Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
28. REGLAMENT D´┐ŻHONORS I DISTICIONS DE L´┐ŻAJUNTAMENT DE VALLS

PRE´┐ŻMBUL

Art. 1r.- L'Ajuntament de Valls, en conson´┐Żncia al que estableixen els articles 189 al 191 del vigent Reglament d'organitzaci´┐Ż, funcionament i r´┐Żgim jur´┐Żdic de les Entitats Locals, regula la concessi´┐Ż d'honors i distincions per mitj´┐Ż del present Reglament.


Art. 2n.- Aquest Reglament s'aplicar´┐Ż per guardonar mereixements especials, mecenatges, beneficis distingits o serveis extraordinaris que estiguin clarament relacionats o tinguin incid´┐Żncia manifesta en pro de la ciutat.


Art. 3r.- En conson´┐Żncia a l'article anterior s'estableixen els seg´┐Żents honors i distincions:

a) Medalla de la Ciutat de Valls.
b) T´┐Żtol d'Honor de Valls.
c) T´┐Żtol de Reconeixement.
d) Col´┐Żlocaci´┐Ż, segons el cas, d'un quadre al´┐Żleg´┐Żric o retrat individual a la ´┐ŻGaleria de Ciutadans Il´┐Żlustres´┐Ż.


Art. 4t.- Aix´┐Ż mateix, l'Ajuntament crea un Llibre d'Honor, on s'inscriuran els honors i distincions concedits.


Art. 5´┐Ż.- Atesa la rigorositat i amplitud dels expedients que han de regir per la concessi´┐Ż dels honors i distincions que es fixa en el present Reglament, l'Alcaldia, amb conson´┐Żncia amb l'instructor, est´┐Ż facultada per a regular en el temps la seva elaboraci´┐Ż.


Art. 6´┐Ż.- Les apreciacions i consideracions dels m´┐Żrits o conseg´┐Żent determinaci´┐Ż de la categoria que s'hagi d'atorgar en cada cas, pertocar´┐Ż totalment al Ple de l'Excm. Ajuntament en quin acord de concessi´┐Ż s'establir´┐Ż de manera expl´┐Żcita estudiat i valorat l'expedient corresponent presentat i proposat pel corresponent instructor.


Art. 7.- La Medalla de la Ciutat de Valls, que ser´┐Ż d'or, en tant que m´┐Żxim exponent del reconeixement de la ciutat s'atorgar´┐Ż excepcionalment a entitats o institucions que b´┐Ż per actes o actuacions memorables en el temps o que per m´┐Żrits propis ben definits, tinguin una incid´┐Żncia clara i manifesta en pro de la ciutat i es considerin mereixedors de tal guard´┐Ż.


Art. 8´┐Ż.- El T´┐Żtol d'Honor de Valls es concedir´┐Ż a les persones, entitats o institucions que mereixin la gratitud de Valls per actes que se'n derivin benefici o honor per la ciutat, o per premiar condicions exemplars o virtuts c´┐Żviques de vallencs o de forans en aspectes relacionats a aquest municipi.


Art. 9´┐Ż.- Per la concessi´┐Ż de la distinci´┐Ż T´┐Żtol de Reconeixement es tindr´┐Ż en compte la v´┐Żlua de persones o entitats que per la seva traject´┐Żria, actituds o actuacions concretes han tingut un ress´┐Ż o incid´┐Żncia en la vida local.


Art. 10´┐Ż.- L'Honor i/o distinci´┐Ż envers determinades persones o entitats en funci´┐Ż d'actituds o activitats significatives al llarg del temps, podr´┐Ż determinar l'acord d'inclusi´┐Ż d'un retrat o quadre al´┐Żleg´┐Żric segons el cas, a la ´┐ŻGaleria de Ciutadans Il´┐Żlustres´┐Ż.

Aquesta distinci´┐Ż tindr´┐Ż car´┐Żcter excepcional en funci´┐Ż del propi car´┐Żcter de l'esmentada Galeria.


Art. 11´┐Ż.- Els honors i distincions es concediran previ expedient per a cada cas, que podr´┐Ż instruir-se per acord de la majoria legal dels membres de la Corporaci´┐Ż a iniciativa de la pr´┐Żpia Corporaci´┐Ż o proposta especial de la Comissi´┐Ż-´┐Żrea de Cultura o per:

a) Petici´┐Ż d'un nombre significatiu d'associacions o entitats que funcionin legalment a la poblaci´┐Ż.
b) Sol´┐Żlicitud del deu per cent dels residents majors d'edat, inscrits en el cens de poblaci´┐Ż, amb signatures legitimades per fedatari o formalitzades davant el secretari de l'Ajuntament.

Per la pr´┐Żpia funci´┐Ż de l'Institut d'Estudis Vallencs, tot expedient ha d'estar complementat per un informe elaborat per la dita Instituci´┐Ż.


Art. 12´┐Ż.- A l'acord inicial de l'Ajuntament, s'hi expressar´┐Ż concretament els fets o circumst´┐Żncies que hagin d'´┐Żsser objecte de l'expedient, la persona, entitat o instituci´┐Ż que hagi de ser guardonada i la classe de distinci´┐Ż que hom pretengui que sigui atorgada, en funci´┐Ż del que s'estableix en els arts. 7´┐Ż, 8´┐Ż, 9´┐Ż o 10´┐Ż d'aquest Reglament.


Art. 13´┐Ż.- A la mateixa sessi´┐Ż en qu´┐Ż s'acordi la incoaci´┐Ż de l'expedient, es designar´┐Ż el membre de la Corporaci´┐Ż que hagi d'actuar com a jutge instructor, que ser´┐Ż assistit pel secretari de la Corporaci´┐Ż o el substitut legal que s'anomeni.


Art. 14´┐Ż.- Als expedients instru´┐Żts per a cada cas, s'aportaran totes les dades que posseeixi l'Ajuntament o que es puguin obtenir en altres llocs sobre l'objecte que promogui cadascun d'ells i es practicaran totes les dilig´┐Żncies que calguin a fi que els fets restin completament provats.


Art. 15´┐Ż.- Despr´┐Żs de l'aprovaci´┐Ż inicial, el jutge instructor formular´┐Ż la proposta, que s'exposar´┐Ż al p´┐Żblic al tauler d'anuncis oficials de la Casa de la Vila, i als mitjans de comunicaci´┐Ż locals, per un per´┐Żode de 15 dies, durant els quals qualsevol persona podr´┐Ż examinar l'expedient i presentar les objeccions que cregui m´┐Żs oportunes. Retorn de l'expedient a l'instructor perqu´┐Ż estudi´┐Ż i/o valori les objeccions que hi pugui haver.


Art. 16´┐Ż.- Si completat l'expedient s'hi detectessin motivacions de car´┐Żcter personal o personalista, l'instructor, amb exposici´┐Ż de les circumst´┐Żncies que ho testifiquin, podr´┐Ż proposar la denegaci´┐Ż.


Art. 17´┐Ż.- Tamb´┐Ż podr´┐Ż ´┐Żsser denegada qualsevol proposta o expedient, per entendre la seva no oportunitat en el temps, de la persona o entitat proposada, deixant per´┐Ż el cam´┐Ż obert a una nova proposta amb posterioritat.


Art. 18´┐Ż.- La resoluci´┐Ż que pertoqui ser´┐Ż adoptada per l'Ajuntament en Ple, amb el vot favorable de les dues terceres parts del nombre de fet i en tot cas, de la majoria absoluta legal de membres de la Corporaci´┐Ż Municipal.


Art. 19´┐Ż.- Els atributs i documents dels honors i distincions atorgats es lliuraran als guardonats per l'Ajuntament i, en la seva representaci´┐Ż local, pel senyor alcalde en acte p´┐Żblic d'homenatge o en la forma que l'Ajuntament disposi en prendre l'acord de concessi´┐Ż. Obligat´┐Żriament aquest acte tindr´┐Ż lloc al Sal´┐Ż de Sessions de la Casa de la Vila. En casos excepcionals la Corporaci´┐Ż en Ple podr´┐Ż acordar l'entrega en un altre lloc.


Art. 20.- Un cop tramitat el corresponent expedient, que s'instruir´┐Ż amb les mateixes caracter´┐Żstiques i garanties que el de l'atorgament de l'honor i distinci´┐Ż, si les causes per les quals va ser tramitat el seu expedient desapareixen, la Corporaci´┐Ż podr´┐Ż revocar l'acte de concessi´┐Ż amb el dictamen de les institucions que han intervingut.


Art. 21.- Aquest Reglament -adaptat a la legislaci´┐Ż vigent, al Reglament d'organitzaci´┐Ż citat a l'article 1r i a la Llei 8/1987, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya-, entrar´┐Ż plenament en vigor amb els seus vint-i-un´┐Ż articles i una disposici´┐Ż addicional, un cop aprovat definitivament per l'Ajuntament de Valls, derogant les normes o acords presos en relaci´┐Ż al que compr´┐Żn el present Reglament.DISPOSICI´┐Ż ADDICIONAL

Degut a la incid´┐Żncia que el ´┐Żfet casteller´┐Ż lligat tan directament al nostre Valls per l'impacte i arrelament que t´┐Ż en la comunitat vallenca, com s´┐Żmbol de la m´┐Żxima manifestaci´┐Ż identificat´┐Żria i representaci´┐Ż externa de la ciutat, en proposta de caire excepcional, i perqu´┐Ż quedi plasmat al´┐Żleg´┐Żricament en la Galeria de Ciutadans Il´┐Żlustres com tamb´┐Ż perqu´┐Ż en el futur i en la hist´┐Żria de la ciutat d'una manera oficial com a reconeixement p´┐Żblic de la ciutat a tots els ciutadans que en el passat, el present i el futur han fet que els ´┐Żcastells´┐Ż dels nostres Xiquets siguin coneguts arreu.

Per tot l'exposat anterior, es proposa que per mitj´┐Ż de Disposici´┐Ż Addicional, el Reglament d'Honors i Distincions, reculli de manera excepcional que el quadre que habitualment cada decennal amplia la Galeria, que en les properes Decennals de 1991, centenari de la Galeria es col´┐Żloqui un quadre al´┐Żleg´┐Żric en honor dels ´┐ŻXiquets de Valls´┐Ż.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C