Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
33. ORDENAN´┐ŻA REGULADORA DE L´┐ŻOCUPACI´┐Ż COMERCIAL DE LA VIA P´┐ŻBLICA

Article 1. Fonament legal
La present Ordenan´┐Ża municipal es dicta a l'empara de l'article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R´┐Żgim Local, dels articles 8 i 218 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text ref´┐Żs de la Llei municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya i del Decret 336/1988, de 17 d'octubre per el qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.

Article 2. Objecte
El seu objecte ´┐Żs la regulaci´┐Ż de l'ocupaci´┐Ż temporal de s´┐Żl i de vol de la via p´┐Żblica i/o d'´┐Żs p´┐Żblic amb finalitats comercials o an´┐Żlogues.
La utilitzaci´┐Ż del vol de la via p´┐Żblica pels titulars dels establiments quan els elements de sustentaci´┐Ż siguin les fa´┐Żanes, es regular´┐Ż per les Ordenances i el planejament municipal, aix´┐Ż com la normativa sectorial que li sigui d'aplicaci´┐Ż.

Article 3. Naturalesa
Aquesta ordenan´┐Ża regula l'´┐Żs privatiu que no comporta la transformaci´┐Ż o la modificaci´┐Ż de la via p´┐Żblica i/o d'´┐Żs p´┐Żblic, el qual queda subjecte a l'atorgament de llic´┐Żncia d'ocupaci´┐Ż temporal que origina una situaci´┐Ż de possessi´┐Ż prec´┐Żria essencialment revocable per raons d'inter´┐Żs p´┐Żblic.
Tot tipus d'´┐Żs de la via p´┐Żblica objecte de regulaci´┐Ż d'aquesta ordenan´┐Ża, no ser´┐Ż fix i/o permanent.

Article 4. ´┐Żmbit d'aplicaci´┐Ż i principis
De conformitat amb all´┐Ż que es disposa la normativa d' aplicaci´┐Ż, aquesta ordenan´┐Ża es basa en els principis de legalitat, igualtat, proporcionalitat i congru´┐Żncia amb els motius i els fins que la justifiquen. Ser´┐Ż norma d'aplicaci´┐Ż general en el terme municipal de Valls i la seva observan´┐Ża no pot ser objecte de dispensa individual.

Article 5. Tramitaci´┐Ż
El procediment general per a l'atorgament de llic´┐Żncies que regula aquesta ordenan´┐Ża s'ajustar´┐Ż a l'establert al Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
L'autoritzaci´┐Ż per ocupaci´┐Ż comercial de la via p´┐Żblica no implica ni eximeix de sol´┐Żlicitar i obtenir d'altres autoritzacions necess´┐Żries pel desenvolupament de l'activitat que correspongui, de conformitat amb la normativa sectorial d'aplicaci´┐Ż.

Article 6. Autoritzaci´┐Ż i Durada
Les autoritzacions s'atorgaran per l'´┐Żrgan municipal competent per al per´┐Żode que sol´┐Żliciti l'interessat, previ informe favorable de la Inspecci´┐Ż municipal, restant com a data l´┐Żmit per a la seva vig´┐Żncia el 31 de desembre de l'exercici corresponent.
- Una vegada concedida l'autoritzaci´┐Ż, aquesta caldr´┐Ż que estiga penjada en lloc visible i de f´┐Żcil acc´┐Żs.
- L'autoritzaci´┐Ż perdr´┐Ż la seva vig´┐Żncia en el moment en qu´┐Ż el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits establerts per a la seva obtenci´┐Ż i contravingui les disposicions d'aquesta ordenan´┐Ża o la normativa sectorial d'aplicaci´┐Ż. Aquest fet no donar´┐Ż dret a la devoluci´┐Ż de la taxa pagada.

Article 7. Caducitat
La caducitat de les llic´┐Żncies regulades en aquesta ordenan´┐Ża, es produ´┐Żra:
´┐Ż Pel transcurs del termini per al qual va ser atorgada, que actua de forma autom´┐Żtica
´┐Ż Quan l'establiment es trobi tancat al p´┐Żblic per un per´┐Żode superior a 1 mes.

Article 8. Retirada dels elements de la superf´┐Żcie o espai d'ocupaci´┐Ż
Una vegada hagi transcorregut la durada per la qual va ser atorgada la llic´┐Żncia, o es produeixi la seva caducitat o revocaci´┐Ż, o b´┐Ż el cessament o canvi de l'activitat o negoci, i tamb´┐Ż durant els per´┐Żodes d'inactivitat de l'establiment, que siguin superiors a 1 mes, l'interessat ve obligat a retirar de la superf´┐Żcie o espai d'ocupaci´┐Ż, o del seu vol, en el termini m´┐Żxim de tres dies, els elements col´┐Żlocats o instal´┐Żlats.
En altre cas, l'Ajuntament, mitjan´┐Żant l'´┐Żrgan competent, pot procedir, amb les advert´┐Żncies pr´┐Żvies, a l'execuci´┐Ż for´┐Żosa d'acord amb els termes i mitjans establerts per la normativa d'aplicaci´┐Ż.
La Corporaci´┐Ż municipal far´┐Ż ´┐Żs de la mateixa potestat de retirada d'aquelles instal´┐Żlacions o elements que no disposin d'autoritzaci´┐Ż municipal o incompleixin les determinacions de la llic´┐Żncia, o els preceptes generals d'aquesta Ordenan´┐Ża.

Article 9. Renovaci´┐Ż
La renovaci´┐Ż de la llic´┐Żncia requereix la presentaci´┐Ż d'una sol´┐Żlicitud nova per l'interessat que, tanmateix, ha de detallar l'ocupaci´┐Ż a realitzar i els elements que en formen part de la mateixa.
La vig´┐Żncia ´┐Żs la mateixa que s'estableix, en termes generals, a l'article 6´┐Ż de la present Ordenan´┐Ża.

Article 10. Transmissi´┐Ż de llic´┐Żncies
Les llic´┐Żncies referides en aquesta ordenan´┐Ża s´┐Żn transmissibles d'acord amb els termes establerts per la llei.

Article 11. Canvi de negoci o activitat
En els casos en qu´┐Ż el titular de la llic´┐Żncia d'ocupaci´┐Ż temporal de la via p´┐Żblica o del seu vol, canvi´┐Żs de negoci o activitat, s'entendr´┐Ż caducada aquella i vindr´┐Ż obligat a sol´┐Żlicitar una nova autoritzaci´┐Ż en correspond´┐Żncia amb la nova activitat.

Article 12. Revocaci´┐Ż
Atesa la naturalesa prec´┐Żria de la llic´┐Żncia, aquesta ser´┐Ż essencialment revocable en qualsevol moment per raons d'inter´┐Żs p´┐Żblic, per ser l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica o el seu vol incompatible amb la circulaci´┐Ż de vehicles o vianants, o b´┐Ż per incompatibilitat amb actuacions de qualsevol mena a la via p´┐Żblica on sigui exercida l'ocupaci´┐Ż o per l'´┐Żs abusiu que se'n fes, amb audi´┐Żncia a l'interessat pel termini de deu dies.
Tamb´┐Ż ser´┐Ż procedent la revocaci´┐Ż de les llic´┐Żncies i pr´┐Żvia audi´┐Żncia a l'interessat pel termini de deu dies, per canvi o desaparici´┐Ż de les circumst´┐Żncies que en van determinar l'atorgament o per sobrevenir-ne d'altres de noves que en cas d'haver existit llavors haguessin justificat la denegaci´┐Ż, en els termes establerts per la normativa general aplicable.

Article 13. Relaci´┐Ż o nexe entre l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica i l'activitat
L'activitat sol´┐Żlicitada ha d'estar relacionada amb l'activitat de l'establiment o negoci autoritzat.
En el cas de venda o prestaci´┐Ż de serveis en la zona d'ocupaci´┐Ż p´┐Żblica, aquestes s'hauran d'efectuar pels titulars de l'establiment annex o personal assalariat d'aquells.

Article 14. Delimitaci´┐Ż de la superf´┐Żcie de via p´┐Żblica susceptible d'ocupaci´┐Ż temporal
La superf´┐Żcie o espai de la via p´┐Żblica, o del seu vol, de la qual se n'autoritzi l'ocupaci´┐Ż temporal i prec´┐Żria, vindr´┐Ż delimitada pels serveis t´┐Żcnics municipals, sigui mitjan´┐Żant senyals gr´┐Żfiques al s´┐Żl o per elements del propi paviment. En qualsevol cas, aquesta superf´┐Żcie o espai vindr´┐Ż expressat a la llic´┐Żncia que s'atorgui.

14.1) Criteris d'autoritzaci´┐Ż d'ocupaci´┐Ż amb car´┐Żcter general
Amb car´┐Żcter general s'estableix que s'ha de:
- Deixar una franja per al pas de vianants, la qual ser´┐Ż com a m´┐Żnim de 1'5 metres, llevat d'aquells especials sup´┐Żsits, en els quals per raons espec´┐Żfiques es determinar´┐Ż una amplada inferior.
- La llargada m´┐Żxima autoritzada per a l'ocupaci´┐Ż es correspondr´┐Ż amb la fa´┐Żana de l'establiment o negoci.
- Sempre que l'ocupaci´┐Ż pugui suposar un impacte visual que no permeti visualitzar la fa´┐Żana de la finca, s'ha d'interrompre l'ocupaci´┐Ż cada 6 m. i s'haur´┐Ż de deixar un espai de 1'5 m. per a pas de vianants.
- Les ocupacions s'autoritzaran sempre al damunt de la vorera, respectant el pas de vianants.
- La cal´┐Żada es reserva per a la circulaci´┐Ż i l'estacionament de vehicles. Nom´┐Żs s'autoritzar´┐Ż l'ocupaci´┐Ż a la cal´┐Żada quan pel tipus d'activitat no sigui possible efectuar aquesta ocupaci´┐Ż damunt de la vorera i tan sols en vials que formin part d'illes de vianants b´┐Ż siguin de caire temporal o exclusiu amb excepci´┐Ż feta de l'exposici´┐Ż per a la seva venda de vehicles.
- En qualsevol cas, l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica o del seu vol, no pot impedir o obstaculitzar la circulaci´┐Ż dels vianants o dels vehicles o l'entrada als edificis o aparcaments.
- No s'autoritzar´┐Ż l'ocupaci´┐Ż simult´┐Żnia de la cal´┐Żada i la vorera.

14.2) Criteris d'autoritzaci´┐Ż d'ocupacions en determinades zones

a) Ocupacions situades damunt la vorera.
Amb car´┐Żcter general la profunditat m´┐Żxima de l'ocupaci´┐Ż ser´┐Ż la meitat de l'amplada de la vorera fins un m´┐Żxim de 2'5 m d'ocupaci´┐Ż.

b) Ocupacions situades a la cal´┐Żada.
- Es limitar´┐Ż a les derivades de la venda de vehicles.
- Hauran de ser expl´┐Żcitament sol´┐Żlicitades per l'interessat que, de forma obligada, ser´┐Ż titular d'un establiment dedicat, totalment o parcialment, a aquesta activitat, tal i com estableix l'article 13 de la present regulaci´┐Ż.
- Aquesta sol´┐Żlicitud comptar´┐Ż amb la documentaci´┐Ż establerta en l'article 17 de l'Ordenan´┐Ża, i ser´┐Ż subjecte a les condicions que la mateixa regulaci´┐Ż contempla per a les restants ocupacions de via p´┐Żblica amb finalitats comercials, sens perjudici del compliment de la normativa sectorial d'aplicaci´┐Ż.

c) Ocupacions situades damunt dels passeigs.
Nom´┐Żs s'autoritzar´┐Ż l'ocupaci´┐Ż a establiments de restauraci´┐Ż.
La profunditat m´┐Żxima d'ocupaci´┐Ż no podr´┐Ż superar el 30% de l'amplada disponible amb un m´┐Żxim de 2'5 m.
Es prohibeix la instal´┐Żlaci´┐Ż de tendals, nom´┐Żs estaran permesos els para-sols.
No s'autoritzar´┐Ż la instal´┐Żlaci´┐Ż d'expositors i/o quioscs.
El mobiliari s'haur´┐Ż d'ajustar als models previstos a l'annex d'aquesta ordenan´┐Ża.

d) Ocupacions situades en illes de vianants.
De forma general la profunditat m´┐Żxima d'ocupaci´┐Ż ser´┐Ż de 2'5 m. Malgrat tot es podran aplicar criteris espec´┐Żfics per a cada zona de vianants.

e) Ocupacions situades a la resta de zones.
El mobiliari consistent en: taules, cadires, bancs, l´┐Żmpades, tendals a fa´┐Żana, para-sols, torretes, jardineres, mampares, estufes i m´┐Żquines infantils, s'ajustaran als models previstos a l'annex d'aquesta Ordenan´┐Ża.
S'autoritzar´┐Ż l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica per part dels establiments dedicats al comer´┐Ż i similars.

f) Edificis i/ o espais d'inter´┐Żs hist´┐Żric o arquitect´┐Żnic.
Per les ocupacions de via p´┐Żblica en els ´┐Żmbits d'influ´┐Żncia de Bens Culturals d'Inter´┐Żs Nacionals, Bens Culturals d' Inter´┐Żs Local i entorns d'especial protecci´┐Ż es podran establir condicions especials pel que fa a les dist´┐Żncies i superf´┐Żcie d'ocupaci´┐Ż en l'atorgament de la llic´┐Żncia corresponent.

Article 15. Espai entre ocupacions
L'Ajuntament exigir´┐Ż que entre diverses ocupacions contig´┐Żes, s'hi deixi un espai per a l'acc´┐Żs a la voravia, a l'entrada o portal dels edificis o aparcaments, als propis establiments o a una altra part de la via p´┐Żblica. Igualment en cas que es donin ocupacions coincidents que impedeixin per la disponibilitat d'espai, l'alliberament d'espai suficient per a facilitar la correcte circulaci´┐Ż de vianants, els serveis t´┐Żcnics, i a criteri d'aquests, procediran a delimitar la distribuci´┐Ż dels espais entre els sol´┐Żlicitants.

Article 16. Documentaci´┐Ż
El sol´┐Żlicitant haur´┐Ż de presentar una sol´┐Żlicitud en la qual s'especifiqui l'espai per al qual demana l'ocupaci´┐Ż temporal i prec´┐Żria, amb descripci´┐Ż dels elements homologats que s'hi pretenen col´┐Żlocar, segons l'annex d'aquesta ordenan´┐Ża. En qualsevol cas, s'haur´┐Ż de presentar dibuix o croquis descriptiu a escala, on s'estableixi amb precisi´┐Ż les dimensions de l'ocupaci´┐Ż de via p´┐Żblica corresponent.

Article 17. Elements autoritzats per a ser instal´┐Żlats en l'espai o superf´┐Żcie d'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica
Als efectes establerts en aquesta Ordenan´┐Ża, es consideren elements autoritzats per a ocupar la via p´┐Żblica els seg´┐Żents: taules, cadires, bancs, l´┐Żmpades, tendals a fa´┐Żana, para-sols, papereres, jardineres, torretes, mampares, elements de suport publicitari dels productes o serveis de l'establiment, estufes homologades, petites m´┐Żquines infantils (tipus ´┐Żcavallets´┐Ż) i aquells altres que la Corporaci´┐Ż municipal, en ´┐Żs de la seva activitat reglament´┐Żria d'intervenci´┐Ż, pogu´┐Żs establir.
En el cas d'establiments dedicats a la venda d'alimentaci´┐Ż i fruiteries, l'ocupaci´┐Ż de via p´┐Żblica es realitzar´┐Ż mitjan´┐Żant expositors que hauran de comptar amb l'informe favorable dels serveis t´┐Żcnics pel que fa a les seves caracter´┐Żstiques i dimensions, sent prohibida l'exposici´┐Ż de qualsevol producte mitjan´┐Żant caixes o similars dipositades directament a la via p´┐Żblica.
Amb car´┐Żcter general nom´┐Żs s'autoritzar´┐Ż l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica amb taules i cadires als establiments de restauraci´┐Ż, bars, restaurants, granges, cafeteries i gelateries. Quan l'ocupaci´┐Ż es realitzi ´┐Żnicament amb torretes o jardineres, que no tinguin relaci´┐Ż amb l'activitat de l'establiment, nom´┐Żs s'autoritzar´┐Ż en les zones on no obstaculitzin o molestin la circulaci´┐Ż de vehicles o de vianants.

Article 18. Homologaci´┐Ż dels elements autoritzats
Per a que pugui ser autoritzada la instal´┐Żlaci´┐Ż a la via p´┐Żblica dels elements referenciats a l'article anterior, aquests s'hauran d'ajustar a las caracter´┐Żstiques, mides i determinacions que s'homologuen a l'annex d'aquesta ordenan´┐Ża.
No es permet la instal´┐Żlaci´┐Ż de mobiliari urb´┐Ż amb marques publicit´┐Żries.
Les taules, cadires, torretes, jardineres hauran de complir les caracter´┐Żstiques indicades en els annexos d'aquesta Ordenan´┐Ża i s'hauran de retirar di´┐Żriament una vegada finalitzat l'horari perm´┐Żs per a l'activitat, deixant la via p´┐Żblica per a la lliure circulaci´┐Ż dels vianants.

Article 19. Maquin´┐Żria, menjars i altres elements
Nom´┐Żs est´┐Ż autoritzada la instal´┐Żlaci´┐Ż dels elements referenciats en els dos articles anteriors i queda prohibida la instal´┐Żlaci´┐Ż de maquin´┐Żria d'elaboraci´┐Ż o conservaci´┐Ż de menjars o begudes, aix´┐Ż com, entre d'altres, les neveres de gelats, m´┐Żquines escurabutxaques, expenedores autom´┐Żtiques de tabacs, begudes, comestibles i similars.

Article 20. Condicions t´┐Żcniques
Les instal´┐Żlacions el´┐Żctriques que puguin existir en les ocupacions de la via p´┐Żblica hauran d'estar adaptades al reglament electrot´┐Żcnic de baixa tensi´┐Ż, i no podran ser arran de terra sin´┐Ż a´┐Żries a una al´┐Żada de g´┐Żlib que ser´┐Ż dictaminada des de la Prefectura de la Policia Local.
En qualsevol cas, queda establert com a cl´┐Żusula expressa, que les responsabilitats que es puguin derivar de les instal´┐Żlacions o ocupacions autoritzades, recauran sobre el titular de l'establiment o negoci.
Els titulars dels establiments autoritzats seran els responsables de desmuntar o retirar els elements o mobiliari que ocupa la via p´┐Żblica els dies de fort vent o tempesta. En especial hauran de retirar-se els para-sols, tendals i mampares sempre que hi hagi la previsi´┐Ż de climatologia adversa.

Article 21. Horaris
21.1. En el cas de les ocupacions de via p´┐Żblica amb taules i cadires (terrasses), l'horari de funcionament en dies feiners ´┐Żs de les 8:00 hores a les 23:00 hores. Els dies festius i vig´┐Żlies, l'horari de tancament es podr´┐Ż perllongar fins a la 01:00 hores.
21.2. Les terrasses dels establiments d'espectacles p´┐Żblics i activitats recreatives durant el per´┐Żode compr´┐Żs entre els dies 22 de juny i 15 de setembre, ambd´┐Żs inclosos, ´┐Żs el seg´┐Żent:
´┐Ż Com a regla general, l'horari d'obertura ser´┐Ż a partir de les 08:00 hores i l'horari m´┐Żxim de tancament ser´┐Ż a les 24:00 hores.
´┐Ż Podran perllongar l'horari m´┐Żxim de tancament fins a la 01:30 hores la nit de divendres a la matinada del dissabte, la nit de dissabte a la matinada del diumenge i la nit de la vig´┐Żlia dels festius a la matinada dels festius.
21.3. Per Decret d'alcaldia es podran fixar l'ampliaci´┐Ż d'1 hora m´┐Żs de l'horari general de tancament coincidint amb la celebraci´┐Ż de festes tradicionals, populars i locals. Aix´┐Ż mateix, podr´┐Ż fixar horaris diferents d'obertura i tancament o de recollida dels elements en els espais o superf´┐Żcies d'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica o del seu vol a causa d'una activitat extraordin´┐Żria, pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż de l'activitat.
Tanmateix, es podr´┐Ż establir per Decret d'alcaldia reduccions dels horaris previstos per aquesta ordenan´┐Ża, per un m´┐Żxim de 2 hores. Es poden acordar de manera excepcional quan ocasionin mol´┐Żsties al ve´┐Żnatge o al seu entorn f´┐Żsic, o b´┐Ż per raons de seguretat, degudament acreditades i amb els informes corresponents en ambd´┐Żs sup´┐Żsits.
21.4 En tot cas les modificaci´┐Ż de les normes de rang legal que puguin afectar a aquests preceptes seran d'aplicaci´┐Ż autom´┐Żtica.

Article 22. Obligacions dels titulars de la llic´┐Żncia
Els titulars de la llic´┐Żncia d'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica o del seu vol, venen obligats a :
a) Respectar el nombre i condicions dels elements per als quals s'ha atorgat llic´┐Żncia.
b) Respectar estrictament la superf´┐Żcie, espai, o vol, per al qual se li ha atorgat llic´┐Żncia d'ocupaci´┐Ż temporal i prec´┐Żria.
c) Mantenir la superf´┐Żcie o espai de via p´┐Żblica ocupada temporalment, aix´┐Ż com els elements que s'hi continguin, en les degudes condicions de neteja, manteniment, ordre, ornat, salubritat i higiene.
d) Pel que fa a les terrasses en concret, els seus titulars estaran obligats a netejar la via p´┐Żblica durant el dia, si s'escau, i sempre abans de tancar, fregant el terra, si cal, evitant que hi quedin taques dels l´┐Żquids o productes consumits pels usuaris. La neteja inclour´┐Ż la terrassa i zona d'influ´┐Żncia, essent aquesta ´┐Żltima de 2 metres al voltant de la zona autoritzada de la via p´┐Żblica on s'estigui desenvolupant l'activitat. S'hauran de col´┐Żlocar papereres distribu´┐Żdes per la zona de la terrassa i de cendrers a cada taula.
e) No impedir mai el pas dels vianants ni ve´┐Żns, deixant sempre lliures els passos de vianants, guals, entrades a HABITATGES i zones enjardinades.
f) Respectar els horaris que es fixin.
g) Respectar les condicions de la llic´┐Żncia i/o aquelles altres obligacions espec´┐Żfiques que s'hi puguin incloure per raons d'inter´┐Żs p´┐Żblic.
h) Retirar els elements de la zona o espai de via p´┐Żblica per al qual tenia llic´┐Żncia, en el termini m´┐Żxim de tres dies, a comptar del cessament o paralitzaci´┐Ż de l'activitat o negoci o de la finalitzaci´┐Ż del termini de la llic´┐Żncia o quan es produeixi la seva caducitat o revocaci´┐Ż. Si l'establiment es troba tancat per fi de temporada s'haur´┐Ż de retirar tots els elements de l'ocupaci´┐Ż.
i) Respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenan´┐Ża.
j) No utilitzar de forma abusiva l'ocupaci´┐Ż autoritzada.

Article 23. Taxes
L'ocupaci´┐Ż temporal de la via p´┐Żblica o del seu vol regulada en aquesta ordenan´┐Ża, estar´┐Ż subjecta a les taxes regulades a la corresponent ordenan´┐Ża fiscal.

Article 24. Quantificaci´┐Ż de les superf´┐Żcies d'ocupaci´┐Ż
En els casos en qu´┐Ż l'ocupaci´┐Ż es realitzi amb diversos elements discontinus, per´┐Ż que impedeixin un pas normal o cre´┐Żn un espai reservat, es calcular´┐Ż com a superf´┐Żcie efectiva d'ocupaci´┐Ż la resultant del per´┐Żmetre que engloba dels diversos elements.

Article 25. De les faltes
Les infraccions contra aquesta ordenan´┐Ża poden constituir faltes molt greus, greus o lleus.

Article 26. De les faltes lleus
Tenen la consideraci´┐Ż de faltes lleus:
a) No tenir a disposici´┐Ż dels agents municipals, la documentaci´┐Ż necess´┐Żria que acrediti l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica.

Article 27. De les faltes greus
Seran faltes greus:
a) La reiteraci´┐Ż de dues faltes lleus en un per´┐Żode inferior a 1 any.
b) Tenir els elements situats dins la superf´┐Żcie o espai d'ocupaci´┐Ż de via p´┐Żblica, en mal estat, deteriorats i en falta de condicions de seguretat o est´┐Żtica.
c) Impedir el pas de vianants o ve´┐Żns.
d) Tenir l'espai autoritzat mancat de neteja i/o afectar la zona d'influ´┐Żncia.
e) No respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenan´┐Ża.
f) Utilitzar de forma abusiva l'ocupaci´┐Ż autoritzada.
g) Utilitzar la via p´┐Żblica i els espais p´┐Żblics per al repartiment de publicitat amb mitjans escrits, sense disposar de la corresponent autoritzaci´┐Ż municipal pr´┐Żvia.
h) No respectar els l´┐Żmits de la superf´┐Żcie o espai d'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica assignada a la corresponent llic´┐Żncia.
i) Vendre articles o prestar serveis no relacionats, o que no tinguin cap nexe amb l'activitat de l'establiment o negoci.
j) No respectar els horaris establerts.
k) Ocupar la via p´┐Żblica sense disposar d'autoritzaci´┐Ż municipal.
l) No retirar els elements que ocupin la via p´┐Żblica en els casos previstos a l'art. 8 d'aquesta Ordenan´┐Ża.

Article 28. De les faltes molt greus
Seran faltes molt greus:
a) La reiteraci´┐Ż de dues faltes greus en un per´┐Żode inferior a 1 any.
b) Impedir l'´┐Żs d'un espai p´┐Żblic per altra o altres persones amb dret a la seva utilitzaci´┐Ż.
c) La reiteraci´┐Ż en l'incompliment de l'horari establert.
d) L'incompliment de les condicions imposades a la llic´┐Żncia.

Article 29. Sancions
a) Faltes lleus :
Seran sancionades amb multa de fins a 500 ´┐Ż, atenent al grau d'intencionalitat i la naturalesa del perjudici causat.
b) Faltes greus:
Seran sancionades amb multa de de 501 a 1.000 ´┐Ż.
c) Faltes molt greus:
Seran sancionades amb multa de 1.001 a 2.000 euros. S'atendr´┐Ż sempre al grau d'intencionalitat i la naturalesa del perjudici causat, i podran comportar tamb´┐Ż la p´┐Żrdua de la autoritzaci´┐Ż d'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica.

Els imports assenyalats anteriorment seran actualitzats anualment, amb l'increment resultant de l'aplicaci´┐Ż de l'IPC que correspongui a cada exercici i amb efectes 1 de gener per a cadascun d'aquests.

Article 30. Disposicions complement´┐Żries sobre r´┐Żgim disciplinari
30.1. La compet´┐Żncia per a la imposici´┐Ż de sancions correspon al President de la Corporaci´┐Ż municipal, excepte delegaci´┐Ż expressa a favor de la Junta de Govern local o de regidor delegat. El procediment sancionador s'ajustar´┐Ż als principis establerts a la Llei 30/1992, de 30 de novembre, reguladora del procediment administratiu i legislaci´┐Ż estatal i auton´┐Żmica complement´┐Żria.
30.2. Es considera subjecte responsable de la comissi´┐Ż de les faltes tipificades a la present ordenan´┐Ża la persona f´┐Żsica o jur´┐Żdica titular de l'establiment o empresa que es benefici´┐Ż de l'ocupaci´┐Ż comercial dels productes de venda.
30.3 Es considera subjecte responsable de la comissi´┐Ż de la falta de repartiment de publicitat sense autoritzaci´┐Ż l'empresa propiet´┐Żria del producte, servei o establiment al qual es doni difusi´┐Ż comercial.

Disposici´┐Ż Addicional Primera
La venda ambulant i mercats es regiran pel seu reglament espec´┐Żfic.

Disposici´┐Ż Addicional Segona
Tota modificaci´┐Ż de les normes de rang legal que puguin afectar qualsevol precepte d'aquesta reglament ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż autom´┐Żtica. Tanmateix, en tot all´┐Ż que no estigui previst en aquesta ordenan´┐Ża ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż suplet´┐Żria la Ordenan´┐Ża d'Usos de Via p´┐Żblica i Altres B´┐Żns de Domini P´┐Żblic, la Llei 30/1992, de procediment administratiu general; el reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, de 13 de juny de 1995; i aquelles disposicions generals que siguin aplicables per ra´┐Ż de la mat´┐Żria en q´┐Żesti´┐Ż.

Disposici´┐Ż Addicional Tercera
L'autoritzaci´┐Ż municipal per a la instal´┐Żlaci´┐Ż d'una terrassa a la via p´┐Żblica, no exclou sol´┐Żlicitar i obtenir totes aquelles altres autoritzacions o llic´┐Żncies que siguin preceptives de conformitat amb la normativa sectorial d'aplicaci´┐Ż, el planejament i les ordenances municipals.

Disposici´┐Ż Derogat´┐Żria
Queden derogats els preceptes i disposicions vigents en aquest Ajuntament que puguin contradir o oposar-se a tot el que estableix aquest reglament.

Disposici´┐Ż final
Aquest ordenan´┐Ża entrar´┐Ż en vigor a partir del dia seg´┐Żent de la seva publicaci´┐Ż al Bollet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia i es mantindr´┐Ż en vigor fins a la seva modificaci´┐Ż o derogaci´┐Ż expressa.

ANNEX
Descripci´┐Ż del mobiliari i elements emprats en l'ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica

CADIRES A LES TERRASSES
Descripci´┐Ż i materials:
´┐Ż Cadira met´┐Żl´┐Żlica de tub d'alumini (o 25 x 2 mm espessor) polit i anoditzat de color plata amb trenat de r´┐Żfia.
´┐Ż R´┐Żfia de colors: beix, granat, Marr´┐Ż.
´┐Ż Model i forma de lliure elecci´┐Ż.
´┐Ż Tamb´┐Ż es podran col´┐Żlocar altres tipus de cadires de qualitat superior, pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż expressa.
´┐Ż La publicitat de marques comercials queda prohibida, nom´┐Żs s'autoritza la inscripci´┐Ż del nom de l'establiment.

TAULES A LES TERRASSES
Descripci´┐Ż i materials:
´┐Ż Taules d'alumini polit i anoditzat de color plata.
´┐Ż Model i forma de lliure elecci´┐Ż.
´┐Ż Tamb´┐Ż es podran col´┐Żlocar altres tipus de taules de qualitat superior, pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż expressa.

PARA-SOLS A LES TERRASSES
Descripci´┐Ż i materials:
´┐Ż Para-sol d'estructura d'alumini o de fusta.
´┐Ż Lona de teixit de cot´┐Ż amb tractament hidr´┐Żfug o b´┐Ż d'altres materials sint´┐Żtics.
´┐Ż Color de la lona: cru.
´┐Ż La publicitat de marques comercials queda prohibida, nom´┐Żs s'autoritza la inscripci´┐Ż del nom de l'establiment.
´┐Ż Les seves dimensions i formes es deixen a la lliure elecci´┐Ż del titular de l'establiment.
´┐Ż No es podran clavar a terra.
´┐Ż Podran anar sustentats amb peus aut´┐Żnoms.

JARDINERES i TORRETES A LES TERRASSES
Descripci´┐Ż i materials:
´┐Ż L´┐Żmines de fusta tractada amb segell FSC amb guarniments met´┐Żl´┐Żlics no oxidables.
´┐Ż Fosa.
´┐Ż Terrissa o similar.
´┐Ż De forma prism´┐Żtica de mides 1,00x0,30x0,40, agrupades al l´┐Żmit de la concessi´┐Ż.
´┐Ż La publicitat de marques comercials queda prohibida.
´┐Ż El sistema de rec no podr´┐Ż provocar entollaments.
´┐Ż Les plantes i/o arbustos no podran superar 1,00 m d'al´┐Żada m´┐Żxima inclosa la jardinera.
´┐Ż Hauran de ser m´┐Żbils, per tal de facilitar-ne la retirada quan deixi de funcionar la terrassa.

MAMPARES A LES TERRASSES
Descripci´┐Ż i materials:
´┐Ż Mampares compostes d'un cos opac de fusta pintada o tractada o d'alumini lacat. En els colors dels cossos opacs de les mampares es podran utilitzar tonalitats suaus, pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż municipal. La part superior ser´┐Ż transparent, de vidre. En els cossos opacs es podr´┐Ż fer constar el nom comercial de l'establiment o l'anagrama.
´┐Ż L'al´┐Żada m´┐Żxima del cos opac ser´┐Ż de 0,60 metres i l'al´┐Żada total amb el vidre ser´┐Ż d'1,45 m.
´┐Ż El vidre ser´┐Ż laminat 4+4 amb l´┐Żmina interna de butiral i els cantons polit rom i arrodonit a l'extrem superior.
´┐Ż La publicitat de marques comercials queda prohibida, nom´┐Żs s'autoritza la inscripci´┐Ż del nom de l'establiment utilitzant vinil matisat i transparent.
´┐Ż No es permet cap tipus de tractament al vidre com ara fumats, armats, sanefes, dibuixos, etc. tan sols el nom de l'establiment.
´┐Ż Es permet fer associacions de mampares per millorar la seva estabilitat.
´┐Ż No es permet fixar les mampares al terra amb cargols, encastaments, etc. S'haur´┐Ż de fer mitjan´┐Żant contrapesos de xapa met´┐Żl´┐Żlica o amb les jardineres, o b´┐Ż amb potes.
´┐Ż Es permetr´┐Ż la instal´┐Żlaci´┐Ż de mampares de qualitat superior, previ informe favorable dels Serveis T´┐Żcnics Municipals.

TENDALS A FA´┐ŻANA
Descripci´┐Ż de materials:
´┐Ż Seran lones de colors ocres, beix o blanc.
´┐Ż Els tendals seran enrotllables i tan sols restaran desplegats en els moments d'activitat de l'establiment corresponent.
´┐Ż Els tendals tant sols podran incloure la retolaci´┐Ż del nom de l'establiment per´┐Ż no marques comercials i sempre en els faldons.
´┐Ż Es permetran faldons fins a 30 cm d'al´┐Żada m´┐Żxima.
´┐Ż No s'autoritzaran paravents verticals als tendals.
´┐Ż El seu vol no podr´┐Ż superar l'amplada de la vorera i l'al´┐Żada ser´┐Ż com a m´┐Żnim de 2'20 m respecte al nivell del terra.
´┐Ż A la zona del barri antic restar´┐Ż prohibida la instal´┐Żlaci´┐Ż de qualsevol mena de tendals.

EQUIPAMENT PER A TAULES I CADIRES
. Tant el coixins de les cadires com les tovalles de les taules seran de tela.

ANUNCIS O EXPOSITORS PUBLICITARIS
´┐Ż Els men´┐Żs i cartes de plats o begudes es disposaran en expositors. Els seus continguts, d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent, restaran escrits en catal´┐Ż.
´┐Ż No ´┐Żs perm´┐Żs col´┐Żlocar sobre la fa´┐Żana o sobre els tendals, anuncis i fotografies dels menjars.
´┐Ż Els expositors seran de fusta pintada o envernissada.

IL´┐ŻLUMINACI´┐Ż
´┐Ż El llum ser´┐Ż indirecta reflectida a la coberta interior del para-sol, tendal i adossada a l'estructura de la coberta a base de projectors o llum de tipus tubular.

ESTUFES
En el cas de la col´┐Żlocaci´┐Ż d'estufes a les terrasses durant l'hivern, aquestes hauran de ser Models homologats pel Departament d' Ind´┐Żstria de la Generalitat de Catalunya, i han de disposar del contracte vigent del subministrament de la bombona de gas.
No s'autoritza instal´┐Żlar estufes a menys de 2 metres de la l´┐Żnia de la fa´┐Żana dels immobles ni d'altres elements, com arbres, fanals o similars.
L'estructura de les estufes ha d'anar protegida amb una carcassa o similar que impedeixi la manipulaci´┐Ż del sistema de regulaci´┐Ż del gas.
Els establiments que ja disposin d'estufes a l'exterior, hauran d'adaptar o substituir aquests aparells que no s'ajustin als requeriments de la present normativa, com a requisit previ a la pr´┐Żrroga de l'autoritzaci´┐Ż

COL´┐ŻLOCACI´┐Ż DE M´┐ŻQUINES INFANTILS DE PETIT VOLUM
Respecte a la col´┐Żlocaci´┐Ż de m´┐Żquines infantils de petit volum s'ha d' aportar un certificat em´┐Żs per l'empresa subministradora que compleix amb la normativa de seguretat i altre que li sigui d'aplicaci´┐Ż.

Dilig´┐Żncia: Per a fer constar que aquesta ordenan´┐Ża ha estat aprovada inicialment pel Ple de la Corporaci´┐Ż, en sessi´┐Ż del dia 12 d'abril de 2013
Valls, 15 d'abril de 2013
El secretari e.f.
Jer´┐Żnimo Rivas G´┐Żmez

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C