Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
26. REGLAMENT D´┐Ż´┐ŻS DELS MATERIAL DELS SERVEIS MUNICIPALS DE MANTENIMENT PER PART D´┐ŻASSOCIACIONS VEINALS, ENTITATS SENSE ´┐ŻNIM DE LUCRE I ESCOLES, COL.LEGIS I INSTITUTS DE VALLS

1.- ANTECEDENTS

Per part de les associacions ve´┐Żnals, entitats sense ´┐Żnim de lucre, escoles, col´┐Żlegis i instituts s'organitzen sovint festes i actes, que contribueixen a enfortir la vida cultural de la ciutat. ´┐Żs intenci´┐Ż de l'Ajuntament de Valls fomentar les activitats que organitzen, considerant del tot necessari facilitar els medis que t´┐Ż l'Ajuntament al seu abast, mitjan´┐Żant els Serveis Municipals de Manteniment, fent l'esfor´┐Ż de recursos i de personal necessaris per tal de deixar-los el material del que aquests SM de M disposen.

Per aquests motius es fa necessari regular les sol´┐Żlicituds de material per part de les esmentades entitats, per tal d'assegurar-ne la correcte gesti´┐Ż i coordinar-ho amb les disponibilitats de personal i material dels serves municipals de manteniment.

La Comissi´┐Ż de Govern de l'Ajuntament de Valls, en la seva sessi´┐Ż del dia 3 de febrer de 2003 va adoptar una resoluci´┐Ż que intentava regular aquesta situaci´┐Ż. No obstant, tractant-se d'una norma de car´┐Żcter general, que afecta a totes les entitats, es considera convenient l'aprovaci´┐Ż d'un reglament que en reguli el r´┐Żgim, procediment i garanties.


Article 1.- Objecte

´┐Żs objecte del present reglament la regulaci´┐Ż de la cessi´┐Ż de material dels serveis municipals de manteniment de l'Ajuntament de Valls a associacions ve´┐Żnals, entitats sense ´┐Żnim de lucre, escoles, col´┐Żlegis i instituts per a l'organitzaci´┐Ż d'actes festius, culturals, socials o l´┐Żdics.

El material a cedir per l'Ajuntament ser´┐Ż el seg´┐Żent :

- Taules
- Tarimes
- Cavallets de ferro.
- Equip de so.


Article 2.- Sol´┐Żlicitud de material

Les entitats interessades hauran de presentar l'oportuna sol´┐Żlicitud al registre general d'entrada de l'Ajuntament amb una antelaci´┐Ż m´┐Żnima de 10 dies a la celebraci´┐Ż de l'acte que requereixi del material a cedir.

En l'esmentada sol´┐Żlicitud s'hi haur´┐Ż de fer constar :

- Nom i NIF de l'entitat.
- Domicili a efectes de notificacions
- Nom i c´┐Żrrec del representant, aix´┐Ż com domicili i n´┐Żmero de tel´┐Żfon.
- Descripci´┐Ż detallada de l'activitat a realitzar.
- Descripci´┐Ż detallada del material sol´┐Żlicitat.
- Lloc, hora i data en la qual s'haur´┐Ż de dipositar el material sol´┐Żlicitat. El dia haur´┐Ż de ser laboral, i entre les 8 i les 15 hores.
- Justificant d'haver dipositat l'oportuna fian´┐Ża.


Article 3.- Procediment

Rebuda la sol´┐Żlicitud, aquesta es traslladar´┐Ż al Regidor de Via P´┐Żblica serveis urbans, t´┐Żcnics i manteniment, que efectuar´┐Ż l'oportuna resoluci´┐Ż, autoritzant o denegant la cessi´┐Ż de material. En qualsevol cas, la denegaci´┐Ż haur´┐Ż de ser motivada.

Si no es notifica resoluci´┐Ż amb una anterioritat m´┐Żnima de 24 hores a la celebraci´┐Ż de l'activitat, s'entendr´┐Ż desestimada la sol´┐Żlicitud.

Els serveis municipals de manteniment efectuaran la c´┐Żrrega, muntatge i desmuntatge del material cedit, al lloc, dia i hora que consti a la resoluci´┐Ż. L'entitat receptora del material haur´┐Ż de col´┐Żlaborar activament en la seva c´┐Żrrega, desc´┐Żrrega, muntatge i desmuntatge.

L'entitat receptora del material signar´┐Ż un albar´┐Ż en el que hi constar´┐Ż el material cedit i el seu estat.


Article 4.- Prioritat de sol´┐Żlicituds

Les sol´┐Żlicituds es prioritzaran segons estricte ordre de demanda.

Solament en casos excepcionals, degudament argumentats, es podran atendre demandes fetes en un termini inferior als deu dies, sempre que aquest servei no hagi estat sol´┐Żlicitat per una altra entitat.


Article 5.- Dip´┐Żsit de fian´┐Ża

Per poder-se tramitar la sol´┐Żlicitud, s'haur´┐Ż d'acreditar el dip´┐Żsit previ d'una fian´┐Ża d'un import de 50 ´┐Ż. Aquesta fian´┐Ża respondr´┐Ż dels possibles danys i desperfectes que es causin al material cedit.


Article 6.- Devoluci´┐Ż del material

La devoluci´┐Ż del material s'efectuar´┐Ż el dia, hora i lloc que consti a la resoluci´┐Ż d'autoritzaci´┐Ż. En aquest moment, se signar´┐Ż l'oport´┐Ż albar´┐Ż per part del representant de l'entitat i dels serveis municipals de manteniment, sobre el material retornat i el seu estat, fent constar si ´┐Żs el cas els desperfectes i mancances observats.


Article 7.- Reparaci´┐Ż danys

En el cas que no s'hagi tornat tot el material cedit, o s'observin desperfectes en el mateix, per part dels serveis t´┐Żcnics municipals s'efectuar´┐Ż l'oportuna valoraci´┐Ż, de la qual se'n donar´┐Ż audi´┐Żncia a l'entitat interessada. Resoldr´┐Ż sobre l'import de la reposici´┐Ż o reparaci´┐Ż el Regidor de Via P´┐Żblica serveis urbans, t´┐Żcnics i manteniment. Aquest import es descomptar´┐Ż de la fian´┐Ża a retornar. En el cas que l'import a abonar sigui superior a la fian´┐Ża dipositada, es procedir´┐Ż a la recaptaci´┐Ż de la resta a trav´┐Żs del procediment fixat a la normativa de recaptaci´┐Ż de les administracions p´┐Żbliques.


Article 8.- Devoluci´┐Ż de la fian´┐Ża

Quan s'hagi retornat el material, l'entitat sol´┐Żlicitar´┐Ż la devoluci´┐Ż de la fian´┐Ża dipositada, adjuntant a la sol´┐Żlicitud c´┐Żpia de l'albar´┐Ż de devoluci´┐Ż. En el cas que l'albar´┐Ż de devoluci´┐Ż sigui de conformitat, la fian´┐Ża es retornar´┐Ż en el mateix moment de presentaci´┐Ż de la sol´┐Żlicitud. En altre cas, s'aplicar´┐Ż el procediment previst a l'article anterior.


Article 9.- Obligacions de les entitats cession´┐Żries

Les entitats cession´┐Żries del material objecte d'aquest reglament estan obligades a :

- Mantenir en correcte estat el material cedit.
- Vetllar per tal que el material cedit no es malmeti.
- Arranjar o abonar el cost dels desperfectes ocasionats el material cedit.
- Fer constar la col´┐Żlaboraci´┐Ż de l'Il´┐Żlustr´┐Żssim Ajuntament de Valls en qualsevol medi de difusi´┐Ż (oral o escrit) que utilitzin per anunciar l'acte.


Article 10.- Sol´┐Żlicituds d'altres entitats.

La sol´┐Żlicitud de material per part d'altres entitats de les descrites a l'article primer es regularan pel disposat en aquest reglament, excepte pel que fa a l'ordre de prioritat, que sempre el tindran aquestes ´┐Żltimes. Per a l'autoritzaci´┐Ż, s'haur´┐Ż d'efectur una pr´┐Żvia valoraci´┐Ż de les despeses que ocasioni la cessi´┐Ż del material, que s'hauran d'abonar abans de la seva materialitzaci´┐Ż.Disposicions Finals.

Primera : Queda sense efecte l'acord de la comissi´┐Ż de govern de 3 de febrer de 2003, de regulaci´┐Ż de les peticions ve´┐Żnals i d'altres entitats i associacions sense ´┐Żnim de lucre de material per festes que afecten als serveis municipals.

Segona : Aquest reglament entrar´┐Ż en vigor l'endem´┐Ż de la seva publicaci´┐Ż.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C