Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
32. REGLAMENT REGULADOR DEL REGISTRE MUNICIPAL D´┐ŻUNIONS ESTABLES DE PARELLA

Exposici´┐Ż de motius


El Parlament de Catalunya va aprovar, tot just fa un any i en el marc de la revisi´┐Ż i reordenaci´┐Ż del Dret de Fam´┐Żlia catal´┐Ż, la Llei 10/98 de 15 de juliol, d'unions estables de parella. La Llei, que entr´┐Ż en vigor el 23 d'octubre de 1998 neix amb la pretensi´┐Ż lloable d'omplir un buit en la legislaci´┐Ż civil respecte els drets i obligacions d'aquelles parelles que, havent optat per la conviv´┐Żncia estable, han optat tamb´┐Ż, lliurement per prescindir de les formalitats del matrimoni.
´┐Żs un buit que algunes lleis sectorials ´┐Żsocials i fiscals, sobre tot- i la jurisprud´┐Żncia havien apeda´┐Żat en determinats aspectes per preservar els drets d'aquelles persones que, acreditant una conviv´┐Żncia equivalent a la matrimonial es veien privades de drets socials, successoris o d'altra mena dins una legislaci´┐Ż que interpretant restrictivament l'art. 32 de la Constituci´┐Ż no contemplava altres formes de conviv´┐Żncia amb efectes jur´┐Żdics.
El Dret Civil catal´┐Ż, en un esfor´┐Ż de modernitzaci´┐Ż, eleva a la categoria de llei el reconeixement d'aquests drets ´┐Żtamb´┐Ż l'exig´┐Żncia de deures- a les parelles no matrimonials, incloent en el seu ´┐Żmbit material tamb´┐Ż les parelles homosexuals.

En aquest ´┐Żmbit clarament civil, hom pot preguntar-se quin paper pot jugar l'Ajuntament i qu´┐Ż ha de reglamentar, administrativament, al respecte.
En aquest sentit, la intervenci´┐Ż municipal mitjan´┐Żant un Registre s'ha ent´┐Żs des de l'Ajuntament des d'una doble funcionalitat.

Aix´┐Ż, un registre administratiu de parelles de fet completa una evident mancan´┐Ża de la Llei, que ´┐Żs la regulaci´┐Ż de la const´┐Żncia registral de les unions no matrimonials -de manera an´┐Żloga a la const´┐Żncia p´┐Żblica que es d´┐Żna al matrimoni mitjan´┐Żant el Registre Civil- (La Disposici´┐Ż Final Segona ho preveu com una possibilitat, a expenses del que determini la legislaci´┐Ż estatal). El Registre Municipal d'Unions Estables de Parella es configura doncs com una eina de seguretat jur´┐Żdica per als convivents, amb el suport de la fe p´┐Żblica municipal.
D'altra banda, i com a conseq´┐Ż´┐Żncia del car´┐Żcter p´┐Żblic abans indicat, el Registre permet als interessats disposar d'una eina provat´┐Żria ´┐Żptima per a la reclamaci´┐Ż efectiva dels drets que la Llei els atorga en tots els ordres i, especialment, per acreditar el per´┐Żode de conviv´┐Żncia m´┐Żnim de dos anys establert a l'art. 1 de la Llei 10/98 en els casos que no s'hagi atorgat escriptura p´┐Żblica.

El Registre s'articula com un instrument voluntari i gratu´┐Żt i contempla la possibilitat d'acollir en un apartat especial les unions d'aquelles parelles que volen mantenir en secret la seva conviv´┐Żncia, tenint en compte que, en sup´┐Żsits com el que ens ocupa, la protecci´┐Ż de la intimitat ha de ser particularment objecte d'atenci´┐Ż.

Es tracta, en definitiva de donar un servei a aquelles parelles de la nostra ciutat que lliurement o obligats per les circumst´┐Żncies han decidit conviure ´┐Żsense parpers´┐Ż.Article 1. Naturalesa i R´┐Żgim Jur´┐Żdic del Reglament.

El Registre Municipal d'Unions Estables de Parella, t´┐Ż naturalesa administrativa, es regeix per aquest Reglament i per la normativa que, amb car´┐Żcter complementari, es pugui dictar i li ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż, amb car´┐Żcter supletori, la normativa recollida a la Llei 10/1998 de 15 de juliol, del Parlament de Catalunya, d'unions estables de parella, aix´┐Ż com les disposicions del vigent Codi de Fam´┐Żlia i del Codi Civil.

Art´┐Żcle 2. Objecte i ´┐Żmbit.

Seran inscribibles al Registre, amb car´┐Żcter voluntari, les unions no matrimonials de conviv´┐Żncia estable entre dues persones majors d'edat, siguin o no del mateix sexe, que acreditin la seva resid´┐Żncia al terme municipal de Valls, mitjan´┐Żant el corresponent empadronament.

Art´┐Żcle 3. Declaracions i actes inscribibles .

Seran objecte d'inscripci´┐Ż:
- Les declaracions de constituci´┐Ż, modificaci´┐Ż i extinci´┐Ż de les esmentades unions.
- Les escriptures p´┐Żbliques atorgades per ambd´┐Żs convivents de constituci´┐Ż, modificaci´┐Ż o extinci´┐Ż dels r´┐Żgims de conviv´┐Żncia..
- Els contractes p´┐Żblics o privats reguladors de les relacions personals i patrimonials derivades de la conviv´┐Żncia, els drets i els deures respectius, el r´┐Żgim econ´┐Żmic i personal derivat del cessament de la conviv´┐Żncia i qualsevol altre pacte regulador que no sigui contrari a Dret.

Article 4. Requisits de la inscripci´┐Ż .

1. Les inscripcions es realitzaran pr´┐Żvia sol´┐Żlicitud conjunta dels membres de la uni´┐Ż no matrimonial els quals hauran de complir ´┐Żcadascun d'ells- els seg´┐Żents requisits:
a) ´┐Żsser majors d'edat.
b) ´┐Żsser residents al terme municipal de Valls.
c) No tenir entre si una relaci´┐Ż de parentiu per consanguinitat o adopci´┐Ż en l´┐Żnia recta.
d) No tenir entre si una relaci´┐Ż de parentiu per consanguinitat en l´┐Żnia colateral fins al tercer grau en el cas de parelles heterosexuals, o fins al segon grau de consanguinitat o adopci´┐Ż en cas de parelles homosexuals
e) No trobar-se incapacitats per a prestar el consentiment necessari per dur a terme l'acte o declaraci´┐Ż objecte d'inscripci´┐Ż.
f) No estar subjecte a cap vincle matrimonial vigent i reconegut com a v´┐Żlid en Dret per les lleis civils.
g) No tenir una relaci´┐Ż estable de parella amb una altra persona.

No s'exigir´┐Ż la sol´┐Żlicitud conjunta per a les declaracions d'extinci´┐Ż de la uni´┐Ż no matrimonial, les quals podran ser formulades per un dels membres de la parella.


Article 5. Contingut dels assentaments .

Als assentaments figuraran les dades personals i les circumst´┐Żncies de lloc i temps manifestades pels compareixents, la const´┐Żncia de les quals sigui rellevant per a la uni´┐Ż no matrimonial.
Els assentaments es realitzaran en fulls m´┐Żbils, pr´┐Żviament numerats, segellats i diligenciats, que s'enquadernaran posteriorment en un llibre principal que contindr´┐Ż els assentaments corresponents a un per´┐Żode m´┐Żnim d'un any. Es crearan els llibres auxiliars o complementaris que siguin adients per al millor funcionament del Registre.

Article 6. Depend´┐Żncia org´┐Żnica i funcional del registre .

El Registre Municipal d'Unions estables de parella ser´┐Ż adscrit a la Secretaria de l'Ajuntament i en ser´┐Ż encarregat de la seva cust´┐Żdia i gesti´┐Ż el Secretari de l'Ajuntament o funcionari en qui delegui. L'expedici´┐Ż de certificacions correspondr´┐Ż a l'Encarregat del Registre, amb el vist-i-plau de l'Alcalde.

Article 7. Protecci´┐Ż de la intimitat personal.

El Registre ´┐Żs p´┐Żblic per a qui tingui inter´┐Żs en con´┐Żixer els assentaments. No obstant aix´┐Ż, qualsevol integrant de la uni´┐Ż no matrimonial pot demanar que les inscripcions que l'afectin siguin secretes.
El dret gen´┐Żric d'acc´┐Żs al Registre no comporta el dret a obtenir c´┐Żpies del contingut dels assentaments.

Es podran lliurar certificacions dels assentaments del Registre a inst´┐Żncia dels membres de l'esmentada uni´┐Ż, dels seus representants legals, dels seus ascendents, descendents o causahavents o per manament judicial.

El tractament automatitzat de les dades de car´┐Żcter personal que constin en el Registre requerir´┐Ż el consentiment de la persona afectada, i en tot cas, les actuacions municipals s'hauran d'ajustar a les disposicions de la Llei org´┐Żnica 5/1992, de 29 d'octubre, de regulaci´┐Ż del tractament automatitzat de dades de car´┐Żcter personal.

En cap cas els llibres integrants del Registre podran sortir de la corporaci´┐Ż i el lliurament de c´┐Żpies es limitar´┐Ż als casos en qu´┐Ż les certificacions sol.licitades pels interessats es complimentin mitjan´┐Żant c´┐Żpia diligenciada.

Article 8. Gratu´┐Żtat dels assentaments i les certificacions.

La realitzaci´┐Ż dels assentaments ser´┐Ż gratu´┐Żta.

Igualment ser´┐Ż gratu´┐Żta l'expedici´┐Ż de certificacions, quedant en conseq´┐Ż´┐Żncia, el seu lliurament no subjecte a la taxa per expedici´┐Ż de documents regulada a les ordenances fiscals municipals.


Article 9. Acreditaci´┐Ż dels requisits d'inscripci´┐Ż.

La inscripci´┐Ż de la declaraci´┐Ż de constituci´┐Ż d'una uni´┐Ż estable de parella, que ´┐Żs volunt´┐Żria, requerir´┐Ż la pr´┐Żvia aportaci´┐Ż de la documentaci´┐Ż necess´┐Żria per acreditar el compliment de les condicions establertes a l'article 4.

Amb car´┐Żcter general i sens perjudici de la possibilitat de complementar documentaci´┐Ż per una millor comprovaci´┐Ż de les dades, els documents a aportar ser´┐Żn els seg´┐Żents:

a) per l'acreditaci´┐Ż de la majoria d'edat: DNI original o en fotoc´┐Żpia confrontada.
b) Per a l'acreditaci´┐Ż de la resta de requisits: declaraci´┐Ż expressa i responsable de no trobar-se incl´┐Żs en cap de les causes impeditives de la inscripci´┐Ż, assenyalades a l'art.4.

La resid´┐Żncia es comprovar´┐Ż d'ofici mitjan´┐Żant el padr´┐Ż d'habitants, incorporant-se l'oportuna certificaci´┐Ż a l'expedient.

Article 10. Presentaci´┐Ż de sol.licituds d'inscripci´┐Ż.

Per realitzar la inscripci´┐Ż caldr´┐Ż la presentaci´┐Ż, al Registre General Municipal, d'una sol´┐Żlicitud pr´┐Żvia, en forma d'inst´┐Żncia, amb tots els requisits generals assenyalats a les normes de procediment administratiu, a la qual s'adjuntar´┐Ż:

1.- Fotoc´┐Żpia confrontada dels DNI, passaport -o document acreditatiu d'identitat que correspongui en cas d'extrangers residents- dels dos sol.licitants.
2.- Declaraci´┐Ż jurada/responsable de cadascun dels dos sol.licitants acreditant que no es troben en cap de les causes impeditives de la inscripci´┐Ż com a uni´┐Ż estable de parella, i que s'assenyalen a l'art. 4 d'aquest Reglament.

Per a la inscripci´┐Ż d'unions estables homosexuals, i at´┐Żs que, d'acord amb l'art. 21.1 de la Llei 10/98 de 15 de juliol aquestes s'hauran d'acreditar mitjan´┐Żant escriptura p´┐Żblica ´┐Żamb la conseg´┐Żent acreditaci´┐Ż pr´┐Żvia notarial dels requisits- no caldr´┐Ż aportar la documentaci´┐Ż a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia l'apartat 2n., essent suficient la presentaci´┐Ż de la sol.licitud d'inscripci´┐Ż, les fotoc´┐Żpies confrontades dels DNI i la citada escriptura.
El procediment indicat al par´┐Żgraf anterior tamb´┐Ż ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż a les parelles heterosexuals que presentin escriptura p´┐Żblica acreditant aquesta uni´┐Ż ´┐Żen aquest cas, facultativa-, atorgada en els termes de l'art. 1.1 de la Llei 10/98 de 15 de juliol.

Quan els integrants de la uni´┐Ż estable de parella vulguin que la inscripci´┐Ż sigui secreta podran presentar directament a l'encarregat del Registre l'esmentada sol´┐Żlicitud, sense necessitat de registre d'entrada de la petici´┐Ż al Registre General de l'Ajuntament.

Article 11. Comprovaci´┐Ż dels requisits.

Un cop presentada la sol´┐Żlicitud, l'encarregat del Registre Municipal d'Unions Estables de Parella examinar´┐Ż la documentaci´┐Ż i, si s'escau, indicar´┐Ż als sol´┐Żlicitants els defectes que pugui haver-hi, amb l'objectiu d'esmenar-los. La subsanaci´┐Ż de defectes s'articular´┐Ż d'acord amb els terminis i formalitats establerts a l'art.71 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del R´┐Żgim Jur´┐Żdic de les Administracions P´┐Żbliques i del Procediment Administratiu Com´┐Ż.
L'encarregat del Registre podr´┐Ż demanar el dictamen d'un metge col´┐Żlegiat, quan consideri que qualsevol dels sol´┐Żlicitants pot estar incapacitat per prestar el consentiment necessari per a l'acte objecte d'inscripci´┐Ż. En aquest cas declarar´┐Ż la suspensi´┐Ż del tr´┐Żmit en tant no s'acreditin adequadament les circumst´┐Żncies de capacitat.
L'Encarregat del Registre comprovar´┐Ż aix´┐Ż mateix mitjan´┐Żant el padr´┐Ż municipal d'habitants que els sol´┐Żlcitants estan empadronats en aquest municipi i ordenar´┐Ż la incorporaci´┐Ż d'una certificaci´┐Ż acreditativa d'aquest extrem a l'expedient corresponent.

Acreditat degudament el compliment dels requisits necessaris per a la inscripci´┐Ż, l'encarregat del Registre fixar´┐Ż, d'acord amb els sol´┐Żlicitants, data i hora per tal que es ratifiquin conjuntament en la sol´┐Żlicitud mitjan´┐Żant una acta de compareixen´┐Ża.
Restaran exempts d'aquests tr´┐Żmit les unions estables de parella acreditades mitjan´┐Żant escriptura p´┐Żblica d'acord amb els arts. 1.1 i 21.1 de la Llei 10/98 de 15 de juliol.

Si hi hagu´┐Żs algun obstacle que imped´┐Żs la inscripci´┐Ż, aquesta es denegar´┐Ż per escrit de forma motivada.
L'encarregat del Registre obrir´┐Ż un expedient administratiu per a cada sol´┐Żlicitud d'inscripci´┐Ż que es presenti. Aquest expedient estar´┐Ż integrat per la documentaci´┐Ż presentada, la incorporada d'ofici, l'acta de compareixen´┐Ża i la resta de suport documental de les inscripcions de constituci´┐Ż, extinci´┐Ż o de qualsevol altra declaraci´┐Ż que es faci constar al Registre.

Article 12. Pr´┐Żctica de la inscripci´┐Ż registral .

Aportada la documentaci´┐Ż necess´┐Żria i formalitzada mitjan´┐Żant l'acta de compareixen´┐Ża la ratificaci´┐Ż del consentiment a la inscripci´┐Ż, l'encarregat del Registre Municipal d'Unions Estables de Parella procedir´┐Ż a estendre la corresponent inscripci´┐Ż en el llibre principal i en el llibre auxiliar.
La inscripci´┐Ż b´┐Żsica recollir´┐Ż les dades personals suficients per a la correcta identificaci´┐Ż dels membres de la uni´┐Ż estable de parella, el domicili, l'extracte de les manifestacions realitzades, la data de la compareixen´┐Ża i la identificaci´┐Ż de l'expedient obert per a cada uni´┐Ż estable de parella.

Article 13. Inscripci´┐Ż dels contractes i escriptures p´┐Żbliques.

Les inscripcions relatives als contractes reguladors de les relacions personals i patrimonials i altres aspectes comuns i les relatives a les escriptures p´┐Żbliques es realitzaran fent refer´┐Żncia al document corresponent, del qual quedar´┐Ż una c´┐Żpia confrontada a l'expedient administratiu.
Aquestes inscripcions requeriran tamb´┐Ż la ratificaci´┐Ż mitjan´┐Żant acta de compareixen´┐Ża d'ambd´┐Żs membres de la uni´┐Ż estable de parella.

Article 14. Extinci´┐Ż d'unions: const´┐Żncia registral i cancel.laci´┐Ż d'assentaments.

En el cas d'extinci´┐Ż de la uni´┐Ż s'haur´┐Ż de comunicar a l'Encarregat del Registre mitjan´┐Żant compareixen´┐Ża personal, essent suficient a aquest efecte la compareixen´┐Ża d'un dels membres de la parella.

El compareixent -o compareixents, si ´┐Żs el cas- podr´┐Ż optar per sol.licitar la simple const´┐Żncia registral de la fi de la uni´┐Ż mitjan´┐Żant un assentament d'aquesta circumst´┐Żncia o per la cancel.laci´┐Ż pura i simple de l'assentament, que es materialitzar´┐Ż en una dilig´┐Żncia de cancel.laci´┐Ż a peu de p´┐Żgina, per´┐Ż en cap cas amb la destrucci´┐Ż f´┐Żsica del suport material de l'assentament.

Article 15. Del llibre principal.

El llibre principal s'organitzar´┐Ż prenent com a base cadascuna de les unions estables de parella que siguin inscrites
El llibre s'instrumentar´┐Ż en suport inform´┐Żtic i en suport paper mitjan´┐Żant fulls m´┐Żbils, pr´┐Żviament numerats i segellats, que seran objecte d'enquadernaci´┐Ż posterior.

El llibre auxiliar es configura com un llibre de registre i estar´┐Ż integrat per una fitxa per a cada persona, en la qual, a m´┐Żs de les dades personals, constaran les refer´┐Żncies de l'expedient administratiu.

Article 16. Inscripcions secretes.

Es formar´┐Ż una separata de cadascun dels llibres existents destinada a la inscripci´┐Ż de les unions estables de parella, els integrants de les quals n'hagin demanat expressament el car´┐Żcter secret. El contingut dels assentaments ser´┐Ż id´┐Żntic al de les inscripcions del Registre ordinari.

Seran d'aplicaci´┐Ż a les inscripcions secretes totes les normes recollides en aquest Reglament, tret de les referents al dret a la informaci´┐Ż general i a la presentaci´┐Ż de sol.licituds mitjan´┐Żant el Registre General de l'Ajuntament.

L'obtenci´┐Ż de certificacions d'aquest tipus d'inscripcions es limitar´┐Ż als propis membres de la parella i als seus causahavents i als casos d'autoritzaci´┐Ż expressa i conjunta dels afectats. Igualment, es podr´┐Żn expedir certificacions per ordre judicial.

Article 17.Divulgaci´┐Ż de dades registrals

L'Ajuntament no podr´┐Ż divulgar per cap mitj´┐Ż les dades existents al Registre, tret d'aquelles de car´┐Żcter purament estad´┐Żstic.

Article 18.Entrada en vigor i durada.

El present reglament entrar´┐Ż en vigor al dia seg´┐Żent al de la publicaci´┐Ż de l'acord d'aprovaci´┐Ż definitiva, junt amb el text ´┐Żntegre, al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia, mantenint la seva vig´┐Żncia mentre el Plenari de l'Ajuntament no n'acordi la derogaci´┐Ż o modificaci´┐Ż.

Valls, agost de 1999
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C