Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
19. REGLAMENT DE MERCATS A LA VIA P�BLICA

CAPITOL I. Disposici� preliminar.

 

 

Article 1.- Objecte

 

El present reglament t� per objecte la regulaci� administrativa de la venda no sedent�ria  exercida en l'�mbit del terme municipal de Valls, b� es tracti dels tradicionals mercats setmanals de car�cter peri�dic  continuat, com aquells altres de caire m�s ocasional i/o de temporada i aquells que en el futur es puguin establir, aix� com l'exercici d'activitats comercials puntuals, sempre sota el principi de protecci� a la llibertat de mercat i dels drets dels consumidors.

 

CAPITOL II. Caracter�stiques generals.

 

Article 2.- Concepte i definici�

 

Als efectes d'aquest reglament, es considera venda no sedent�ria la realitzada  per comerciants, exclusivament,  fora d'un establiment comercial permanent de forma habitual, ocasional o peri�dica,  en els per�metres o llocs degudament autoritzats, en instal�lacions comercials desmuntables o transportables, tot incloent-hi els camions - botiga, en els termes i condicions establerts per aquest Reglament.

 

Article 3.- Tipologies

 

Els mercats instal�lats a la via p�blica, aix� com l'activitat comercial no sedent�ria, es classificaran d'acord amb la tipologia seg�ent:

 

a)      Mercats peri�dics continuats: Aquells que tenen lloc en dies predeterminats al llarg de tot l'any.

 

b)      Mercats peri�dics de temporada: Aquells que tenen lloc en determinades dates i temporades de forma anual.

 

c)      Venda no sedent�ria de car�cter ocasional: Aquella que t� lloc de forma puntual i sense que, obligadament, tingui per que mantenir una continu�tat.

 

 

CAPITOL III. NORMES REGULADORES DEL FUNCIONAMENT DELS MERCATS I VENDA AMBULANT.

 

 

Article 4.- Celebraci� i horari

 

1.      Les dates de celebraci� dels mercats, aix� com l'horari que regular� el seu funcionament ser� determinat en cada cas per l'Ajuntament que, atenent a criteris de millora del servei i inter�s p�blic, podr� modificar-les pr�via audi�ncia als venedors afectats o aquells que els representin.

 

2.      Com a criteri general, i per als mercats peri�dics continuats, s'estableix que l'horari el muntatge del mercat es realitzar� en els dies assenyalats des de les 7' 00 a les 9'00, duent-se  a terme la retirada de les parades amb horari l�mit les 15'00 hores. Fora d'aquesta franja hor�ria, i amb excepci� al cas en que pr�viament es determini el contrari, no es permetr� la instal�laci�, circulaci� de vehicles o estacionament dels mateixos dins el per�metre o confrontant amb aquest, en el qual tingui lloc el mercat corresponent.

 

Article 5.- Normes d'instal�laci�

 

1.      La venda no sedent�ria haur� d'exercir-se amb elements desmuntables o transportables, tenint sempre en compte que la seva instal�laci� haur� d'oferir les condicions de seguretat i higiene exigides per la normativa vigent.

 

2.      Els productes a la venda no podran ser exhibits en cap cas directament sobre el terra  o paviment, i s'hauran de situar a una al�ada respecte al seu nivell no inferior a 80 cent�metres, sempre que les seves caracter�stiques de volum i pes ho permetin.

 

3.      Els llocs de venda ambulant disposaran la col�locaci� i dip�sit dels productes  de manera que no envaeixin les parades ni dificultin la lliure circulaci� de les persones o, en general, comportin dificultats en el normal funcionament del mercat.

 

4.      Les dimensions de les parades seran determinades per l'Ajuntament, restant prohibit el marcatge, reserva o delimitaci� de l'espai de venda per part dels venedors, sent aquesta funci� �nicament i exclusivament responsabilitat  del mateix Ajuntament.

 

5.      Igualment, el nombre de parades a instal�lar, aix� com la seva assignaci�, seran determinats per l'Ajuntament en funci� de les caracter�stiques de l'espai on s'ubiqui el mercat.

 

Article 6.- Regulaci� de la venda de productes

 

No s'autoritzar� la venda d'aquells productes, especialment de car�cter alimentari, que per la seva forma de presentaci� o altra circumst�ncia, no compleixin les normes tecnicosanit�ries  que regulen la seva comercialitzaci�. En cap cas s'autoritzar� la venda no sedent�ria de peix, ous, pa, llet i carns.

 

Article 7.- Limitaci� d'elements publicitaris

 

Resta prohibida l'emissi� de publicitat sonora mitjan�ant la utilitzaci� d'aparells amplificadors o similars de qualsevol mena.

 

Article 8.- Condicions de higiene i neteja en l'exercici d'activitat comercial no sedent�ria

 

1.      Els venedors hauran de mantenir el lloc de venda, aix� com l'espai confrontant al mateix, en perfectes condicions de neteja en tot moment mentre tingui lloc el mercat.

 

2.      Tanmateix, un cop finalitzat el per�ode de venda, restaran obligats a recollir les deixalles, restes de mercaderies, envoltoris i material d'embalatge i qualsevol altre producte de rebuig derivat de l'activitat comercial, i dipositar-los  en els contenidors i recipients que correspongui, respectant en tot moment els criteris de recollida selectiva de RSU que estableixi l'Ajuntament.

 

 

CAPITOL IV.  GESTI� DE L'ATORGAMENT DE LLIC�NCIES PER A L'EXERCICI DE ACTIVITAT COMERCIAL NO SEDENT�RIA

 

 

Article 9.- Adjudicaci� i/o autoritzaci� de llocs de venda

 

L'atorgament de llic�ncies per a l'exercici d'activitat comercial no sedent�ria al municipi de Valls correspondr� a l'Ajuntament d'acord amb les normes establertes en el present reglament.

 

 

 

Article 10.- Requisits per a l'exercici de la venda no sedent�ria

 

Per a l'exercici de la venda no sedent�ria al municipi de Valls, els interessats hauran de complir els requisits seg�ents:

 

a)      Esta donats d'alta , si �s el cas, en l'ep�graf o ep�grafs de l'I.A.E. o haver efectuat les altes censals corresponents..

 

b)      Estaran donats d'alta en el r�gim de la Seguretat Social.

 

c)      Donaran compliment als requisits que estableixin les reglamentacions espec�fiques  d'aplicaci� als productes.

 

d)      Disposaran d'autoritzaci�  municipal per a exercir la venda no sedent�ria en lloc prec�s. Aquesta autoritzaci� restar� exhibida en lloc visible i permanent en els llocs de venda i, en tot cas, caldr� presentar-la a requeriment de qualsevol representant de l'Ajuntament que pr�viament s'hagi identificat com a tal.

 

e)      Quan es tracti de venedors estrangers, hauran d'acreditar que es troben en possessi� del perm�s de resid�ncia i de treball per compte propi, aix� com complir amb la normativa espec�fica vigent.

 

Article 11.- Caracter�stiques de les llic�ncies

 

1.      Les autoritzacions seran personals i intransferibles, podent exercir l'activitat de venda en nom del titular, el seu c�njuge, els familiars en 1r grau de parentiu i els treballadors que estiguin donats d'alta a la Seguretat Social a compte del titular de la llic�ncia.

 

2.      A la llic�ncia hi constar�:

 

a)      El nom del titular

 

b)      El nom de les persones autoritzades a realitzar la venda, d'acord amb les criteris establerts al par�graf anterior.

 

c)      La superf�cie autoritzada a ocupar per a l'exercici de l'activitat expressada en metres.

 

d)      El lloc prec�s on s'ha de realitzar l'activitat, amb indicaci� de n�mero de parada en el cas dels mercats.

 

e)      El tipus de producte que ha estat autoritzat per a la venda.

 

f)        El termini de vig�ncia de l'autoritzaci�.

 

 

Article 12.- Termini de les llic�ncies

 

Les llic�ncies municipals ho seran per un termini d'un any i nom�s es poden revocar, sense dret a indemnitzacions ni compensacions, per les causes previstes a la normativa sobre comer� interior i en aquest Reglament. En el cas que ni l'Ajuntament de Valls ni el titular de la llic�ncia manifestin el contrari abans de transc�rrer el termini de vig�ncia de la llic�ncia, aquesta s'entendr� autom�ticament prorrogada per un per�ode d'un any.

 

En el cas de productes de temporada, o a petici� dels interessats, es podran atorgar llic�ncies de venda no sedent�ria per un termini inferior a un any. Els llocs de venda d'aquesta mena d'autoritzacions es situaran en espais perif�rics de les zones de mercat, prioritzant-se les posicions centrals dels mateixos per a parades de car�cter continuat. Aquestes llic�ncies restaran sotmeses igualment a les condicions i obligacions establertes per a les restants autoritzacions de venda no sedent�ria.

 

Article 13.- Llista d'espera

 

1.      La petici� d'aquelles persones interessades en desenvolupar una activitat comercial no sedent�ria i que compleixin i demostrin el compliment dels requisits establerts en el present Reglament per� que, per manca de disponibilitat d'espai, no sigui possible accedir-hi a la seva demanda, s'incorporaran en una llista d'espera.

 

2.      Aquesta llista es regir�, per ordre de prioritat, pels seg�ents par�metres:

 

a)      Resid�ncia efectiva amb un m�nim de tres anys per als residents al municipi de Valls: 3 punts.

 

b)      Resid�ncia efectiva amb un m�nim de tres anys per als residents a la Comarca de l'Alt Camp (excepte els residents al municipi de Valls): 2 punts.

 

c)      Especial inter�s pel tipus de producte: fins a 4 punts.

 

Pel que fa a la valoraci� de punts per al tipus de producte assenyalat en l'anterior apartat c), aquesta ser� realitzada per una comissi� presidida pel Regidor responsable de Mercats, i amb la participaci� d'un representant de l'associaci� de  marxants de la roba i/o un representant dels venedors del mercat de la verdura i el t�cnic adscrit a la Regidoria que, segons el cas,  dictaminaran,  sobre la puntuaci� m�s avinent prioritzant la tipologia del producte per davant del venedor i afavorint aquelles mercaderies no presents al mercat i que, per aquest motiu, suposin un augment de la diversitat orientant-se aix� cap a una oferta comercial m�s atractiva per al consumidor.

 

3.      Als efectes d'assolir el nivell adequat en la gesti� de la llista d'espera i pel que fa a l'actualitzaci� de les dades que configuraran cadascuna de les sol�licituds que s'integraran en la mateixa, aquesta ser� renovada  en per�odes anuals. Per a cadascun dels exercicis i a partir del 31 de desembre dels mateixos, les sol�licituds que configurin les llistes d'espera es consideraran caducades, reiniciant-se de nou la recollida de peticions, sent responsabilitat dels sol�licitants la renovaci� de la demanda en el cas que aix� ho considerin del seu inter�s.

 

4.      Tanmateix, correspondr� als interessats la comunicaci� a l'Ajuntament per a l'actualitzaci� de les seves dades personals, als efectes de notificacions, no comportant aquest acte la p�rdua de l'ordre en la llista d'espera excepte quan aquesta modificaci� faci refer�ncia a canvis de domicili amb repercussi� al c�mput de puntuaci� per a l'atorgament de noves llic�ncies d'acord amb l'establert als apartats a, b i c del present article.

 

5.      La impossibilitat de notificaci�  a l'interessat quan aquest fet vingui donat per la manca d'actualitzaci� de les dades de contacte amb el mateix i que constin a l'Ajuntament, ser� responsabilitat exclusiva d'aquest, considerant-se que el sol�licitant no t� inter�s en mantenir la seva inscripci� en la llista d'espera, i corresponent al seg�ent sol�licitant, d'acord amb el barem esmentat, la notificaci� per a l'atorgament d'una nova llic�ncia de venda.

 

Article 14.- Trasp�s del lloc de venda

 

1.      Les autoritzacions municipals per a l'ocupaci� d'un lloc de venda, no s�n transferibles per cap concepte.

 

2.      Tan sols per defunci� del titular, impossibilitat f�sica o jubilaci�, podr� transferir-se la llic�ncia atorgada i emetre'n una de nova, si aix� ho sol�liciten, a favor del c�njuge, els familiars en 1r grau o treballadors a c�rrec del titular amb una antiguitat m�nima de tres anys d'exercici de l'activitat corresponent a la llic�ncia en q�esti� i que compleixin els requisits establerts a l'article 11 d'aquest Reglament.

 

3.      L'opci� de trasp�s del lloc de venda ressenyada en l'apartat anterior, no ser� assimilable a la pres�ncia en llista d'espera, corresponent exclusivament al titular de la sol�licitud els drets que emanen de la seva integraci� en aquesta.

 

 

 

CAPITOL V.  DRETS I DEURES DELS TITULARS DE LLIC�NCIES DE VENDA NO            SEDENT�RIA.

 

 

Article 15.- Liquidaci� de taxes municipals

 

1.      Els sol�licitants de llic�ncia per a l'exercici de venda no sedent�ria dins el terme municipal de Valls, resten obligats al pagament de les taxes que, d'acord amb el que s'estableixi en les Ordenances Fiscals vigents, els hi pertoquin.

 

2.      La liquidaci� s'efectuar� de forma simult�nia a la concessi� de  la llic�ncia corresponent. El pagament s'efectuar� en els terminis de pagament en volunt�ria previstos en la normativa de recaptaci�.  En el cas que transcorregut aquest termini l'interessat no hagi fet efectiu el pagament, es considerar� que desisteix de l'atorgament de la llic�ncia. En qualsevol cas, no es podr� ocupar l'espai i iniciar la venda no sedent�ria fins que no s'hagi pagat la taxa corresponent.

 

3.      El pagament s'efectuar� exclusivament mitjan�ant transfer�ncia banc�ria a favor de l'Ajuntament de Valls.

 

4.      En el cas de llic�ncies per a l'exercici de venda no sedent�ria de car�cter puntual i no continuada, es permetr� la realitzaci� del pagament en efectiu a la caixa municipal.

 

Article 16.- Gesti� de cobrament per a la venda no sedent�ria en mercats peri�dics   continuats

 

1.      La gesti� del cobrament en el cas de mercats peri�dics continuats, cas del mercat de la verdura i el de la roba, es realitzar� exclusivament mitjan�ant transfer�ncia banc�ria a favor de l'Ajuntament de Valls, amb liquidacions trimestrals que es liquidaran segons el quadre de terminis seg�ent:

 

a)      Rebuts corresponents al 1r trimestre: liquidaci� dins la 2� quinzena del mes de mar�.

 

b)      Rebuts corresponents al 2n trimestre: liquidaci� dins la 2�  quinzena del mes de juny.

 

c)      Rebuts corresponents al 3r trimestre: liquidaci� dins la 2� quinzena del  mes de setembre.

 

d)      Rebuts corresponents al 4t trimestre: liquidaci� dins la 2�quinzena del mes de desembre.

 

2.      La liquidaci� del primer rebut corresponent a noves llic�ncies, es realitzar� mitjan�ant el cobrament de les taxes amb import proporcional al temps transcorregut des de la seva concessi� fins al seg�ent termini de pagament, fent-se efectiu els successius pagaments d'acord amb l'establert en l'apartat anterior.

 

3.      Tanmateix, la liquidaci� de taxes pel pagament del darrer rebut en el cas de baixa del titular, i sigui quina sigui la causa d'aquesta, es far� efectiva per import proporcional al temps transcorregut des de la darrera liquidaci� i fins al moment de presentaci� - comunicaci� efectiva d'aquesta baixa.

 

4.      Els pagament realitzats fora dels terminis assenyalats, seran cobrats per via de constrenyiment amb els rec�rrecs corresponents i poden suposar la p�rdua de la llic�ncia si en el termini de quinze dies  des de la notificaci� d'aquest impagament, el titular de la mateixa no compleix amb  aquesta obligaci�, considerant-se des d'aquest moment  la llic�ncia lliure per a la seva adjudicaci� als interessats que figurin en la llista d'espera.

 

5.      Com alternativa a la gesti� de cobrament descrita en el present article, i en el cas de ser constitu�t oficialment un ens representatiu dels venedors en el cas de mercats, amb inscripci� dins el Registre d'Entitats Jur�diques, es podr� establir la signatura de convenis que incloguin el pagament global de les taxes, agrupant-se les liquidacions de tots els venedors representats, per a l'exercici de l'activitat comercial no sedent�ria amb les condicions que en el mateix acord s'estableixin.

 

 Article 17.- Tractament de l'exercici de l'activitat de venda no sedent�ria per part d'entitats sense �nim de lucre

 

1.      Quan l'activitat de venda no sedent�ria sigui realitzada per entitats sense �nim de lucre, o b� es tracti d'actuacions publicit�ries o de recaptacions  volunt�ries per a objectius  d'inter�s p�blic realitzades igualment per organismes sense �nim de lucre, i a proposta de la Regidoria responsable, es podr� establir la subvenci� del 100 % de taxes at�s el car�cter dels sol�licitants.

 

2.      Excepcionalment, en el cas de celebracions de determinats esdeveniments, cas de la diada de Sant Jordi, i a proposta de la Regidoria responsable i per motius d'inter�s p�blic,  es podr� acordar igualment la subvenci� del 100 % de taxes.

 

3.      En qualsevol cas, les subvencions ressenyades anteriorment ho seran sens perjudici del compliment de les condicions per a l'exercici d'aquesta activitat per als titulars de les llic�ncies corresponents i que s'estableixen en el present Reglament, obligant-se alhora els mateixos a fer constar en tots aquells suports publicitaris de l'actuaci� en q�esti�, sigui quin sigui la seva tipologia, la col�laboraci� de l'Ajuntament de forma expl�cita i evident.

 

Article 18.- Control d'abs�ncies dels mercats peri�dics

 

1.      Quan es produeixi l'abs�ncia en el lloc de venda sense causa justificada tres mercats consecutius o vuit d'alternatius en un trimestre, s'entendr� sense caducada la llic�ncia en q�esti�, procedint-se a l'anul�laci� de la mateixa i l'atorgament, en el seu cas, de l'autoritzaci� alliberada al seg�ent sol�licitant de la llista d'espera, i liquidant-se l'import corresponent al trimestre en que s'hagi produ�t aquest abandonament del lloc de venda.

 

2.      A petici� del titular, podr� autoritzar-se la no assist�ncia al mercat per un per�ode m�xim d'un mes seguit. En aquest cas, l'interessat tindr� l'obligaci� de sol�licitar aquesta abs�ncia amb una antelaci� d'un mes, si b� tan sols podr� acollir-se a aquest benefici aquells venedors que no hagin realitzat cap falta no justificada al llarg del trimestre anterior, tot plegat sens perjudici de la liquidaci� �ntegre del trimestre corresponent en el qual tingui lloc l'abs�ncia.

 

Article 19.- Drets dels titulars de llic�ncia de venda no sedent�ria

 

1.      L'Ajuntament t� l'obligaci� de vetllar pel bon estat dels espais on es dur� a terme l'activitat de venda no sedent�ria, tan pel que fa a les condicions de neteja i higiene, com a garantir la millor accessibilitat possible tan als venedors com als ciutadans - compradors a l'interior d'aquestes zones.

 

2.      Tanmateix, l'Ajuntament facilitar� la disponibilitat de contenidors de recollida dels residus que es generin derivats de l'activitat comercial o en el seu cas, indicant als venedors els punts de recollida m�s propers a l'espai on desenvolupin la seva activitat, aix� com establint els serveis de neteja de la via p�blica necessaris per al manteniment en perfecte estat les zones ocupades per aquesta activitat.

 

3.      Igualment, l'Ajuntament adoptar� les mesures necess�ries per a disposar de les millors condicions per a la realitzaci� de l'activitat comercial, limitant els accessos a vehicles i facilitant, en el possible, les operacions de muntatge i desmuntatge de les parades.

 

4.      Pel que fa  al desenvolupament de pol�tiques de foment i publicitat dels mercats no sedentaris que tenen lloc al terme municipal de Valls, l'Ajuntament  afavorir� la realitzaci� d'actuacions per a l'assoliment d'aquests objectius.

CAP�TOL VI. PERSONAL MUNICIPAL AL SERVEI DELS MERCATS PERI�DICS.

 

 

Article 20.- Els assentadors

 

L'assentador municipal tindr� la funci� de representant de l'Ajuntament, supervisant el correcte funcionament del mercat i adoptant en cada cas les mesures correctores que consideri avinents per a l'assoliment d'aquesta finalitat.

 

Article 21.- Funcions dels assentadors

 

1.      A banda de la funci� gen�rica assenyalada en l'article anterior, li correspon a l'assentador el desenvolupament de les funcions seg�ents:

 

a)      Dur el control i registre dels titulars del llocs de venda i del personal venedor.

 

b)      Supervisar� que la instal�laci� de les parades es realitza de forma correcte, amb ple respecte a les condicions i criteris que siguin establerts des de l'Ajuntament.

 

c)      Aixecar� acta de la posta en marxa del mercat, indicant els llocs de venda que es troben presents aix� com ressenyant qualsevol mena d'incid�ncia, b� referent a alguna infracci� o situaci� irregular resolent, quan aix� sigui possible, totes aquelles situacions que afectant a l'ordre sanitari i/o a la disciplina del mercat, pugi perjudicar el bon desenvolupament de l'activitat comercial.

 

d)      Les actes recollides en cada mercat, seran entregades a la Regidoria responsable per al seu coneixement i efectes. En cas de deduir-se l'exist�ncia d'alguna infracci� susceptible de �sser sancionada, aquest recull tindr� validesa com acta d'inspecci�, donant lloc, en el seu cas, a l'endegament de l'expedient informatiu i/o sancionador que s'escaigui.

 

e)      Mantindr� contacte directe i continuat tan amb la Regidoria responsable com amb el departament de la Policia Local, per tal de notificar qualsevol incid�ncia que, fora del seu abast, requereixi la pres�ncia  d'agents de l'autoritat o, en qualsevol cas, assist�ncia d'altres departaments municipals.

 

 

CAP�TOL VII. R�GIM DE SANCIONS I INFRACCIONS.

 

Article 22.- Infraccions

 

Als efectes del present reglament, les infraccions podran considerar-se com a lleus, greus o molt greus.

 

Article 23.- Infraccions lleus

 

Es  consideraran infraccions lleus:

 

1.      La manca d'un tracte correcte i respectu�s vers els clients i els altres venedors.

 

2.      L'exposici� de mercaderies fora del lloc assignat.

 

3.      La manca de neteja de l'espai assignat mentre dura el funcionament del mercat, tal i com s'estableix a l'article 8 del present Reglament.

 

4.      L'incompliment dels horaris de muntatge i/o desmuntatge del mercat establerts per l'Ajuntament.

 

5.      L'estacionament de vehicles a l'interior o al per�metre de la zona on t� lloc el mercat.

 

6.      El marcatge, reserva o senyalitzaci� de l'espai de venda sense autoritzaci� de l'Ajuntament.

 

7.      La no exhibici�  de l'autoritzaci� municipal en un lloc ben visible mentre duri l'activitat de venda.

 

Article 24.- Infraccions greus

 

Es consideraran infraccions greus:

 

1.      La reincid�ncia en infraccions de car�cter lleu en tres ocasions dins el mateix any natural.

 

2.      La manca de respecte o consideraci� vers els assentadors municipals i/o altres funcionaris o representants de l'Ajuntament que pr�viament s'haguessin identificat com a tals.

 

3.      La variaci�, en qualsevol sentit,  de l'empla�ament de lloc de venda sense comptar amb la  pr�via autoritzaci� de l'Ajuntament.

 

4.      La circulaci� de vehicles dins l'espai del mercat fora de les hores establertes.

 

5.      L'ocupaci� del lloc de venda per persones diferents a les que figuren en l'autoritzaci� municipal.

 

6.      La provocaci� d'aldarulls o actes violents de qualsevol mena.

 

7.      La venda de productes diferents als autoritzats per la llic�ncia municipal.

 

8.      La desobedi�ncia a les ordres emeses per part de l'Ajuntament aix� com dels assentadors, funcionaris i/o representants municipals.

 

 

Article 25.- Infraccions molt greus

 

Es consideraran infraccions de car�cter molt greu:

 

1.      La reincid�ncia en infraccions de car�cter greu dins el mateix any natural.

 

2.      La manca d'assist�ncia al mercat amb els  criteris establerts a l'article 18 del present Reglament.

 

3.      L'impagament de les taxes municipals d'acord amb l'establert a l'article 16 del present Reglament.

 

4.      Els traspassos, cessions o qualsevol transfer�ncia i/o explotaci� del lloc de venda realitzats sense autoritzaci� pr�via de l'Ajuntament.

 

5.      L'exercici  de la venda sense pr�via autoritzaci� municipal.

 

6.      La venda d'articles perniciosos, perillosos o nocius per a la salut p�blica, aix� com aquells ressenyats en l'article 6 del present Reglament.

 

7.      L'�s d'instruments de pesar o amidar no autoritzats legalment.

 

Article 26.- Sancions

 

1.      Les infraccions de car�cter lleu, seran sancionades amb multa fins a 750 �

 

2.      Les infraccions de car�cter greu, seran sancionades amb multes fins a 1.500 �.

 

3.      Les infraccions de car�cter molt greu, seran sancionades amb multes fins a 3.000 �, i amb la revocaci� de la llic�ncia municipal per a l'exercici de la venda no sedent�ria al terme municipal de Valls en el cas de les infraccions afectes al que contemplen l'article 6, article 14.1, article 16.4 i article 18.1 del present Reglament, sense possibilitat de nova incorporaci� a la llista d'espera o atorgament de nova llic�ncia en un termini de 5 anys des de la data de resoluci� de l'expedient corresponent.

 

4.      Els imports assenyalats com a multes, s'actualitzar� en el cas que vari� la normativa aplicable, adequant-se als imports m�xims previstos per cada grau.

 

5.      De les infraccions de car�cter molt greu, es traslladar� comunicaci� al Servei Territorial a Tarragona de la Conselleria de Comer� Consum i Turisme de la Generalitat de Catalunya.

 

6.      El procediment a aplicar en la tramitaci� dels expedients sancionadors, ser� aquell contemplat en la normativa de  Procediment Administratiu.

 

 

DISPOSICI� DEROGAT�RIA

 

Des de la data d'aprovaci� definitiva del present Reglament, restar� derogat l'anterior Reglament de Mercats de l'Ajuntament de Valls, de 23 de desembre de 1985.

 

 

 

 

DISPOSICI� TRANSIT�RIA 1a

 

En el termini de 6 mesos a comptar des de la data del dia immediatament posterior al de l'aprovaci� definitiva del present Reglament, la Regidoria responsable elaborar� un model de fitxa d'identificaci� per als titular de llic�ncies de venda no sedent�ria al terme municipal de Valls, aix� com constituir� un registre oficial dels titulars d'aquestes llic�ncies, incorporant al mateix totes aquelles dades i informacions respecte a incid�ncies, modificacions o alteracions del contingut de les autoritzacions corresponents.

 

DISPOSICI� TRANSIT�RIA 2�

 

En el termini de 6 mesos a comptar des de la data del dia immediatament posterior a la d'aprovaci� definitiva del present Reglament, la Regidoria responsable procedir� a l'actualitzaci� de la llista d'espera, mitjan�ant comunicaci� escrita i publicaci� en el BOP, aix� com establint-se un registre oficial on constin les dades actualitzades dels sol�licitants que constin en aquell moment en aquesta relaci� i que ser� vigent fins a data 31 de desembre de l'exercici en curs, moment en el qual seran arxivades les sol�licituds que conformaran aquesta llista. A data 1 de gener s'iniciar� de nou la recepci� de sol�licituds per a la nova configuraci� d'aquesta llista d'espera.

 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C