Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
23. REGLAMENT DEL CEMENTIRI

T´┐ŻTOL I. DISPOSICIONS GENERALS. OBJECTE


Art. 1. El Cementiri Municipal ´┐Żs un establiment de car´┐Żcter p´┐Żblic, afectat al servei p´┐Żblic, de titularitat de l'Ajuntament i que integra la prestaci´┐Ż dels serveis funeraris dins el terme municipal de Valls.


Art. 2. L'Ajuntament de Valls gestionar´┐Ż directament el Cementiri Municipal i els serveis funeraris, sens perjudici de la possibilitat de l'establiment de concessions administratives, arrendaments o qualsevol altra modalitat establerta al Reglament de serveis de les Corporacions Locals per a la gesti´┐Ż de serveis, d'acord amb els procediments fixats per la legislaci´┐Ż de r´┐Żgim local i de contractaci´┐Ż de l'Estat.


Art. 3. La gesti´┐Ż del servei de cementiris es dur´┐Ż a terme a trav´┐Żs de l'´┐Żrea de Serveis a la Ciutat i Urbanisme, mitjan´┐Żant el Negociat de Cementiris com a oficina de gesti´┐Ż administrativa.


Art. 4. Mitjan´┐Żant el present Reglament es regular´┐Ż el r´┐Żgim intern del Cementiri com a depend´┐Żncia municipal, les condicions d'inhumaci´┐Ż i exhumaci´┐Ż de cad´┐Żvers, el r´┐Żgim de concessi´┐Ż administrativa i lloguer de les localitats funer´┐Żries i les condicions per a la seva transmissi´┐Ż.T´┐ŻTOL II. ´┐ŻRGANS D'ADMINISTRACI´┐Ż I GESTI´┐Ż DEL CEMENTIRI


CAP´┐ŻTOL I. DISPOSICIONES GENERALS. COMPET´┐ŻNCIA MUNICIPAL


Art. 5. La direcci´┐Ż i administraci´┐Ż del Cementiri Municipal de la Ciutat de Valls resta a c´┐Żrrec de l'Excm. Ajuntament d'aquesta ciutat.


Art. 6. La gesti´┐Ż directa dels serveis funeraris i del Cementiri Municipal de Valls la realitzar´┐Ż l'Excm. Ajuntament de Valls i funcionalment dependr´┐Ż d'un delegat de Cementiri, essent la Corporaci´┐Ż qui, a trav´┐Żs dels seus ´┐Żrgans de govern, adopti els acords necessaris.


Art. 7. Corresponen a l'Ajuntament les seg´┐Żents compet´┐Żncies:

a) La cura, acondicionament i neteja del Cementiri.

b) La distribuci´┐Ż i concessi´┐Ż de les localitats funer´┐Żries.

c) L'ordenaci´┐Ż, imposici´┐Ż i percepci´┐Ż de drets i taxes que procedeixin per l'ocupaci´┐Ż de terrenys, llic´┐Żncies d'obres i resta de fets tributaris que puguin produir-se.

d) El nomenament i remoci´┐Ż de treballadors.

e) Portar el registre de localitats funer´┐Żries en un llibre foliat i segellat.

f) La conducci´┐Ż de cad´┐Żvers i serveis accessoris.CAP´┐ŻTOL II. EL DELEGAT DE CEMENTIRIS


Art. 8. La compet´┐Żncia municipal sobre el Cementiri s'exercir´┐Ż mitjan´┐Żant un regidor-delegat nomenat per l'alcalde.


Art. 9. Seran funcions del delegat de Cementiris:

a) Dirigir per delegaci´┐Ż de l'Alcaldia, la gesti´┐Ż i administraci´┐Ż dels serveis municipals de cementiri.

b) Vetllar pel correcte manteniment del Cementiri, de l'entorn i dels seus accessos.

c) Proposar la revisi´┐Ż i/o modificaci´┐Ż de les taxes municipals en aquesta mat´┐Żria.

d) Elaborar el projecte d'ingressos i despeses anuals per incorporar-lo, mitjan´┐Żant els procediments establerts, al pressupost municipal ordinari anual.

e) Donar compte davant els ´┐Żrgans municipals que li ho requereixin, de la gesti´┐Ż dels serveis de cementiris.

f) Vetllar pel correcte compliment dels acords municipals i d'aquest Reglament.

g) Proposar les obres de millora i ampliaci´┐Ż necess´┐Żries.

h) Supervisar tota la documentaci´┐Ż pr´┐Żpia del servei pel que fa a contractes, lloguers, pressupostos, factures, n´┐Żmines, balan´┐Żos i altres dimanants de la seva gesti´┐Ż.

i) Estudiar i proposar la pol´┐Żtica de personal.

j) Altres funcions que l'Ajuntament, a trav´┐Żs de l'alcalde o dels seus ´┐Żrgans col.legiats, li puguin encarregar.CAP´┐ŻTOL III. ´┐ŻRGANS D'ADMINISTRACI´┐Ż


SECCI´┐Ż 1a.- Negociat de Cementiris


Art. 10. La gesti´┐Ż administrativa general es dur´┐Ż a terme a trav´┐Żs del Negociat Municipal de Cementiris, que dependr´┐Ż, funcionalment del delegat de Cementiris, com a ´┐Żrgan directiu, i ser´┐Ż integrada per dos funcionaris, un dels quals haur´┐Ż de reunir com a m´┐Żnim la condici´┐Ż d'administratiu de l'Administraci´┐Ż general. Aquest funcionari ostentar´┐Ż el c´┐Żrrec de cap de Negociat.


Art. 11. Seran funcions del Negociat de Cementiris, les seg´┐Żents:

a) Dur a terme les tasques pr´┐Żpies d'administraci´┐Ż del Cementiri i les relatives a la titularitat de les concessions i a la seva transmissi´┐Ż.

b) Fer el seguiment dels expedients relatius al servei.

c) Exercir les funcions de registre per a la documentaci´┐Ż pr´┐Żpia del Negociat.

d) Tramitaci´┐Ż administrativa dels expedients d'inhumaci´┐Ż, exhumaci´┐Ż i trasllat.


SECCI´┐Ż 2a. Encarregat de Cementiris


Art. 12. Es nomenar´┐Ż un encarregat de Cementiris, les funcions del qual seran les seg´┐Żents:

a) Realitzar, dirigir i vetllar els treballs d'enterrament, manteniment i jardineria, aix´┐Ż com d'altres que s'originin com a conseq´┐Ż´┐Żncia de les necessitats del servei.

b) Realitzar, dirigir i vetllar els treballs de neteja del recinte, de l'entorn i dels accessos, aix´┐Ż com de la sala de dip´┐Żsit, de les destinades al culte i de les eines de treball.

c) Tenir sota les seves ordres la resta del personal laboral del Cementiri, si n'hi hagu´┐Żs.

d) Obrir i tancar el recinte, segons l'horari establert.

e) Vetllar per la seguretat de les instal.lacions.

f) Comunicar al delegat o al Negociat les incid´┐Żncies pr´┐Żpies del servei.

g) Portar el registre d'enterraments i trasllat ubicat al propi Cementiri.

h) La resta de funcions que se li puguin encomanar pels seus superiors.T´┐ŻTOL III. DRET FUNERARI, R´┐ŻGIM JUR´┐ŻDIC DE LES CONCESSIONS I ARRENDAMENTS DE LOCALITATS FUNER´┐ŻRIES


CAP´┐ŻTOL I. DISPOSICIONS GENERALS


Art. 13. El dret funerari es limita a l'´┐Żs de les corresponents construccions i queda subjecte a aquest Reglament i a les seves modificacions


Art. 14. El dret funerari sobre l'´┐Żs de n´┐Żnxols, capelles, panteons sepultures i osseres, neix per l'acte de concessi´┐Ż i el pagament de la taxa establerta en la corresponent Ordenan´┐Ża fiscal. La concessi´┐Ż de l'´┐Żs de localitats funer´┐Żries atorga el dret al dip´┐Żsit de cad´┐Żvers i restes, mentre que la concessi´┐Ż de l'´┐Żs d'ossseres nom´┐Żs permet el dip´┐Żsit de restes.


Art. 15. El dret funerari sobre tota classe de localitats funer´┐Żries restar´┐Ż garantit per la inscripci´┐Ż en el llibre de registre del Cementiri i en el fitxer general del Negociat de Cementiris, i per l'expedici´┐Ż del t´┐Żtol nominatiu per a cada localitat funer´┐Żria.


Art. 16. 1.- El llibre de registre general de localitats funer´┐Żries i parcel.les contindr´┐Ż, referent a cadascuna d'elles, les seg´┐Żents dades:

a) Identificaci´┐Ż de la localitat funer´┐Żria amb indicaci´┐Ż de la data d'atorgament de la seva concessi´┐Ż.

b) Nom, cognoms i domicili del titular de la localitat funer´┐Żria i, si s'escau, dels co-titulars de la mateixa.

c) Successives transmissions per actes ´┐Żinter-vivos´┐Ż o ´┐Żmortis-causa´┐Ż.

d) Inhumacions, exhumacions i trasllats que tinguin lloc amb indicaci´┐Ż del nom, cognoms, sexe i data de les actuacions.

e) Limitacions, prohibicions i clausura.

f) Venciments i pagaments de drets i taxes peri´┐Żdiques.

g) Qualsevol altra incid´┐Żncia que afecti la concessi´┐Ż de la localitat funer´┐Żria.

2.- El Negociat de Cementiris portar´┐Ż un fitxer general que recollir´┐Ż les dades a qu´┐Ż fan refer´┐Żncia els apartats del par´┐Żgraf anterior, corresponents a totes les localitats funer´┐Żries existents al Cementiri.

3.- L'anterior fitxer podr´┐Ż ser gestionat mitjan´┐Żant un suport inform´┐Żtic amb el mateix contingut.


Art. 17. El t´┐Żtol del dret funerari contindr´┐Ż les seg´┐Żents dades:

a) Identificaci´┐Ż de la localitat funer´┐Żria.

b) Drets inicials satisfets.

c) Data de l'adjudicaci´┐Ż i car´┐Żcter d'aquesta.

d) Nom i cognoms del seu titular i co-titulars.

e) Nom, cognoms i sexe de les persones, els cad´┐Żvers o les restes de les quals es refereixin les inhumacions, les exhumacions i els trasllats a m´┐Żs de la data d'aquestes operacions.

f) Limitacions, prohibicions i clausura si s'escau.


Art. 18. Nom´┐Żs es lliurar´┐Ż UN T´┐ŻTOL per concessi´┐Ż sens perjudici de la possibilitat que els co-titulars puguin acreditar el seu dret mitjan´┐Żant certificaci´┐Ż lliurada per l'Ajuntament.CAP´┐ŻTOL II. R´┐ŻGIM JUR´┐ŻDIC DE LES CONCESSIONS ADMINISTRATIVES


SECCI´┐Ż 1a. Generalitats


Art. 19. El dret d'´┐Żs de localitats funer´┐Żries de construcci´┐Ż municipal s'articular´┐Ż en forma de concessi´┐Ż administrativa o mitjan´┐Żant lloguers, en els termes previstos al Reglament de patrimoni dels Ens Locals, atesa la naturalesa del b´┐Ż de domini p´┐Żblic que correspon al Cementiri Municipals.


Art. 20. Les concessions d'´┐Żs tindran car´┐Żcter temporal i s'atorgaran pel termini m´┐Żxim de cinquanta anys.


Art. 21. Expirat el termini de la concessi´┐Ż de car´┐Żcter temporal, es requerir´┐Ż al titular en el domicili que consti en el llibre de registre de localitats funer´┐Żries, per tal que procedeixi al trasllat de les restes a la fossa comuna, sens perjudici de la possibilitat de renovaci´┐Ż de la concessi´┐Ż a 50 anys m´┐Żs, a petici´┐Ż de l'interessat i previ seguiment de l'expedient que correspongui.


Art. 22. La concessi´┐Ż d'´┐Żs de localitats funer´┐Żries de construcci´┐Ż particular (panteons), s'atorgar´┐Ż per un termini m´┐Żxim de cinquanta anys.


Art. 23. 1.- Expirat el termini de la concessi´┐Ż d'´┐Żs sobre localitats funer´┐Żries de construcci´┐Ż particular, es requerir´┐Ż al titular en el domicili que consti en el llibre de registre de localitats funer´┐Żries, per tal que procedeixi al trasllat de les restes a la fossa comuna o renovaci´┐Ż de la concessi´┐Ż en id´┐Żntics termes als establerts a l'art. 22.

2.- Les construccions realitzades revertiran a l'Ajuntament de Valls, sense que en cap cas es generi dret de cap mena en favor del concessionari en concepte de millores o similar.


SECCI´┐Ż 2a. El t´┐Żtol i la seva transmissi´┐Ż ´┐Żinter vivos´┐Ż i ´┐Żmortis causa´┐Ż


Art. 24. 1.- El titular d'un dret funerari podr´┐Ż designar un beneficiari de la localitat funer´┐Żria i ´┐Żdhuc un beneficiari substitut pel cas que aquest ´┐Żltim mor´┐Żs primer. Aquest acte, que podr´┐Ż ser realitzat en qualsevol moment, es dur´┐Ż a terme mitjan´┐Żant la compareixen´┐Ża del titular davant el Negociat de Cementiris i la subsripci´┐Ż de l'oportuna acta on es consignaran les dades de la localitat funer´┐Żria, el nom, els cognoms i el domicili del beneficiari aix´┐Ż com la data del document.

2.- Aquesta compareixen´┐Ża es podr´┐Ż substituir per un document notarial.


Art. 25. Quan l'adquisici´┐Ż de drets funeraris s'hagu´┐Żs produ´┐Żt a nom d'uns c´┐Żnjuges, s'entendr´┐Ż que el supervivent ´┐Żs el beneficiari. Aquest, podr´┐Ż nomenar un nou beneficiari per a despr´┐Żs de la mort d'ambd´┐Żs, si no ho haguessin fet conjuntament amb anterioritat.


Art. 26. 1.- Despr´┐Żs de la mort del titular del dret funerari, aquell que havia estat designat com a beneficiari, els seus hereus testamentaris o aquells a qui correspongui ´┐Żab intestat´┐Ż, estaran obligats a compar´┐Żixer davant el Negociat de Cementiris per tal de realitzar el trasp´┐Żs a favor seu. Per aquest motiu caldr´┐Ż que aportin el t´┐Żtol corresponent i la resta de documents justificatius de la transmissi´┐Ż.

2.- El beneficiari d'un dret funerari, un cop justificada la mort del seu titular i identificada la seva personalitat, podr´┐Ż esdevenir nou titular mitjan´┐Żant la transmissi´┐Ż i lliurament del nou t´┐Żtol i la seva consignaci´┐Ż al llibre de registre i al fitxer general.

3.- Si no se sol.licita el trasp´┐Żs del t´┐Żtol en un termini de dos anys des de la mort del titular del dret funerari, l'Ajuntament anunciar´┐Ż aquesta circumst´┐Żncia mitjan´┐Żant edicte al BOP i a un mitj´┐Ż de comunicaci´┐Ż local per tal que compareguin als causahavents a l'expedient i sol.licitin l'esmentat trasp´┐Żs. Transcorregut el termini sense tal compareixen´┐Ża l'Ajuntament quedar´┐Ż facultat per a rescindir la concessi´┐Ż, traslladar les restes existents a la fossa comuna i procedir a una nova adjudicaci´┐Ż de la localitat funer´┐Żria, previ expedient de concessi´┐Ż administrativa.


Art. 27. En cas que el beneficiari mori amb anterioritat al propi titular del dret funerari, s'entendr´┐Ż que no existeix beneficiari designat.


Art. 28. A falta de beneficiari, si del certificat del registre d'´┐Żltimes voluntats, en result´┐Żs l'exist´┐Żncia de testament, s'obrir´┐Ż la successi´┐Ż testament´┐Żria i d'acord amb les disposicions del testador es dur´┐Ż a terme la transmissi´┐Ż a favor de l'hereu o legatari designat.


Art. 29. El llegat d'usdefruit de tota classe de localitats funer´┐Żries, disposada la designaci´┐Ż del beneficiari en acta administrativa o b´┐Ż per testament, definir´┐Ż la titularitat de la localitat funer´┐Żria a favor de l'al.ludit usufructuari, i es cancel.lar´┐Ż a la seva mort.


Art. 30. 1.- En defecte de beneficiari designat i de successi´┐Ż testament´┐Żria, el dret funerari es transmetr´┐Ż per ordre de successi´┐Ż establert per la llei civil aplicable a la successi´┐Ż del causant.

2.- En el cas de successi´┐Ż ´┐Żab intestat´┐Ż, es reconeix el dret d'usdefruit a favor del c´┐Żnjuge vidu, mentre visqui i no contregui segones n´┐Żpcies. Mort aquest c´┐Żnjuge o justificades les seves n´┐Żpcies posteriors es cancel.lar´┐Ż la titularitat de l'usdefruit.


Art. 31. S'estimar´┐Ż v´┐Żlida la cessi´┐Ż a t´┐Żtol gratu´┐Żt del dret funerari sobre localitats funer´┐Żries, per actes ´┐Żinter vivos´┐Ż, a favor de parents del titular en l´┐Żnia directa i col.lateral fins el quart grau, ambdues per consanguinitat i fins el segon grau, per afinitat; de c´┐Żnjuges i persones que acreditin lla´┐Żos afectius i conviv´┐Żncia m´┐Żnima de cinc anys amb el titular, immediatament abans de la transmissi´┐Ż; i les que es defereixin a favor d'hospitals, entitats ben´┐Żfiques o religioses amb personalitat jur´┐Żdica i entitats p´┐Żbliques en general.


Art. 32. ´┐Żnicament s'autoritzar´┐Ż la cessi´┐Ż entre estranys, quan es tracti de localitats funer´┐Żries de construcci´┐Ż particular, l'edificaci´┐Ż de les quals hagi estat pr´┐Żviament donada d'alta. En aquests casos es fixar´┐Ż a l'Ordenan´┐Ża Fiscal corresponent, el percentatge sobre el valor de les transmissions que correspondr´┐Ż a l'Ajuntament, reconeixent-se tamb´┐Ż a l'Ajuntament, el dret de tempteig en el termini d'un mes.


Art. 33. 1.- Queda expressament prohibida la transmissi´┐Ż inter-vius a t´┐Żtol lucratiu, dels drets sobre localitats funer´┐Żries a excepci´┐Ż de l'establert a l'article anterior.

En cas de cessament anticipat de la concessi´┐Ż per voluntat del concessionari la localitat funer´┐Żria revertir´┐Ż en l'Ajuntament que podr´┐Ż atorgar una nova concessi´┐Ż administrativa sobre la mateixa.

El termini m´┐Żnim per al cessament voluntari de la concessi´┐Ż s'estableix en un any des del seu inici i en qualsevol cas no es podr´┐Ż produir fins transcorreguts dos anys des del darrer enterrament. Aquest termini s'allargar´┐Ż fins a 5 anys en cas de mort per malaltia infecciosa de la darrera persona enterrada.

El cessament voluntari en la concessi´┐Ż no donar´┐Ż dret a cap mena d'indemnitzaci´┐Ż ni resserciment.

2.- En cas d'existir restes, podran ser traslladades a una altra localitat funer´┐Żria, a c´┐Żrrec del titular o d'ofici per l'Administraci´┐Ż, que les col.locar´┐Ż en els llocs destinats a l'efecte.


Art. 34. 1.- Les transmissions de dret sobre localitats funer´┐Żries a t´┐Żtol gratu´┐Żt indicades a l'art. 31, es tramitaran com a cessions gratu´┐Żtes de concessions administratives i com a tals requeriran l'autoritzaci´┐Ż pr´┐Żvia de l'Ajuntament d'acord amb el procediment establert a la legislaci´┐Ż sobre patrimoni dels Ens Locals, contractaci´┐Ż i procediment administratiu.

En qualsevol cas caldr´┐Ż que l'interessat aporti el document p´┐Żblic o privat acreditatiu de la transmissi´┐Ż gratu´┐Żta.

2.- La cessi´┐Ż d'una concessi´┐Ż administrativa del dret sobre localitats funer´┐Żries no comportar´┐Ż el reinici del termini de concessi´┐Ż.

A la cessi´┐Ż gratu´┐Żta li seran d'aplicaci´┐Ż les taxes establertes a l'ordenan´┐Ża municipal corresponent per l'atorgament de concessions.


SECCI´┐Ż 3a. Sup´┐Żsits especials


Art. 35. Quan una persona f´┐Żsica o jur´┐Żdica sol.licita per a s´┐Ż la inscripci´┐Ż del dret sobre una localitat funer´┐Żria amb titular actual o successors leg´┐Żtims il.localitzables es procedir´┐Ż a la citaci´┐Ż d'aquests mitjan´┐Żant edictes que es publicaran al BOP i a un mitj´┐Ż de comunicaci´┐Ż local per un termini de quinze dies, transcorreguts els quals en cas de no haver-hi cap compareixen´┐Ża en contra s'adjudicar´┐Ż la concessi´┐Ż al sol.licitant, sempre i quan acrediti la possessi´┐Ż f´┐Żsica del t´┐Żtol i estar al corrent dels drets municipals inherents a la localitat funer´┐Żria.

El disposat en aquest article s'ent´┐Żn sens perjudici dels drets de tercers a reclamar en via civil el millor dret que puguin tenir sobre la concessi´┐Ż de la localitat funer´┐Żria.


Art. 36. Els particulars que no posseexin t´┐Żtol de cap mena ni puguin acreditar de forma fefaent la seva p´┐Żrdua no podran disposar la realitzaci´┐Ż de cap acte d'inhumaci´┐Ż, exhumaci´┐Ż ni trasllat sobre localitats funer´┐Żries en r´┐Żgim de concessi´┐Ż.

Pels casos d'inhumaci´┐Ż, si es d´┐Żna aquest sup´┐Żsit, nom´┐Żs seran utilitzables les localitats funer´┐Żries en r´┐Żgim d'arrendament.


SECCI´┐Ż 4a. Modificaci´┐Ż del dret funerari


Art. 37. La transmissi´┐Ż, rectificaci´┐Ż, modificaci´┐Ż o alteraci´┐Ż del dret funerari, ser´┐Ż declarada a sol.licitud de l'interessat o d'ofici en expedient administratiu, en el qual es practicar´┐Ż la prova i s'aportar´┐Ż la documentaci´┐Ż necess´┐Żria per justificar els seus extrems i el t´┐Żtol del dret funerari, excepte en el cas de p´┐Żrdua, sense que sigui obstacle pel desenvolupament de l'expedient la negativa de lliurament del t´┐Żtol quan l'instant de l'expedient no en sigui posse´┐Żdor.


Art. 38. Quan per l'´┐Żs o qualsevol altre motiu, un t´┐Żtol sofr´┐Żs deteriorament, es podr´┐Ż canviar per un altre d'igual a nom del mateix titular. La sostracci´┐Ż o p´┐Żrdua d'un t´┐Żtol, donar´┐Ż dret a l'expedici´┐Ż d'un duplicat a favor del titular, pr´┐Żvia presentaci´┐Ż d'una declaraci´┐Ż jurada i, si existeix, de la documentaci´┐Ż acreditativa de la p´┐Żrdua o sostracci´┐Ż (den´┐Żncia, acta notarial...).


Art. 39. Els errors de noms, cognoms o qualsevol altre en els t´┐Żtols, es corregiran a inst´┐Żncia del titular, pr´┐Żvia justificaci´┐Ż i comprovaci´┐Ż, sens perjudici de la possibilitat de corregir d'ofici els errors materials que es puguin observar.


Art. 40. Podr´┐Ż ser declarada la caducitat i revertir´┐Ż en tal cas a l'Ajuntament el dret funerari, en els seg´┐Żents sup´┐Żsits:

a) Per estat ru´┐Żn´┐Żs de la construcci´┐Ż, quan aquesta fos particular (panteons). La declaraci´┐Ż de tal estat de caducitat requerir´┐Ż expedient administratiu, amb audi´┐Żncia de l'interessat segons l'article seg´┐Żent.

b) Per abandonament de la localitat funer´┐Żria, considerant-se com a tal, el transcurs de cinc anys d'en´┐Ż´┐Ż del darrer pagament dels drets municipals inherents a la concessi´┐Ż. Aquesta caducitat tamb´┐Ż requerir´┐Ż expedient administratiu amb audi´┐Żncia de l'interessat segons l'article seg´┐Żent.

c) Per finalitzaci´┐Ż del termini de la concessi´┐Ż administrativa.

d) Per haver transcorregut el per´┐Żode d'adjudicaci´┐Ż i les pr´┐Żrrogues, si s'escau, quan es tracti de concessions de lloguer.

e) Per voluntat expressa de cessament anticipat de la concessi´┐Ż o el lloguer per part de l'interessat.


Art. 41. L'expedient administratiu de caducitat, es tramitar´┐Ż de la seg´┐Żent manera:

1.- En els casos de caducitat per estat ru´┐Żn´┐Żs de la construcci´┐Ż particular, l'expedient contindr´┐Ż la citaci´┐Ż del titular el domicili del qual sigui conegut. En cas de no ser aix´┐Ż, caldr´┐Ż fer p´┐Żblic l'expedient mitjan´┐Żant Edicte en el BOP i la publicaci´┐Ż en un diari, com a m´┐Żnim, d'entre els de major circulaci´┐Ż a Valls, concedint-se un termini de trenta dies per tal que els beneficiaris, hereus o afavorits puguin al.legar el seu dret. La compareixen´┐Ża d'algun d'aquests amb el comprom´┐Żs de portar a terme les obres de construcci´┐Ż o reparaci´┐Ż en el termini que a l'efecte s'assigni, interrompr´┐Ż l'expedient fins al seu venciment, moment en qu´┐Ż els Serveis T´┐Żcnics informaran sobre la situaci´┐Ż de la localitat funer´┐Żria. Si resulten conformes, l'expedient s'arxivar´┐Ż sense cap m´┐Żs tr´┐Żmit. En cas contrari, es declarar´┐Ż la caducitat.

2.- En el sup´┐Żsit d'abandonament de la localitat funer´┐Żria, l'expedient administratiu de caducitat contindr´┐Ż la citaci´┐Ż al titular si se'n coneix el domicili. Si no ´┐Żs aix´┐Ż, es far´┐Ż p´┐Żblic l'expedient mitjan´┐Żant Edicte al BOP i la publicaci´┐Ż en un diari, com a m´┐Żnim, d'entre els de major circulaci´┐Ż a Valls, concedint un termini de trenta dies a fi que els beneficiaris, hereus o afavorits, puguin al.legar el seu dret. Transcorregut aquest termini, es declarar´┐Ż la caducitat.

3.- En el sup´┐Żsit d'acabament del termini de concessi´┐Ż, es requerir´┐Ż al titular en el domicili que consti, per tal que procedeixi al trasllat de les restes a la fossa comuna, sens perjudici de la possibilitat de renovaci´┐Ż de la concessi´┐Ż previ seguiment del corresponent expedient.

4.- En en sup´┐Żsit d) de l'article anterior, l'expedient es limitar´┐Ż a la citaci´┐Ż del titular, concedint-li un termini de quinze dies per posar-se al corrent en el pagament o per sol.licitar una pr´┐Żrroga. Un cop transcorregut aquest per´┐Żode, si no ha efectuat el pagament ni ha sol.licitat la pr´┐Żrroga, es traslladaran les restes a la fossa comuna.


SECCI´┐Ż 5a. Disposicions comunes als articles anteriors


Art. 42. 1.- La transmissi´┐Ż del dret funerari inter vivos o mortis causa, durant la vig´┐Żncia de la concessi´┐Ż administrativa no comportar´┐Ż, en cap cas, el reinici del termini de la concessi´┐Ż.

2.- En conseq´┐Ż´┐Żncia, el cessionari gaudir´┐Ż del dret fins l'extinci´┐Ż de la concessi´┐Ż original essent d'aplicaci´┐Ż a la transmissi´┐Ż les taxes per canvi de titularitat establertes a les ordenances fiscals vigents en funci´┐Ż del grau de parentiu i el per´┐Żode que resti vigent a la concessi´┐Ż.

3.- En el moment de formalitzar la transmissi´┐Ż, el Negociat de Cementiris ser´┐Ż obligat a comunicar en forma fefaent al nou titular del dret el per´┐Żode que reta de vig´┐Żncia a la concessi´┐Ż.

4.- El nou titular podr´┐Ż optar per regularitzar el canvi de titularitat amb les condicions, quant a terminis i taxes, indicades al par´┐Żgraf 2, o b´┐Ż, sol.licitar l'atorgament d'una nova concessi´┐Ż administrativa segons l'establert a l'art. 20. En aquest sup´┐Żsit se seguir´┐Ż la tramitaci´┐Ż establerta per l'atorgament de noves concessions i seran d'aplicaci´┐Ż els preus establerts a la corresponent ordenan´┐Ża fiscal per a l'atorgament de concessions administratives, en funci´┐Ż de la tipologia de la localitat funer´┐Żria.

5.- En el sup´┐Żsit que s'opti per aquesta alternativa el nou titular no tindr´┐Ż dret a cap mena d'indemnitzaci´┐Ż pel per´┐Żode de l'anterior concessi´┐Ż que rest´┐Żs fins la seva extinci´┐Ż.

A tots els efectes l'anterior concessi´┐Ż es considerar´┐Ż caducada per ren´┐Żncia expressa del causahavent o donatari.CAP´┐ŻTOL III. L'ARRENDAMENT


SECCI´┐Ż 1a. Generalitats


Art. 43. Es destinaran al r´┐Żgim de lloguer les localitats funer´┐Żries situades als pisos 4ts i 5´┐Żs de les illes de n´┐Żnxols, sempre i quan no estiguin afectades a l'entrada en vigor d'aquest Reglament per un dret de concessi´┐Ż adquirit amb anterioritat.

Nom´┐Żs els n´┐Żnxols d'illa podran ser objecte d'arrendament quedant exclosos d'aquesta forma d'aprofitament la resta de tipus de localitats funer´┐Żries.


SECCI´┐Ż 2a. R´┐Żgim jur´┐Żdic de l'arrendament de localitats funer´┐Żries


Art. 44. Les concessions d'´┐Żs en r´┐Żgim de lloguer s'atorgaran per un per´┐Żode m´┐Żnim de dos anys o b´┐Ż de cinc, quan la defunci´┐Ż hagu´┐Żs esdevingut per malaltia infecciosa.


Art. 45. 1.- Abans d'acabar-se el per´┐Żode d'adjudicaci´┐Ż per lloguer, podr´┐Ż atorgar-se una pr´┐Żrroga a petici´┐Ż del titular, dels hereus o dels causahavents, o de qualsevol persona vinculada amb relaci´┐Ż de parentiu o amistat amb aquelles, les restes de les quals estiguin inhumades en la localitat funer´┐Żria que es tracti.

Caldr´┐Ż, en qualsevol cas, motivar la petici´┐Ż en una situaci´┐Ż de necessitat o de manca de disponibilitat d'una localitat funer´┐Żria en r´┐Żgim de concessi´┐Ż.

2.- Cadascuna de les pr´┐Żrrogues tindr´┐Ż una durada no inferior a 2 anys, amb un m´┐Żxim total de 10 anys.


Art. 46. 1.- El lloguer ser´┐Ż renunciable per la part arrendat´┐Żria en qualsevol moment, sense que aix´┐Ż doni dret a indemnitzaci´┐Ż de cap mena, sens perjudici de la devoluci´┐Ż de les quantitats bestretes pel per´┐Żode d'arrendament no gaudit, sempre que aquest sigui superior a 1 any.

2.- Verificada la ren´┐Żncia, les despulles existents a la localitat funer´┐Żria es traslladaran a la fossa comuna, tret del cas que el renunciat hagi optat per una concessi´┐Ż sobre la mateixa localitat funer´┐Żria o una altra de diferent. En aquest cas es procedir´┐Ż al trasllat en els termes establerts en aquest Reglament.


SECCI´┐Ż 3a. Sup´┐Żsits especials


Art. 47. Els n´┐Żnxols de lloguer s'afectaran a l'aprofitament derivat d'inhumancions de cad´┐Żvers de persones la mort de les quals hagi esdevingut al terme municipal i no hagin estat objecte de trasllat ni reclamaci´┐Ż i alhora no siguin beneficiaris de cap concessi´┐Ż sobre localitats funer´┐Żries del Cementiri Municipal.


Art. 48. L'Ajuntament determinar´┐Ż els casos en qu´┐Ż els referits n´┐Żnxols s'afectaran a finalitats ben´┐Żfiques facilitant la inhumaci´┐Ż de cad´┐Żvers de persones internes en institucions de benefici´┐Żncia o beneficiaris d'algun tipus d'ajut o tractament especial per ra´┐Ż de pobresa.

En aquests casos no es perceberan taxes ni drets de cap mena derivades de l'aprofitament de localitats funer´┐Żries.


Art. 49. En els sup´┐Żsits contemplats en els articles anteriors si cap persona es fa c´┐Żrrec de la titularitat de l'arrendament, aquest caducar´┐Ż al cap de cinc anys des de la inhumaci´┐Ż, transcorregut el qual, es procedir´┐Ż al trasllat de les restes a la fossa comuna.


Art. 50. Per als aspectes no previstos al present cap´┐Żtol seran d'aplicaci´┐Ż als arrendaments les normes previstes per al r´┐Żgim de concessi´┐Ż administrativa.T´┐ŻTOL IV. NORMES DE POLICIA SANIT´┐ŻRIA MORTU´┐ŻRIA


CAP´┐ŻTOL I. R´┐ŻGIM JUR´┐ŻDIC, EN GENERAL. DEFINICIONS. CLASSIFICACI´┐Ż


Art. 51. La Policia Sanit´┐Żria Mortu´┐Żria inclou tot tipus de pr´┐Żctiques sanit´┐Żries en relaci´┐Ż amb els cad´┐Żvers i restes cadav´┐Żriques i totes les condicions t´┐Żcnico-sanit´┐Żries dels f´┐Żretres, vehicles, empreses funer´┐Żries i dels cementiris i altres llocs d'enterraments.


Art. 52. Les facultats en mat´┐Żria de Policia Sanit´┐Żria Mortu´┐Żria seran exercides pels caps provincials de Sanitat, sens perjudici d'aquelles que, per ra´┐Ż d'immediatesa, corresponguin al municipi.


Art. 53. La concessi´┐Ż de les autoritzacions sanit´┐Żries previstes s'entendr´┐Ż sens perjudici de l'autoritzaci´┐Ż judicial que pugui ser necess´┐Żria d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent.


Art.. 54. Les defuncions es comprovaran i s'inscriuran d'acord amb all´┐Ż establert en les disposicions que regulen el Registre Civil.


Art. 55. S'ent´┐Żn per:

a) Cad´┐Żver: el cos hum´┐Ż durant els cinc primers anys seg´┐Żents a la mort real. Aquesta es computar´┐Ż des de la data i hora que figuri a la inscripci´┐Ż de defunci´┐Ż en el Registre Civil.

b) Restes cadav´┐Żriques: all´┐Ż que queda del cos hum´┐Ż, acabats els fen´┐Żmens de destrucci´┐Ż de la mat´┐Żria org´┐Żnica, un cop transcorreguts els cinc anys seg´┐Żents a la mort real.


Art. 56. Els cad´┐Żvers es classifiquen en dos grups segons les causes de la defunci´┐Ż:

Grup I. Compr´┐Żn:

a) Els de les persones, la causa de defunci´┐Ż de les quals, representi un perill sanitari com ´┐Żs el c´┐Żlera i aquelles altres que es determinin en virtut de Resoluci´┐Ż de la Direcci´┐Ż General de Sanitat, publicada en el Butllet´┐Ż Oficial de l'Estat.

b) Els cad´┐Żvers contaminats per productes radioactius.

Grup II. Compr´┐Żn els de les persones, la causa de defunci´┐Ż de les quals ´┐Żs qualsevol altra no inclosa al grup I.CAP´┐ŻTOL II. NORMES RELATIVES A LES INHUMACIONS, TRASLLATS, EXHUMACIONS I REINHUMACIONS DE CAD´┐ŻVERS I RESTES CADAV´┐ŻRIQUES.


SECCI´┐Ż 1a. Generalitats


Art. 57. Les inhumacions, exhumacions o trasllats de cad´┐Żvers o restes, es regiran per les disposicions higi´┐Żnico-sanit´┐Żries vigents.


Art. 58. 1.- Els cad´┐Żvers romandran en el domicili mortuori fins despr´┐Żs de la confirmaci´┐Ż de la defunci´┐Ż pel metge adscrit al Registre Civil. Aquest per´┐Żode no podr´┐Ż ser inferior, amb car´┐Żcter general, a vint-i-quatres hores, ni excedir de quaranta-vuit hores des de la defunci´┐Ż.

2.- Les pr´┐Żctiques d'embalsament i de conservaci´┐Ż transit´┐Żria hauran de ser realitzades despr´┐Żs de les vint-i-quatre i abans de les quaranta-vuit hores a comptar des de l'hora de defunci´┐Ż.


Art. 59. La conservaci´┐Ż transit´┐Żria d'un cad´┐Żver ser´┐Ż obligat´┐Żria:

a) Quan hagi de ser inhumat amb trasllat o no, dins el territori estatal, passades les quaranta-vuit hores des de la defunci´┐Ż.

b) Quan hagi de ser traslladat a l'estranger sens perjudici d'all´┐Ż disposar en els acords internacionals vigents.


Art. 60. Tot tipus de manipulaci´┐Ż sobre cad´┐Żvers precisar´┐Ż d'autoritzaci´┐Ż o intervenci´┐Ż sanit´┐Żria, sens perjudici de l'autoritzaci´┐Ż judicial que pugui ser necess´┐Żria d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent.


SECCI´┐Ż 2a. Inhumaci´┐Ż


Art. 61. 1.- Tota inhumaci´┐Ż haur´┐Ż de realitzar-se passades les vint-i-quatres hores posteriors a la defunci´┐Ż.

2.- Per r´┐Żpida descomposici´┐Ż, perill de contagi, insufici´┐Żncia de l'habitatge o qualsevol altra causa similar, tindr´┐Ż lloc la cerim´┐Żnia de conducci´┐Ż abans de transc´┐Żrrer aquell termini. En aquests casos el cad´┐Żver romandr´┐Ż en el dip´┐Żsit general del Cementiri, fins l'acabament del termini.


Art. 62. Tindran la consideraci´┐Ż d'inhumaci´┐Ż ordin´┐Żria la que s'efectu´┐Ż dins el terme del propi municipi o en cementiris mancomunats i per mitj´┐Ż de f´┐Żretres comuns.


Art. 63. 1.- Ser´┐Ż necessari presentar els seg´┐Żents documents, pr´┐Żviament a qualsevol inhumaci´┐Ż.

a) T´┐Żtol de la localitat funer´┐Żria.

b) Autoritzaci´┐Ż del jutge competent en casos diferents als de mort natural.

2.- En el moment de presentar el t´┐Żtol, s'identificar´┐Ż la persona a nom de la qual s'hagu´┐Żs ext´┐Żs el t´┐Żtol. Si aquest result´┐Żs haver mort, o no es pogu´┐Żs identificar, s'autoritzar´┐Ż la inhumaci´┐Ż i un cop efectuada es requerir´┐Ż als posse´┐Żdors perqu´┐Ż instin el trasp´┐Żs a favor de qui tingui dret. Igual tr´┐Żmit se seguir´┐Ż quan es tracti de l'enterrament del titular.


Art. 64. La inhumaci´┐Ż es despatxar´┐Ż al Negociat de Cementiris on es presentar´┐Ż la documentaci´┐Ż per tal d'inscriure-la al llibre registre i en el t´┐Żtol.


Art. 65. 1.- No podr´┐Ż realitzar-se cap inhumaci´┐Ż en una localitat funer´┐Żria fins que hagin transcorregut 2 anys com a m´┐Żnim des de la darrera inhumaci´┐Ż practicada en la mateixa o 5 si la mort s'hagu´┐Żs produ´┐Żt per malaltia infecciosa-contagiosa, exceptuant els casos d'intervenci´┐Ż o autoritzaci´┐Ż expressa de les autoritats sanit´┐Żries, sens perjudici de l'autoritat judicial que pugui ser necess´┐Żria d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent.

2.- Pel que fa als panteons, sepultures i capelles amb departaments independents, aquesta limitaci´┐Ż s'aplicar´┐Ż per cada departament, no per la localitat funer´┐Żria en conjunt.


Art. 66.- El dret del titular a l'´┐Żs exclusiu de la localitat funer´┐Żria en la forma prevista per les presents ordenances, ser´┐Ż garantit en tot moment pel Negociat. El consentiment del titular per a la inhumaci´┐Ż, sigui de familiars o d'estranys, s'entendr´┐Ż deferida v´┐Żlidament amb pressumpci´┐Ż ´┐Żiuris et de iure´┐Ż, pel sol fet de la presentaci´┐Ż del t´┐Żtol, sempre que no existeixi den´┐Żncia escrita de sostracci´┐Ż, retenci´┐Ż indeguda o p´┐Żrdua presentada al Registre, amb vuit dies d'antel.laci´┐Ż, com a m´┐Żnim.


Art. 67. Quan el titular f´┐Żs una comunitat religiosa o hospital´┐Żria, la inhumaci´┐Ż exigir´┐Ż la certificaci´┐Ż expedida per la seva direcci´┐Ż, que acrediti que el cad´┐Żver correspon a un membre de la comunitat o a un dels acollits a la mateixa.


Art. 68. Si ho f´┐Żs a nom de societat, associaci´┐Ż o fundaci´┐Ż legalment constitu´┐Żda, tota inhumaci´┐Ż requerir´┐Ż la certificaci´┐Ż de pert´┐Żnyer, el cad´┐Żver, a un membre, empleat o beneficiari dels drets d'aquella.

Art. 69. 1.- Es podr´┐Ż autoritzar una inhumaci´┐Ż sense t´┐Żtol en els casos seg´┐Żents:

a) Quan sigui el propi titular qui ho sol.liciti, al.legant p´┐Żrdua del t´┐Żtol.

b) Quan s'hagi d'inhumar el propi titular, sense la presentaci´┐Ż del t´┐Żtol i sigui qui sigui la persona que compareixi, familiar o no.

c) Quan existeixi conformitat del beneficiari designat o de la majoria dels qui tinguin ra´┐Ż a succeir en el dret funerari.

2.- En tots aquests sup´┐Żsits s'exigir´┐Ż la petici´┐Ż de duplicat del t´┐Żtol, per p´┐Żrdua.


Art. 70. 1.- Per a la inhumaci´┐Ż en n´┐Żnxols, tombes, criptes o altres monuments funeraris, es procurar´┐Ż un tancament herm´┐Żtic de les seves obertures, que impedeixi les emanacioons i filtracions l´┐Żquides.

2.- A aquest efecte i al de permetre, no obstant aix´┐Ż, els canvis necessaris per a la ulterior desintegraci´┐Ż de la mat´┐Żria org´┐Żnica continguda, la seva construcci´┐Ż es realitzar´┐Ż amb materials que suposin una permeabililitat relativa.


Art. 71. Els cad´┐Żvers podran ser inhumats en qualsevol classe de localitat funer´┐Żria de les autoritzades per l'Ajuntament o en el seu cas, pel Negociat.


Art. 72. El nombre d'inhumacions successives en cada localitat funer´┐Żria, no estar´┐Ż limitat per altra causa que la de la seva capacitat respectiva, tenint en compte la possibilitat de reducci´┐Ż de restes de les anterioment efectuades, excepte que el titular del dret funerari, en establir-se aquest dret o en qualsevol moment posterior, el limiti volunt´┐Żriament i expressa, en forma fefaent quant a nombre o relaci´┐Ż closa o excloent de persones, els cad´┐Żvers de les quals hi puguin ser inhumats.


Art. 73. No es realitzaran inhumacions en dies festius, tret de sup´┐Żsits d'urgent i inajornable necessitat o ordre judicial o d'altre autoritat competent.


SECCI´┐Ż 3a. Trasllats


Art. 74. 1.- El trasllat es despatxar´┐Ż al Negociat de Cementiris, on es presentar´┐Ż la documentaci´┐Ż per tal d'inscriure'l al llibre registre i al t´┐Żtol.

2.- En tots els casos ser´┐Ż preceptiva la presentaci´┐Ż de la corresponent sol.licitud amb indicaci´┐Ż de la localitat funer´┐Żria d'origen i de dest´┐Ż, ´┐Żs a dir, nom del difunt, data d'enterrament i acreditament d'estar al corrent de pagament dels drets municipals relatius a la localitat funer´┐Żria.

La resoluci´┐Ż autoritzant el trasllat correspon a l'Alcaldia.


Art. 75. El trasllat d'un cad´┐Żver o d'unes restes d'una localitat funer´┐Żria a una altra del mateix Cementiri, exigida el consentiment dels titulars d'ambd´┐Żs drets.


Art. 76. No podr´┐Ż realitzar-se cap trasllat fins que no hagin transcorregut dos anys des de la darrera inhumaci´┐Ż, o cinc anys si la mort s'hagu´┐Żs produ´┐Żt per malaltia infecciosa o contagiosa, exceptuant els casos d'intervenci´┐Ż o autoritzaci´┐Ż expressa de les autoritats sanit´┐Żries, sens perjudici de l'autoritzaci´┐Ż judicial que pugui ser necess´┐Żria d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent.


Art. 77. Quan s'interessi el trasllat d'un cad´┐Żver o d'unes restes dipositades en una localitat funer´┐Żria, el t´┐Żtol del dret funerari de la qual figuri a nom del difunt, per tal que pugui ser autoritzat, s'haur´┐Ż de sol.licitar pr´┐Żviament el trasp´┐Żs a favor del nou titular.

En cap cas s'autoritzaran trasllats a inst´┐Żncia de persones que no siguin titulars actuals de la localitat funer´┐Żria d'origen o de dest´┐Ż.


Art. 78. 1.- Els trasllats de cad´┐Żvers a nuclis de poblaci´┐Ż contigus o que comptin, per relacionar-se, amb vies de comunicaci´┐Ż f´┐Żcils, comprenent en aquest concepte tots els municipis de la prov´┐Żncia i de les prov´┐Żncies adjacents, podran tenir la consideraci´┐Ż d'inhumacions ordin´┐Żries, si aix´┐Ż s'autoritza pel cap provincial de Sanitat, vista la causa de la mort, les condicions en qu´┐Ż es troba el cad´┐Żver, la seva preparaci´┐Ż adequada, la qualitat del f´┐Żretre, el mitj´┐Ż de transport a utilitzar, les condicions metereol´┐Żgiques estacionals i sempre amb l'exig´┐Żncia de ser immediatament inhumats al Cementiri de dest´┐Ż abans de les quaranta-vuit hores comptades des de la defunci´┐Ż, sense que en cap cas, durant l'itinerari, puguin establir-se etapes de perman´┐Żncia en locals p´┐Żblics o privats.

2.- En aquests casos, el f´┐Żretre a utilitzar podr´┐Ż ser el com´┐Ż.


Art. 79. En la resta de trasllats d'un municipi a un altre, dins el territori estatal, no previstos per l'article anterior, els cad´┐Żvers sotmesos als mitjans de conservaci´┐Ż transit´┐Żria i no inhumats caldr´┐Ż que compleixin els requisits previstos quant a f´┐Żretres segons all´┐Ż establert a l'art. 89 i seg´┐Żents d'aquest Reglament.

El r´┐Żgim jur´┐Żdic de la resta de trasllats ser´┐Ż l'establert al Reglament de policia sanit´┐Żria mortu´┐Żria i el Decret 250/87, de 7 de juliol, de Presid´┐Żncia de la Generalitat pel qual s'aproven normes de Policia Sanit´┐Żria Mortu´┐Żria.


Art. 80. 1.- Quan calgui practicar obres de reparaci´┐Ż particulars en localitats funer´┐Żries que continguin cad´┐Żvers o restes, es traslladaran a n´┐Żnxols d'autoritzaci´┐Ż temporal, sempre que no s'hi oposin les disposicions referents a exhumacions, previ pagament dels corresponents drets. Les despulles seran retornades a llurs primitives localitats funer´┐Żries quan s'hagin acabat les obres.

2.- Quan es tracti d'obres de car´┐Żcter general realitzades per compte del Negociat, el trasllat es dur´┐Ż a terme d'ofici, a localitats funer´┐Żries de la mateixa categoria i condici´┐Ż, que seran canviades per les antigues, si aix´┐Ż ho volen els corresponents titulars, aixecant-se acta del trasllat i expedint, en el seu cas, els nous t´┐Żtols. Si els titulars no accepten aquesta substituci´┐Ż, es traslladaran els cad´┐Żvers i restes a n´┐Żnxols de lloguer, mentre durin les obres.


Art. 81. No es realitzaran trasllats en dies festius trets de sup´┐Żsits d'urgent i inajornable necessitat o ordre judicial o altra autoritat competent.


SECCI´┐Ż 4a. Exhumaci´┐Ż i reinhumaci´┐Ż


Art. 82. L'exhumaci´┐Ż d'un cad´┐Żver o d'unes restes cadav´┐Żriques es despatxaran al Negociat de Cementiris, on es presentar´┐Ż la documentaci´┐Ż per tal d'inscriure-la al llibre registre i al t´┐Żtol.

El procediment ser´┐Ż id´┐Żntic al descrit per als trasllats.


Art. 83. No podr´┐Ż ser oberta cap localitat funer´┐Żria fins que no hagin transcorregut dos anys des de l'´┐Żltima inhumaci´┐Ż, o cinc, si la mort s'hagu´┐Żs produ´┐Żt per malaltia infecciosa contagiosa, exceptuant els casos d'intervenci´┐Ż o autoritzaci´┐Ż expressa de les autoritats sanit´┐Żries, sens perjudici de l'autoritzaci´┐Ż judicial que pugui ser necess´┐Żria d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent.


Art. 84. Quan tingui lloc la inhumaci´┐Ż en una localitat funer´┐Żria que contingui altres cad´┐Żvers o restes, podr´┐Ż efectuar-se en el mateix acte la reducci´┐Ż de les despulles. Nom´┐Żs a petici´┐Ż expressa del titular, aquesta operaci´┐Ż tindr´┐Ż lloc abans de l'acte d'enterrament, i en aquest cas podr´┐Ż ser presenciada per l'esmentat titular o persona en qui delegui, i aix´┐Ż sempre que les disponibilitats del servei ho permetin.


Art. 85. 1.- L'exhumaci´┐Ż d'un cad´┐Żver o d'unes restes per inhumar-lo fora del recinte, requerir´┐Ż la sol.licitud del titular del dret funerari i el transcurs dels terminis assenyalats a l'art. 85 d'aquest Reglament, des de l'´┐Żltima inhumaci´┐Ż.

2.- Ser´┐Ż necessari el vistiplau del titular sanitari competent, per a aquestes actuacions.


Art. 86. S'exceptuen del requisit del termini, les exhumacions seg´┐Żents:

a) Les decretades per resoluci´┐Ż judicial, que es duran a efecte en virtut del manament corresponent.

b) Les dels cad´┐Żvers que haguessin estat embalsamats o hagin de ser-ho en el moment d'exhumaci´┐Ż. En cas que hagin de ser traslladats posteriorment a l'exhumaci´┐Ż, caldr´┐Ż substituir la caixa exterior del f´┐Żretre si no est´┐Żs ben conservada.


Art. 87. L'exhumaci´┐Ż de cad´┐Żvers sense embalsamar corresponents al grup II de l'article 56 d'aquest Reglament podr´┐Ż autoritzar-se en els seg´┐Żents casos:

a) Quan s'hagin de reinhumar immediatament dins el mateix cementiri. En aquest cas, caldr´┐Ż substituir el f´┐Żretre per un altre quan aquest no compleixi les condicions necess´┐Żries segons parer del delegat del cap provincial de Sanitat que hi intervingui.

b) Quan s'hagi de traslladar a un altre cementiri dins el territori estatal. En aquest cas, caldr´┐Ż una sol.licitud pr´┐Żvia al cap provincial de Sanitat, el qual comprovar´┐Ż per un metge tanat´┐Żleg, l'estat en qu´┐Ż es trobi el cad´┐Żver i tindr´┐Ż en compte les condicions climatol´┐Żgiques estacionals. Tamb´┐Ż ser´┐Ż necess´┐Żria l'autoritzaci´┐Ż del cap provincial de Sanitat i el termini per a la reinhumaci´┐Ż no podr´┐Ż ser superior a quaranta-vuit hores.


Art. 88. L'autoritzaci´┐Ż se sol.licitar´┐Ż del delegat territorial de Sanitat, acompanyant la inst´┐Żncia amb un certificat d'enterrament del cad´┐Żver, l'exhumaci´┐Ż del qual es pretengui.CAP´┐ŻTOL III. CONDUCCI´┐Ż DE CAD´┐ŻVERS I CONDICIONS DELS F´┐ŻRETRES


Art. 89. Es prohibeix la conducci´┐Ż, trasllat i enterrament de cad´┐Żvers sense el corresponent f´┐Żretre de les caracter´┐Żstiques que per cada cas s'indiquen en aquest Reglament.


Art. 90. Els f´┐Żretres per difunts indigents seran facilitats per l'Ajuntament. Si la defunci´┐Ż es produeix en un establiment depenent d'algun altre organisme p´┐Żblic l'Ajuntament quedar´┐Ż dispensat d'aquesta obligaci´┐Ż.


Art. 91. En els casos de greus anormalitats epidemiol´┐Żgiques o de cat´┐Żstrofe, s'estar´┐Ż al que preveu el Reglament de policia sanit´┐Żria mortu´┐Żria respecte als enterraments sense f´┐Żretre.


Art. 92. 1.- Els f´┐Żretres hauran de contenir, exclusivament, el cad´┐Żver pel qual s'autoritz´┐Ż l'enterrament. Nom´┐Żs se'n podran dipositar dos o m´┐Żs en un mateix f´┐Żretre en els casos seg´┐Żents:

1) Mares i nou nats morts ambd´┐Żs en el moment del naixement.

2) Cat´┐Żstrofes.

3) Greus anormalitats epidemiol´┐Żgiques.

2.- En els sup´┐Żsits 2) i 3), l'enterrament de dos o m´┐Żs cad´┐Żvers en un mateix f´┐Żretre s'haur´┐Ż d'autoritzar o ordenar pel Governador Civil o, per delegaci´┐Ż seva, pel cap provincial de Sanitat.


Art. 93. Als efectes de la utilitzaci´┐Ż obligat´┐Żria del que correspongui en cada cas i d'acord amb el previst al Reglament de policia sanit´┐Żria mortu´┐Żria es distingeixen les classes de f´┐Żretres seg´┐Żents:

a) Com´┐Ż: estar´┐Ż constru´┐Żt amb taulons de fusta de 15 mil.l´┐Żmetres de gruix com a m´┐Żnim i unides entre elles de forma s´┐Żlida, sense cap obertura. La tapa encaixar´┐Ż convenientment en el cos inferior de la caixa. Podr´┐Ż ser substitu´┐Żda la fusta per altrs materials, sempre que hagin estat aprovats per la Direcci´┐Ż General de Sanitat, mitjan´┐Żant resoluci´┐Ż publicada al Butllet´┐Ż Oficial de l'Estat.

b) De trasllat: estar´┐Ż compost de dues caixes. L'exterior de caracter´┐Żstiques an´┐Żlogues a la dels f´┐Żretres comuns, per´┐Ż de fusta forta. Els taulons hauran de tenir com a m´┐Żnim, 20 mil.l´┐Żmetres de gruix i estar´┐Ż refor´┐Żada amb abra´┐Żadores met´┐Żl.liques que no distaran entre s´┐Ż, m´┐Żs de 60 cent´┐Żmetres. La caixa interior podr´┐Ż ser:

- De l´┐Żmines de plom de dos mil.l´┐Żmetres i mig de gruix m´┐Żnim, soldades entre elles.

- De l´┐Żmines de zenc, tamb´┐Ż soldades entre elles, i que tinguin un gruix m´┐Żnim de 0,45 mil.l´┐Żmetres.

- De qualsevol altre tipus de construcci´┐Ż, pr´┐Żviament aprovat per la Direcci´┐Ż General de Sanitat mitjan´┐Żant resoluci´┐Ż publicada en el Butllet´┐Ż Oficial de l'Estat.

Els f´┐Żretres de trasllat seran condicionats de forma que impedeixin els efectes de la pressi´┐Ż dels gasos en el seu interior, mitjan´┐Żant l'aplicaci´┐Ż de v´┐Żlvules filtrants de gasos o altres dispositius adequats.

c) Caixes de restes: seran met´┐Żl.liques o de qualsevol altre material impermeable o impermeabilitzat. Les seves dimensions seran les precises per contenir les restes, sense pressi´┐Ż o viol´┐Żncia sobre ells.


Art. 94. La conducci´┐Ż i trasllat de cad´┐Żvers s'efectuar´┐Ż segons l'establert al Reglament de policia sanit´┐Żria mortu´┐Żria.


Art. 95. Per a tot el no previst al present t´┐Żtol ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż la normativa recollida al Reglament de policia sanit´┐Żria mortu´┐Żria aprovat per Decret 2263/1974, de 20 de juliol, i el Decret 250 de 7 de juliol de 1987 de la Generalitat de Catalunya pel qual s'aproven normes de Policia Sanit´┐Żria Mortu´┐Żria.T´┐ŻTOL V. INSTAL.LACIONS FUNER´┐ŻRIES. EL CEMENTIRI MUNICIPAL I INSTAL.LACIONS AUXILIARS


CAP´┐ŻTOL I. DESCRIPCI´┐Ż


Art. 96. Les localitats funer´┐Żries situades al Cementiri Municipal es poden classificar en els seg´┐Żents tipus:

a) N´┐Żnxols: s´┐Żn concavitats en el gruix d'una paret, generalment de planta rectangular amb capacitat per un sol cad´┐Żver, constru´┐Żts en l´┐Żnies sobreposades de les quals, la inferior podr´┐Ż tenir ossera, formant illes d'una o dues cares.

b) Sepultures: s´┐Żn concavitats realitzades al terra i revestides d'obra. Existeixen tres tipus de sepultures segons la seva cabuda i situaci´┐Ż: majors, menors i de capella.

c) Capella: construccions en la forma que indica el seu nom, accessibles al seu interior, disposades de forma adossada entre elles i que contenen una ´┐Żnica localitat funer´┐Żria amb capacitat per m´┐Żs d'un cad´┐Żver, i poden ser ornamentades amb motius pict´┐Żrics o escult´┐Żrics de car´┐Żcter religi´┐Żs.

d) Pante´┐Ż: monument funerari destinat a l'enterrament de diverses persones i format, en el seu interior, per n´┐Żnxols.

e) Fossa com´┐Ż: concavitat realitzada a terra sense revestida d'obra, on s'enterren de forma conjunta per´┐Ż identificada, els cad´┐Żvers i restes cadav´┐Żriques com a conseq´┐Ż´┐Żncia de trasllats, neteja de n´┐Żnxols o altres circumst´┐Żncies.


Art. 97. 1.- Les localitats funer´┐Żries descrites, es subdividiran, al Cementiri Municipal, segons s'indica a continuaci´┐Ż:

N´┐Żnxols (amb ossera o sense): Central
Nord
Illa Nord
De capella
De capella superior
De capella nord
De galeria
Illa A
Illa B
Illa C
Illa D

Sepultures: Majors
Menors
De capella
De capella Nord

Capelles
Panteons
Fossa Comuna

2.- La ubicaci´┐Ż de les diferents localitats i instal.lacions funer´┐Żries, ´┐Żs la indicada al pl´┐Żnol adjunt a aquest Reglament, on consta aix´┐Ż mateix la naturalesa jur´┐Żdica del dret funerari inherent a cada localitat.


Art. 98. Altres instal.lacions funer´┐Żries:

a) Cambra frigor´┐Żfica.
b) Vetllatori.
c) Dip´┐Żsit de cad´┐Żvers.
d) Tanatori.
e) Ossaris.
f) Despatx.
g) Magatzem.
h) Casa del conserge.
i) Sala de culte.
j) Vestuari.


CAP´┐ŻTOL II. CONDICIONS DE LES INSTAL.LACIONS FUNER´┐ŻRIES. OBRES I MANTENIMENT


Art. 99. ´┐Żs obligaci´┐Ż de l'Ajuntament el manteniment de les instal.lacions funer´┐Żries comunes en perfectes condicions d'´┐Żs. Aquesta obligaci´┐Ż compr´┐Żn la neteja dels vials interns i accessos, manteniment de zones ajardinades, fossa comuna, tanatori, vetllatori i cambres frigor´┐Żfiques, aix´┐Ż com els despatxos i depend´┐Żncies annexes, sens perjudici de les obligacions que puguin contreure les empreses que prestin algun d'aquests serveis en r´┐Żgim de concessi´┐Ż o arrendament.


Art. 100. Els concessionaris o llogaters seran obligats al manteniment de les localitats funer´┐Żries que utilitzen privativament, en les condicions higi´┐Żniques i d'ornamentaci´┐Ż adients. Aquesta obligaci´┐Ż compr´┐Żn la neteja de la localitat funer´┐Żria, la reparaci´┐Ż dels desperfectes o deteriorament no imputables a l'Ajuntament i l'ornamentaci´┐Ż dins dels criteris generals d'ornat p´┐Żblic dels cementiris.


Art. 101. L'incompliment de les obligacions derivades de l'article anterior podr´┐Ż comportar el requeriment al concessionari, i en el seu cas l'execuci´┐Ż subsidi´┐Żria per part de l'Ajuntament, amb c´┐Żrrec al titular.


Art. 102. Les obres realitzades per particulars en les localitats funer´┐Żries de les quals s´┐Żn concessionaris o llogaters seran subjectes a llic´┐Żncia municipal d'obres i en conseq´┐Ż´┐Żncia a la tramitaci´┐Ż establerta a l'efecte a la legislaci´┐Ż urban´┐Żstica, aix´┐Ż com al pagament dels drets municipals establerts a la corresponent ordenan´┐Ża fiscal.


Art. 103. Els particulars podran realitzar obres en les respectives localitats funer´┐Żries mitjan´┐Żant els propis serveis de manteniment municipal adscrits al cementiri pr´┐Żvia sol.licitud a l'Ajuntament i abonant el preu p´┐Żblic establert a l'efecte a la corresponent ordenan´┐Ża fiscal.

La realitzaci´┐Ż d'obres mitjan´┐Żant aquest servei comportar´┐Ż l'exempci´┐Ż de llic´┐Żncia municipal d'obres.


Art. 104. La realitzaci´┐Ż d'obres directament pels particulars comportar´┐Ż el seguiment de les directrius seg´┐Żents:

a) Els treballs preparatoris de picapedrer i marbrista no es podran efectuar dins el recinte.

b) La preparaci´┐Ż dels materials per a la construcci´┐Ż, haur´┐Ż de fer-se en els llocs que es designi, amb la protecci´┐Ż que en cada cas es consideri necess´┐Żria.

c) Els dip´┐Żsits de materials, eines, terres o aigua, se situaran en punts que no dificultin la circulaci´┐Ż o el pas per les vies p´┐Żbliques.

d) Les bastides, tanques o qualsevol altre element auxiliar necessari per a la construcci´┐Ż, es col.locaran de manera que no malmetin les plantes o localitats funer´┐Żries adjacents.

e) Les eines m´┐Żbils destinades a la construcci´┐Ż, s'hauran de desar di´┐Żriament en coberts o dip´┐Żsits per a la seva millor conservaci´┐Ż i ordre en el recinte, prohibint-se l'´┐Żs dels estris d'enterraments, propietat de l'Ajuntament, sense autoritzaci´┐Ż expressa.

f) Un cop acabada l'obra, els contractistes o executors, hauran de procedir a la neteja del lloc de la construcci´┐Ż i la retirada de la runa, fragments o residus de materials.


Art. 105. En cap cas, les obres en localitats funer´┐Żries podran modificar la seva superf´┐Żcie o cabuda.


Art. 106. Les obres realitzades per l'Ajuntament tindran en compte, en tot cas, les previsions establertes al present Reglament i al Decret 250/87, de 7 de juliol, quant a terminis per a l'obertura de sepultures.


Art. 107. En el cas de construcci´┐Ż de noves illes com a conseq´┐Ż´┐Żncia de ru´┐Żna o deteriorament de les existents, un cop finalitzada la construcci´┐Ż de l'illa nova, i disponible aquesta per a la realitzaci´┐Ż d'inhumacions, se suspendran els enterraments a l'illa ru´┐Żnosa i es procedir´┐Ż a la seva clausura.


Art. 108. En el sup´┐Żsit assenyalat en l'article anterior, l'Ajuntament traslladar´┐Ż d'ofici les restes de l'illa ru´┐Żnosa a la de nova construcci´┐Ż, la qual haur´┐Ż de comptar amb una reserva suficient de localitats amb aquesta finalitat.

El trasllat s'ajustar´┐Ż als terminis establerts a l'article 77 del present Reglament, de manera que no es podr´┐Ż procedir a l'enderroc de l'illa ru´┐Żnosa fins el seu complert buidatge, el qual es realitzar´┐Ż en funci´┐Ż dels esmentats terminis.


Art. 109. Mentre duri el proc´┐Żs de trasllat de restes, si l'estat de l'illa ho requer´┐Żs, l'Ajuntament podr´┐Ż procedir al seu apuntalament o enderroc parcial, sempre i quan aquest afecti exclusivament localitats o sectors ja desocupats.


Art. 110. El buidatge de n´┐Żnxols en r´┐Żgim d'arrendament s'ajustar´┐Ż a les normes assenyalades als articles precedents. En el cas d'arrendaments, el termini dels quals s'hagi exhaurit, el trasllat es far´┐Ż a la fossa comuna, tret del cas que els interessats sol.licitin la conversi´┐Ż de l'arrendament en concessi´┐Ż administrativa.

Si els interessats sol.licitessin nom´┐Żs la renovaci´┐Ż del lloguer, el trasllat de les restes nom´┐Żs s'efectuar´┐Ż a la nova illa si aquesta dispos´┐Żs de localitats expressament reservades a arrendament. En cas contrari el trasllat podr´┐Ż efectuar-se a qualsevol de les localitats disponibles destinades a l'´┐Żs en r´┐Żgim d'arrendament.


Art. 111. Les normes contingudes als articles 110 al 114 seran d'aplicaci´┐Ż a totes les obres d'ampliaci´┐Ż o reforma que comportin la substituci´┐Ż de sectors de localitats funer´┐Żries en estat de ru´┐Żna o greu deteriorament.T´┐ŻTOL VI. POLICIA I BON ORDRE DEL CEMENTIRI


CAP´┐ŻTOL I. HORARI


Art. 112. L'horari d'obertura al p´┐Żblic del cementiri ser´┐Ż el seg´┐Żent:

- Laborals:
Hivern (de l'1 d'octubre al 31 de mar´┐Ż): de 8 a 13 hores i de 15 a 18 hores.
Estiu (de l'1 d'abril al 30 de setembre): de 9 a 13 hores i de 16 a 19 hores.

- Festius:
De 9 a 13 hores (excepte Nadal, Any Nou i dilluns de Pasqua).


Art. 113. L'horari del dia de Tots Sants i Difunts -i el dia anterior- per les seves especials caracter´┐Żstiques d'aflu´┐Żncia, ser´┐Ż de 8 a 18 hores, sense interrupci´┐Ż.CAP´┐ŻTOL II. ORDRE A LES INSTAL.LACIONS


Art. 114. Els visitants del recinte hauran de comportar-se amb el respecte adequat al mateix. L'encarregat del cementiri vetllar´┐Ż pel compliment d'aquest deure de respecte, sens perjudici de les compet´┐Żncies de la Policia Local en mat´┐Żria de manteniment de l'ordre i vigil´┐Żncia a les instal.lacions municipals.


Art. 115. Els epitafis, recordatoris, emblemes o s´┐Żmbols, podran transcriure's en qualsevol idioma, salvant-se el degut respecte al recinte, recaient la responsabilitat de qualsevol inscripci´┐Ż que pugui lesionar drets a tercers en el titular del dret funerari.


Art. 116. No s'autoritzar´┐Ż a l'interior del cementiri ni en els seus accessos la realitzaci´┐Ż de cap tipus d'activitat comercial. Queda expressament prohibida l'ocupaci´┐Ż de s´┐Żl p´┐Żblic amb parades per a la venda de qualsevol mena de productes, aix´┐Ż com la venda ambulant, inclosos els productes de floristeria.

Tampoc s'utilitzar´┐Ż la instal.laci´┐Ż de publicitat a l'interior ni a les parets exteriors del cementiri.

No es permetr´┐Ż l'entrada d'animals al recinte del cementiri.


Art. 117. L'obtenci´┐Ż de fotografies, dibuixos o pintures a l'interior del recinte, hauran de comptar preceptivament amb l'autoritzaci´┐Ż de l'Ajuntament quan es tracti d'imatges de car´┐Żcter general.

Quan es tracti d'imatges de localitats funer´┐Żries concretes, caldr´┐Ż, a m´┐Żs, l'autoritzaci´┐Ż expressa del titular.


Art. 118. En cap cas s'autoritzar´┐Ż l'entrega a particulars de restes cadav´┐Żriques, ni tan sols les sol.licitades amb finalitats cient´┐Żfiques o d'estudi, tenint en compte que les restes, fins i tot les dipositades a la fossa comuna, s´┐Żn individualitzades i identificades.DISPOSICIONS ADDICIONALS


´┐Żnica.- Els titulars de les localitats funer´┐Żries que acreditin de forma fefaent la possessi´┐Ż de les mateixes en r´┐Żgim de concessi´┐Ż perp´┐Żtua atorgades en virtut del Reglament de Cementiris de 1933, hauran de sol.licitar l'expedici´┐Ż d'un nou t´┐Żtol de concessi´┐Ż amb una durada de 50 anys des de la data de presentaci´┐Ż de l'antic t´┐Żtol, a fi d'adequar la concessi´┐Ż al que estableixen les lleis administratives vigents.

A tal efecte, els posse´┐Żdors dels referits t´┐Żtols a perpetu´┐Żtat disposaran d'un termini de sis mesos des de la data d'aprovaci´┐Ż del present Reglament per a compar´┐Żixer al Negociat de Cementiris a fi de regularitzar la situaci´┐Ż de les respectives concessions.

Aquesta regularitzaci´┐Ż ser´┐Ż exempta del pagament de drets municipals.DISPOSICI´┐Ż TRANSIT´┐ŻRIA


Primera.- Els expedients de canvi de titularitat, atorgament de concessions, trasllats o qualsevol altre mena iniciats abans de l'entrada en vigor del present Reglament es tramitaran d'acord amb la normativa anterior.


Segona.- Fins l'aprovaci´┐Ż de les ordenances fiscals per a 1995, seran d'aplicaci´┐Ż, en l'aspecte econ´┐Żmic, les previsions establertes en l'ordenan´┐Ża fiscal n´┐Żm. 10, pel que fa a taxes municipals derivades del dret funerari i les seves modificacions i transmissions.DISPOSICI´┐Ż DEROGAT´┐ŻRIA


´┐Żnica.- Queda derogat en la seva integritat el Reglament Municipal de Cementiris aprovat pel Ple de l'Ajuntament en sessi´┐Ż celebrada el 18 de setembre de 1993, aix´┐Ż com totes les disposicions municipals posteriors relatives al Cementiri Municipal en tot all´┐Ż que s'oposi al present Reglament.DISPOSICI´┐Ż FINAL


´┐Żnica.- El present Reglament entrar´┐Ż en vigor en la data de la seva publicaci´┐Ż ´┐Żntegra al BOP, pr´┐Żvia aprovaci´┐Ż pel Plenari de l'Ajuntament, d'acord amb l'establert a la Llei 8/87, de 15 d'abril, municipal i de r´┐Żgim Local de Catalunya, al seu art. 50.2.d).
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C