Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
16. REGLAMENT ORG´┐ŻNIC MUNICIPAL DE L´┐ŻAJUNTAMENT DE VALLS

T´┐ŻTOL PRELIMINARArt. 1. Fonamentaci´┐Ż jur´┐Żdica

L'Ajuntament de la Ciutat de Valls es dota del present Reglament Org´┐Żnic Municipal (R.O.M.) en ´┐Żs de les atribucions que li reconeix la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de r´┐Żgim local.


Art. 2. Prelaci´┐Ż de fons

1.- Les prescripcions d'aquest Reglament s'aplicaran de forma preferent, excepte en els casos en qu´┐Ż hi hagi contradicci´┐Ż amb normes de superior rang que sigui d'observaci´┐Ż obligada.

2.- Els extrems no previstos en aquest Reglament es regiran per la Legislaci´┐Ż administrativa general emesa per la Generalitat de Catalunya, i en defecte d'aquest, per la de l'Estat.


Art. 3. Interpretaci´┐Ż d'aquest Reglament

La facultat d'interpretat aquest Reglament correspon, en ´┐Żltim extrem, al Ple Municipal, que ho far´┐Ż en atenci´┐Ż a criteris d'interpretaci´┐Ż gramatical i tamb´┐Ż en funci´┐Ż dels objectius que es persegueixen en redactar els preceptes controvertits.


Art. 4. Utilitzaci´┐Ż de la llengua catalana i castellana

La llengua pr´┐Żpia de l'Ajuntament de Valls ´┐Żs el catal´┐Ż. Per tant, tota la documentaci´┐Ż s'escriur´┐Ż en catal´┐Ż, tenint en compte la normativa vigent en cada cas que pugui haver de fer-se en llengua castellana en els documents que tinguin relaci´┐Ż directa amb l'Administraci´┐Ż Central.T´┐ŻTOL PRIMER: ORGANITZACI´┐Ż INSTITUCIONAL DE L'AJUNTAMENT


CAP´┐ŻTOL PRIMER. ´┐ŻRGANS DE GOVERN MUNICIPAL


Secci´┐Ż Primera. Disposicions generals


Art. 5. ´┐Żrgans Municipals

1.- S´┐Żn els ´┐Żrgans de Govern Municipal d'aquest Ajuntament: el Ple Municipal, l'alcalde, la Comissi´┐Ż de Govern, els tinents d'alcalde i els consellers delegats en els termes establerts a la vigent legislaci´┐Ż.

2.- A m´┐Żs a m´┐Żs, existiran en aquest Ajuntament els seg´┐Żents ´┐Żrgans: les Comissions Informatives, la Comissi´┐Ż Especial de Comptes, els Grups Municipals, aix´┐Ż com podran establir-se Consells Municipals en els termes que s'establiran en aquest Reglament.

3.- Finalment, podran existir aquells altres ´┐Żrgans de gesti´┐Ż o govern que l'Ajuntament vulgui crear en l'exercici del dret a l'autonomia organitzativa que li reconeix la Constituci´┐Ż Espanyola i la Llei 7/85.


Secci´┐Ż Segona. El Ple Municipal


Art. 6. Composici´┐Ż i atribucions

1.- El Ple est´┐Ż integrat per l'alcalde i els regidors (o consellers) de l'Ajuntament, una vegada que hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessi´┐Ż del c´┐Żrrec.

2.- L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposici´┐Ż normativa de rang superior, podent delegar aquelles atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l'abast i condicions establertes pel propi Ple Municipal i d'acord amb les condicions que s'esmenten en aquest Reglament.

3.- El r´┐Żgim de funcionament del Ple Municipal ser´┐Ż l'establert a la Llei 7/85, o d'altra normativa d'aplicaci´┐Ż vinculant, i al present Reglament.


Art. 7. Sessions Ordin´┐Żries, Extraordin´┐Żries i Extraordin´┐Żries Urgents

Les sessions del Ple poden ser Ordin´┐Żries, Extraordin´┐Żries i Extraordin´┐Żries Urgents.

1.- Les sessions ordin´┐Żries del Ple de l'Ajuntament de Valls se celebraran el darrer dijous de cada mes, comen´┐Żant de les 20 a 21 hores. Si aquest dia ´┐Żs festiu, la sessi´┐Ż es traslladar´┐Ż al seg´┐Żent dia h´┐Żbil.

No es convocar´┐Ż, per´┐Ż, sessi´┐Ż Ordin´┐Żria quan no hi hagi punts de l'ordre del dia o quan la seva escassa entitat no aconselli la celebraci´┐Ż, posant-ho a coneixement dels portaveus dels diferents grups municipals.

2.- S´┐Żn sessions Extraordin´┐Żries les que es convoquen qualsevol altre dia del mes a iniciativa de l'alcalde. Aix´┐Ż mateix qualsevol Grup Municipal, amb un m´┐Żnim de tres regidors o la quarta part de regidors de l'Ajuntament podran sol.licitar la celebraci´┐Ż d'un Ple Extraordinari. En aquests casos, en la petici´┐Ż es far´┐Ż constar el tema a tractar acompanyat de la documentaci´┐Ż adient, i l'alcalde l'haur´┐Ż de convocar, celebrant-se en un termini m´┐Żxim de dos mesos.

3.- Si la urg´┐Żncia dels temes a tractar ho aconsell´┐Żs es podr´┐Ż convocar sessi´┐Ż Extraordin´┐Żria Urgent, qualsevol dia i hora, i sense complir els terminis establerts a l'article 9 d'aquest Reglament. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, ratificar´┐Ż la convocat´┐Żria.

4.- Totes les sessions del Ple de la Corporaci´┐Ż hauran d'acabar obligat´┐Żriament m´┐Żxim fins les 24 hores del dia de la convocat´┐Żria de la sessi´┐Ż.


Art. 8. Lloc de celebraci´┐Ż, qu´┐Żrums i publicitat de les sessions

1.- Les sessions de l'Ajuntament se celebraran a la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, llevat dels casos en qu´┐Ż, per raons degudament justificades a la convocat´┐Żria i ratificades pel Ple al constituir-se, l'alcalde estimi convenient celebrar-les en un altre indret del Terme Municipal.

2.- El Ple es constitueix v´┐Żlidament amb l'assist´┐Żncia d'un ter´┐Ż del nombre legal dels seus membres, i aquest m´┐Żnim d'assist´┐Żncia caldr´┐Ż que es mantingui al llarg de tota la sessi´┐Ż. En qualsevol cas caldr´┐Ż que hi assisteixin l'alcalde i el secretari o qui legalment els substitueixi.

3.- Les sessions de l'Ajuntament seran p´┐Żbliques, excepte en el cas que aix´┐Ż ho acordi el Ple per majoria absoluta, i en ra´┐Ż de qu´┐Ż els temes a tractar afectin el dret a l'honor, la intimitat personal o familiar i la pr´┐Żpia imatge de les persones, en els termes de l'art. 18 de la Constituci´┐Ż, en relaci´┐Ż amb l'art. 70 de la Llei 7/85.


Art. 9. Convocat´┐Żria i ordre del dia

1.- El Ple es reuneix a convocat´┐Żria de l'alcalde. Amb la convocat´┐Żria, es trametr´┐Ż a tots els regidors l'ordre del dia, elaborat per l'alcalde, tenint en compte tant les propostes dels diferents ´┐Żrgans de l'Ajuntament, com les dels regidors, entitats o ciutadans, en els termes que es diran m´┐Żs endavant.

2.- El primer punt de l'ordre del dia ser´┐Ż sempre l'aprovaci´┐Ż de l'acta de la sessi´┐Ż anterior; a continuaci´┐Ż, aniran els assumptes ordinaris o administratius; seguidament, les Mocions que hi hagi; i finalment, hi haur´┐Ż un apartat de Precs i Preguntes.

3.- La convocat´┐Żria, contenint l'ordre del dia, es trametr´┐Ż als regidors de forma que la rebin amb un m´┐Żnim de dos dies h´┐Żbils d'antel.laci´┐Ż, excepte en els casos de reconeguda urg´┐Żncia.

4.- Des del moment de l'entrega de la convocat´┐Żria, els expedients administratius complerts i tota la documentaci´┐Ż adient, hauran d'estar a disposici´┐Ż dels regidors a la Secretaria durant les hores d'oficina, exceptuant els casos de reconeguda urg´┐Żncia per la finalitzaci´┐Ż de terminis o qualsevol altre motiu.


Art. 10. Informes preceptius i la seva sol.licitud

1.- Els expedients que hagin d'´┐Żsser resolts en sessi´┐Ż hauran d'estar informats pel secretari o interventor de la Corporaci´┐Ż quan els respectius informes siguin preceptius segons la Legislaci´┐Ż vigent.

2.- Tindran la prerrogativa de demanar informe al secretari o a l'interventor de la Corporaci´┐Ż, l'alcalde, els portaveus dels Grups Municipals, en nom del grup o un ter´┐Ż dels regidors. La sol.licitud d'informe haur´┐Ż de fer-se amb cinc dies h´┐Żbils d'antel.laci´┐Ż a la data en qu´┐Ż es pretengui, sense perjudici de l'emissi´┐Ż oral dels informes que se sol.licitin en el transcurs de la sessi´┐Ż pels ´┐Żrgans autoritzats.

3.- Els informes preceptius o els que se sol.licitin, contindran refer´┐Żncia a la legislaci´┐Ż aplicable i l'ordenaci´┐Ż de la proposta a aquella, i resoldran tots els extrems que es relacionen amb l'assumpte consultat. Tanmateix, i en el cas que els informes siguin desfavorables a la proposta o moci´┐Ż.

4.- El fet que els informes sigui desfavorables a les mocions o propostes dels Grups Municipals, no ser´┐Ż obstacle perqu´┐Ż la Corporaci´┐Ż prengui les resolucions que entengui adients. La manca d'informes no preceptius no ser´┐Ż motiu d'ajornament necessari de la decisi´┐Ż municipal.


Art. 11. Normes de la Presid´┐Żncia

L'alcalde o el tinent d'alcalde que el substitueixi tindr´┐Ż, en la seva qualitat de president del Ple Municipal, les seg´┐Żents potestats:

a) Informar a l'inici del Ple, la necessitat de variar l'ordre de tractament dels punts de l'ordre del dia als efectes de fer possible la pres´┐Żncia del m´┐Żxim nombre de regidors en el degut i votaci´┐Ż dels punts m´┐Żs rellevants, o per qualsevol altre motiu justificat variant l'ordre fonamentalment si un punt concret, el regidor que ha d'informar no hi ´┐Żs present. Si no es present´┐Żs durant la sessi´┐Ż dit punt de l'ordre del dia, es podr´┐Ż acordar deixar-ho damunt la taula, per discutir-lo en un seg´┐Żent proper Ple.

b) Requerir o autoritzar la intervenci´┐Ż de personal de la Corporaci´┐Ż o d'altres experts assimilables, per tal d'aclarir extrems t´┐Żcnics o proporcionar una major informaci´┐Ż sobre els mateixos.

c) Cridar a l'ordre o retirar l'´┐Żs de la paraula als regidors que s'excedeixin del temps atorgat, es desvi´┐Żn not´┐Żriament de la q´┐Żesti´┐Ż en debat, o aboquin expressions injurioses o calumnioses en relaci´┐Ż a persones o Institucions. Tanmateix, l'alcalde podr´┐Ż fer abandonar la Sala als regidors que, malgrat haver estat cridats a l'ordre, persisteixen en la seva actitud.

d) Cridar a l'ordre o desallotjar al p´┐Żblic assistent a la sessi´┐Ż quan amb la seva actitud impedeixin el normal desenvolupament d'aquesta. En aquest cas, la sessi´┐Ż podr´┐Ż continuar a porta tancada.

e) Suspendre provisionalment el desenvolupament de la sessi´┐Ż quan es produeixin circumst´┐Żncies que aix´┐Ż ho aconsellin. En aquest cas, la sessi´┐Ż es reprendr´┐Ż un cop desaparegudes les circumst´┐Żncies expressades, dins del mateix dia, o b´┐Ż ser´┐Ż convocada per celebrar-se de nou en el termini de tres dies.


Art. 12. Inici de la sessi´┐Ż

1.- L'Ajuntament en Ple es constitueix quan, en complir-se les condicions establertes a l'art. 8.2 d'aquest Reglament, l'alcalde declar´┐Ż formalment oberta la sessi´┐Ż, cosa que far´┐Ż a l'hora prevista a la convocat´┐Żria o amb un m´┐Żxim de mitja hora de toler´┐Żncia. El secretari prendr´┐Ż nota dels assistents, aix´┐Ż com de les variacions que hi hagin.

2.- La sessi´┐Ż s'iniciar´┐Ż amb la votaci´┐Ż de l'acta de la sessi´┐Ż anterior, que pr´┐Żviament s'haur´┐Ż enviat als regidors i que solament es llegir´┐Ż si ho demana algun d'ells.

3.- Seguidament es tractaran els assumptes administratius o de funcionament de la Corporaci´┐Ż que portaran, normalment, el Dictamen de la Comissi´┐Ż corresponent i altres mem´┐Żries o informes si calen.


Art. 13. Mocions

1.- Seguidament, es passar´┐Ż al debat de les Mocions que hi hagin.

2.- S'ent´┐Żn per Moci´┐Ż la proposta de resoluci´┐Ż o acord que es presenta al Ple per a la seva votaci´┐Ż i adopci´┐Ż. Estan facultats per presentar Mocions l'alcalde, la Comissi´┐Ż de Govern i els Grups Municipals, aix´┐Ż com qualsevol regidor a t´┐Żtol individual.

3.- Les Mocions han d'´┐Żsser presentades per escrit i constaran: d'exposici´┐Ż de motius, proposta de resoluci´┐Ż i nom del qui la defensar´┐Ż. Les Mocions han de ser presentades a l'alcalde almenys 4 dies h´┐Żbils abans del Ple.

4.- Excepcionalment, el Ple podr´┐Ż tractar i votar Mocions que no constin a l'ordre del dia, per ra´┐Ż d'urg´┐Żncia que haur´┐Ż d'´┐Żsser apreciada per majoria simple del Ple.

5.- En el cas que el Ple no apreci´┐Ż la urg´┐Żncia de la Moci´┐Ż, aquesta s'inclour´┐Ż a la sessi´┐Ż seg´┐Żent.


Art. 14. Procediment per al debat

1.- L'alcalde anunciar´┐Ż el punt de l'ordre del dia, que seguidament explicar´┐Ż ell mateix si li correspon, o donar´┐Ż la paraula al regidor a qui correspongui.

2.- Finalitzada l'exposici´┐Ż, l'alcalde atorgar´┐Ż la paraula als Grups Municipals que ho demanin, que l'exerciran a trav´┐Żs de qualsevol regidor de cada Grup.

3.- L'alcalde podr´┐Ż atorgar un segon torn de r´┐Żplica als regidors que hagin intervingut en el primer torn.

4.- El qui hagi fet l'exposici´┐Ż del punt de l'ordre del dia podr´┐Ż intervenir en els diferents torns.

5.- L'alcalde concedir´┐Ż l'´┐Żs de la paraula quan li sigui demanada per al.lusions, decidint, per´┐Ż, ell mateix, sobre l'exist´┐Żncia o no d'al.lusions.


Art. 15. Intervenci´┐Ż dels regidors afectats

1.- Els regidors hauran d'abstenir-se de debatre i votar els assumptes en els quals hi tinguin un inter´┐Żs directe i personal, o quan es donin les altres circumst´┐Żncies que s'esmenten a la Legislaci´┐Ż administrativa en general, d'acord amb el que s'estableix a l'art. 76 de la Llei 7/85.

2.- Quan es donin els anteriors sup´┐Żsits, i si el president estima que la pres´┐Żncia del regidor afectat pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres regidors, podr´┐Ż disposar l'aband´┐Ż de la Sala per part del dit regidor.

3.- En el cas que l'afectat per l'assumpte a debatre sigui l'alcalde o qui faci les seves funcions, haur´┐Ż d'abandonar la Sala en tot cas, delegant la presid´┐Żncia de la sessi´┐Ż durant el debat d'aquest punt en el primer tinent d'alcalde, o el seg´┐Żent en l'ordre de tin´┐Żncies d'Alcaldia.


Art. 16. Ajornament de la votaci´┐Ż

1.- El Ple podr´┐Ż adoptar, per majoria simple, la resoluci´┐Ż de deixar els assumptes que consideri adients sobre la taula, per manca d'informaci´┐Ż suficient per resoldre.

2.- Tanmateix, els assumptes restaran sobre la taula quan siguin retirats pel ponent o Grup Municipal que els propos´┐Ż.

3.- Els assumptes deixats sobre la taula s'hauran d'incloure al seg´┐Żent Ple.


Art. 17. Votaci´┐Ż dels Assumptes i Mocions i explicaci´┐Ż de vot

1.- Un cop suficientment debatuts cadascun dels punts de l'ordre del dia, l'alcalde sotmetr´┐Ż a votaci´┐Ż cadascuna de les diverses propostes de resoluci´┐Ż que expressament s'hagin formulat en el decurs del debat.

2.- La votaci´┐Ż ser´┐Ż nominal i p´┐Żblica. Tanmateix podran acordar-se els assumptes per assentiment quan cap regidor demani la paraula.

3.- Ser´┐Ż secreta si ho considera la Presid´┐Żncia, o ho sol.licita un Grup Municipal, o per acord de majoria simple dels assistents.

4.- La votaci´┐Ż nominal consistir´┐Ż en el requeriment de cadascun dels regidors, els quals expressaran la seva posici´┐Ż, a favor, en contra, o d'abstenci´┐Ż, sobre cadascuna de les propostes.

5.- A la votaci´┐Ż nominal secreta, l'expressi´┐Ż del sentit del vot es far´┐Ż mitjan´┐Żant una papereta que cada regidor dipositar´┐Ż. Finalitzada la votaci´┐Ż es procedir´┐Ż al recompte. ´┐Żs dret dels regidors l'emetre el seu vot secret de forma p´┐Żblica, i de demanar la seva const´┐Żncia en acta.

6.- Tots els Grups Municipals i, ensems els regidors a´┐Żlladament, podran fer constar en acta l'explicaci´┐Ż del sentit i les raons del seu vot.


Art. 18. Aprovaci´┐Ż dels temes: Assumptes i Mocions

1.- Els Assumptes i les Mocions s'entendran aprovades per majoria simple, excepte quan l'assumpte requereix una majoria especial d'acord amb el que s'estableix a l'art. 47 de la Llei 7/85 o a d'altra legislaci´┐Ż pertinent.

2.- En cas d'empat de vots afirmatius i negatius, es produ´┐Żr´┐Ż una segona votaci´┐Ż, i si es mant´┐Ż l'empat, resoldr´┐Ż el vot de qualitat del president.


Art. 19. Precs i Preguntes al Ple

1.- S'ent´┐Żn per Prec la formulaci´┐Ż d'una proposta d'actuaci´┐Ż adre´┐Żada a algun dels ´┐Żrgans de Govern Municipals. Els Precs formulats al s´┐Ż del Ple podran ´┐Żsser debatuts per´┐Ż no votats. Poden plantejar Precs els Grups Municipals i tamb´┐Ż els regidors individualment.

2.- S'entendr´┐Ż com a Pregunta qualsevol q´┐Żesti´┐Ż plantejada als ´┐Żrgans de Govern en el s´┐Ż del Ple. Poden plantejar Preguntes els Grups Municipals i tamb´┐Ż els regidors individualment.

3.- Els Precs i Preguntes plantejades oralment en el decurs d'una sessi´┐Ż seran contestades ordin´┐Żriament pel destinatari en la sessi´┐Ż seg´┐Żent, sens perjudici que l'interpelat doni resposta immediatament.

4.- Els Precs i Preguntes plantejades per escrit seran presentades a l'alcalde, amb una antel.laci´┐Ż m´┐Żnima d'un dia abans del comen´┐Żament del Ple. Els Precs i les Preguntes escrites seran contestades en la sessi´┐Ż o, motivant el retard, en la seg´┐Żent:

5.- En els Plens Extraordinaris, pel seu car´┐Żcter espec´┐Żfic, no es contemplar´┐Ż el punt de Precs i Preguntes.


Art. 20. Actes de les sessions

1.- Ser´┐Ż funci´┐Ż del secretari la d'aixecar acta de cada sessi´┐Ż del Ple, en la que es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions produ´┐Żdes, una refer´┐Żncia succinta a les posicions dels Grups Municipals o dels regidors, sobre les mateixes, aix´┐Ż com les altres dades a qu´┐Ż es refereix la Legislaci´┐Ż de r´┐Żgim local. Tanmateix caldr´┐Ż fer constar en acta aquelles manifestacions fetes pels regidors o Grups quan al sentit del seu vot, i les altres que s'esmenten a aquest Reglament o a la Legislaci´┐Ż, sempre i quan es demani expressament la const´┐Żncia en acta.

2.- Tamb´┐Ż ser´┐Ż responsabilitat del secretari la cust´┐Żdia de les actes, l'emissi´┐Ż i traducci´┐Ż al castell´┐Ż, si cal, dels acords, i l'elaboraci´┐Ż dels llibres d'actes, que es podr´┐Ż fer de forma mecanitzada en el paper autoritzar per la Generalitat de Catalunya.

3.- Les actes del Ple seran p´┐Żbliques a tots els efectes, i s'exposaran al Taul´┐Ż d'anuncis de la Corporaci´┐Ż, i es podran publicar als mitjans d'informaci´┐Ż i/o comunicaci´┐Ż locals.


Secci´┐Ż Tercera. L'alcalde


Art. 21. L'alcalde

1.- L'alcalde ´┐Żs el president de l'Ajuntament, el representant del mateix, i el cap de Govern Municipal.

2.- En la seva qualitat de president de l'Ajuntament, correspon a l'alcalde presidir tots els ´┐Żrgans Municipals de car´┐Żcter col.legiat.

3.- En tant que cap del Govern Municipal, correspon a l'alcalde la direcci´┐Ż i administraci´┐Ż dels afers municipals, responent d'aquest deure b´┐Ż de forma directa, b´┐Ż de forma solid´┐Żria amb els seus delegats, davant del Ple i davant dels conciutadans, b´┐Ż en agrupacions, b´┐Ż individualment.


Art. 22. Atribucions de l'alcalde

1.- Corresponen a l'alcalde les atribucions atorgades per l'ordenament jur´┐Żdic i les que s'esmenten en aquest Reglament, que exercir´┐Ż directament o a trav´┐Żs de delegaci´┐Ż.

2.- Tanmateix ser´┐Ż atribuci´┐Ż de l'alcalde o dels delegats, l'execuci´┐Ż dels acords i resolucions dels ´┐Żrgans col.legiats de Govern de l'Ajuntament.

3.- L'alcalde t´┐Ż la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/85, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l'alcalde els ser´┐Ż aplicable el r´┐Żgim de delegaci´┐Ż d'atribucions previst en aquest Reglament si en el Decret de delegaci´┐Ż no es preveu altre r´┐Żgim


Art. 23. Decrets de l'Alcaldia

1.- Llevat de les ordre de direcci´┐Ż de car´┐Żcter menor, les decisions de l'alcalde hauran d'´┐Żsser expressades formalment a trav´┐Żs de Decrets de l'Alcaldia, que seran comunicats a tots aquells que tinguin un inter´┐Żs directe i leg´┐Żtim en la decisi´┐Ż.

2.- L'alcalde haur´┐Ż de trametre al secretari de la Corporaci´┐Ż una c´┐Żpia de tots els Decrets de l'Alcaldia. El secretari foliar´┐Ż els Decrets de l'Alcaldia i els conservar´┐Ż en un Registre que tindr´┐Ż el car´┐Żcter de p´┐Żblic, expedint les certificacions que li siguin demanades pels regidors o per qualsevol ciutad´┐Ż amb inter´┐Żs directe.


Art. 24. Bans de l'Alcaldia

L'alcalde podr´┐Ż fer p´┐Żbliques les seves decisions o recomanacions a la poblaci´┐Ż mitjan´┐Żant els Bans, que es col.locaran en els espais habilitats per a la informaci´┐Ż p´┐Żblica de la Ciutat, i al taul´┐Ż d'anuncis de la Corporaci´┐Ż aix´┐Ż com si es creu oport´┐Ż a altres mitjans.


Art. 25. Moci´┐Ż de Censura de l'alcalde

La possible Moci´┐Ż de Censura de l'alcalde es regir´┐Ż pel previst als arts. 197 i Disposici´┐Ż Transit´┐Żria 3a de la Llei org´┐Żnica 5/85, de 19 de juny, del r´┐Żgim electoral general, i art. 22 de la Llei 7/85.


Secci´┐Ż Quarta. La Comissi´┐Ż de Govern


Art. 26. Designaci´┐Ż

1.- ´┐Żs atribuci´┐Ż de l'alcalde, dintre dels limits fixats en la Llei, la determinaci´┐Ż del nombre de membres de la Comissi´┐Ż de Govern i el nomenament dels seus components. Aquestes decisions les prendr´┐Ż l'alcalde mitjan´┐Żant Decret de l'Alcaldia, que ser´┐Ż comunicat en el seg´┐Żent Ple.

2.- El c´┐Żrrec de membre de la Comissi´┐Ż de Govern ´┐Żs voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar el c´┐Żrrec i renunciar al mateix. S'entendr´┐Ż que hi ha acceptaci´┐Ż t´┐Żcita del nomenament sempre que no hi hagi ren´┐Żncia expressa comunicada a l'alcalde.

3.- L'alcalde podr´┐Ż destituir i nomenar membres de la Comissi´┐Ż de Govern en qualsevol moment, sense m´┐Żs requeriments que comunicar-ho formalment a l'afectat. Els Decrets de cessament i nomenament de membre de la Comissi´┐Ż de Govern tindran efecte des del dia seg´┐Żent a la seva comunicaci´┐Ż a l'interessat. Tanmateix, hauran d'´┐Żsser comunicats tant a la pr´┐Żpia Comissi´┐Ż de Govern com al Ple en la primera sessi´┐Ż dels mateixos.


Art. 27. Atribucions

1.- ´┐Żs atribuci´┐Ż pr´┐Żpia i intransferible de la Comissi´┐Ż de Govern la d'assistir a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions.

2.- Tanmateix, la Comissi´┐Ż de Govern tindr´┐Ż les atribucions que li deleguin l'alcalde o el Ple, i les que li reconeixi la Legislaci´┐Ż.


Art. 28. Compet´┐Żncies delegades

1.- La delegaci´┐Ż d'atribucions a la Comissi´┐Ż de Govern per part de l'alcalde es formalitzar´┐Ż per Decret de l'Alcaldia. Quant a les del Ple es faran per acord adoptat per majoria simple.

2.- El r´┐Żgim aplicable a l'exercici per part de les compet´┐Żncies que li hagin estat delegades pels altres ´┐Żrgans de Govern, ser´┐Ż, si a la resoluci´┐Ż de delegaci´┐Ż no s'estableix altra cosa, l'establert a la Legislaci´┐Ż administrativa general i als arts. 37 a 40 d'aquest Reglament.


Art. 29. Naturalesa de les resolucions de la Comissi´┐Ż de Govern

1.- En exercici de la seva atribuci´┐Ż d'assistir a l'alcalde, la Comissi´┐Ż de Govern podr´┐Ż emetre informe i atorgar el vistiplau o el rebuig a totes les resolucions que li siguin sotmeses per l'alcalde. L'atorgament del vistiplau de la Comissi´┐Ż de Govern a una Resoluci´┐Ż de l'Alcaldia suposar´┐Ż la corresponsabilitzaci´┐Ż pol´┐Żtica de la mateixa davant del Ple Municipal.

2.- Les resolucions preses per la Comissi´┐Ż de Govern en mat´┐Żries que li hagin estat delegades pels altres ´┐Żrgans de Govern Municipals tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'´┐Żrgan amb la compet´┐Żncia origin´┐Żria. Tanmateix, i si no es disposa altra cosa en la resoluci´┐Ż de delegaci´┐Ż, ser´┐Ż competent la Comissi´┐Ż de Govern per revisar els acords referents a les mat´┐Żries delegades.


Art. 30. Funcionament de la Comissi´┐Ż de Govern

1.- El r´┐Żgim de funcionament de la Comissi´┐Ż de Govern ser´┐Ż l'establerta al funcionament dels ´┐Żrgans col.legiats i de l'Administraci´┐Ż Local, i en all´┐Ż que sigui aplicable, l'establert per al Ple en aquest Reglament.

2.- Les sessions de la Comissi´┐Ż de Govern se celebraran, com a regla general, a la Casa Consistorial, amb la periodicitat que la pr´┐Żpia Comissi´┐Ż acordi, i pr´┐Żvia convocat´┐Żria de l'alcalde.

3.- El qu´┐Żrum necessari per a la v´┐Żlida constituci´┐Ż de la Comissi´┐Ż de Govern, ser´┐Ż el de la tercera part dels seus membres per´┐Ż no menys de tres, que s'haur´┐Ż de mantenir durant tota la sessi´┐Ż.

4.- Les reunions de la Comissi´┐Ż de Govern no s´┐Żn p´┐Żbliques. Aix´┐Ż no obstant, podran assistir-hi els regidors o personal que sigui convocat per l'alcalde als efectes d'il.lustrar a la Comissi´┐Ż sobre els assumptes a tractar, aix´┐Ż mateix com qualsevol regidor interessat en els temes a tractar, sense veu i vot.

5.- Els acords es prendran per majoria simple dels assistents.


Art. 31.- Acta de les sessions

El secretari aixecar´┐Ż acta de cada sessi´┐Ż, amb els requeriments i contingut establerts per a les actes del Ple, la qual ser´┐Ż tramesa tant als membres de la Comissi´┐Ż de Govern, com a la resta de Grups Municipals.


Secci´┐Ż Cinquena. Els tinents d'alcalde i els consellers delegats


Art. 32. Concepte i atribucions generals

1.- ´┐Żs funci´┐Ż dels tinents d'alcalde la de substituir l'alcalde en cas de vacant, abs´┐Żncia o malaltia d'aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i prerrogatives, i essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substituci´┐Ż.

2.- ´┐Żs funci´┐Ż dels consellers (o regidors) delegats la de gestionar i prendre les decisions corresponents a l'´┐Żmbit de la delegaci´┐Ż. Els consellers delegats podran rebre la totalitat de potestats que corresponen a l'alcalde en una mat´┐Żria determinada, ´┐Żdhuc la facultat d'emetre actes administratius que afectin a tercers, amb les limitacions que per a les delegacions de l'alcalde s'estableixin a la Llei 7/85.


Art. 33. Nomenament i cessament dels tinents d'alcalde

1.- L'alcalde nomenar´┐Ż, d'entre els membres de la Comissi´┐Ż de Govern els tinents d'alcalde que entengui adients, i determinar´┐Ż l'ordre dels mateixos als efectes de la prelaci´┐Ż en la seva substituci´┐Ż. El nomenament de tinents d'alcalde haur´┐Ż d'´┐Żsser comunicat al Ple Municipal en la primera sessi´┐Ż, als efectes del seu coneixement.

2.- El nomenament d'un conseller com a tinent d'alcalde requerir´┐Ż, per ´┐Żsser efica´┐Ż, la seva acceptaci´┐Ż.

El nomenament s'entendr´┐Ż acceptat t´┐Żcitament si en el termini de dos dies h´┐Żbils comptats des de la notificaci´┐Ż del nomenament, el conseller no presenta davant de l'Alcaldia la ren´┐Żncia expressa al mateix.

3.- Es perd la condici´┐Ż de tinent d'alcalde per ren´┐Żncia expressa, per cessament disposat per l'alcalde, o per p´┐Żrdua de la condici´┐Ż de regidor o de membre de la Comissi´┐Ż de Govern. Els dos primers motius de cessament haur´┐Ż de formular-se per escrit.


Art. 34. Atribuci´┐Ż i revocaci´┐Ż de les compet´┐Żncies delegades

1.- L'alcalde podr´┐Ż delegar en els regidors municipals l'exercici d'aquelles atribucions pr´┐Żpies que no s'esmentin com a indelegables a la Llei 7/85.

2.- L'acord de delegaci´┐Ż haur´┐Ż de formular-se per Decret de l'Alcaldia, i contindr´┐Ż l'´┐Żmbit dels assumptes que contempla la delegaci´┐Ż.

3.- La delegaci´┐Ż d'atribucions de l'Alcaldia requerir´┐Ż, per ´┐Żsser efica´┐Ż, la seva acceptaci´┐Ż per part del regidor o conseller delegat. La delegaci´┐Ż s'entendr´┐Ż acceptada t´┐Żcitament si en el termini de dos dies h´┐Żbils comptats des de la notificaci´┐Ż de la resoluci´┐Ż, el regidor no presenta davant de l'Alcaldia la ren´┐Żncia expressa a la mateixa.

4.- Es perd la condici´┐Ż de regidor delegat i, en conseq´┐Ż´┐Żntment, l'efic´┐Żcia de la delegaci´┐Ż, pels seg´┐Żents motius: per ren´┐Żncia expressa, per revocament disposat per l'alcalde, o per p´┐Żrdua de la condici´┐Ż de regidor. Les dues primeres causes de cessament de la delegaci´┐Ż hauran de formular-se per escrit.

5.- Tant les delegacions com el seu cessament hauran d'´┐Żsser comunicats per l'alcalde al Ple en la primera sessi´┐Ż seg´┐Żent als efectes del seu coneixement.


Art. 35. Delegacions per a comeses espec´┐Żfiques

1.- L'alcalde podr´┐Ż fer delegacions per a comeses espec´┐Żfiques a qualsevol regidor municipal.

2.- Les delegacions per a comeses espec´┐Żfiques podran abastar l'exercici de les compet´┐Żncies corresponents a un projecte determinat. En aquest cas, l'efic´┐Żcia de la delegaci´┐Ż restar´┐Ż limitada al temps de gesti´┐Ż o execuci´┐Ż del projecte.

3.- Tanmateix podr´┐Ż l'alcalde fer delegacions de comeses espec´┐Żfiques per a la gesti´┐Ż de determinats tipus d'assumptes, sense limitaci´┐Ż temporal. En aquest cas, les facultats delegades abastaran la direcci´┐Ż interna i la gesti´┐Ż dels assumptes corresponents.


Art. 36. Responsabilitat dels regidors delegats

1.- Els regidors delegats respondran pol´┐Żticament per ells, o de forma solid´┐Żria amb l'alcalde, de l'exercici de les facultats delegades, davant del Ple.

2.- Els regidors delegats hauran de comp´┐Żreixer i donar compte de la seva gesti´┐Ż quan siguin requerits pel Ple o per la Comissi´┐Ż Informativa corresponent.


Secci´┐Ż Sisena. R´┐Żgim de l'exercici de les compet´┐Żncies delegades


Art. 37. ´┐Żmbit d'aplicaci´┐Ż d'aquest r´┐Żgim

Les prescripcions contingudes en aquesta Secci´┐Ż seran aplicables a l'exercici de les compet´┐Żncies delegades pels ´┐Żrgans de Govern Municipals, sempre i quan en l'acord o resoluci´┐Ż de delegaci´┐Ż no s'esmentin condicions espec´┐Żfiques.

Art. 38. Compet´┐Żncies i potestats delegables

1.- S´┐Żn delegables totes les compet´┐Żncies reconegudes per la Llei 7/85 als ´┐Żrgans de Govern Municipals, i que no es consideren expressament com indelegables per aquesta Llei, o d'altra Legislaci´┐Ż d'aplicaci´┐Ż obligat´┐Żria.

2.- Cap ´┐Żrgan Municipal podr´┐Ż, per´┐Ż, delegar en un tercer les compet´┐Żncies o potestats rebudes en delegaci´┐Ż d'un altre ´┐Żrgan Municipal.

3.- Si en la resoluci´┐Ż de delegaci´┐Ż no s'esmenta altra cosa, s'entendr´┐Ż que la delegaci´┐Ż contempla l'exercici per part de l'´┐Żrgan delegat de totes aquelles potestats, drets i deures referits a la mat´┐Żria delegada que corresponen a l'´┐Żrgan que t´┐Ż reconeguda la compet´┐Żncia origin´┐Żria, excepte aquelles potestats que resten indelegables segons la Llei 7/85.


Art. 39. Delegacions del Ple i de l'alcalde

1.- Les delegacions d'atribucions del Ple es prendran per acord adoptat per majoria simple.

2.- Les delegacions d'atribucions de l'alcalde ho seran per Decret de l'Alcaldia del qual es donar´┐Ż compte al Ple seg´┐Żent.

3.- En tot cas, l'´┐Żrgan que ha rebut la delegaci´┐Ż haur´┐Ż de mantenir informat l'´┐Żrgan delegant quant a l'exercici de la compet´┐Żncia delegada.


Art. 40. Duraci´┐Ż i possible revocaci´┐Ż de les delegacions

1.- Les compet´┐Żncies s'entendran delegades per termini indefinit, excepte que a l'acord de delegaci´┐Ż s'estableixi expressament una altra cosa, o que la temporalitat de la delegaci´┐Ż es derivi de la pr´┐Żpia naturalesa de la compet´┐Żncia delegada.

2.- L'´┐Żrgan delegant podr´┐Ż recuperar en qualsevol moment la compet´┐Żncia delegada: l'alcalde, per un Decret comunicat al titular i notificat al Ple per al seu coneixement; i el Ple, per un nou acord pres per majoria simple i notificat al titular.

3.- En els casos de rescat de compet´┐Żncies delegades, l'´┐Żrgan amb la compet´┐Żncies origin´┐Żria podr´┐Ż revisar les resolucions preses per l'´┐Żrgan o autoritat delegada, en els mateixos casos i condicions establerts per a la revisi´┐Ż d'ofici dels actes administratius.CAP´┐ŻTOL SEGON. ´┐ŻRGANS DE REPRESENTACI´┐Ż, ASSESSORAMENT I CONTROL

Secci´┐Ż Primera. Comissions Informatives


Art. 41. Objecte de les Comissions Informatives

1.- ´┐Żs funci´┐Ż de les Comissions Informatives debatre i informar en general els assumptes corresponents a les seves mat´┐Żries i les que li hagin estat assignades pel Ple.

2.- Aix´┐Ż no obstant, el Ple podr´┐Ż debatre i votar els assumptes encara que no hagin estat informats per la corresponent Comissi´┐Ż, excepte en el cas en qu´┐Ż el Ple hagu´┐Żs requerit expressament un Dictamen previ de la Comissi´┐Ż Informativa.

3.- L'objecte final de les Comissions Informatives ´┐Żs el propiciar en la mesura del possible la s´┐Żntesi entre les postures dels diversos Grups Municipals.


Art. 42. Nombre, denominaci´┐Ż i composici´┐Ż de les Comissions

1.- El nombre i la denominaci´┐Ż de les Comissions Informatives i el nombre total de membres de cadascuna d'elles ser´┐Ż determinat per acord del Ple per majoria simple, a proposta de l'alcalde i escoltats els Grups Municipals.

2.- La composici´┐Ż de les Comissions Informatives ser´┐Ż determinada pel Ple, per majoria simple, atenent als seg´┐Żents criteris:

a) Tots els Grups Municipals tindran dret a formar part de les Comissions Informatives.

b) El Ple determinar´┐Ż la proporci´┐Ż de membres de les Comissions que correspon a cada Grup Municipal.

c) Cada Grup Municipal elegir´┐Ż els seus regidors, atenent a criteris d'idone´┐Żtat i participaci´┐Ż i els proposar´┐Ż al Ple, qui decidir´┐Ż.

d) En cas de no assist´┐Żncia per for´┐Ża major d'un membre titular d'una Comissi´┐Ż Informativa, aquest podr´┐Ż delegar en un altre regidor del seu Grup.

3.- La modificaci´┐Ż del nombre, denominaci´┐Ż i membres de les Comissions Informatives aix´┐Ż com la variaci´┐Ż dels seus components es portar´┐Ż a terme seguint el mateix procediment dels apartats anteriors.


Art. 43. Presid´┐Żncia de les Comissions Informatives

1.- La Presid´┐Żncia de les Comissions Informatives correspon a l'alcalde, amb facultat per delegaci´┐Ż als regidors caps de Comissi´┐Ż i delegacions expresses.

2.- Els presidents delegats de les Comissions Informatives ostentarn totes les atribucions pr´┐Żpies de la Presid´┐Żncia dels ´┐Żrgans col.legiats i, en especial, la de convocar i aprovar els ordres deldia, la de dirigir els debats, suspendre les sessions per raons d'ordre, i executar els seus acords.


Art. 44. Normes de funcionament de les Comissions Informatives

1.- Les normes de funcionament de les Comissions Informatives seran les generals establertes per al funcionament dels ´┐Żrgans col.legiats a la Legislaci´┐Ż administrativa general i a aquest Reglament, sens perjudici que la pr´┐Żpia Comissi´┐Ż estableixi normes complement´┐Żries per al seu funcionament.

2.- En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de les Comissions Informatives correspon al seu president, i ho far´┐Ż a iniciativa pr´┐Żpia o a petici´┐Ż de qualsevol dels seus membres.

3.- Les Comissions Informatives podran emetre Dictamen o recomanacions sobre els diferents assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s'acordaran per majoria simple. En cap cas, per´┐Ż, podran prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres de la Comissi´┐Ż tenen el dret de proposta.

4.- La Comissi´┐Ż Informativa nomenar´┐Ż un secretari d'entre els treballadors municipals, que aixecar´┐Ż les actes de la Comisi´┐Ż. Els dict´┐Żmens i observacions de la Comissi´┐Ż informativa s'incorporaran a l'expedient administratiu del corresponent assumpte.

5.- A les sessions de les Comissions Informatives tan sols podran assistir-hi els seus membres, i d'altres persones, regidors, aix´┐Ż com personal municipal o experts externs, a l'Ajuntament quan siguin expressament requerits per la Comissi´┐Ż.

6.- Cada Comissi´┐Ż Informativa establir´┐Ż la periodicitat de les seves reunions.


Art. 45. Comissions Informatives de car´┐Żcter espec´┐Żfic

1.- Al marge de les Comissions Informatives de car´┐Żcter estable que s'esmenten a l'article anterior i de la Comissi´┐Ż Especial de Comptes, el Ple podr´┐Ż crear Comissions Informatives per a temes espec´┐Żfics, de car´┐Żcter temporal, quin objecte ser´┐Ż el de recabar la informaci´┐Ż sobre un tema, i emetre el corresponents dictamen, que sotmetr´┐Ż al Ple.

2.- El procediment per a la creaci´┐Ż i designaci´┐Ż dels seus membres ser´┐Ż el que s'estableix a aquesta mateixa Secci´┐Ż per a les Comissions Informatives generals, amb l'´┐Żnica especialitat que es disoldran autom´┐Żticament en aixecar el seu dictamen al Ple.


Secci´┐Ż Segona. Comissi´┐Ż Especial de Comptes


Art. 46. Constituci´┐Ż de la Comissi´┐Ż Especial de Comptes

Una vegada a l'any i abans de l'u de juny, l'alcalde o el regidor que ostenti la Presid´┐Żncia delegada, haur´┐Ż de convocar als membres de la Comissi´┐Ż als efectes de debatre els Comptes Generals del Pressupost i els Comptes del Patrimoni. De mutu acord amb la Comissi´┐Ż de Finances, la Comissi´┐Ż de Comptes podr´┐Ż reunir-se peri´┐Żdicament, per disposar d'informaci´┐Ż que els faciliti la seva funci´┐Ż espec´┐Żfica.


Art. 47. Funcionament de la Comissi´┐Ż Especial de Comptes

1.- A la sessi´┐Ż constitutiva, l'alcalde o el president delegat de la Comissi´┐Ż haur´┐Ż d'aportar els Comptes Generals del Pressupost i els Comptes del Patrimoni de l'exercici econ´┐Żmic tancat amb la documentaci´┐Ż complement´┐Żria adient. Aquesta documentaci´┐Ż restar´┐Ż a disposici´┐Ż dels membres de la Comissi´┐Ż i dels seus assessors autoritzats als efectes del seu an´┐Żlisi.

2.- El president de la Comissi´┐Ż convocar´┐Ż les sessions que entengui adients a l'objecte que els membres de la Comissi´┐Ż obtinguin la informaci´┐Ż necess´┐Żria, i de fer possible la compareixen´┐Ża tant de les autoritats municipals com del personal t´┐Żcnic municipal, i a la vegada possibilitar un debat suficient de comptes.

3.- La Comissi´┐Ż Especial de Comptes podr´┐Ż, per majoria absoluta dels seus membres, adoptar les seg´┐Żents resolucions, que vincularan als ´┐Żrgans de Govern Municipal i als responsables t´┐Żcnics de l'Ajuntament:

a) Requerir documentaci´┐Ż complement´┐Żria.

b) Requerir la pres´┐Żncia de les autoritats i responsables t´┐Żcnics municipals relacionat amb els comptes que s'analitzen.

c) Requerir la subsanaci´┐Ż de defectes en els Comptes tramesos. La comissi´┐Ż no podr´┐Ż, per´┐Ż, retornar els comptes als serveis corresponents.

4.- Un cop el president entengui suficientment debatuts els Comptes, convocar´┐Ż la sessi´┐Ż de resoluci´┐Ż, a la qual els diferents Grups Municipals podran presentar propostes de Dictamen a adoptar per la Comissi´┐Ż, que seran votats.

5.- Els Comptes i el Dictamen de la Comissi´┐Ż Especial de Comptes seran exposats al p´┐Żblic durant el termini de 15 dies, transcorregut el qual, la Comissi´┐Ż estudiar´┐Ż les eventuals reclamacions o observacions, esmenar´┐Ż, en el seu cas, el seu Dictamen, i elevar´┐Ż les actuacions al Ple per a la seva resoluci´┐Ż.


Secci´┐Ż Tercera. Grups Municipals


Art. 48. Concepte i composici´┐Ż de Grup Municipal

1.- Els Grups Municipals s´┐Żn els qui agrupen els regidors d'una mateixa tend´┐Żncia pol´┐Żtica als efectes de la seva cohesi´┐Ż en l'actuaci´┐Ż municipal.

2.- Inicialment, formen part d'un Grup Municipal els regidors electes per una mateixa llista electoral, sens perjudici del dret dels regidors a donar-se de baixa del respectiu Grup, passant al Grup Mixt, i si aquest no existeix, a ser regidor no adscrit.

3.- En tot casles baixes que es puguin produir en un Grup Municipal no seran efectives en tant no hagin estat comunicades al respectiu Grup i a l'Alcaldia, qui donar´┐Ż compte al Ple.


Art. 49. Registre dels Grups Municipals

1.- L'alcalde portar´┐Ż un Registre de Grups Municipals, en el qual hi constar´┐Ż la denominaci´┐Ż de cada grup (que ser´┐Ż la mateixa de la llista electoral), la relaci´┐Ż dels seus membres amb l'expressi´┐Ż de llurs c´┐Żrrecs dintre del Grup, i la modalitat de tramesa de convocat´┐Żries i despatx oficial que tri´┐Ż cada regidor.

2.- Les dades que consten al Registre no s´┐Żn p´┐Żbliques, podent accedir a les mateixes exclusivament els membres de la Corporaci´┐Ż.


Art. 50. Dotacions materials dels Grups Municipals

En la mesura de les possibilitats l'Ajuntament posar´┐Ż a disposici´┐Ż dels Grups Municipals els mitjans materials necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.CAP´┐ŻTOL TERCER. ´┐ŻRGANS DE PARTICIPACI´┐Ż CIUTADANA


Secci´┐Ż Primera. ´┐Żrgans desconcentrats o descentralitzats


Art. 51. Conceptes de desconcentraci´┐Ż i descentralitzaci´┐Ż

1.- S'entendr´┐Ż per desconcentraci´┐Ż la gesti´┐Ż de serveis municipals mitjan´┐Żant ´┐Żrgans separats de l'Ajuntament que no tenen, per´┐Ż, personalitat jur´┐Żdica pr´┐Żpia.

2.- S'entendr´┐Ż per descentralitzaci´┐Ż la gesti´┐Ż de serveis municipals mitjan´┐Żant Entitats separades, dotades de personalitat jur´┐Żdica pr´┐Żpia, diferenciada de la de l'Ajuntament.


Art. 52. Instituci´┐Ż dels ´┐Żrgans desconcentrats i descentralitzats

1.- Els ´┐Żrgans desconcentrats o descentralitzats es crearan d'acord amb les formes institucions que s'esmenten a la Llei 7/85, i a la Legislaci´┐Ż administrativa en general.

2.- Tanmateix, els ´┐Żrgans desconcentrats quin objecte ´┐Żs el de facilitar i fomentar la participaci´┐Ż ciutadana, s'instituiran d'acord amb el que s'estableix als arts. 54 a 57 d'aquest Reglament.


Art. 53. Entitats d'´┐Żmbit territorial inferior al Municipi

En el cas que els actuals barris de Valls: Picamoixons, Fontscaldes i Masmolets, es convertissin un dia en Entitats d'´┐Żmbit territorial inferior al Municipi, previstes a l'article 45 de la Llei 7/85, caldr´┐Ż desenvolupar aquest article prevenint el funcionament dels seus ´┐Żrgans Directius que, aleshores, serien descentralitzats.


Art. 54. Consells de participaci´┐Ż

1.- Sens perjudici d'altres f´┐Żrmules de participaci´┐Ż ciutadana, l'Ajuntament podr´┐Ż acordar la constituci´┐Ż de Consells de Participaci´┐Ż, que podran ´┐Żsser de car´┐Żcter sectorial o m´┐Żs amplis.

2.- Els Consells de Participaci´┐Ż de car´┐Żcter sectorial agruparan persones o entitats en el sector d'activitat o interessos espec´┐Żfics.

3.- En les zones que per les seves caracter´┐Żstiques no sigui factible la constituci´┐Ż d'Associacions de Ve´┐Żns, l'Ajuntament podr´┐Ż impulsar la constituci´┐Ż de Consell de Participaci´┐Ż d'´┐Żmbit territorial per activitats o situacions concretes.


Art. 55. Dels Consells de Participaci´┐Ż

1.- L'atribuci´┐Ż de la constituci´┐Ż, modificaci´┐Ż o extinci´┐Ż dels Consells de Participaci´┐Ż correspon al Ple de la Corporaci´┐Ż Municipal previ acord aprovat per majoria simple.

2.- Conjuntament amb l'acord d'instituci´┐Ż de qualsevol Consell de Participaci´┐Ż, el Ple establir´┐Ż l'´┐Żrgan del Consell, la seva composici´┐Ż, les atribucions que corresponguin, aix´┐Ż com altres aspectes de funcionament.

3.- Els acords que puguin prendre els Consells de Participaci´┐Ż, no tindran el car´┐Żcter de vinculants per la Corporaci´┐Ż Municipal, si b´┐Ż se'ls tindr´┐Ż en compte en quan puguin representar d'aportacions abans de prendre decisions per part de la Corporaci´┐Ż Municipal.


Art. 56. Configuraci´┐Ż dels Consells de Participaci´┐Ż

L'estructura organitzaci´┐Ż dels Consells de Participaci´┐Ż ser´┐Ż determinada a l'acord pel qual el Ple els institueixi. Aquests acords tindran en compte, en general, els seg´┐Żents principis:

a) Cada Consell estar´┐Ż integrat per una Assemblea en la qual participaran, o b´┐Ż els representants de les persones o Entitats del sector si ´┐Żs un Consell Sectorial, o b´┐Ż les persones o Entitats del sector corresponent a la Ciutat si ho ´┐Żs Territorial.

b) Els Consells de Participaci´┐Ż estaran presidits per l'alcalde o regidor en qui delegui, que actuaran com a lligam entre el Consell i l'Ajuntament.


Secci´┐Ż Segona. D'altres ´┐Żrgans Municipals


Art. 57. Llibertat d'instituci´┐Ż d'´┐Żrgans Municipals

1.- Al marge dels ´┐Żrgans Municipals que es reglamenten a aquest T´┐Żtol, l'Ajuntament podr´┐Ż instituir d'altres ´┐Żrgans de qualsevol mena, ja siguin de car´┐Żcter pol´┐Żtic, t´┐Żcnic o mixt, o ja siguin interns de l'Ajuntament, o amb participaci´┐Ż externa.

2.- Malgrat aix´┐Ż, es tindr´┐Ż en compte en el moment de creaci´┐Ż d'´┐Żrgans Municipals al principi d'economia organitzativa, procurant que el nombre d'´┐Żrgans existent a l'Ajuntament sigui el menor possible per assegurar una correcta administraci´┐Ż municipal.T´┐ŻTOL SEGON. ESTATUT DELS MEMBRES DE LA CORPORACI´┐Ż


CAP´┐ŻTOL PRIMER. DRETS I DEURES DELS REGIDORS


Art. 58. Drets dels regidors

S´┐Żn drets dels regidors els que expressament es reconeixen a la Legislaci´┐Ż de r´┐Żgim local i, especialment els seg´┐Żents:

a) Participar en les sessions Plen´┐Żries de l'Ajuntament i, d'acord amb el que s'estableix en aquest Reglament, a les Comissions Informatives, Comissi´┐Ż Especial de Comptes i d'altres ´┐Żrgans de representaci´┐Ż de l'Ajuntament en els que aix´┐Ż es determini.

b) Rebre, amb c´┐Żrrec al Pressupost de l'Ajuntament, les retribucions compensacions o indemnitzacions que corresponguin segons els criteris de distribuci´┐Ż establerts a la Legislaci´┐Ż de r´┐Żgim local, per acord del Ple per majoria simple.

c) Obtenir de l'Alcaldia i d'altres ´┐Żrgans de Govern de l'Ajuntament, tota la informaci´┐Ż relativa als afers municipals que sigui necess´┐Żria per a l'exercici de les seves funcions, en els termes que s'esmenten en aquest Reglament.

d) Tenir les prerrogatives pr´┐Żpies del c´┐Żrrec, estant obligats del compliment estricte dels deures i obligacions inherents al mateix.

e) Disposar dels mitjans materials per portar a terme la seva tasca, en els termes que es determinen en aquest Reglament.

f) Impugnar els acords i disposicions municipals en termes establerts a la Legislaci´┐Ż general.


Art. 59. Deures dels regidors

1.- S´┐Żn deures dels regidors aquells que es determinen a les Lleis o d'altres disposicions que siguin d'aplicaci´┐Ż i, en especial, els seg´┐Żents:

a) Assistir als Plens, i a les reunions dels altres ´┐Żrgans Municipals dels qual en siguin membres.

b) Formular la declaraci´┐Ż dels seus b´┐Żns i activitats privades en el corresponent Registre d'interessos, en termes previstos en la Legislaci´┐Ż aplicable i en aquest moment.

c) Respectar la confidencialitat de la informaci´┐Ż a la qual tinguin acc´┐Żs per ra´┐Ż del seu c´┐Żrrec i en els termes previstos en aquest Reglament.

d) Respectar les normes vigents quant a incompatibilitats.

2.- L'alcalde podr´┐Ż sancionar els incompliments dels deures dels regidors en els termes que autoritzi la Legislaci´┐Ż aplicable, solament a partir del moment en qu´┐Ż aquesta s'emeti. En qualsevol cas, la resoluci´┐Ż de sanci´┐Ż ser´┐Ż motivada i contra d'ella es podran interposar els recursos propis dels actes administratius.

3.- D'acord amb el que estableix l'art. 78.4 de la Llei 7/85, el regidor que no assisteixi a les sessions en qu´┐Ż sigui convocat sense causa justificada, mentre no es determina el que correspongui per llei del Parlament de Catalunya, i, suplet´┐Żriament la de l'Estat, s'atendr´┐Ż a l'establert en l'art. 197 de la ROFRJ i l'art. 420 de la Llei de RL de 1955.

4.-Tots els regidors, per ordre correlatiu poden ´┐Żsser nomenats per l'alcalde inspectors dels expedients d'infracci´┐Ż urban´┐Żstica o d'altres tipus que es vegi obligat a incoar l'Ajuntament. L'Alcaldia tindr´┐Ż en compte la complexitat de la infracci´┐Ż per no aplicar l'ordre correlatiu, per´┐Ż mantenint-lo entre els components de la Comissi´┐Ż Informativa de l'´┐Żrea de Serveis al Ciutad´┐Ż, Sub-´┐Żrea d'Urbanisme.CAPITOL SEGON. DEDICACIONS I DRETS ECON´┐ŻMICS DELS REGIDORS


Art. 60. Regidors amb dret a retribuci´┐Ż

1.- D'acord amb el que estableix la Llei 7/85, tindran dret a rebre retribuci´┐Ż de l'Ajuntament i a ´┐Żsser donats d'alta a la Seguretat Social, els regidors que desenvolupin les seves responsabilitats municipals en r´┐Żgim de dedicaci´┐Ż exclusiva.

2.- El que s'estableix a l'apartat precedent, no condicionar´┐Ż els drets dels regidors o l'alcalde a rebre les indemnitzacions o compensacions que els puguin correspondre per acord del Ple de la Corporaci´┐Ż.


Art. 61. Indemnitzacions i compensacions

1.- Tots els membres de la Corporaci´┐Ż tindran dret a rebre indemnitzacions per despeses ocasionades en l'exercici del c´┐Żrrec, quan siguin efectives i justificades documentalment, per estades, despla´┐Żaments i similars.

2.- D'acord amb el que faculta l'art. 75.2 de la Llei 7/85, la regulaci´┐Ż de les compensacions als membres de la Corporaci´┐Ż, es fixar´┐Ż per acord del Ple de la Corporaci´┐Ż.


Art. 62. Dotacions econ´┐Żmiques

Les consignacions pressupost´┐Żries corresponents als conceptes esmentats a aquest Cap´┐Żtol no superaran els m´┐Żxims que es determinin a la Legislaci´┐Ż.CAP´┐ŻTOL TERCER. INCOMPATIBILITATS I REGISTRE D'INTERESSOS


Art. 63. Incompatibilitats dels regidors

1.- Les incompatibilitats dels regidors seran les que es determinen a la Legislaci´┐Ż de r´┐Żgim local i a la Legislaci´┐Ż electoral.

2.- El Ple i l'alcalde vetllaran especialment pel compliment de les incompatibilitats dels regidors municipals.


Art. 64. Obligaci´┐Ż de declarar els interessos

1.- Tots els regidors que a partir de l'entrada en vigor de la Llei 7/85, prenguin possessi´┐Ż del c´┐Żrrec tindran el deure de declarar la situaci´┐Ż del seu patrimoni i els seus interessos, al Registre d'Interessos Municipal.

2.- La declaraci´┐Ż d'interessos s'emetr´┐Ż abans de prendre possessi´┐Ż, i cada vegada que es produeixi una variaci´┐Ż rellevant quant a les responsabilitats municipals dels regidors, o quant als b´┐Żns o activitats declarades. Tanmateix caldr´┐Ż fer declaraci´┐Ż d'interessos abans del cessament del regidor per finalitzaci´┐Ż del mandat o per qualsevol altra circumst´┐Żncia.

3.- La declaraci´┐Ż d'interessos ser´┐Ż requeriment previ, perqu´┐Ż els ´┐Żrgans de govern acceptin l'alta, la baixa o la variaci´┐Ż de responsabilitats dels regidors.

4.- El termini m´┐Żxim per a fer les declaracions motivades per la variaci´┐Ż de les dades registrals ´┐Żs d'un mes a partir del moment en qu´┐Ż es produeixin.


Art. 65. Interessos a declarar

1.- La declaraci´┐Ż d'interessos es far´┐Ż d'acord amb el format aprovat pel Ple, i contindr´┐Ż els seg´┐Żents extrems referits a cadascun dels regidors:

a) Patrimoni

b) Activitats i ocupacions professionals, mercantils o industrials.

c) Altres interessos susceptibles d'estar en relaci´┐Ż amb l'activitat municipal.

2.- En cada apartat s'esmentar´┐Ż cadascuna de les propietats o fonts d'ingressos.


Art. 66. Registre d'interessos

1.- El Registre d'Interessos estar´┐Ż a cura del secretari de la Corporaci´┐Ż, i es portar´┐Ż en llibre foliat i enquadernat, sens perjudici de la seva possible mecanitzaci´┐Ż, cas en qu´┐Ż s'utilitzar´┐Ż el paper autoritzat per la Generalitat.

2.- El Llibre de Registre d'Interessos s'encetar´┐Ż amb una Provid´┐Żncia del secretari amb el vistiplau de l'alcalde. Cadascuna de les declaracions ser´┐Ż signada per l'interessat i ser´┐Ż testificada pel secretari en qualitat de fedatari.

3.- A les dades contingudes al Registre d'Interessos tindran acc´┐Żs tan sols els membres de la Corporaci´┐Ż, i les autoritats de Just´┐Żcia o de Comptes.

4.- En qualsevol cas, les declaracions d'interessos seran custodiades pel secretari sense que ning´┐Ż les pugui retirar.CAP´┐ŻTOL QUART. INFORMACI´┐Ż I PARTICIPACI´┐Ż DELS REGIDORS


Secci´┐Ż Primera. Dret dels regidors a la informaci´┐Ż


Art. 67. Dret general a la informaci´┐Ż

1.- Tots els regidors tenen dret a rebre la informaci´┐Ż necess´┐Żria per a l'exercici del seu c´┐Żrrec, i a accedir als expedients administratius, antecedents o d'altra documentaci´┐Ż municipal.

2.- Corresponentment, ´┐Żs obligaci´┐Ż dels ´┐Żrgans de Govern Municipal la de facilitar als regidors la informaci´┐Ż esmentada a l'apartat anterior, responent d'aquest deure davant del Ple Municipal.


Art. 68. Informaci´┐Ż i acc´┐Żs directe

Els serveis administratius municipals o els funcionaris corresponents esdevindran obligats a facilitar la informaci´┐Ż sense pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż en els seg´┐Żents casos:

a) Quan es tracti de l'acc´┐Żs dels regidors amb responsabilitats o delegacions a la informaci´┐Ż pr´┐Żpia de les seves responsabilitats.

b) Quan es tracti de l'acc´┐Żs de tots els regidors a la informaci´┐Ż i documentaci´┐Ż pr´┐Żpia dels assumptes que hagin d'´┐Żsser tractats pels ´┐Żrgans col.legiats dels quals s´┐Żn membres, i a les resolucions o acords efectius de tots els ´┐Żrgans Municipals.

c) Quan es tracti de l'acc´┐Żs dels regidors a la informaci´┐Ż o documentaci´┐Ż p´┐Żblica de l'Ajuntament, aix´┐Ż com els expedients administratius en el quals el regidor pugui tenir la condici´┐Ż d'interessat d'acord amb la Legislaci´┐Ż administrativa.


Art. 69. Procediment per sol.licitar informaci´┐Ż

1.- La informaci´┐Ż no esmentada en l'article anterior haur´┐Ż de demanar-se a l'alcalde, normalment per escrit, que ordenar´┐Ż al departament administratiu corresponent que faciliti l'acc´┐Żs a la mateixa per part del regidor interessat.

2.- Excepte en els sup´┐Żsits esmentats a l'article anterior, en cap cas podr´┐Ż facilitar-se als regidors l'acc´┐Żs directe a la informaci´┐Ż, sense la pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż de l'alcalde, tinent d'alcalde o regidor delegat corresponent.


Art. 70. Casos de denegaci´┐Ż de la informaci´┐Ż

L'alcalde o regidor delegat que rebi la sol.licitud esmentada a l'article anterior, podr´┐Ż denegar-la en els seg´┐Żents sup´┐Żsits:

a) Quan el coneixement o difusi´┐Ż de la informaci´┐Ż pugui vulnerar el dret constitucional a l'honor, la intimitat personal o familiar, i la pr´┐Żpia imatge de les persones.

b) Quan es tracti de mat´┐Żries referents a la Seguretat Ciutadana o Protecci´┐Ż Civil, si la publicitat de les quals pot esdevenir negativa des de la perspectiva de l'alteraci´┐Ż de l'ordre p´┐Żblic o de creaci´┐Ż d'estats d'inquietud de la poblaci´┐Ż.

c) Quan es tracte de mat´┐Żries afectades per la Legislaci´┐Ż general sobre secrets oficials, i de limitaci´┐Ż de l'acc´┐Żs a les dades estad´┐Żstiques.

d) La informaci´┐Ż que romangui sota secret sumarial.


Art. 71. Autoritzaci´┐Ż i consulta de la informaci´┐Ż sol.licitada

1.- Les sol.licituds de documentaci´┐Ż o informaci´┐Ż hauran d'´┐Żsser contestades en el termini m´┐Żxim de deu dies h´┐Żbils, transcorregut el qual, s'entendr´┐Ż atorgar l'acc´┐Żs a la informaci´┐Ż demanada. Les denegacions d'informaci´┐Ż hauran de ser sempre motivades per escrit.

2.- En termes generals, la informaci´┐Ż haur´┐Ż de ser consultada en l'Arxiu o en les depend´┐Żncies administratives all´┐Ż on es trobi. Aix´┐Ż no obstant, es podr´┐Ż retirar la documentaci´┐Ż sense abandonar en cap cas les depend´┐Żncies municipals, sota la responsabilitat del funcionari encarregat de la seva cust´┐Żdia, i sempre que el regidor interessat signi un rebut per la totalitat de l'expedient.

3.- Els lliuraments de c´┐Żpies, es limitaran als casos esmentats quant a l'acc´┐Żs lliure dels regidors a la informaci´┐Ż, o els casos expressament autoritzats per l'alcalde.


Secci´┐Ż Segona. Participaci´┐Ż dels regidors municipals


Art. 72. El dret a la participaci´┐Ż

1.- Tots els regidors tindran dret a participar en els ´┐Żrgans de l'Ajuntament en els termes esmentats en el T´┐Żtol Primer d'aques Reglament, especialment pel que fa a la participaci´┐Ż en el Ple i en les Comissions Informatives.

2.- La participaci´┐Ż en un ´┐Żrgan Municipal inclour´┐Ż l'assist´┐Żncia a les sessions, el dret a intervenir en aquestes, i el dret a manifestar-se i deixar const´┐Żncia de la seva opini´┐Ż en relaci´┐Ż amb les q´┐Żestions que es debatin.

3.- Els regidors tindran dret a l'acc´┐Żs als mitjans materials necessaris per a l'efectivitat de la seva participaci´┐Ż en els ´┐Żrgans Municipals dels que formin part. En especial, i en la mesura de les possibilitats de la Casa de la Vila, a disposar d'un lloc f´┐Żsic per desenvolupar les tasques pr´┐Żpies del seu c´┐Żrrec, en el mateix edifici o altres que es puguin determinar.T´┐ŻTOL TERCER. PARTICIPACI´┐Ż CIUTADANA


CAP´┐ŻTOL PRIMER. DRET A LA INFORMACI´┐Ż I PARTICIPACI´┐Ż CIUTADANA


Art. 73. Drets dels ciutadans a participar i a ´┐Żsser informats

S´┐Żn drets de tots els ciutadans, en els termes previstos en la Legislaci´┐Ż General com en aquest Reglament, els seg´┐Żents:

a) Rebre una informaci´┐Ż ´┐Żmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes municipals.

b) Accedir a la informaci´┐Ż o documentaci´┐Ż municipal p´┐Żblica, o a la que estiguin directament interessats, i a obtenir c´┐Żpies o certificacions de la mateixa.

c) Exercir el dret de petici´┐Ż a les autoritats municipals o a les altres autoritats de l'Estat a trav´┐Żs de l'Ajuntament.

d) ´┐Żsser rebuts en audi´┐Żncia per les autoritats municipals.

e) Assistir a les sessions p´┐Żbliques, i a les d'altres ´┐Żrgans de Govern Municipal quan aix´┐Ż es determini.

f) Exercir el dret de participaci´┐Ż i proposta als ´┐Żrgans de Govern Municipal, a trav´┐Żs del canals que expressament es prevegin en aquest Reglament.

g) Accedir, a trav´┐Żs de les entitats ciutadanes, els drets que es reconeixin a aquestes en el present Reglament.


Art. 74. Garantia dels drets dels ciutadans

L'efectivitat dels drets reconeguts en el present Reglament podr´┐Ż ser exigida pels ciutadans mitjan´┐Żant els recursos administratius o jurisdiccionals que correspoonguin, sens perjudici de la utilitzaci´┐Ż dels canals de participaci´┐Ż pol´┐Żtica.CAP´┐ŻTOL SEGON. LA INFORMACI´┐Ż ALS CIUTADANS


Secci´┐Ż Primera. La informaci´┐Ż municipal


Art. 75. L'obligaci´┐Ż municipal d'informar

L'Ajuntament facilitar´┐Ż, en termes generals, una informaci´┐Ż ´┐Żmplia, puntual i objectiva sobre els afers i activitats municipals a trav´┐Żs dels seg´┐Żents mitjans:

a) El taul´┐Ż d'anuncis de la Corporaci´┐Ż, en el qual s'exposaran les actes de les decisions preses pels ´┐Żrgans de Govern Col.legiats de la Corporaci´┐Ż, i les decisions dels altres ´┐Żrgans de Govern que siguin d'inter´┐Żs general, aix´┐Ż com les convocat´┐Żries de les sessions dels ´┐Żrgans municipals als que pugui assistir o participar el p´┐Żblic.

b) Les informacions puntuals a trav´┐Żs de qualsevol mitj´┐Ż, que promour´┐Ż l'Ajuntament en els temes que puguin ser d'un inter´┐Żs rellevant per als ciutadans en general, o per a col.lectius espec´┐Żfics d'aquests.

c) De totes les sessions del Ple, com de la Comissi´┐Ż de Govern, se'n facilitaran les actes dels acords als mitjans de comunicaci´┐Ż locals -premsa i r´┐Żdio-.


Secci´┐Ż Segona. Assist´┐Żncia p´┐Żblica a les sessions dels ´┐Żrgans Municipals


Art. 76. Dret a l'assist´┐Żncia a les sessions p´┐Żbliques

1.- Tindran el car´┐Żcter de p´┐Żbliques les sessions de l'Ajuntament en Ple, sempre i quan no es declari el debat secret en els termes esmentats en l'article 70 de la Llei 7/85 i en aquest Reglament. Podran tenir el car´┐Żcter de p´┐Żbliques les sessions dels altres ´┐Żrgans Municipals, llevat les de la Comissi´┐Ż de Govern, quan aix´┐Ż ho estimi l'´┐Żrgan afectat.

2.- Tots els ciutadans podran assistir a les sessions dels ´┐Żrgans Municipals quan aquestes tinguin car´┐Żcter de p´┐Żbliques.


Secci´┐Ż Tercera. Consulta i acc´┐Żs dels ciutadans a la informaci´┐Ż municipal


Art. 77. Dret i procediment per obtenir la documentaci´┐Ż

1.- Tots els ciutadans tenen dret a accedir a la documentaci´┐Ż municipal que tingui la consideraci´┐Ż de p´┐Żblicas o en la que estiguin directa i leg´┐Żtimament interessats, i a obtenir c´┐Żpies i certificacions de la mateixa, en els termes esmentats en aquest article i el seg´┐Żent

2.- La documentaci´┐Ż relativa als acords o resolucions efectives dels ´┐Żrgans de Govern Municipals, ser´┐Ż sol.licitada directament al secretari de la Corporaci´┐Ż. En la resta dels casos la informaci´┐Ż se sol.licitar´┐Ż de l'alcalde, tinents d'alcalde o regidors delegats.

3.- Sol.licitada la consulta, aquesta s'autoritzar´┐Ż de forma immediata, o en un termini no superior a quinze dies h´┐Żbils, transcorregut el qual, s'entendr´┐Ż formalment concedida l'autoritzaci´┐Ż.

4.- L'eventual denegaci´┐Ż de la sol.licitud haur´┐Ż de ser motivada i justificada en algun dels sup´┐Żsits esmentats expressament en la Legislaci´┐Ż aplicable o en aquest Reglament.

5.- L'obtenci´┐Ż de certificats i c´┐Żpies es regir´┐Ż pel que s'estableixi als preceptes procedents, i restar´┐Ż sotmesa a les taxes que corresponguin.


Art. 78. Documentaci´┐Ż de lliure acc´┐Żs i restringida

L'acc´┐Żs a la documentaci´┐Ż hist´┐Żrica que es trobi a l'Arxiu de l'Ajuntament ser´┐Ż autoritzat sense m´┐Żs limitaci´┐Ż que la que es pugui establir en la Legislaci´┐Ż de desenvolupament de l'article 105 de la Constituci´┐Ż Espanyola, de forma semblant al regulat per als regidors als arts. 70 i 71 d'aquest Reglament.CAP´┐ŻTOL TERCER. PARTICIPACI´┐Ż DELS CIUTADANS EN ´┐ŻRGANS MUNICIPALS


Art. 79. Contigut general del dret de participaci´┐Ż

La participaci´┐Ż dels ciutadans en el Govern Municipal es podr´┐Ż articular a trav´┐Żs de l'exercici dels drets de petici´┐Ż propostes orals o escrites en els termes que s'esmenten als articles seg´┐Żents:


Art. 80. El dret de petici´┐Ż

1.- Tots els ciutadans tenen dret a adre´┐Żar-se a qualsevol autoritat o ´┐Żrgan Municipal per fer petici´┐Ż tant d'aclariments com d'actuacions municipals. La petici´┐Ż es cursar´┐Ż necess´┐Żriament per escrit, i ser´┐Ż contestada en els terminis previstos en la Legislaci´┐Ż general.

2.- En el cas que la petici´┐Ż faci refer´┐Żncia a q´┐Żestions de la compet´┐Żncia d'altres ´┐Żrgans o Administracions, el destinatari de la mateixa l'adre´┐Żar´┐Ż a qui correspongui, donant refer´┐Żncia d'aquest extrem al peticionari.


Art. 81. El dret de proposta

1.- Tots els ciutadans tenen el dret de formular, normalment per escrit, a les Autoritats o Organismes Municipals propostes d'actuaci´┐Ż relatives a mat´┐Żries de la compet´┐Żncia municipal o d'inter´┐Żs local. El destinatari de la proposta informar´┐Ż al signatari de la mateixa del curs que li pensa donar.

2.- En el cas que la proposta esdevingui objecte de tractament en algun ´┐Żrgan Col.legiat Municipal, el secretari del mateix trametr´┐Ż en el termini m´┐Żxim de quinze dies c´┐Żpia de la part corresponent de l'acta de la sessi´┐Ż a l'autor.


Art. 82. Consultes dels ciutadans en els Plens de la Corporaci´┐Ż

1.- Els ciutadans o entitats pol´┐Żtiques no representades a l'Ajuntament, interessats en els temes establerts en l'Ordre del Dia de qualsevol Ple de la Corporaci´┐Ż, podr´┐Ż sol.licitar per escrit qualsevol consulta o pregunta estrictament en relaci´┐Ż als temes a tractar.

Els escrits es podran presentar a la Presid´┐Żncia abans o durant la sessi´┐Ż.

2.- La resposta es podr´┐Ż donar en aquell mateix moment per l'alcalde o regidor en qui delegui, o b´┐Ż es convocar´┐Ż al peticionari si no es t´┐Ż a m´┐Ż tota la informaci´┐Ż deguda.CAP´┐ŻTOL QUART. PARTICIPACI´┐Ż DE LES ENTITATS CIUTADANES


Secci´┐Ż Primera. Participaci´┐Ż de les Entitats Ciutadanes


Art. 83. Drets de les entitats ciutadanes

1.- Les entitats ciutadanes guadiran, en els termes establerts en la Legislaci´┐Ż i en aquest Reglament, els seg´┐Żents drets:

a) Usar dels mitjans p´┐Żblics municipals.

b) A ´┐Żsser informades dels afers i iniciatives municipals o d'altres administracions que puguin ser del seu inter´┐Żs.

c) A participar en els ´┐Żrgans Municipals, en els termes que s'estableixin en aquest Reglament.

2.- Ser´┐Ż requeriment previ per poder accedir a l'´┐Żs dels mitjans p´┐Żblics municipals la inscripci´┐Ż de l'Entitat al Registre d'Entitats, i la sol.licitud per escrit.

3.- L'Ajuntament, pr´┐Żvia aprovaci´┐Ż de les necess´┐Żries consignacions pressupost´┐Żries, podr´┐Ż concedir subvencions a Entitats Ciutadanes que per les seves caracter´┐Żstiques i/o activitats aix´┐Ż es determini, si els mitjans o situaci´┐Ż econ´┐Żmica de l'Ajuntament ho permet.


Art. 84. ´┐Żs dels mitjans p´┐Żblics

La cessi´┐Ż de l'´┐Żs dels mitjans p´┐Żblics municipals a les Entitats, tindr´┐Ż les limitacions l´┐Żgiques quant a les coincid´┐Żncies d'´┐Żs amb altres Entitats o amb l'Ajuntament, i al grau de responsabilitat de les Entitats pel que fa al tracte prestat a les instal.lacions.


Art. 85. Dret a rebre informaci´┐Ż i a fer arribar la seva opini´┐Ż

Ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż a les Entitats, degudament registrades, tot el previst als articles 77 al 82 d'aquest Reglament, i a m´┐Żs a m´┐Żs, sempre que ho sol.licitin expresament tindran dret a:

Rebre en el seu domicili social les convocat´┐Żries dels ´┐Żrgans Municipals, les sessions dels quals tinguin la qualificaci´┐Ż de p´┐Żbliques, i en l'ordre del dia corresponent hi figurin q´┐Żestions relacionades amb els objectius de l'Associaci´┐Ż. Tanmateix, i en aquests mateixos sup´┐Żsits, se'ls trametran les actes o acords municipals.


Art. 86. Dret a participar en els ´┐Żrgans espec´┐Żfics

1.- Les Entitats ciutadanes tenen el dret qualificat a participar en els ´┐Żrgans Municipals de participaci´┐Ż.

2.- La participaci´┐Ż de les Entitats ciutadanes als Consells Municipals esmentats al T´┐Żtol Primer d'aquest Reglament sesr´┐Ż determinada en l'acord o resoluci´┐Ż de creaci´┐Ż dels mateixos, com s'estableix en l'art. 55 i seg´┐Żents d'aquest Reglament, i podr´┐Ż abastar els seg´┐Żents extrems:

a) Designar el nombre de membres del Consell que corresponguin, d'acord amb les quotes que es determinin.

b) Els drets de veu, proposta i vot en els assumptes que tractin els Consells.


Secci´┐Ż Segona. El Registre d'Entitats


Art. 87. Registre d'Entitats

1.- El Registre Municipal d'Entitats t´┐Ż l'objecte de permetre a l'Ajuntament el coneixement de les Entitats de la ciutat (nombre, objectius i representativitat), als efectes de permetre una correcta pol´┐Żtica municipal de foment de l'associacionisme.

2.- Seran considerades Entitats inscribibles al Registre, totes aquelles quin objecte sigui el foment o la millora dels interessos espec´┐Żfics dels ciutadans i, especialment, les Associacions de Ve´┐Żns, les de pares d'alumnes, les Entitats Culturals, esportives, recreatives, de joves, les sindicals, empresarials, professionals, religioses, ideol´┐Żgiques o pol´┐Żtiques, i qualsevol altre similar.


Art. 88. Conformaci´┐Ż del Registre

1.- El Registre d'Entitats, que tindr´┐Ż car´┐Żcter p´┐Żblic, ser´┐Ż portat a l'Alcaldia, en un Llibre de Fitxes, en cadascuna de les quals s'anotaran les dades que s'esmenten al punt seg´┐Żent, aix´┐Ż com les modificacions que es vagin produint, i els ajuts municipals que es puguin prestar a cadascuna de les Entitats.

2.- Les inscripcions es faran a sol.licitud de les Entitats interessades que, en qualsevol cas, hauran d'aportar les seg´┐Żents dades o documentaci´┐Ż:

a) Els Estatuts de l'Entitat i el n´┐Żmero d'inscripci´┐Ż en el Registre d'Associacions.

b) Local social de l'entitat i persones que ocupen els c´┐Żrrecs directius.

c) Pressupost anual i programa d'activitats tamb´┐Ż anual.

d) Certificaci´┐Ż del nombre de socis que t´┐Ż l'Entitat.

3.- En els quinze dies seg´┐Żents a la recepci´┐Ż de la sol.licitud d'inscripci´┐Ż, degudament acompanyada de les dades esmentades, l'Autoritat competent de l'Ajuntament notificar´┐Ż a l'Entitat la inscripci´┐Ż de la mateixa, i a partir d'aquest moment es considerar´┐Ż d'alta a tots els efectes.

4.- Les Entitats inscrites restaran obligades durant el mes de gener de cada any a notificar al Registre les modificacions produ´┐Żdes en les dades registrals, i en especial el nou Pressupost i el Programa d'activitats anual.DISPOSICI´┐Ż FINAL


Modificaci´┐Ż d'aquest Reglament


El procediment per modificar aquest Reglament ser´┐Ż el mateix que per a la seva aprovaci´┐Ż inicial. Per ser una de les mat´┐Żries incloses a l'article 47.3 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de r´┐Żgim local, caldr´┐Ż l'aprovaci´┐Ż en una sessi´┐Ż del Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la Corporaci´┐Ż.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C