Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
22. REGLAMENT DE R´┐ŻGIM INTERN DEL CENTRE OBERT PORTAL NOU

El Ple de l'Ajuntament, en la seva sessi´┐Ż del passat 25 d'abril de 2005, va aprovar inicialment el Reglament de r´┐Żgim intern del Centre Obert Portal Nou

Exposat al p´┐Żblic mitjan´┐Żant anuncis inserits en el BOP de Tarragona n´┐Żm. 107 de 10 de maig, en el DOGC n´┐Żm. 4383 de 12 de maig i en el diari El Punt de 5 de maig, no s'han presentat al´┐Żlegacions ni reclamacions, esdevenint definitivament aprovat, procedint-se a la publicaci´┐Ż del seu text ´┐Żntegre.

Contra el mateix, que esgota la via administrativa, podreu interposar directament recurs contenci´┐Żs administratiu en el termini de dos mesos a comptar des de l'endem´┐Ż de la seva notificaci´┐Ż, davant la Sala Contenci´┐Żs Administrativa del Tribunal Superior de Just´┐Żcia de Catalunya, d'acord amb els articles 10.1.a), 14, 25 i 46 de la Llei de la jurisdicci´┐Ż contenci´┐Żs administrativa, 107.3 de la Llei 30/1992.

Aix´┐Ż sense perjudici de qualsevol altra recurs que cregueu oport´┐Ż.

Valls, 20 de juny de 2005. --- El secretari, Joan Anton Font Moncl´┐Żs.
REGLAMENT DE R´┐ŻGIM INTERN DEL CENTRE OBERT
PORTAL NOU

CAP´┐ŻTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

I. OBJECTE
L'objecte del present reglament ´┐Żs regular el funcionament i el r´┐Żgim intern del Centre Obert Portal Nou, situat a la Muralla del Carme 24 de la ciutat de Valls.

II. DEFINICI´┐Ż DEL SERVEI
El recurs Centre Obert ´┐Żs delimitat per un marc legal establert per la Generalitat de Catalunya.
Concretament, el Decret 284/96 de 23 de juliol, de desplegament del Sistema Catal´┐Ż de Serveis Socials, inclou els serveis de centres oberts per a infants i adolescents. Es defineixen els centres oberts com: "...uns serveis di´┐Żrns que realitzen una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, que donen suport, estimulen i potencien l'estructuraci´┐Ż i el desenvolupament de la personalitat, la socialitzaci´┐Ż, l'adquisici´┐Ż d'aprenentatges b´┐Żsics i l'esbarjo, i compensen les defici´┐Żncies s´┐Żcioeducatives de les persones ateses."
Els seus objectius s´┐Żn:
- Desenvolupament personal i la integraci´┐Ż social.
- Prevenir i evitar el deteriorament i les situacions de risc.
- Compensar d´┐Żficits s´┐Żcioeducatius.
- Adquisici´┐Ż d'aprenentatges.
Les funcions s´┐Żn:
- Acolliment i conviv´┐Żncia.
- Atenci´┐Ż individual i en grup.
- Derivaci´┐Ż i integraci´┐Ż a recursos normalitzats de la comunitat.
- Coordinaci´┐Ż amb l'atenci´┐Ż Prim´┐Żria pel treball familiar.
Per tant, podem concloure que: el Centre Obert Portal Nou ´┐Żs un servei di´┐Żrn que realitza una tasca preventiva, fora de l'horari escolar, d´┐Żna suport, estimula i potencia l'estructuraci´┐Ż i el desenvolupament de la personalitat, la socialitzaci´┐Ż, l'adquisici´┐Ż d'aprenentatges b´┐Żsics i l'esbarjo, compensant les defici´┐Żncies socioeducatives de les persones ateses.

III. DESTINATARIS
El Centre Obert est´┐Ż destinat a l'atenci´┐Ż d'infants i adolescents de 3 fins a 16 anys, residents a la ciutat de Valls, priorit´┐Żriament aquells que estan en situaci´┐Ż de risc social, segons planificaci´┐Ż i els protocols dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Valls, en aquesta mat´┐Żria.

IV. CAPACITAT
El Centre Obert, tal i com queda reflectit al Registre d'Entitats de la Generalitat, t´┐Ż una capacitat autoritzada per a un total de 40 infants i joves.

V. DEPEND´┐ŻNCIA DEL SERVEI
El Centre Obert ´┐Żs un servei adscrit als Serveis Socials Municipals d'Atenci´┐Ż Prim´┐Żria- de l'Ajuntament de Valls.

CAP´┐ŻTOL II
ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL CENTRE OBERT

VI. PERSONAL T´┐ŻCNIC DEL CENTRE OBERT
L'equip professional del Centre Obert est´┐Ż format per:
- 1 Educador/a Social - Responsable del Centre Obert.
- 2 Monitors/es de temps de lleure.
Funcions del Responsable del Centre Obert
- Representaci´┐Ż institucional i t´┐Żcnica del Centre Obert.
- Elaboraci´┐Ż del projecte educatiu global del Centre Obert, tenint en compte les necessitats dels usuaris del territori i els objectius espec´┐Żfics a aconseguir, i en coordinaci´┐Ż amb les entitats p´┐Żbliques i/o d'iniciativa social del territori en el cas que es tracti d'aquest tipus de centres.
- Vetllar per l'acompliment dels objectius psicopedag´┐Żgics en els nens i nenes, amb estreta coordinaci´┐Ż amb l'equip b´┐Żsic d'atenci´┐Ż social prim´┐Żria, que ´┐Żs qui interv´┐Ż en la fam´┐Żlia per valorar la seva situaci´┐Ż i intervenir d'acord amb les seves necessitats socials detectades, i amb l'atenci´┐Ż especialitzada, aix´┐Ż com amb altres entitats de la xarxa comunit´┐Żria.
- Gesti´┐Ż administrativa i econ´┐Żmica del Centre, si s'escau.
- Garantia de l'adequada derivaci´┐Ż dels casos d'acord amb els equips b´┐Żsics d'atenci´┐Ż social prim´┐Żria.
- Avaluaci´┐Ż peri´┐Żdica del grau d'assoliment d'objectius, proposant i modificant les estrat´┐Żgies i metodologies, si s'escau, per adequar-les a les necessitats dels usuaris en el seu territori.
- Coordinaci´┐Ż de l'actuaci´┐Ż conjunta de tots els professionals de l'equip davant el nen o la nena, donant globalitat interdisciplin´┐Żria a totes les actuacions de l'equip.
- Vetllar per la coordinaci´┐Ż de l'equip del centre amb els equips b´┐Żsics d'atenci´┐Ż social prim´┐Żria.
- Participaci´┐Ż en l'elaboraci´┐Ż, de manera conjunta amb l'equip del centre, del projecte educatiu i del pla de treball espec´┐Żfic dels nens i nenes.
- Revisi´┐Ż i avaluaci´┐Ż peri´┐Żdica del pla de treball educatiu individualitzat amb tots els professionals que hi intervenen.
- Supervisi´┐Ż de l'equip en l'aplicaci´┐Ż dels objectius pedag´┐Żgics.
- Motivaci´┐Ż dels professionals i voluntaris de l'equip per tal d'aconseguir una implicaci´┐Ż m´┐Żs activa d'aquests envers el seu treball, tot establint relacions interpersonals.
- Vetllar perqu´┐Ż els professionals que componen l'equip disposin de suport a la seva actuaci´┐Ż, utilitzant els recursos necessaris, externs, si s'escau.
- Vetllar perqu´┐Ż els professionals que componen l'equip disposin de suport a la seva actuaci´┐Ż, utilitzant els recursos necessaris externs, si s'escau.
- Potenciaci´┐Ż i seguiment de la formaci´┐Ż continuada i del reciclatge dels membres de l'equip.
- Responsabilitzaci´┐Ż de l'acompliment del pla de treball de cada usuari.
- Figura de refer´┐Żncia davant la fam´┐Żlia i els nens i nenes: en el moment d'acollida d'aquests, fent una actuaci´┐Ż peri´┐Żdica de seguiment del cas, i al final del proc´┐Żs.
- Potenciaci´┐Ż, en la mesura que sigui possible, de la participaci´┐Ż de la fam´┐Żlia en el projecte educatiu individual dels nens i nenes.
Funcions del monitor/a de temps de lleure
- Aplicaci´┐Ż del pla de treball individual dels nens i nenes, seguint les directrius de l'equip del Centre Obert.
- Realitzaci´┐Ż d'activitats de lleure i altres per tal de dinamitzar el grup, d'acord amb el projecte educatiu elaborat per l'equip del Centre Obert.
- Suport a l'educador/a en activitats espec´┐Żfiques.
- Col´┐Żlaboraci´┐Ż conjunta amb l'educador/a en l'avaluaci´┐Ż de les activitats realitzades.

VII. COL´┐ŻLABORADORS I PERSONAL VOLUNTARI
Es consideraran col´┐Żlaboradors tots aquells organismes p´┐Żblics i/o privats que signin conveni de pr´┐Żctiques amb l'Ajuntament de Valls pel desenvolupament de funcions que responguin als perfils professionals adscrits al Centre Obert.Com a m´┐Żxim podr´┐Ż assignar-se 1 alumne de pr´┐Żctiques simult´┐Żniament
La figura dels voluntaris/´┐Żries ser´┐Ż possible sempre i quan provinguin d'una instituci´┐Ż d'iniciativa social i previ conveni de col´┐Żlaboraci´┐Ż entre aquesta i l'Ajuntament de Valls.
En cap cas seran col´┐Żlaboradors permanents i caldr´┐Ż emmarcar-los dins d'un projecte i/o activitat concreta i temporalitzada.

CAP´┐ŻTOL III
NORMES DE FUNCIONAMENT INTERN

VIII. CALENDARI I HORARI DE FUNCIONAMENT
El Centre Obert desenvolupar´┐Ż la seva activitat, b´┐Żsicament, al llarg del curs escolar. Contemplar´┐Ż, a m´┐Żs a m´┐Żs, una proposta espec´┐Żfica per als mesos d'estiu.
De setembre a juny, i de dilluns a divendres, el Centre Obert romandr´┐Ż obert de les 16 a les 20 hores. L'atenci´┐Ż directa als usuaris s'efectuar´┐Ż de les 17 a les 19'30 hores.
Al llarg dels mesos d'estiu, ´┐Żpoca no escolar, el Centre Obert podr´┐Ż realitzar l'activitat pel mat´┐Ż i/o per la tarda, segons es cregui m´┐Żs adient.

IX. ACTIVITATS
Les activitats al Centre Obert s'adaptaran als diferents grups d'edat, les de caire ordinari (di´┐Żries) es basaran en:
- Tallers de manualitats, d'expressi´┐Ż corporal, d'alimentaci´┐Ż, d'higiene i salut.
- Joc lliure, joc dirigit
- Activitat esportiva
- Refor´┐Ż escolar
- Adquisici´┐Ż d'h´┐Żbits i habilitats socials
Com activitats extraordin´┐Żries es realitzaran les seg´┐Żents:
- Participaci´┐Ż en la celebraci´┐Ż de diferents festivitats - Festa Major del Barri, castanyada, Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, ...
- Sortides culturals i l´┐Żdiques - assistir a representacions teatrals, visites a museus, anades al cinema, ... aquestes sortides, d'una periodicitat trimestral, es realitzaran b´┐Żsicament els caps de setmana.
- Realitzaci´┐Ż del Casal d'Estiu i Col´┐Żnies al llarg dels mesos de juliol i agost.

X. SISTEMA D'ADMISSI´┐Ż I BAIXES
El sistema d'admissi´┐Ż dels usuaris del Centre Obert es realitzar´┐Ż mitjan´┐Żant la formalitzaci´┐Ż, per part de la fam´┐Żlia, de la corresponent sol´┐Żlicitud d'inscripci´┐Ż.
El per´┐Żode d'inscripcions s'iniciar´┐Ż el mes de setembre.
Tindran prioritat aquelles sol´┐Żlicituds que venen derivades dels Serveis Socials, havent-se detectat situaci´┐Ż de risc.
Tan sols podran assistir al Centre Obert aquells infants i joves que hagin formalitzat la corresponent inscripci´┐Ż.
Es considerar´┐Ż que un infant ha estat adm´┐Żs al centre quan els pares o tutors hagin formalitzat els requisits seg´┐Żents:
- Signar el document d'autoritzaci´┐Ż per a la participaci´┐Ż del fill/a a les activitats del Centre Obert.
- Aportar fotoc´┐Żpia de la tarja sanit´┐Żria.
- Pagament de la quota corresponent.
El Centre Obert donar´┐Ż la baixa del servei:
- A aquells infants dels quals es valori que la seva assist´┐Żncia al Centre al Centre ja no ´┐Żs necess´┐Żria.
- A l'usuari que presenti una abs´┐Żncia continuada al llarg d'un any.
- Quan es valori que el Centre Obert no ´┐Żs el recurs adequat per a l'atenci´┐Ż d'un infant o jove.
- Els casos que presentin reincid´┐Żncia de faltes greus i es pugui constatar que no hi ha voluntat i/o possibilitat de canviar aquesta actitud.
- Quan la fam´┐Żlia no es mostra col´┐Żlaboradora amb les demandes que li pugui fer el Centre o incl´┐Żs es manifesti contr´┐Żria a les seves directrius.
Tret per motius d'edat, no s'estableix un m´┐Żxim per al l´┐Żmit d'estada d'un usuari al Centre Obert. No obstant, es treballar´┐Ż la progressiva desvinculaci´┐Ż del Centre Obert, mitjan´┐Żant la integraci´┐Ż dels infants i joves a la resta de serveis de la ciutat.

XI. COBRAMENT DE QUOTES
El Centre, a l'inici de curs, establir´┐Ż un preu p´┐Żblic per al conjunt de l'activitat ordin´┐Żria (di´┐Żria). Aquest preu, d'una quantitat simb´┐Żlica, vol aconseguir un doble objectiu amb la fam´┐Żlia usu´┐Żria: un cert comprom´┐Żs de regularitat en la seva assist´┐Żncia i la seva col´┐Żlaboraci´┐Ż econ´┐Żmica.
Tamb´┐Ż es demana col´┐Żlaboraci´┐Ż econ´┐Żmica en activitats extraordin´┐Żries: sortides, col´┐Żnies, Casal d'Estiu, ...
Aquestes quotes s'hauran d'abonar en el moment de formalitzar les inscripcions corresponents i abans de la realitzaci´┐Ż de les activitats extraordin´┐Żries.

XII. NORMES DE CONVIV´┐ŻNCIA
Drets dels menors
1. Tots els usuaris/es tenen els mateixos drets i deures, sense m´┐Żs distincions que aquelles que es derivin de la seva edat i de les possibles sancions a les activitats.
2. L'exercici dels seus drets implicar´┐Ż el deure correlatiu de coneixement i respecte dels drets de tots els membres del centre.
3. L'equip s´┐Żcioeducatiu adoptar´┐Ż les mesures preventives necess´┐Żries per tal de garantir l'efectivitat dels drets dels usuaris i per impedir la comissi´┐Ż de fets contraris a les normes de conviv´┐Żncia del servei.
4. Els usuaris/es tenen dret a que se'ls respectin la llibertat de consci´┐Żncia i les seves conviccions religioses, morals i ideol´┐Żgiques, i la seva intimitat en relaci´┐Ż amb aquestes creences o conviccions.
5. Els usuaris/es tenen dret al respecte de la seva integritat i la seva dignitat personal.
6. Els usuaris/es tenen dret a portar a terme la seva activitat l´┐Żdica en condicions de seguretat i higiene.
7. El servei est´┐Ż obligat a la reserva i deguda confidencialitat de tota aquella informaci´┐Ż relativa a les circumst´┐Żncies personals o familiars dels usuaris/es.
8. A ser representat pel seu tutor i/o representant legal.
9. A plantejar queixes i/o suggeriments que millorin el funcionament del Centre Obert i/o que afectin al seu desenvolupament.

Deures dels menors
1. Els usuaris/es tenen el deure de respectar l'exercici dels drets i les llibertats dels altres usuaris/es i dels professionals del centre.
2. No discriminar cap persona per ra´┐Ż de naixement, ra´┐Ża, sexe o per qualsevol altra circumst´┐Żncia, personal, social o cultural.
3. Respectar, utilitzar correctament i compartir els b´┐Żns mobles i les instal´┐Żlacions del servei.
4. Respectar el reglament de r´┐Żgim intern del centre.
5. Col´┐Żlaborar en el funcionament i bon desenvolupament del servei.
6. A respectar totes les decisions que afectin a l'organitzaci´┐Ż i gesti´┐Ż del servei que prenguin l'equip socio-educatiu del Centre.

R´┐Żgim sancionador
1. Es consideren faltes lleus la manca de respecte als educadors, al personal del Centre Obert i als altres usuaris/es, trencar material del centre o dels companys/es o fer malb´┐Ż les instal´┐Żlacions del servei. L'acumulaci´┐Ż de tres faltes lleus es considerar´┐Ż una falta greu.
2. Es consideraran faltes greus: l'agressi´┐Ż f´┐Żsica a un company/a o educador/a, robatori o acumulaci´┐Ż de tres lleus.
3. Quan un usuari faci una falta greu per primera vegada estar´┐Ż un dia sense poder assistir al Centre Obert. Quan sigui la segona ocasi´┐Ż n'estar´┐Ż privat una setmana. La tercera ocasi´┐Ż, quinze dies. I si es torna a repetir es produir´┐Ż la baixa definitiva. En cas de robatori comprovat, l'usuari no podr´┐Ż tornar al centre fins que retorni al propietari l'objecte o import substret. En el cas que hagi trencat una joguina intencionadament, fins que la restitueixi o pagui el seu import.
4. Per q´┐Żestions legals i/o relatives al PIS/PEI aquestes mesures poden ser substitu´┐Żdes per d'altres, o b´┐Ż per SBC i/o TBC atesa l'obligatorietat d'assist´┐Żncia al servei que tenen alguns infants.

XIII. DELS PARES O REPRESENTANTS LEGALS
Drets
Les administracions p´┐Żbliques han de vetllar pel respecte dels drets de les persones usu´┐Żries de serveis i establiments socials d'atenci´┐Ż prim´┐Żria reconeguts a les lleis, els drets establerts als articles del Decret 284/1996, de 23 de juliol, modificat pel Decret 176/2000, de 15 de maig, i, especialment, els seg´┐Żents:
- Dret a la informaci´┐Ż, suficient i adequada, a les seves circumst´┐Żncies personals, sobre la seva situaci´┐Ż i els fets que l'incumbeixen, garantint el dret a la intimitat.
- Dret a la participaci´┐Ż democr´┐Żtica en els ´┐Żrgans destinats a tal fil.
- Dret a rebre volunt´┐Żriament el servei, llevat de casos que per resoluci´┐Ż judicial o administrativa de l'entitat p´┐Żblica de tutela de menors sigui obligat´┐Żria la recepci´┐Ż d'aquest.
- Dret a la continu´┐Żtat en la prestaci´┐Ż del servei, en les condicions hor´┐Żries i temporalitat establerts en aquest reglament.
- Dret a l'assignaci´┐Ż d'un professional de refer´┐Żncia en l'atenci´┐Ż, i al seu canvi, si ho determina l'´┐Żrgan competent, en el cas que per alguna situaci´┐Ż objectiva i provada ho requereixi.
- Dret a participar en el seu pla d'intervenci´┐Ż i PEI dels seus fills.
- Dret a la tutela dels seus drets en les relacions que estableixi amb el servei.
- Dret a que el servei es presti amb la deguda dilig´┐Żncia, i amb l'acompliment de la normativa que sigui d'aplicaci´┐Ż.
- Dret a l'acc´┐Żs al servei, sempre que reuneixi els requisits i condicions que s'especifica en aquest reglament.

Deures
- Tenir cura dels menors que estiguin sota la seva tutela.
- Abstenir-se de portar l'infant al Centre Obert en cas de malaltia.
- Comunicar als professionals del Centre Obert les incid´┐Żncies relacionades amb la salut dels menors qu´┐Ż puguin afectar les condicions higienicosanitaris del Centre Obert.
- Respectar els usuaris i professionals del Centre Obert i complir amb les normes d'aquest servei.
- A establir una relaci´┐Ż col´┐Żlaboradora que t´┐Ż com a base la signatura del Pla de millora i/o contracte assistencial.
- Complir amb aquells acords que hagin pactat amb els responsables del Centre Obert i Serveis Socials.
- A notificar tots aquells canvis personals, s´┐Żciofamiliars i econ´┐Żmics en relaci´┐Ż a les obligacions contretes amb el servei.

XIV. MECANISMES D'INFORMACI´┐Ż I PARTICIPACI´┐Ż
El Centre facilitar´┐Ż, per escrit, als pares i/o tutors legals, informaci´┐Ż sobre el Reglament de R´┐Żgim Intern del Centre.
Als pares i/o tutors se'ls informar´┐Ż del seu dret de presentar queixes i/o suggeriments que millorin el funcionament del Centre.
El Centre facilitar´┐Ż la informaci´┐Ż de qualsevol circumst´┐Żncia que afecti als usuaris o al funcionament del mateix Centre:
- Mitjan´┐Żant escrit exposat al tauler d'anuncis (informaci´┐Ż de caire general).
- Escrits lliurats a la fam´┐Żlia (quan es vol incidir m´┐Żs personalment al donar una informaci´┐Ż).
- Mitjan´┐Żant l'entrevista, quan s'hagi de tractar assumptes relacionats amb un infant i la seva fam´┐Żlia.
Els pares i/o tutors, quan ho creguin oport´┐Ż, podran demanar parlar amb els responsables del Centre i se'ls haur´┐Ż d'atendre abans d'una setmana.
L'atenci´┐Ż i les entrevistes amb els pares s'efectuaran, de dimarts a divendres, dins la franja hor´┐Żria de 16 a 17 hores.
Es convocaran dues reunions, de caire ordinari, amb el conjunt de pares/mares - una al comen´┐Żar el curs escolar i l'altra al l'acabament del mateix - per tal d'informar de tot all´┐Ż que atenyi al Centre Obert i la seva activitat. Si aix´┐Ż es cregu´┐Żs necessari, se'n poden convocar d'altres de caire extraordinari, a inst´┐Żncia dels mateixos pares.
Als usuaris i a les seves fam´┐Żlies se'ls demanar´┐Ż la seva opini´┐Ż, mitjan´┐Żant una enquesta anual, per tal que puguin valorar el funcionament i fer suggeriments sobre el Centre i les activitats que desenvolupa.
XV. CAUSES DE CESSAMENT DEL SERVEI
Causes de tancament temporal en la prestaci´┐Ż dels serveis del Centre Obert
El Centre Obert tancar´┐Ż total o parcialment quan es donin les circumst´┐Żncies seg´┐Żents:
- Quan es plantegi una situaci´┐Ż de perill que posi en risc l'integritat f´┐Żsica d'usuaris i/o professionals.
- Realitzaci´┐Ż d'obres de manteniment i/o d'altres en les instal´┐Żlacions.
- Malaltia i/o baixa dels educadors.
- Per motius d'organitzaci´┐Ż interna.

Causes del cessament del servei.
El Centre Obert cessar´┐Ż la seva activitat , si s'escau , en funci´┐Ż de les decisi´┐Ż motivada i conforme a la legislaci´┐Ż vigent que pugi prendre el titular del servei.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C