Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
35. REGALMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D´┐ŻENTITATS VALLENQUES

Exposici´┐Ż dels motius


En compliment de l'acord plenari del dia 25 de gener de 2008, l'Ajuntament de Valls crea el REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.


L'associacionisme ´┐Żs l'expressi´┐Ż col´┐Żlectiva del comprom´┐Żs dels vallencs i les vallenques amb la seva ciutat i la participaci´┐Ż ´┐Żs una de les seves expressions m´┐Żs compromeses i transformadores.


Article 1. L'objecte del Registre


 1. Es crea el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES per tal de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participaci´┐Ż en el municipi de Valls. Seran considerades entitats i associacions inscriptibles en aquest registre aquelles que no tinguin ´┐Żnim de lucre, que tinguin la seva seu social en el municipi de Valls i que representin interessos generals o sectorials dels ve´┐Żns. Per exercir els drets de participaci´┐Ż reconeguts per l'ordenament vigent, les entitats hauran d'estar inscrites en el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.


 1. El registre tamb´┐Ż servir´┐Ż per a la millora dels canals d'informaci´┐Ż amb les entitats. A m´┐Żs de donar suport i fomentar l'associacionisme i la participaci´┐Ż en el municipi de les entitats, aquest registre tamb´┐Ż ha de donar suport a l'ampliaci´┐Ż dels canals de participaci´┐Ż ciutadana. D'altra banda, ser´┐Ż tamb´┐Ż una eina per a treballar per la redistribuci´┐Ż equitativa dels ajuts i subvencions dels programes de foment municipals.


 1. Amb aquest registre es vol recon´┐Żixer i donar cobertura als drets que recull la legislaci´┐Ż vigent quant a les associacions i entitats esmentades en el punt 1.1, ampliant els drets nom´┐Żs exercibles per a aquelles que estiguin inscrites al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.

Article 2. Conformaci´┐Ż del Registre


 1. El REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES ´┐Żs responsabilitat de la Secretaria General de la corporaci´┐Ż i es gestionar´┐Ż amb la col´┐Żlaboraci´┐Ż de la regidoria en qu´┐Ż l'alcaldia delegui.


 1. El REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES estar´┐Ż compost d'un fitxer inform´┐Żtic que contindr´┐Ż les dades esmentades en l'article 4.1; amb les seves corresponents modificacions i una relaci´┐Ż dels ajuts municipals que s'atorguin a cada entitat.


Article 3. Drets de les entitats inscrites


 1. Les associacions i entitats inscrites podran accedir a l'´┐Żs de mitjans p´┐Żblics municipals, amb les limitacions que imposin la coincid´┐Żncia de l'´┐Żs per part d'altres associacions o entitats o pel mateix Ajuntament, i sempre subjectes al que estipulin els reglaments d'´┐Żs d'espais municipals.


 1. Quan les associacions i entitats inscrites ho sol´┐Żlicitin, podran rebre al seu domicili social les convocat´┐Żries dels ´┐Żrgans col´┐Żlegiats municipals que celebrin sessions p´┐Żbliques quan en l'ordre del dia figurin q´┐Żestions relacionades amb l'objecte social de l'entitat. En els mateixos sup´┐Żsits rebran les resolucions i acords adoptats pels ´┐Żrgans municipals.


 1. Les associacions i entitats inscrites que ho sol´┐Żlicitin podran rebre les publicacions, peri´┐Żdiques o no, que editi l'Ajuntament de Valls, sempre que resultin d'inter´┐Żs per a l'entitat, at´┐Żs el seu objecte social.


Article 4. El procediment d'inscripci´┐Ż


 1. Les inscripcions es faran a petici´┐Ż de les entitats interessades mitjan´┐Żant un model de sol´┐Żlicitud normalitzat que es facilitar´┐Ż als interessats. Les entitats sol´┐Żlicitants hauran d'aportar les seg´┐Żents dades i documentaci´┐Ż (original o c´┐Żpia compulsada):


 • Els estatuts de l'entitat.

 • Un document acreditatiu de la inscripci´┐Ż en el Registre General d'Associacions o altres registres p´┐Żblics.

 • El NIF de l'entitat.

 • El nom i cognoms de les persones que ocupin c´┐Żrrecs directius i el seu representant legal.

 • El nombre actualitzat de socis de l'entitat.

 • Les dades banc´┐Żries de l'entitat.

 • Una relaci´┐Ż de tots els ajuts rebuts de qualsevol administraci´┐Ż p´┐Żblica en els darrers 12 mesos anteriors a la petici´┐Ż d'inscripci´┐Ż.


 1. ´┐Żs condici´┐Ż necess´┐Żria per a formar part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES no ser deutor de l'Ajuntament de Valls o dels seus organismes dependents.


 1. Les dades contingudes al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES que no afectin la intimitat de les persones i que no contradiguin la Llei de protecci´┐Ż de dades seran p´┐Żbliques.


Article 5. Altes, actualitzacions i baixes

5.1. En el termini de vint dies, des de la data en qu´┐Ż consti al registre d'entrada de la sol´┐Żlicitud d'inscripci´┐Ż, i sempre que l'´┐Żrgan municipal competent doni el vistiplau a la documentaci´┐Ż presentada i que es relaciona en l'article 4.1, es notificar´┐Ż a l'entitat sol´┐Żlicitant el seu n´┐Żmero d'inscripci´┐Ż i, a partir d'aquest moment, l'entitat es considerar´┐Ż donada d'alta amb car´┐Żcter general. Si l'Ajuntament no resol en el termini establert s'entendr´┐Ż acceptada la sol´┐Żlicitud d'inscripci´┐Ż.


Les entitats inscrites tindran l'obligaci´┐Ż de notificar al Registre mitjan´┐Żant un ofici dirigit a la Secretaria General, acompanyat de la documentaci´┐Ż acreditativa, qualsevol modificaci´┐Ż de les dades registrals que es produeixin.


 1. L'Ajuntament podr´┐Ż requerir les entitats, per a con´┐Żixer el seu funcionament, el pressupost i el programa anual d'activitats aix´┐Ż com la documentaci´┐Ż complement´┐Żria que consideri necess´┐Żria per a una millor gesti´┐Ż del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES. En el cas que no es rebi la informaci´┐Ż requerida en el termini previst per l'article 76 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r´┐Żgim jur´┐Żdic de les administracions p´┐Żbliques i del procediment administratiu com´┐Ż, els sol´┐Żlicitants poden perdre el seu dret a formar part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.


5.4. Causaran baixa al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES aquelles entitats que:


 • No actualitzin les seves dades anuals en compliment de l'article 5.2 d'aquest reglament, o quan els ´┐Żrgans competents els ho requereixin expressament.

 • Perdin la condici´┐Ż per la qual van accedir al Registre.

 • Es dissolguin per qualsevol motiu.

 • Ho sol´┐Żlicitin expressament.


Article 6. Exempcions


 1. Les entitats que formin part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES estaran dispensades de presentar les dades que per endavant ja constin en aquest registre, pel que fa a les diferents sol´┐Żlicituds que, per qualsevol concepte, presentin a l'Ajuntament de Valls o als seus organismes dependents.


 1. En cap cas les entitats inscrites al REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES no estaran exemptes de presentar els documents que, per la seva naturalesa, s´┐Żn preceptius en la tramitaci´┐Ż procedimental administrativa; o quan sigui preceptiva la seva presentaci´┐Ż atenent la legislaci´┐Ż vigent, o quan aix´┐Ż ho estipulin els reglaments, bases de subvencions o ordenances de l'Ajuntament de Valls.


 1. Formar part del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES no eximeix en cap cas de la presentaci´┐Ż de la documentaci´┐Ż addicional necess´┐Żria per a sol´┐Żlicitar ajuts o subvencions, i que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i el seu reglament.


Article 7. Prioritzaci´┐Ż


 1. Les diferents regidories i ´┐Żrees de l'Ajuntament podran establir, com a criteri de valoraci´┐Ż en les subvencions que atorguin, en r´┐Żgim de concurr´┐Żncia competitiva, la inscripci´┐Ż en el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES de les entitats sol´┐Żlicitants.


 1. Les diferents regidories i ´┐Żrees de l'Ajuntament podran prioritzar, a l'hora de formalitzar convenis de col´┐Żlaboraci´┐Ż, aquelles entitats inscrites en el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES.


Article 8. Protecci´┐Ż de dades


 1. De conformitat amb la Llei org´┐Żnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci´┐Ż de dades de car´┐Żcter personal, les dades de car´┐Żcter personal que es facilitin seran objecte de tractament i s'incorporaran a una base de dades que ´┐Żs responsabilitat de l'Ajuntament de Valls, amb domicili a la pla´┐Ża del Blat, 1, 43800 de Valls.

La finalitat del fitxer i del tractament de les dades ´┐Żs poder gestionar el REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES. Aquestes dades formaran part dels expedients corresponents vinculats i es faran servir per a mantenir la relaci´┐Ż i la comunicaci´┐Ż administrativa entre el sol´┐Żlicitant i l'Ajuntament de Valls i els seus organismes dependents.

Com a interessats, les entitats poden accedir al fitxer i exercir, en qualsevol moment, els drets d'oposici´┐Ż, d'acc´┐Żs, rectificaci´┐Ż i cancel´┐Żlaci´┐Ż de les seves dades, dirigint un escrit a la Secret´┐Żria General de l'Ajuntament de Valls.

Aquest consentiment es pot revocar, sense efectes retroactius, en qualsevol moment, per causa justificada i en els termes establerts per la Llei org´┐Żnica esmentada.


ENTRADA EN VIGOR


Aquest reglament entrar´┐Ż en vigor a partir de la seva aprovaci´┐Ż pel ple de l'Ajuntament de Valls. El REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES ser´┐Ż efectiu a partir de l'1 de gener de 2009.


DISPOSICI´┐Ż ADDICIONAL


Correspon a la Junta de Govern de l'Ajuntament de Valls donar de baixa una entitat del REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS VALLENQUES quan consideri, d'una manera raonada, que s'incompleix qualsevol dels preceptes necessaris i previstos en aquest reglament per a formar-ne part. Pr´┐Żviament a la baixa del registre, es concedir´┐Ż als interessats, mitjan´┐Żant notificaci´┐Ż, el dret d'audi´┐Żncia. Aquest dret s'haur´┐Ż d'exercir en el termini m´┐Żxim de 10 dies a comptar des de l'endem´┐Ż de la recepci´┐Ż de la notificaci´┐Ż.


DISPOSICI´┐Ż DEROGAT´┐ŻRIA


Aquest reglament deroga els articles del 3 al 15 del Reglament de participaci´┐Ż ciutadana.


Aquest reglament queda aprovat per acord de ple del dia 31 d'octubre de 2008.

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C