Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
34. ORDENAN�A DE TAXIS

Antecedents.

 

Amb l'entrada en vigor de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, publicada en el DOGC n�m., 3926 de 16 de juliol de 2003, es configur� el marc jur�dic que havia de permetre l'elaboraci�, i en el seu cas actualitzaci�, dels reglaments municipals reguladors de la prestaci� del servei de taxi.

 

Aix�, aquesta llei, regula en el seu cap�tol II "la subjecci� d'aquesta activitat a  la llic�ncia local i a l'autoritzaci� de l'Administraci� de la Generalitat", establint el procediment d'atorgament de llic�ncies, el seu nombre i el r�gim de titularitat entre d'altres vectors que han de permetre la creaci� i vig�ncia dels reglaments municipals.

 

Tanmateix, i pel que fa a la situaci� normativa del servei del taxi a Valls, fins al moment tan sols dispos�vem de la regulaci� continguda en l'antiga Ordenanza de Policia y Buen Gobierno  publicada al 1956, aix� com el Reglamento de Transportes por Carretera d'�mbit estatal, i altres legislaci� de rang similar que limitava de forma important la possibilitat de gesti� i tutela per part de l'administraci� local en els diversos incidents que, en el desenvolupament diari d'aquest servei a la nostra ciutat, es produ�en.

 

Per tot plegat, ens trobem davant la possibilitat, quan no obligaci�, de dur a terme la tasca normativa reguladora a nivell local d'aquest servei, amb l'objectiu que el mateix s' "acomodi a les demandes socials" alhora que oferint als professionals del sector un marc jur�dic que els hi permeti dur-la a terme amb reconeixement al seu treball, establint els par�metres que han de regular la relaci� entre aquests, els usuaris i la mateixa administraci� local.

 

CAP�TOL I. DISPOSICIONS GENERALS.

 

Article 1r. Objecte.

 

L'objecte d'aquest reglament, �s la regulaci� de les condicions de prestaci� del servei del taxi, urb� i/o interurb�, dins l'�mbit municipal.

 

Article 2n. Definici�.

 

S'ent�n, d'acord amb l'establert a la Llei 19/2003, com a servei de taxi el que comporta el transport de viatgers amb vehicles d'una capacitat m�xima de 9 places incl�s el conductor, i que s'efectua per compte d'altri mitjan�ant el pagament d'un preu.

 

Article 3r. Principis i r�gim administratiu.

 

1.      L'exercici de l'activitat de servei de taxi resta subjecta a la intervenci� administrativa, fonamentada en la necess�ria garantia d'inter�s p�blic  per a l'assoliment d'un nivell �ptim de qualitat en la prestaci� del servei.

2.      La prestaci� del servei de taxi, esta sotmesa a l'obtenci� pr�via de llic�ncia municipal que n'habilita la persona titular per a cadascun dels vehicles destinats a aquesta activitat.

 

 

 

 

 

Article 4t. Regulaci� normativa.

 

En tot all� que no sigui expressament previst en aquest Reglament, s'hi aplicaran les normes contingudes en el Codi de Circulaci� i a la Llei 19/2003 de 4 de juliol del taxi, i resta de legislaci� aplicable.

 

CAP�TOL II. LLIC�NCIES.

 

Article 5�. Atorgament de llic�ncies.

 

1.      L'atorgament de llic�ncies de nova creaci�, dins l'�mbit territorial del municipi de Valls, correspon a l'Ajuntament, que utilitzar� per a la seva adjudicaci� el sistema de concurs obert d'acord amb els procediments establerts per la normativa de r�gim local.

 

2.      Dins els criteris de valoraci� del concurs s'establiran, preferentment, els seg�ents:

 

a)      La dedicaci� pr�via a la professi� amb una antiguitat m�nima de 1 any d'exercici de la mateixa.

 

b)      Acreditar la plena capacitat per a obrar i reunir els requisits de solv�ncia econ�mica, financera, t�cnica i professional per al desenvolupament del servei.

 

c)      Demostrar un nivell alt de coneixement del nomencl�tor de carrers dels nuclis urbans del municipi. A tal efecte, l'Ajuntament dur�  a terme les proves que s'escaiguin a fi i efecte d'avaluar aquests coneixements.

 

d)      Assumir el comprom�s ple de dedicaci� exclusiva a la prestaci� del servei de taxi.

 

e)      Aquelles altres establertes a la Llei 19/2003.

 

3.  Igualment, el nombre de llic�ncies ser� determinat per l'Ajuntament  d'acord amb la conveni�ncia del servei p�blic, la caracteritzaci� de l'oferta i la demanda, sempre garantint la rendibilitat suficient en l'explotaci� del servei i respectant els l�mits que estableix  l'article 8.2 de la Llei 19/2003 del taxi.

 

Article 6�. Vig�ncia, transmissi� i extinci� de llic�ncies.

 

1.      Les llic�ncies tindran una vig�ncia de validesa indefinida, disposant l'Ajuntament de la potestat per a comprovar en tot moment el compliment dels requisits exigits en el seu atorgament, poden requerir a les persones titulars la documentaci� que s'estimi pertinent.

 

2.      Les llic�ncies es poden transmetre amb l'autoritzaci� pr�via de l'Ajuntament i d'acord amb les condicions establertes en l'article10 de la Llei 19/2003.

 

3.      Igualment, d'acord amb l'article 11 de la Llei 19/2003, i pr�via audi�ncia a l'interessat, es podr� procedir a l'extinci� de la llic�ncia.

 

Article 7�. Taxes.

 

L'Ajuntament establir�, dins les Ordenances Fiscals, les taxes, subvencions i restants figures tribut�ries que consideri avinents per a l'exercici de l'activitat del servei de taxi.

 

 

 

 

CAPITOL III. DELS VEHICLES.

 

Article 8�. Caracter�stiques.

 

1.      Les caracter�stiques del vehicle seran determinades en cada cas per part de l'Ajuntament en funci� de la millor conveni�ncia del servei al p�blic, i hauran de complir amb les condicions gen�riques de seguretat, capacitat, confort i prestacions adequades al servei de taxi.

 

2.      Durant la prestaci� del servei, els conductors resten obligats  a anar prove�ts amb la documentaci� exigida a l'article 8� de la Llei 19/2003, tant pel que fa al vehicles, com en relaci� amb el servei o el propi conductor.

 

3.      Qualsevol canvi de vehicle adscrit a una llic�ncia, quan aquest sigui substitu�t per un altre, queda subjecte a la pr�via autoritzaci� municipal.

 

4.      L'Ajuntament compta amb la potestat d'exigir la incorporaci� als vehicles  d'aquells elements i s�mbols identificatius que consideri avinents en cada moment, aix� com a determinar-ne els colors amb els quals seran pintats els vehicles, sent el cost d'aquesta incorporaci� a c�rrec del titular de la llic�ncia.

 

5.      En qualsevol cas la potestat indicada en el punt 4art del present article, tan sols ser� d'aplicaci� per a els nous vehicles que s'incorporin al servei, b� per substituci� d'existents o b� per aquells derivats de l'atorgament de noves llic�ncies en el seu cas, sense que sigui d'aplicaci� per als vehicles que estiguin emparats per llic�ncia vigent al moment que l'Ajuntament fes efectiva l'ordre d'incorporaci� dels elements i s�mbols identificatius i determinaci� de colors esmentats anteriorment.

 

CAP�TOL IV. DE LA PRESTACI� DEL SERVEI.

 

Article 9�. Criteris generals.

 

1.      El servei de taxi s'ha de dur a terme quan aquest sigui sol�licitat personalment o telef�nicament, no podent-se negar-s'hi a la prestaci� del mateix sense causa justificada, exceptuant els sup�sits previstos a l'article 25.2 de la Llei 19/2003. En cas de denegaci� del servei, aquest fet ser� comunicat mitjan�ant escrit presentat al Registre General de l'Ajuntament, en el termini m�xim de 5 dies des de la data que en que es produ� el fet,  per a la tramitaci� del corresponent expedient informatiu si aix� s'escau.

 

2.      En aquesta  comunicaci� hi constaran els motius que fonamentaren aquesta negativa de prestaci� del servei, a fi i efecte de preservar i garantir els drets dels usuaris d'acord amb l'article 24 i 25 de la Llei 19/2003

 

3.      Per la seva part, l'Ajuntament mitjan�ant l'Alcalde, Regidor en qui delegui, el Regidor de Via P�blica, o els agents de la Policia Local podran obligar al transport de persones als titulars de llic�ncia de taxi o als conductors, quan aquests serveis siguin sol�licitats per alguna necessitat urgent, sempre segons  el judici d'aquests. L'import d'aquests serveis ser� abonat per l'usuari respectiu o, quan pertoqui, per l'Ajuntament.

 

4.      Els conductors observaran  en tot moment i vers els usuaris del servei, un comportament correcte, podent requerir, tan el mateix conductor com l'usuari, la pres�ncia d'un agent de l'autoritat, en cas de negativa del primer per a la prestaci� del servei.

 

 

 

Article 10�. Les Parades.

 

L'Ajuntament gaudeix de la potestat per a determinar en tot moment la ubicaci� i nombre de parades dins els nuclis urbans del municipi, pr�via audi�ncia als representants dels professionals del servei de taxi, les associacions professionals, les associacions locals d'usuaris-consumidors i, si s'escau, les associacions de ve�ns i altres entitats que es considerin avinents.

 

Article 11�. Els torns de gu�rdia.

 

1.      Els titulars de llic�ncies de taxi del municipi, tenen l'obligaci� de donar compliment als torns de gu�rdia que s'estableixin amb la finalitat de garantir la plena disponibilitat del servei en tot moment.

 

2.      Tanmateix, s'estableix com a horari ordinari de prestaci� del servei els dies laborals de les 8'00 a les 20'00 de dilluns a divendres, i dissabtes de 9'00 a 14'00, corresponent als titulars de les llic�ncies atorgades, l'organitzaci� dels torns, vacances i descansos diaris que pertoquin, garantint-se en tot moment la pres�ncia de vehicles en la parada/es que siguin establertes per part de l'Ajuntament.

 

3.      Els torns de gu�rdia tindran car�cter diari i es prestaran en aquesta condici�, els dies festius, els dies laborals entre les 20'00 i les 8'00, i els dissabtes des de les 14'00.

 

4.      Els torns seran determinats igualment per part dels titulars de llic�ncia, amb la presentaci� d'un quadrant anual a l'Ajuntament amb una antelaci� m�nima de 30 dies abans de la finalitzaci� de l'any anterior al qual corresponguin, amb la finalitat que el mateix sigui aprovat pels �rgans municipals competents.

 

5.      En aquest quadrant hi constaran el nom i tel�fon dels titulars de llic�ncia, amb indicaci� del responsable de gu�rdia per a cadascun dels dies.

 

6.      En cas que el titular de gu�rdia es trobi realitzant un servei en el moment de l'av�s, i per aquest motiu no li sigui possible respondre a la demanda, assumir� la responsabilitat de localitzar algun altre company a fi i efecte que el mateix se'n faci c�rrec.

 

7.      Els titulars de cadascuna de les gu�rdies resten obligats a ser localitzables en tot moment en l'exercici del seu torn.

 

8.      Qualsevol modificaci� del quadrant, haur� de ser comunicada amb l'antelaci� suficient a la Regidoria de Via P�blica, per tal de poder introduir aquest canvi dins el quadrant vigent en aquell moment.

 

9.      Quan un usuari requereixi del servei de taxi dins l'horari - calendari corresponent al torn de gu�rdia, aquest es dirigir� a la Policia Local  que li facilitar� el contacte amb el titular del torn de gu�rdia en cada moment. En cas de impossibilitat de localitzaci� del titular responsable del torn, es procedir� a contactar amb el taxista que, dins el quadrant vigent, hi consti com titular de la gu�rdia seg�ent.

 

10.  Correspon als titulars de llic�ncia de taxi, establir els mecanismes adequats per a que sigui garantit l'acc�s de l'usuari al servei en tot moment, mitjan�ant els mecanismes informatius i de publicitat que siguin necessaris.

 

 

 

Article 12�. Drets i deures dels usuaris.

 

1.      Els drets i deures dels usuaris s'estableixen d'acord amb que determinen l'article 25 i seg�ents de la Llei 19/2003.

 

2.      Per la seva part, i igualment d'acord amb l'article 27 de la Llei 19/2003, l'Ajuntament establir� procediments simplificats de formalitzaci� i resoluci� de les reclamacions que siguin presentades per part dels usuaris, sent l'�rgan competent per a resoldre el mateix que es competents per a l'atorgament de la llic�ncia, amb l'obertura de l'expedient corresponent -audi�ncia a l'interessat- i resoluci� d'aquest contra la qual es podr� interposar els recursos administratius i contenci�s  que es considerin oportuns.

 

CAP�TOL V. R�GIM ECON�MIC.

 

Article 13�. Tarifes.

 

1.      La determinaci� de les tarifes per a la prestaci� del servei de taxi s'ha d'ajustar a la normativa vigent en mat�ria de preus, tenint de d'exposar-se en un lloc visible per a l'usuari, aquestes tarifes aix� com la forma de c�lcul i els suplements i altres conceptes que puguin formar part de les mateixes.

 

2.      En el cas que es donin circumst�ncies objectives, i previ requeriment del conductor de la pres�ncia d'un agent de la Policia Local, es podr� exigir el cobrament anticipat del servei que hagi estat sol�licitat pel usuari, atenent a les condicions especials de prestaci� del servei i, en tot cas, sens perjudici del dret de l'usuari a presentar la corresponent reclamaci�.

 

3.      En el cas indicat en l'apartat anterior, des de la Policia Local, s'informar� de forma immediata a la Regidoria de Via P�blica del fet, amb indicaci� dels motius, circumst�ncies i condicions especials que justificaven aquest pagament avan�at.

 

 

Article 14�. Tax�metre.

 

Els vehicles que presten el servei de taxi, han d'anar equipats amb un aparell tax�metre en les condicions establertes en l'article 32 de la Llei 19/2003, i restants condicions t�cniques que, respecte aquests aparells, siguin vigents.

 

CAP�TOL VI. R�GIM SANCIONADOR.

 

Article 15�. Tramitaci� d'expedients.

 

1.      La tramitaci� d'expedients informatius i/o sancionadors derivats dels primers, es podran endegar com a conseq��ncia d'una den�ncia o reclamaci� formulada per una entitat, organisme o persona f�sica o jur�dica, o b� exercida d'ofici per part de l'Ajuntament.

 

2.      S�n considerats subjectes infractors, els definits segons l'article 37 de la Llei 19/2003.

 

3.      El procediment sancionador s'ajustar� al procediment administratiu establert per la legislaci� sobre procediment administratiu com� i la normativa catalana.

 

Article 16�. Infraccions.

 

A m�s de les faltes consignades en els articles 39, 40 i 41 de la Llei 19/2003, se'n consideraran tamb� les seg�ents:

 

1. FALTES MOLT GREUS.

 

a)      Circular amb un vehicle no autoritzat per l'Ajuntament.

 

b)      Negar-se a la prestaci� d'un servei a requeriment de l'autoritat, o pels seus agents, en casos de necessitat, d'acord amb l'establert a l'article 9.2 del present Reglament.

 

c)      La reiteraci� de 3 faltes greus en el termini d'un any, des de la data en que s'ha com�s la primera.

 

2. FALTES GREUS.

 

a)      El fet de negar-se, sense causa justificada, a la prestaci� d'un servei.

 

b)      L'incompliment, sense causa justificada, del torn de gu�rdia, be en condici� de responsable d'aquest o b� en condici� de reserva tal i com s'estableix a l'article 11� del present reglament.

 

c)      La reiteraci� de 3 faltes lleus en el termini d'un any des de la data en que s'ha com�s la primera.

 

 

 

3. FALTES LLEUS.

 

a)      La incorrecci� o descortesia vers l'usuari.

 

b)      La manca de comunicaci� en el canvi de torns de gu�rdia.

 

Article 17�. Sancions.

 

  1. Les infraccions lleus es sancionaran amb advertiments i/o multa fins a 750.-�, les greus amb multes de 751 a 1.500.-� i les molt greus amb multes de 1.501 fins a 3.000.-�.

 

  1. Els imports indicats s'actualitzaran anualment d'acord amb l'IPC anual per a Catalunya que emet l'INE.

 

  1. Per part de la Regidoria de Via P�blica, es portar� un llibre - registre de sancions.

 

DISPOSICI� ADDICIONAL.

 

La incorporaci� d'elements i s�mbols identificatius en els vehicles que presten el servei de taxi, indicats en l'article 8� del present Reglament, ser� exigible en el moment que aquests siguin establerts i quan es produeixi la substituci� del vehicles utilitzats pels titulars en l'actualitat des d'aquell moment.

 

DISPOSICI� FINAL.

 

Resten derogats els articles 449 a 463 de la Ordenanza Municipal de Policia y Buen Gobierno de 1956, ambd�s inclosos, i restants disposicions municipals vigents referides a la prestaci� del servei de taxi.

 

 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C