mitgera o superf´┐Żcie objecte de tractament vegetal haur´┐Ż d´┐Żestar en bon estat i no presentar defectes constructius que no permetin la incorporaci´┐Ż d´┐Żelements vegetals
- Les plantes hauran de ser aut´┐Żctones, silvestres i de creixement espontani, no utilitzables, habitualment amb finalitats decoratives.
- La plantaci´┐Ż haur´┐Ż de ser extensiva, de forma que prevegi el cobriment de la totalitat de la superf´┐Żcie objecte de tractament.
Al finalitzar les obres caldr´┐Ż aportar un a fotografies en color de 13 x 18 del resultat de l´┐Żactuaci´┐Ż.

G. Dotaci´┐Ż de plaques solars sobre edificis privats. Engloba la incorporaci´┐Ż de plaques solars i sistemes d´┐Żacumulaci´┐Ż fins a la seva connexi´┐Ż a les instal´┐Żlacions de servei.
Condicions particulars:
- les noves instal´┐Żlacions no hauran d´┐Żafectar la percepci´┐Ż visual de l´┐Żedifici des de la via p´┐Żblica ni produir efectes de reflexi´┐Ż l´┐Żminica perjudicial a l´┐Żentorn.
- Comprom´┐Żs per part del beneficiari de mantenir la instal´┐Żlaci´┐Ż durant un m´┐Żnim de tres anys.


II. ACTUACIONS ESPECIALS

1.- Actuacions parcials sobre elements que ofereixin manca de seguretat per a l´┐Żeliminaci´┐Ż total de risc. S´┐Żn objecte les actuacions parcials de restauraci´┐Ż de fa´┐Żanes, terrats o mitgeres que tinguin per finalitat l´┐Żeliminaci´┐Ż i restauraci´┐Ż puntual d´┐Żelements deteriorats per patologies constructives o envelliment dels materials que puguin implicar un risc.

Quantia de les subvencions:
- les generals
- espec´┐Żfiques: 10 % del cost de total de l´┐Żactuaci´┐Ż de restauraci´┐Ż i eliminaci´┐Ż de l´┐Żelement de risc. (IVA excl´┐Żs)
M´┐Żxim: 3005,06´┐Ż

Condicions particulars:
- s´┐Żhaur´┐Ż de presentar un certificat de solidesa amb la finalitat de detectar la totalitat dels elements de risc, a la zona d´┐Żintervenci´┐Ż i certificar la seva total eliminaci´┐Ż amb l´┐Żactuaci´┐Ż proposada.
- Es incompatible amb els programes globals (de fa´┐Żanes, terrats o mitgeres) que facin refer´┐Żncia a l´┐Żespai on s´┐Żubiquen els elements de risc..
- Queda exclosa la subvenci´┐Ż espec´┐Żfica en el cas d´┐Żactuacions parcials que provoquin distorsions paisatg´┐Żstiques i si no hi ha l´┐Żexist´┐Żncia de comprom´┐Żs de restauraci´┐Ż de la globalitat en un m´┐Żxim de tres anys.

2.- Actuacions d´┐Żelements d´┐Żinter´┐Żs paisatg´┐Żstic.

Quantia de les subvencions:
- les generals
- espec´┐Żfiques: 15 % de les quantitats invertides en la restauraci´┐Ż directa de l´┐Żelement (IVA excl´┐Żs)
M´┐Żxim: 3005,06´┐Ż


3.- Actuacions de car´┐Żcter espec´┐Żfic i extraordinari

Van destinades a aquelles actuacions de car´┐Żcter puntual i espec´┐Żfic i extraordinari que es realitzin en benefici del paisatge urb´┐Ż que, per les seves peculiaritats, no es puguin incloure dins de les actuacions tipificades com d´┐Żinter´┐Żs per l´┐Żentorn del centre hist´┐Żric.

La quantia de la subvenci´┐Ż s´┐Żestableix:
- les generals
- les especifiques, en funci´┐Ż del cost de l´┐Żactuaci´┐Ż i millora o especial protecci´┐Ż que l´┐Żactuaci´┐Ż representi per a la qualitat del paisatge urb´┐Ż, amb un import m´┐Żxim equivalent al 30% del cost de l´┐Żobra (IVA excl´┐Żs).

4.- Actuacions privades necess´┐Żries com a complement de les actuacions p´┐Żbliques.

Van destinades a aquelles actuacions col´┐Żlectives que duguin a terme, de forma associada o conjunta una pluralitat d´┐Żinteressats i que, al seu torn, representin una majoria significativa dins un determinat col´┐Żlectiu, agrupaci´┐Ż o associaci´┐Ż, exerceixin una mateixa activitat i pertanyin a un mateix sector ciutad´┐Ż o zona del centre hist´┐Żric, sempre que les actuacions proposades, a judici de l´┐ŻAlcaldia tinguin un inter´┐Żs espec´┐Żfic dins de l´┐Ż´┐Żmbit d´┐Żactuaci´┐Ż de la Corporaci´┐Ż.

Quantia de la subvenci´┐Ż:
- les generals
- les especifiques: fins a un 30 % del cost de l´┐Żobra (IVA excl´┐Żs).

Condicions particulars:

- el representant haur´┐Ż de disposar d´┐Żuna aportaci´┐Ż pressupost´┐Żria desemborsada que, com a m´┐Żnim, cobreixi el 70 % del que, per tots els conceptes, costi la realitzaci´┐Ż del projecte (IVA exclos)
- caldr´┐Ż la signatura d´┐Żun protocol particular on s´┐Żestableixin les condicions relatives a l´┐Żactuaci´┐Ż i s´┐Żhaur´┐Ż de sotmetre preceptivament a l´┐Żaprovaci´┐Ż de la comissi´┐Ż de govern municipal.

á

ANNEX II: BASES ESPECIFIQUES PER A LA REHABILITACI´┐Ż I CONSTRUCCIO D´┐ŻEDIFICIS FORA DEL NUCLI HISTORIC

1.- Objecte

S´┐Żestableixen dos ´┐Żmbits d´┐Żactuacions, les quals s´┐Żhan d´┐Żefectuar en immobles situats fora de l´┐Ż´┐Żmbit del Pla Especial de Reforma Interior del Casc Antic.

a) Subvencions per rehabilitaci´┐Ż de fa´┐Żanes. Consisteix en les actuacions de rehabilitaci´┐Ż de fa´┐Żanes total, mai parcial, de les fa´┐Żanes dels edificis de m´┐Żs de cinquanta anys d´┐Żantiguitat.

b) Subvencions per la rehabilitaci´┐Ż i construcci´┐Ż d´┐Żedificis de nova construcci´┐Ż, per tal d´┐Żajustar-se a les vigents normes d´┐Żhabitabilitat.


2.- Quantia de les subvencions per la rehabilitaci´┐Ż de fa´┐Żanes

2.1.- Amb car´┐Żcter general s´┐Żestableix en un import consistent a en les quantitats de les taxes dels serveis urban´┐Żstics i la de l´┐Żimpost de construccions, instal´┐Żlacions i obres.

2.2.- Amb car´┐Żcter especial consistir´┐Ż: en una quantitat fixada segons el cost de l´┐Żobra (IVA excl´┐Żs), el resultat de multiplicar la superf´┐Żcie de la fa´┐Żana en metres quadrats, pels m´┐Żduls establerts, segons el nivell de rehabilitaci´┐Ż, d´┐Żacord amb els l´┐Żmits fixats segons l´┐Ż´┐Żrea d´┐Żubicaci´┐Ż de l´┐Żedifici. Queden exclosos els forats de superf´┐Żcie superior de 3 m2

2.3.- Segons l´┐Ż´┐Żrea on s´┐Żemplaci l´┐Żedifici tindr´┐Ż els seg´┐Żents l´┐Żmits:
- ´┐Żrea primera, l´┐Żimport m´┐Żxim de la subvenci´┐Ż ´┐Żs de 1502,53 ´┐Ż
- ´┐Żrea segona, l´┐Żimport m´┐Żxim de la subvenci´┐Ż ´┐Żs de 1202,02 ´┐Ż
- ´┐Żrea tercera, l´┐Żimport m´┐Żxim de la subvenci´┐Ż ´┐Żs de 601,01 ´┐Ż


3.- ´┐Żrees

3.1.- Segons la situaci´┐Ż de l´┐Żimmoble es fixa l´┐Żimport m´┐Żxim de la subvenci´┐Ż en:

a) ´┐Żrea primera: pels edificis situats a: Muralla del castell, Muralla del Carme, Muralla Sant Francesc, Pla´┐Ża de Sant Francesc, Pla´┐Ża del portal Nou, Pla´┐Ża del Carme, Pla´┐Ża del Blat, Pla´┐Ża de l´┐ŻOli, Pla´┐Ża del pati, Carrer de la Cort, Carrer Sant Antoni, fa´┐Żanes i edificis catalogats.

b) ´┐Żrea segona, els edificis situats:

- a la resta del nucli hist´┐Żric de Valls; de Fonstcaldes el carrer Major i carrer Esgl´┐Żsia;
- de Picamoixons els carrer Major, carrer Sant Josep, carrer Esgl´┐Żsia, pla´┐Ża Esgl´┐Żsia, carrer Jes´┐Żs i carrer Diputat Orga;
- accessos a la ciutat: trams urbans de la carretera de Tarragona, d´┐ŻAlcover, Montblanc i Pla de Santa Maria
- Masmolets: nucli central

c) ´┐Żrea tercera: els edificis empla´┐Żats en sol urb´┐Ż.

3.2.- En cap cas la subvenci´┐Ż podr´┐Ż representar m´┐Żs del 50 % del cost de l´┐Żobra, llevat dels edificis inclosos en el cat´┐Żleg d´┐Żelements a protegir que consta en l´┐Żannex de la normativa de planejament general municipal vigent, en aquests casos es podr´┐Ż arribar al 75 %.


4.- M´┐Żduls d´┐Żaplicaci´┐Ż

S´┐Żestableixen els seg´┐Żents m´┐Żduls d´┐Żaplicaci´┐Ż quan l´┐Żactuaci´┐Ż consisteixi en la rehabilitaci´┐Ż de fa´┐Żanes:

a) Pintura: 6,61 ´┐Ż/m2
b) Repicat parcial de l´┐Żarrebossat de revestiment, reposici´┐Ż i pintura: 16,23 ´┐Ż/m2
c) Repicat total, reposici´┐Ż i pintura: 25,84 ´┐Ż/m2


5.- Quantia de les subvencions per la rehabilitaci´┐Ż i construcci´┐Ż d´┐Żedificis

5.1.- Amb car´┐Żcter general s´┐Żestableix en un import consistent a en les quantitats de les taxes dels serveis urban´┐Żstics i la de l´┐Żimpost de construccions, instal´┐Żlacions i obres.

5.2.- Amb car´┐Żcter especial: L´┐Żimport corresponent a l´┐Żimpost de construccions, instal´┐Żlacions i obres, segons l´┐Ż´┐Żrea on s´┐Żubiqui l´┐Żimmoble:
- ´┐Żrea primera: 75% de l´┐Żimpost
- ´┐Żrea segona: 50 %
- ´┐Żrea tercera: 25 %

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C