Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dimarts, 26 de juny de 2012
Benvinguda
Ajuntament
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Informaci�
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni
Salut
Promoci� Econ�mica
Formaci� i Ocupaci�
Educaci� i Ensenyament
Medi Ambient
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials
Accedir
Policia Local
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports
Publicacions
Arxiu Municipal

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juny 2012 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Cercador

Tr�mits municipals
SECRETARIA

2001 - Sol�licitud d'inscripci� al registre d'unions de parella estable

Definici�:

Sol�licitud que realitza un ciutad� per inscriure, amb car�cter voluntari, una uni� no matrimonial

de conviv�ncia estable entre dues persones majors d�edat, siguin o no del mateix sexe.

Normativa aplicable:

- Reglament regulador del registre municipal d�unions estables de parella.

- Llei 10/1998 de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya.

- Disposicions del vigent Codi de Fam�lia i del Codi Civil

Qui pot sol�licitar-ho:

Qualsevol parella que compleixi els seg�ents requisits:

- Ser majors d�edat.

- Ser residents al terme municipal de Valls.

- No tenir entre si una relaci� de parentiu per consanguinitat o adopci� en l�nia recta.

- No tenir entre si una relaci� de parentiu per consanguinitat en l�nia col�lateral fins al tercer

grau en el cas de parelles heterosexuals, o fins al segon grau de consanguinitat o adopci�

en cas de parelles homosexuals.

- No trobar-se incapacitats per a prestar el consentiment necessari per dur a terme l�acte o

declaraci� objecte d�inscripci�.

- No estar subjecte a cap vincle matrimonial vigent i reconegut com a v�lid en Dret per les

lleis civils.

- No tenir una relaci� estable de parella amb una altra persona.

No s�exigir� la sol�licitud conjunta per a les declaracions d�extinci� de la uni� no matrimonial, les

quals podran ser formulades per un dels membres de la parella.

Documentaci� a presentar:

- Fotoc�pia confrontada dels DNI, passaport (o document acreditatiu d�identitat que

correspongui en cas d�estrangers residents) dels dos sol�licitants.

- Declaraci� jurada/responsable de cadascun dels dos sol�licitants acreditant que no es

troben en cap de les causes impeditives de la inscripci� com a uni� estable de parella, i

que s�assenyalen en el punt 1.

Per a la inscripci� d�unions estables homosexuals, i at�s que, d�acord amb l�art. 21.2 de la Llei

10/98 de 15 de juliol aquestes s�hauran d�acreditar mitjan�ant escriptura p�blica (amb la

conseq�ent acreditaci� pr�via notarial dels requisits) no caldr� aportar la documentaci� a qu�

fa refer�ncia l�apartat 2n., essent suficient la presentaci� de la sol�licitud d�inscripci�, les

fotoc�pies confrontades dels DNI i la citada escriptura.

El procediment indicat al par�graf anterior tamb� ser� d�aplicaci� a les parelles heterosexuals

que presentin escriptura p�blica acreditant aquesta uni� (en aquest cas, facultativa), atorgada

en els termes de l�art. 1.1 de la Llei 10/98 de 15 de juliol.

Quan els integrants de la uni� estable de parella vulguin que la inscripci� sigui secreta podran

presentar directament a l�encarregat del Registre l�esmentada sol�licitud, sense necessitat de

registre d�entrada de la petici� al Registre General de l�Ajuntament.

AJUNTAMENT DE VALLS Oficina d�Atenci� al Ciutad�

Cal presentar el document que justifica la modificaci�.

Quan es pot sol�licitar:

En qualsevol moment.

Temps de tramitaci�:

Al moment.

Preu del tr�mit:

Gratu�t, excepte en el cas de que la compulsa del DNI es faci des de l�Ajuntament mateix,

llavors el preu ser� el preu p�blic marcat per la ordenan�a vigent, en el punt de les compulses.

Departament gestor i persona de contacte:

Secretaria.

Usuaris implicats en el proc�s

- Sol�licitant

- Oficina d�Atenci� al Ciutad� (OAC)

- Administratiu de secretaria

- Secretari

Tasques a realitzar per l�Oficina d�Atenci� al Ciutad�:

Omplir el full corresponent de sol�licitud i la declaraci� jurada, i adjuntar la fotoc�pia

compulsada del DNI.

Model de documents a utilitzar

1. Sol�licitud inscripci� al registre d�unions de parella estable

2. Declaraci� jurada a efectes de registre d�unions estables de parella

3. Acta de compareixen�a de ratificaci�

4. Registre municipal unions estables de parella (registre auxiliar)

5. Registre municipal unions estables de parella (registre principal)

6. Notificaci� adjunta al certificat definitiu

7. Certificat de parelles estables

Indicadors del proc�s

- N�mero de sol�licituds.

- N�mero de sol�licituds que han arribat al final del proc�s

- N�mero de sol�licituds que no han arribat al final del proc�s

- N�mero de dies transcorreguts des de que es passa la documentaci� al departament

corresponent i es finalitza el proc�s.

Altres processos relacionats

Informaci� addicional

�rgan competent per resoldre: Secretari

^ amunt

Informaci� permanent
ficma Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb� patronatesports
Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaa del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada Port Aventura
Pgina accesible segons W3C Pgina accesible segons W3C