Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
29. REGLAMENT INTERN DEL COS DE LA POLICIA LOCAL DE VALLS

TITOL I ´┐Ż DISPOSICIONS GENERALS.


CAPITOL I.- DEFINICI´┐Ż I EXPOSICI´┐Ż DE MOTIUS.


Article 1.

La Policia Local t´┐Ż com a objectiu garantir la seguretat ciutadana, tenint com a fonament i fi la protecci´┐Ż dels drets individuals i la garantia de les llibertats p´┐Żbliques, uns i altres instal´┐Żlats en un marc de relacions humanes i socials presidides per la just´┐Żcia i la solidaritat.

Amb independ´┐Żncia de la normativa reglament´┐Żria que la Generalitat de Catalunya, que en l'´┐Żmbit de la seva compet´┐Żncia, ha de dictar en l'aspecte concret de coordinaci´┐Ż de les Policies Locals, la potestat reglament´┐Żria de les Corporacions Municipals pot exercitar-se en un desplegament d'aquells principis que complementin la normativa aprovada pels funcionaris d'administraci´┐Ż local que la Llei de bases, el Text articulat i el Reglament de Funcionaris en que qu´┐Ż no s'oposi a la normativa b´┐Żsica.

Per altra banda els principis ´┐Żtics poden arribar a configurar veritables deures professionals, la infracci´┐Ż dels quals constitueix un seguit de faltes que han de trobar l'adequada resposta preventiva i sancionadora.


Article 2.

Per tant la Policia Local de Valls, es constitueix com un institut armat de naturalesa civil, amb estructura i organitzaci´┐Ż jerarquitzada que es regeixen principalment per la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de Bases de R´┐Żgim Local de Catalunya; Llei Org´┐Żnica 2/1986 de 13 de mar´┐Ż de Forces i Cossos de Seguretat; Llei 8/87 de 15 d'abril, Municipal i de R´┐Żgim local de Catalunya; Decret 214/90 de 30 de juliol pel qual s'aprova el Reglament del personal dels Ens locals de Catalunya; Llei 16/1991 de 10 de juliol del Parlament de Catalunya sobre les Policies locals, aix´┐Ż com de totes aquelles altres que li afecten.CAPITOL II.- NORMES DEONTOL´┐ŻGIQUES.

Article 3.

La Policia Local de Valls en quan als seus Estatuts i Codi de Conducta assumeix la Declaraci´┐Ż sobre policia, aprovada per l'Assemblea Parlament´┐Żria del Consell d'Europa, adoptada el 8 de maig de 1979.
Concretament pel seu valor documental, recollim textualment el Codi de Conducta per funcionaris encarregats de fer complir la Llei:

´┐ŻEls funcionaris encarregats de fer complir la llei, compliran en tot moment els deures que els imposi la llei, servint a la seva comunitat i protegint a totes les persones contra actes il´┐Żlegals, en conson´┐Żncia amb l'alt grau de responsabilitat exigit per la seva professi´┐Ż.

En l'exercici de les seves tasques, els funcionaris encarregats de fer complir la llei respectaran i protegiran la dignitat humana i mantindran i defensaran els drets humans de totes les persones.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei podran usar la for´┐Ża nom´┐Żs quan sigui estrictament necessari i en la mesura que ho requereixi l'exercici de les seves tasques.

Les q´┐Żestions de car´┐Żcter confidencial de les que en tinguin coneixement els funcionaris encarregats de fer complir la llei es mantindran en secret, a no ser que el compliment del deure o les necessitats de la just´┐Żcia exigeixin estrictament el contrari.

Cap funcionari encarregat de fer complir la llei podr´┐Ż infligir, instigar o tolerar cap acte de tortura o altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants, ni invocar l'ordre de un superior o circumst´┐Żncies especials, com estat de guerra o amenaces de guerra, amena´┐Ża a la seguretat nacional, inestabilitat pol´┐Żtica interna, o qualsevol altra emerg´┐Żncia p´┐Żblica com justificaci´┐Ż de la tortura o altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei no cometran cap acte de corrupci´┐Ż. Tamb´┐Ż s'oposaran als actes d'aquesta ´┐Żndole i els combatran.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei respectaran la llei i el present Codi. Tamb´┐Ż faran tot el que estigui al seu abast per impedir tota violaci´┐Ż del mateix i per oposar-s'hi rigorosament a tal violaci´┐Ż.
Els funcionaris encarregats de fer complir la llei que tinguin motius per creure que s'ha produ´┐Żt o va a produir-se una violaci´┐Ż del present Codi informaran de la q´┐Żesti´┐Ż als seus superiors i, si fos necessari a qualsevol altra autoritat u organisme apropiat que tingui atribucions de control o correctives.´┐Ż


Article 4.

En relaci´┐Ż a la utilitzaci´┐Ż de la for´┐Ża i de armes de foc pels funcionaris de policia, aquest Reglament Intern fa seu el que l'Octau Congr´┐Żs de les Nacions Unides sobre Prevenci´┐Ż de Delictes i Tractament de Delinq´┐Żents va acordar:

´┐ŻEls funcionaris encarregats de fer complir la llei, en l'exercici de les seves funcions, utilitzaran en la mesura del possible mitjans no violents abans de recorre a la for´┐Ża i a les armes de foc. Podran utilitzar la for´┐Ża i les armes de foc solament quan altres medis resultin inefica´┐Żos o no garantissin de cap manera assolir els resultat previst.
Quan l'´┐Żs de les armes de foc sigui inevitable, els funcionaris encarregats de fer complir la llei:
a) Exerciran moderaci´┐Ż i actuaran en proporci´┐Ż a la gravetat del delicte i a l'objectiu leg´┐Żtim que es persegueixi.
b) Reduiran al m´┐Żnim els danys i lesions i respectaran i protegiran la vida humana.
c) Procediran de forma que es presti l'abans possible assist´┐Żncia i serveis m´┐Żdics a les persones ferides o afectades.
d) Procuraran notificar el succe´┐Żt, a la menor brevetat possible, al parents o amics ´┐Żntims de les persones ferides o afectades.
e) Quan a l'utilitza la for´┐Ża o armes de foc els funcionaris encarregats de fer complir la llei ocasionin lesions o mort, comunicaran el fet immediatament als seus superiors.

Els funcionaris encarregats de fer complir la llei no utilitzaran armes de foc contra les persones a no ser en defensa pr´┐Żpia o d'altres persones, en cas de perill imminent de mort o lesions greus, o amb el prop´┐Żsit d'evitar la comissi´┐Ż d'un delicte particularment greu que comporti una seriosa amena´┐Ża per la vida, o amb l'objecte de detenir a una persona que representi aquest perill i oposi resist´┐Żncia a la seva autoritat, o per impedir la seva fuga, i solament en cas de que resultin insuficients mesures menys extremes per assolir els esmentats objectius. En qualsevol cas, nom´┐Żs es podr´┐Ż fer ´┐Żs intencionat de les armes letals quan sigui estrictament inevitable per protegir una vida.
En les circumst´┐Żncies previstes, els funcionaris encarregats de fer complir la llei s'identificaran com a policies i donaran una clara advert´┐Żncia de la seva intenci´┐Ż de utilitzar les armes de foc, amb el temps suficient per que es tingui en compta, a excepci´┐Ż que al donar aquesta advert´┐Żncia es pos´┐Żs indegudament en perill als funcionaris encarregats de fer complir la llei, es cre´┐Żs un risc de mort o danys greus a altres persones, o result´┐Żs evidentment inadequada o in´┐Żtil donades les circumst´┐Żncies del cas.´┐Ż


TITOL II ´┐Ż L'ORGANITZACI´┐Ż

CAPITOL I.- ESTRUCTURA INTERNA DEL COS.

Article 5.
1. Correspon a l'alcalde la Prefectura superior de la Policia Local, encara que podr´┐Ż delegar les seves funcions en un membre electe de la Corporaci´┐Ż.
2. El comandament immediat de la Policia Local ser´┐Ż exercit per qui ostenti la major graduaci´┐Ż dins del cos; en cas d'haver-n'hi mes d'un, ho far´┐Ż aquell que designi l'alcalde , segons els principis de m´┐Żrit i de capacitat.
3. En cas d'abs´┐Żncia del cap, o de conc´┐Żrrer-hi altra circumst´┐Żncia que impedeixi ocupar el seu lloc, les seves funcions les assumir´┐Ż autom´┐Żticament el comandament de la categoria immediata inferior de major antiguitat. Si l'abs´┐Żncia es perllongu´┐Żs m´┐Żs d'un m´┐Żs, l'Alcaldia podria designar el cap en funcions entre els comandaments de la categoria immediata inferior.
4. La Policia Local s'estructurar´┐Ż en aquelles escales i categories que preveu l'art. 24 de la Llei 16/1991 de 10 de Juliol de les Policies Locals, de la Generalitat de Catalunya.
5. Dins de l'organigrama de la Policia Local es podran definir els llocs de treball que puguin ser ocupats pels funcionaris municipals o contractats aliens al Cos. Aquest personal dur´┐Ż a terme les funcions que no siguin estrictament policials i que no necessitin exercici de l'autoritat, o secret professional.
6. El personal de l'Ajuntament de Valls adscrit a la Policia Local dependr´┐Ż del comandament natural que li correspongui en funci´┐Ż de la seva integraci´┐Ż a l'organigrama del Cos.
7. La Prefectura del Cos designar´┐Ż el personal que integrar´┐Ż els diferents serveis. Aquest podr´┐Ż canviar de destinaci´┐Ż a petici´┐Ż pr´┐Żpia, amb ocasi´┐Ż de vacant o amb car´┐Żcter for´┐Ż´┐Żs per les necessitats del servei. Aquesta obligaci´┐Ż es veur´┐Ż emmarcada dins el que contempli el vigent Pacte de Funcionaris de l'Ajuntament de Valls, concretament, pel que fa al torn de nit.
8. Les disposicions d'aquest reglament seran desenvolupades per les ordres i les circulars d'acompliment obligatori per al personal que la Prefectura del Cos cregui convenient, i donar´┐Ż instruccions per al normal desenvolupament del servei.
9. La prefectura del Cos podr´┐Ż disposar del trasllat for´┐Ż´┐Żs d'una destinaci´┐Ż a una altra en els seg´┐Żents casos:
a) Quan hagi un lloc vacant que no hagi estat cobert volunt´┐Żriament i la persona elegida tingui els requisits necessaris per a portar a terme les funcions d'aquesta destinaci´┐Ż.
b) Quan hi hagi raons fonamentades d'una falta de rendiment a un determinat lloc de treball.
c) Quan a causa d'una infracci´┐Ż disciplin´┐Żria la Prefectura estimi que no ´┐Żs procedent la perman´┐Żncia de la persona interessada a la destinaci´┐Ż que ocupava.
d) Quan la conducta o la personalitat del funcionari no sigui compatible amb la realitzaci´┐Ż d'un treball espec´┐Żfic, o amb el tracte amb els companys, o amb el p´┐Żblic.
e) Quan el funcionari es trobi afectat per alguna defici´┐Żncia f´┐Żsica o problema personal que dificulti el normal desenvolupament de la seva tasca.
En tots els casos esmentats anteriorment s'haur´┐Ż de concedir audi´┐Żncia a la persona interessada.
10. Les destinacions volunt´┐Żries hauran de tenir una durada m´┐Żnima de sis mesos; durant aquest per´┐Żode no es podr´┐Ż sol´┐Żlicitar una nova destinaci´┐Ż.
11. Les destinacions for´┐Żoses tindran un termini m´┐Żxim de perman´┐Żncia d'un any.
12. Un cop es surti d'una destinaci´┐Ż for´┐Żosa, caldr´┐Ż que passi un per´┐Żode de temps equivalent al de la destinaci´┐Ż, per poder tornar a una destinaci´┐Ż for´┐Żosa.
13. Tot i aix´┐Ż, en circumst´┐Żncies excepcionals degudament motivades, es podr´┐Ż variar el termini de la destinaci´┐Ż


CAPITOL II.- Funcions del Cap del Cos.

Article 6.

Correspon al cap del cos:
1. La direcci´┐Ż, coordinaci´┐Ż i inspecci´┐Ż immediata de la totalitat dels serveis propis de la Policia Local, i dictar les ordres i circulars que cregui convenients per a un millor funcionament dels esmentats serveis.
2. Exercir el comandament sobre tot el personal del cos, mitjan´┐Żant les estructures jer´┐Żrquiques establertes, controlar l'acompliment de les seves obligacions i distribuir les serves destinacions segons la normativa reglament´┐Żria mitjan´┐Żant les oportunes adscripcions i trasllats.
3. Assistir l'alcalde o el regidor delegat en les funcions de planificaci´┐Ż, d'organitzaci´┐Ż, de coordinaci´┐Ż i de control, a m´┐Żs de proposar les mesures organitzatives i els projectes per a la renovaci´┐Ż i per al perfeccionament dels procediments, sistemes i m´┐Żtodes d'actuaci´┐Ż m´┐Żs adients.
4. Conc´┐Żrrer a les Juntes Locals de Seguretat.
5. Proposar a l'Alcaldia l'inici d'expedients disciplinaris, els premis i les recompenses al personal que en sigui mereixedor.
6. El Cap del Cos ´┐Żs la ´┐Żnica persona autoritzada a actuar vestit de pais´┐Ż.
7. Autoritzar´┐Ż de forma expressa la prestaci´┐Ż de serveis especials, en els que per conveni´┐Żncia de la funci´┐Ż s'aconselli prescindir d'uniforme o signe extern de la condici´┐Ż d'agent, sense perjudici de documents d'identificaci´┐Ż personal.


CAPITOL III.- Funcions de la resta de comandaments.

Article 7.

Correspon als sots-cap:
1. Substituir al Cap en els casos d'abs´┐Żncia, llic´┐Żncia o malaltia.
2. Auxiliar al Cap en funcions i serveis que li siguin propis i exercir aquelles comeses que li siguin delegades.
3. Col´┐Żlaborar en la redacci´┐Ż de la mem´┐Żria anual.
4. Rebre i informar les propostes dels canvis de destinaci´┐Ż
5. Elevar a la Prefectura del cos les propostes de felicitaci´┐Ż o sanci´┐Ż.
6. Vetllar perqu´┐Ż les instruccions particulars, ordres de servei, circulars generals, normes d'actuaci´┐Ż i altres assumptes que afectin el servei quotidi´┐Ż arribin a tots els agents.
7. Organitzar l'actuaci´┐Ż de la Policia Local davant de qualsevol fet inesperat que representi una alteraci´┐Ż de les condicions normals de conviv´┐Żncia informant d'immediat a la superioritat.

Article 8.

La resta de comandaments del Cos jer´┐Żrquicament dependents, exerciran les seves funcions directives en les diferents ´┐Żrees i departaments del Cos, d'acord amb la seva categoria i compet´┐Żncies atribu´┐Żdes.

Els comandaments del Cos i funcionaris amb aquesta atribuci´┐Ż, actuaran en tot moment d'acord amb els principis d'informaci´┐Ż, coordinaci´┐Ż i col´┐Żlaboraci´┐Ż, assegurant-los en l'´┐Żmbit de les respectives compet´┐Żncies, facultats i atribucions pr´┐Żpies per tal d'impulsar els serveis a prestar per les diferents unitats.

Els comandaments del cos sustentaran la seva autoritat en la capacitat i professionalitat necess´┐Żries per complir les obligacions pr´┐Żpies i fer complir les assignades al personal subordinat.

Article 9.

Els comandaments dels Cos participaran a les juntes de valoraci´┐Ż dels seus subordinats i participaran a les propostes de recompenses de qu´┐Ż, a parer seu, fossin mereixedors. En aquestes juntes de valoraci´┐Ż podran participar dos representants sindicals.

Article 10.

En cas d'abs´┐Żncia temporal del comandament d'una unitat, n'assumir´┐Ż les funcions de forma autom´┐Żtica el membre que disposi la Prefectura de Policia, el qual ser´┐Ż informat immediatament pel membre m´┐Żs antic. En cas d'haver-hi dos funcionaris amb la mateixa antiguitat, assumir´┐Ż aquesta funci´┐Ż el membre de m´┐Żs edat.


CAPITOL IV.- Funcions de la Policia Local.

Article 11.

S´┐Żn funcions espec´┐Żfiques de la Policia Local de Valls:
1.- La protecci´┐Ż a les autoritats de la Corporaci´┐Ż local i la vigil´┐Żncia i cust´┐Żdia dels seus edificis i instal´┐Żlacions.
2.- Ordenaci´┐Ż, senyalitzaci´┐Ż i direcci´┐Ż del tr´┐Żnsit en el terme municipal d'acord amb el que estableixin les normes de circulaci´┐Ż.
3.- Instruir els atestats per accidents de circulaci´┐Ż dins del terme municipal de Valls en el marc de col´┐Żlaboraci´┐Ż i coordinaci´┐Ż amb els Cos de la Guardia Civil i en un futur amb el dels Mossos d'Esquadra.
4.- Realitzar les tasques de policia administrativa, pel que fa a l'exacte compliment de les Ordenances, Reglaments i acords municipals, Bans de l'Alcaldia i altres disposicions municipals dins de l'´┐Żmbit de la seva compet´┐Żncia.
5.- Participar en les funcions de Policia judicial en aquelles compet´┐Żncies que per llei li siguin encomanades.
6.- Col´┐Żlaborar en la prestaci´┐Ż d'auxili en casos d'accident, cat´┐Żstrofe o calamitat p´┐Żblica, participant en la forma prevista en les lleis, en l'execuci´┐Ż dels plans de protecci´┐Ż civil.
7.- Efectuar dilig´┐Żncies de prevenci´┐Ż i quantes actuacions tendeixin a evitar la comissi´┐Ż d'actes delictius en el marc de col´┐Żlaboraci´┐Ż establert en la Junta Local de Seguretat.
8.- Vigilar els espais p´┐Żblics i col´┐Żlaborar amb les forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb la policia auton´┐Żmica, en la protecci´┐Ż de les manifestacions i el manteniment de l'ordre en grans concentracions humanes, quan se'ls requereixi a l'efecte.
9.- Vigil´┐Żncia en llocs que ocasionin aglomeracions de p´┐Żblic, discoteques, pubs, bars i cafeteries, revetlles i festes populars en general i llocs de manifestacions similars, aix´┐Ż com en els seus voltants.
10.- Vigil´┐Żncia del compliment d'horaris en els establiments i casos contemplats en l'apartat anterior, aix´┐Ż com la vigil´┐Żncia d'altres fets que puguin ocasionar mol´┐Żsties als ve´┐Żns, especialment sorolls, fums i altres.
11.- Tasques d'ajut a l'administraci´┐Ż municipal quan siguin requerits de forma jer´┐Żrquica i sempre i quan no interfereixi el normal desenvolupament de les altres funcions.
12.- Participar en l'educaci´┐Ż vial, prestant la necess´┐Żria col´┐Żlaboraci´┐Ż als organismes i centres que ho sol´┐Żlicitin.
13.- Realitzar tasques de vigil´┐Żncia rural en les zones no urbanes del terme municipal, d'acord amb el que es dicti dins la Junta Local de Seguretat.
14.- Totes aquelles altres que l'Alcaldia, dins l'´┐Żmbit de les seves compet´┐Żncies, pugui dictar, vistes les consideracions legals i els informes tant de la Prefectura del Cos i dels representants sindicals.


TITOL III ´┐Ż ELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL


CAPITOL I.- NORMES D'ACTUACI´┐Ż DELS MEMBRES DE LA POLICIA LOCAL.

Article 12. Principis b´┐Żsics d'actuaci´┐Ż.

a) Exercir la seva funci´┐Ż amb respecte absolut a la Constituci´┐Ż, l'Estatut de Catalunya, els Convenis i Tractats signats per l'Estat Espanyol i la resta de l'Ordenament Jur´┐Żdic.
b) Actuar amb absoluta neutralitat pol´┐Żtica i imparcialitat i, en conseq´┐Ż´┐Żncia, sense cap tipus de discriminaci´┐Ż per ra´┐Ż ideol´┐Żgica, pol´┐Żtica, religi´┐Ż, ra´┐Ża o sexe.
c) Actuar amb integritat i dignitat. S'abstindr´┐Ż de qualsevol acte de corrupci´┐Ż i s'hi oposar´┐Ż amb fermesa.
d) Atenir-se en la seva actuaci´┐Ż professional, als principis de jerarquia i subordinaci´┐Ż. En cap cas, l'obedi´┐Żncia deguda no podr´┐Ż emparar ordres que comportin l'execuci´┐Ż d'actes que manifestament constitueixin delicte o siguin contraris a la Constituci´┐Ż, a l'Estatut o a les lleis.
e) Impedir qualsevol pr´┐Żctica abusiva, arbitr´┐Żria o discriminat´┐Żria que comporti viol´┐Żncia f´┐Żsica o moral.
f) Col´┐Żlaborar amb l'Administraci´┐Ż de Just´┐Żcia i auxiliar-la en els termes establerts per la llei.
g) Dedicaci´┐Ż professional plena, intervenint en defensa de la llei i de la seguretat dels ciutadans, incl´┐Żs en situacions en qu´┐Ż es trobi fora de servei.
h) Secret professional, respecte totes les informacions que coneguin per ra´┐Ż de les seves funcions o el c´┐Żrrec que exerceixin.
i) Seran responsables personalment i directament dels actes, en l'exercici de les seves funcions, que infringeixin les normes legals i reglament´┐Żries vigents.

Article 13. Normes de comportament:

a) Els membres del Cos hauran de posar de manifest en l'exercici de les seves funcions la seva professionalitat i disciplina.
b) Prestaran els seus serveis puntualment, amb tota dilig´┐Żncia i efic´┐Żcia amb subjecci´┐Ż als principis de jerarquia i subordinaci´┐Ż, observaran les normes de comportament i demostraran serenitat en la pr´┐Żctica dels serveis assignats.
c) No admetran retribucions pels serveis ni d'altres recompenses. L'agent que es trobi diners o qualsevol objecte extraviat a la via p´┐Żblica el lliurar´┐Ż en l'oficina administrativa de la Policia per al seu dip´┐Żsit, essent retornat a la persona que justifiqui la seva pertinen´┐Ża.
d) En l'exercici de les seves funcions actuaran utilitzant els mitjans adequats i proporcionats a l'abast de la pertorbaci´┐Ż, procurant no fer ´┐Żs de la for´┐Ża m´┐Żs enll´┐Ż del raonable i necessari.
e) Durant les hores de serveis, els agents s'abstindran d'entrar en espectacles p´┐Żblics i locals de p´┐Żblica concurr´┐Żncia quan no sigui per raons del servei o siguin requerits per causa justificada. Com a excepci´┐Ż ho podran fer per portar a terme el seu descans reglamentari o per breus moments per prendre un caf´┐Ż un refresc o similar. En tot cas, el personal del cos que vagi d'uniforme no pot fumar en p´┐Żblic de forma ostentosa, dur les mans a les butxaques, o anar descoberts per la via p´┐Żblica quan vagin d'uniforme. En el decurs dels servei, mantindran el cos dret, sense recolzar-se a les parets ni als vehicles, ni adoptar postures que denotin neglig´┐Żncia o abandonament. ´┐Żs a dir, l'agent que vagi uniformat, en tot moment presentar´┐Ż un comportament i una pres´┐Żncia correcta, sense mostrar cap postura que denoti neglig´┐Żncia o aband´┐Ż De la mateixa forma, s'ha d'abstenir de prendre begudes alcoh´┐Żliques o subst´┐Żncies estupefaents. En les depend´┐Żncies polic´┐Żaques es podr´┐Ż fumar en aquells despatxos habilitats per la Prefectura del Cos, atenent el que disposa la legislaci´┐Ż al respecte.
f) Es dispensar´┐Ż als ciutadans un tracte acurat i cort´┐Żs, utilitzant el tractament de ´┐Żvost´┐Ż.
g) En les converses mantingudes amb el ciutad´┐Ż, utilitzar´┐Ż un llenguatge correcte, procurant no entrar en cap tipus de pol´┐Żmica. Caldr´┐Ż utilitzar preferentment la llengua catalana, tant en les relacions internes com externes
h) Aquesta correcci´┐Ż s'extremar´┐Ż en els casos de formulaci´┐Ż de den´┐Żncies retirada de vehicles de la via p´┐Żblica, requeriments d'identificaci´┐Ż i en general en tots els casos en qu´┐Ż per la seva naturalesa, es pugui interpretar que els ciutadans hi tenen una especial sensibilitat.
i) Els membres de la Policia Local proporcionaran als ciutadans subjecte de les intervencions i actuacions informaci´┐Ż tan extensa com les circumst´┐Żncies del cas ho permetin sobre la causa i finalitat de les mateixes.

Article 14. La salutaci´┐Ż.

La salutaci´┐Ż com a manifestaci´┐Ż externa d'educaci´┐Ż i respecte ´┐Żs obligat´┐Żria per a tots els membres del Cos.
La salutaci´┐Ż s'ha d'efectuar sempre i quan es vesteix d'uniforme i amb pe´┐Ża de cap i consistir´┐Ż en portar amb naturalitat la m´┐Ż dreta a la visera de la gorra, aproximadament a l'altura del bot´┐Ż que en subjecta la cinta, o b´┐Ż a l'altura de la templa si es porta una pe´┐Ża diferent de gorra.
En el cas de no portar la pe´┐Ża de cap s'ha de saludar amb la f´┐Żrmula de cortesia que correspongui en aquell moment del dia en qu´┐Ż es faci.
Cal saludar de la manera reglament´┐Żria:
1. Als membres de la monarquia constitucional.
2. A les autoritats estatals, auton´┐Żmiques, municipals i estrangeres.
3. Als superiors jer´┐Żrquics del cos i als de la mateixa categoria, els qual han de respondre de la mateixa manera.
4. A membres uniformats d'altres cossos i forces de seguretat, de superior graduaci´┐Ż.
5. A qualsevol ciutad´┐Ż quan l'agent se li dirigeixi o quan el ciutad´┐Ż es dirigeixi a l'agent.

Article 15. Les banderes oficial i els himnes.

Els agents de la Policia Local de Valls, excepte en casos de for´┐Ża major, romandran en posici´┐Ż de ferms durant les interpretacions dels himnes constitucionals, aix´┐Ż com tamb´┐Ż els d'altres pa´┐Żsos estrangers i el de la resta de les Comunitats Aut´┐Żnomes de l'Estat Espanyol.

Article 16. Altres normes d'actuaci´┐Ż.

Per tot el que no estigui previst en els anteriors articles, els agents de la Policia Local de Valls, adequaran les seves actuacions a les directrius que marqui la Prefectura del Cos mitjan´┐Żant les circulars internes del Cos, les quals es lliuraran de forma individual a cada agent i romandran exposades en un plaf´┐Ż dins les depend´┐Żncies durant al menys un mes, tanmateix que siguin arxivades en un lloc de lliure disposici´┐Ż per tots els components del Cos.
En quan al tractament de detinguts i la seva cust´┐Żdia, caldr´┐Ż adequar tota actuaci´┐Ż al que disposa el vigent Reglament de Dip´┐Żsit de Detinguts, el qual s'adjunta amb el present Reglament en Annex a banda.
En tot cas, pel que fa al tractament dels detinguts cal observar les seg´┐Żents normes elementals:
a) Identificar-se degudament com a agents en el moment d'efectuar una detenci´┐Ż
b) Vetllar per la vida i la integritat f´┐Żsica de les persones que estiguin detingudes o sota llur cust´┐Żdia i respectar-ne els drets, l'honor i la dignitat.
c) Complir i observar, amb la dilig´┐Żncia deguda, els tr´┐Żmits, els terminis i els requisits exigits per l'ordenament jur´┐Żdic en la detenci´┐Ż d'una persona.
d) La conducci´┐Ż del detingut es verificar´┐Ż amb la menor publicitat possible, i s'adoptaran tota classe de mesures i precaucions per evitar-ne la seva fugida quan es tracti d'individus perillosos; en lliurar el detingut exigir´┐Ż l'oport´┐Ż rebut i, en cas que se li hagin pres armes, diners o altres objectes personals, ho far´┐Ż constar aix´┐Ż.


CAPITOL II.- DEURES , DRETS I INCOMPATIBILITAS.

Article 17. Deures del agents de la Policia Local de Valls:

Sense perjudici de les obligacions que les disposicions legals i reglament´┐Żries imposen al funcionaris p´┐Żblics i a les espec´┐Żfiques del cossos de les policies locals contingudes en la Llei 16/1991 de 10 de juliol, els agents de la Policia Local de Valls hauran de:
a) Complir amb dilig´┐Żncia i efic´┐Żcia les ordres i directrius del seus superiors, consultant en el seu cas els dubtes que es presentin.
b) Realitzar amb dilig´┐Żncia i efic´┐Żcia les tasques que li siguin encomanades.
c) Actuar amb estricta subordinaci´┐Ż respecte als seus superiors jer´┐Żrquics.
d) Mostrar el degut respecte als seus superiors jer´┐Żrquics i altres autoritats.
e) Prestar el m´┐Żxim suport i ajut als companys i superiors, especialment en situacions de perill personal i que requereixin una actuaci´┐Ż ineludible. Tanmateix ajustaran la seva actuaci´┐Ż al principi de cooperaci´┐Ż i col´┐Żlaboraci´┐Ż rec´┐Żproca amb els components dels altres cossos i forces de seguretat.
f) Observar estricta puntualitat en l'assist´┐Żncia al servei, comunicant amb antelaci´┐Ż suficient i mai inferior a 30 minuts abans de l'hora d'inici del servei, la no assist´┐Żncia per causa justificada. En tot cas caldr´┐Ż valorar el que disposi en relaci´┐Ż a la puntualitat el vigent Pacte de Funcionaris de l'Ajuntament.
g) Vestir uniforme complet i en bon estat, durant el servei, i abstenir-se de l'´┐Żs de qualsevol part d'aquest fora de les hores de servei.
h) Els informes de baixa per malaltia, tant si han estat precedits o no per una situaci´┐Ż d'indisposici´┐Ż, es presentaran dins les 72 hores seg´┐Żents a la Prefectura del Cos per a la seva posterior tramitaci´┐Ż al Departament de Recursos humans.
i) Els policies restaran obligats a complir ´┐Żntegrament la seva jornada laboral, i no podran abandonar el servei abans de l'horari previst, o b´┐Ż abans d'haver-se revisat el relleu previst. Si per qualsevol motiu justificat s'haguessin d'absentar del servei, hauran de comunicar pr´┐Żviament aquesta circumst´┐Żncia als seus superiors.
j) Els policies restaran obligats a realitzar les proves necess´┐Żries durant el servei per poder constatar si es troba sota influ´┐Żncia de begudes alcoh´┐Żliques o subst´┐Żncies estupefaents.
k) En cas que les necessitats del servei demoressin l'acabament del torn, hauran d'acomplir les ordres rebudes, amb la posterior compensaci´┐Ż, procedent per l'exc´┐Żs de jornada laboral realitzada.
l) Les informacions per a publicar als mitjans de comunicaci´┐Ż sobre les actuacions de la Policia Local s'han de canalitzar a trav´┐Żs de la Prefectura del Cos, o a qui aquesta delegui.
m) Durant el servei uniformat, els agents masculins s'abstindran de portar arracades en les orelles o qualsevol altre ornamentaci´┐Ż d'aquest tipus, aix´┐Ż com tindran l'obligaci´┐Ż de portar el cabell curt i arreglat, i que no sobresurti de la gorra de forma ostentosa. Els agents femenins s'abstindran d'utilitzar maquillatge de llavis de colors vius o que en el seu conjunt tamb´┐Ż sigui ostent´┐Żs, podran portar arracades, nom´┐Żs a les orelles, sempre que aquestes siguin discretes i petites. El cabell el podran portar sense recollir fins a mitja melena, en cas de portar-se mes llarg caldr´┐Ż portar-lo recollit.
n) En els casos del Cat´┐Żleg d'emerg´┐Żncia que assenyali la superioritat i en general en aquells en qu´┐Ż la necessitat ho requereixi, tot el personal ser´┐Ż obligat a la prestaci´┐Ż del servei permanent fins que cessin els motius determinants de l'emerg´┐Żncia o necessitat.
o) Qualsevol agent fora de servei que sigui requerit telef´┐Żnicament per incorporar-se per un cas d'emerg´┐Żncia al mateix, ho haur´┐Ż de fer amb la m´┐Żxima rapidesa a no ser que pugui al´┐Żlegar causa de for´┐Ża major.
p) Els funcionaris i personal assignat al departament de Policia caldr´┐Ż que mantinguin els requisits per la conducci´┐Ż de vehicles d'emerg´┐Żncia que li varen ser exigits en el moment de prendre possessi´┐Ż de la seva pla´┐Ża.

Article 18. Drets del agents de la Policia Local de Valls:

Els membres de la Policia Local de Valls, tenen els drets i els deures que estableixen aquest reglament i a m´┐Żs, aquells que els confereixen els pactes sobre les condicions de treball subscrits per l'Ajuntament amb la representaci´┐Ż del personal i amb car´┐Żcter supletori per la resta de l'ordenament jur´┐Żdic.
a) La remuneraci´┐Ż del personal de la Policia Local ha de tenir en compte la dedicaci´┐Ż, el risc inherent a la seva missi´┐Ż, el r´┐Żgim especial d'incompatibilitats i l'especificitat dels horaris de feina, segons estableix el Pacte de Funcionaris de l'Ajuntament.
b) Els suggeriments o la informaci´┐Ż sobre els serveis, horaris o qualsevol altre aspecte relacionat amb el desplegament de les funcions es pot exposar verbalment o per escrit per mitj´┐Ż del comandament immediat o seguint aquelles altres vies que s'estableixin.
c) L'Ajuntament ha de facilitar al personal de la Policia Local l'assessorament jur´┐Żdic necessari en relaci´┐Ż amb aquelles actuacions derivades del servei que comportin qualsevol classe de conseq´┐Ż´┐Żncia jur´┐Żdica.
d) Si a conseq´┐Ż´┐Żncia d'una actuaci´┐Ż durant el servei el funcionari ´┐Żs inculpat com a responsable d'alguna infracci´┐Ż penal, t´┐Ż dret a assist´┐Żncia jur´┐Żdica a c´┐Żrrec de l'Ajuntament. Aquesta assist´┐Żncia es far´┐Ż mitjan´┐Żant llurs serveis jur´┐Żdics o b´┐Ż encarregant-la a lletrats externs a la Corporaci´┐Ż. En tot cas aquesta es una elecci´┐Ż que pot fer el propi agent amb l'assessorament de la Prefectura de Policia Local.
e) L'Ajuntament ha de disposar les fiances que s'assenyalin. Es far´┐Ż c´┐Żrrec de les indemnitzacions, costes processals i de qualsevol classe de responsabilitat econ´┐Żmica fixada en la resoluci´┐Ż judicial.
f) La prestaci´┐Ż del servei s'ha d'efectuar en torns d'horari continuat de mat´┐Ż, tarda i nit; de mat´┐Ż i tarda; o en horari fraccionat. La Prefectura pot establir altres torns diferents i d'horari flexible amb la finalitat d'atendre serveis espec´┐Żfics , segons all´┐Ż que estableixi el pacte de condicions laborals.
g) Llevat d'un pacte en contra, durant la jornada laboral continuada, ordin´┐Żria o extraordin´┐Żria, s'estableix un temps de descans d'acord amb el pacte de condicions laborals.
Excepte en cas d'autoritzaci´┐Ż expressa del comandament, el temps de descans no es pot fer coincidir amb l'horari d'entrada i sortida del servei.
Els responsables de cada servei o depend´┐Żncia han d'establir els torns adequats entre el personal a c´┐Żrrec seu, tenint en compte que en cap moment l'abs´┐Żncia d'aquest personal no pot representar un obstacle per al desenvolupament normal de la feina encomanada.
h) En un lloc visible de les depend´┐Żncies, s'ha de col´┐Żlocar un llistat del personal que hi est´┐Ż adscrit i s'hi ha d'indicar el quadrant de festes.

Article 19. Assist´┐Żncies a judicis o altres depend´┐Żncies polic´┐Żaques.

1. S'han d'acomplir totes les citacions judicials relatives a intervencions en acte de servei a la Policia Local de Valls rebudes pels agents incloent-hi les que coincideixen en festes setmanals, suspensi´┐Ż de funcions, serveis especials, dispenses, llic´┐Żncies i situacions similars.
2. Nom´┐Żs seran causa justificada de no complir les citacions aquelles situacions de baixa o indisposici´┐Ż que impedeixin a l'agent sortir al carrer i les de for´┐Ża major justificades degudament.
3. L'agent que no pugui conc´┐Żrrer a una citaci´┐Ż judicial ho ha de fer avinent a la seva unitat amb temps suficient, perqu´┐Ż es comuniqui al jutjat.
4. El dia de la compareixen´┐Ża l'agent s'ha de presentar directament en el jutjat o en el tribunal que l'ha citat, on ha de demanar un justificant acreditatiu de l'assist´┐Żncia i comprovar que el judici no ha estat susp´┐Żs, per la qual cosa s'ha d'adre´┐Żar a l'agent judicial. Si el judici s'ha susp´┐Żs, l'agent s'ha de reincorporar al servei sense cap m´┐Żs tr´┐Żmit si est´┐Ż de servei.
5. En les compareixences en dilig´┐Żncies judicials, els agents fora de servei podran anar de pais´┐Ż, han d'anar polits i vestits correctament i s'han de dirigir a totes les persones que intervinguin amb cortesia i educaci´┐Ż. Els agents de servei, pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż, tamb´┐Ż podran anar de pais´┐Ż
6. L'agent podr´┐Ż anar als Jutjats de fora de la poblaci´┐Ż amb vehicle patrulla si aix´┐Ż ho autoritza la Prefectura. ´┐Żnicament es far´┐Ż amb mitjans propis quan no es disposi de vehicle oficial.
7. Quan els agents rebin directament qualsevol tipus de resoluci´┐Ż judicial relativa a intervencions efectuades en un acte de servei, ho han de fer avinent immediatament a la Prefectura del Cos.CAPITOL III.- R´┐ŻGIM DISCIPLINARI

Article 20.

El r´┐Żgim disciplinari aplicable a la Policia Local de Valls, ´┐Żs l'establert a la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Local de Catalunya i aquelles que afecten als funcionaris de l'Administraci´┐Ż Local; sense perjudici de les responsabilitats civils o penals en qu´┐Ż puguin inc´┐Żrrer.

Article 21

Les faltes comeses pels membres de la Policia Local en l'exercici de llurs funcions poden ´┐Żsser molt greus, greus i lleus.
El cat´┐Żleg de les mateixes i el procediment disciplinari, est´┐Ż contemplat en el T´┐Żtol VI, cap´┐Żtols I i II de la Llei de les Policies Locals, 16/1991 de 10 de Juliol.

Concretament es considerar´┐Ż faltes greus, l'incompliment de l'article 17 del present Reglament, en els apartats: H, i, j, k, l, n, o, p.


CAPITOL IV.- PREMIS I RECOMPENSES.

Article 22.

Els agents de la Policia Local de Valls gaudiran del dret a premis que podran ser de:
a.- Felicitaci´┐Ż per escrit per serveis prestats.
b.- Gratificaci´┐Ż econ´┐Żmica.
c.- Condecoracions.

Article 23.

Les felicitacions seran personals i podran ser emeses per l'Alcalde o Regidor en qui delegui a proposta del Cap de la Policia Local o ciutadans que l'expressin per escrit, constant en el seu expedient personal i tenint la valoraci´┐Ż corresponent com m´┐Żrits a qualsevol prova de promoci´┐Ż interna.

Article 24.

Les gratificacions econ´┐Żmiques, seran proposades pel Cap de la Policia Local i aprovades per el Regidor delegat i es regiran pel seg´┐Żent criteri:
a) Premi de fins a 5 hores extraordin´┐Żries per 3 felicitacions en un mateix any.
b) Premi de fins a 10 hores extraordin´┐Żries per a 5 felicitacions en un mateix any.
Les gratificacions no seran acumulables i es pagaran per una sola vegada.
c) Les condecoracions seran atorgades per el Ple Municipal i, podran ser de bronze, d'argent i d'or, i es regiran pels seg´┐Żents criteris:
a.- Medalla de bronze als 10 anys de servei a l'Ajuntament de Valls
b.- Medalla d'argent als 20 anys de servei a l'Ajuntament de Valls.
c.- Medalla d'or als 30 anys de servei a l'Ajuntament de Valls.
Aquestes medalles tamb´┐Ż es podran atorgar per serveis especials o de not´┐Żria rellev´┐Żncia a proposta del Regidor delegat, el Cap de la Policia i particular una vegada discutida per la Comissi´┐Ż Informativa oportuna.

Article 25.

El disseny de la medalla ser´┐Ż el mateix per a les tres categories i consistir´┐Ż en un disc de metall corresponent de 41 mm de di´┐Żmetre i de 2 mm. De gruix, a l'anvers de la qual hi figurar´┐Ż tant sols l'Escut de la Ciutat sota la llegenda del motiu de l'assignaci´┐Ż de la condecoraci´┐Ż. Un vorell ornat tancar´┐Ż circularment el camp. Al revers i una mica elevada en el camp, una reproducci´┐Ż de l'escut de pit de la Policia Local de Valls. En la part superior de l'exerg portar´┐Ż la seg´┐Żent inscripci´┐Ż ´┐ŻEN RECONEIXEMENT DE M´┐ŻRITS´┐Ż. La medalla anir´┐Ż penjada d'una cinta de color Roig i Blanc.
El titular de les medalles podr´┐Ż usar-la al costat dret de l'uniforme reglamentari en tots aquells actes oficials que la Prefectura de Policia autoritzi.
L'entrega de condecoracions es faran en el Ple Municipal seg´┐Żent al de la seva aprovaci´┐Ż o b´┐Ż en un acte que disposi la Alcaldia de la Ciutat.

DISPOSICI´┐Ż ADDICIONAL

Les disposicions del present Reglament s'aplicaran:
a.- Als funcionaris de serveis especials subescala Policia Local, b´┐Ż siguin de carrera, en pr´┐Żctiques o interins que prestin servei actiu aix´┐Ż com aquells auxiliars que prestin servei de conductors de grua, i d'altre personal adscrit al servei de la Policia.
b.- Personal d'altres administracions que es trobin en situaci´┐Ż de comissi´┐Ż de serveis a la plantilla de l'Ajuntament de Valls.
c.- S'exclouen els funcionaris dels cossos i forces de seguretat d'altres administracions que efectu´┐Żn pr´┐Żctiques en el terme municipal de Valls.

DISPOSICI´┐Ż DEROGAT´┐ŻRIA.

Queda derogada la seg´┐Żent disposici´┐Ż:
REGLAMENT INTERIOR DEL COS DE LA POLICIA MUNICIPAL DE VALLS. Reglament aprovat per l'Ajuntament de Valls en Plenari de 18 de desembre de 1980 i modificat en sessi´┐Ż de 30 de juliol de 1981 en el que es van introduir les modificacions indicades per la Conselleria de Governaci´┐Ż de la Generalitat.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C