Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
14. ORDENAN´┐ŻA GENERAL REGULADORA DE LA PRESTACI´┐Ż DE SERVEIS FUNERARIS EN EL TERME MUNICIPAL DE VALLS

AJUNTAMENT DE VALLS

Ordenan´┐Ża General Reguladora de la prestaci´┐Ż de serveis funeraris en el Terme Municipal de Valls.


CAPITOL I

DISPOSICIONS GENERALS


ART. 1er.- ´┐ŻMBIT D'APLICACI´┐Ż.

En aplicaci´┐Ż de l'art. 25.2.j) de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les Bases del R´┐Żgim Local, en relaci´┐Ż amb l'article 22 del Real Decret Llei 7/1996 de 7 de Juny i amb l'article 1 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret el 17 de juny de 1955, i els art´┐Żcles 128 i seg´┐Żents del Decret 179/95, l'activitat funer´┐Żria tindr´┐Ż la consideraci´┐Ż de servei p´┐Żblic sens perjudici de la seva prestaci´┐Ż en r´┐Żgim de lliure concurr´┐Żncia i es regular´┐Ż en el terme municipal de Valls per la present Ordenan´┐Ża i per les disposicions de la Comunitat Aut´┐Żnoma Catalana i (Llei 2/97 de 3 d'abril, dels Serveis Funeraris i Decret 297/97 de 25 de novembre pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanit´┐Żria Mortu´┐Żria) i de l'Estat (Real Decret 2263/74 de 20 de juliol pel qual s'aprova el Reglament de Prestaci´┐Ż Sanit´┐Żria Mortu´┐Żria).


ART. 2on.- ACTIVITAT DE SERVEIS FUNERARIS.

1.- L'activitat funer´┐Żria ´┐Żs una activitat integral, constituida pels serveis o prestacions b´┐Żsics i complementaris.


ART. 3er.- SERVEIS B´┐ŻSICS.

1.- S´┐Żn els seg´┐Żents:

- Gestions davant del metge, jutjats i registre civil, i altres organismes.
- Acondicionaments de cad´┐Żvers (rentat, afaitat, taponat i amortallament).
- Conservaci´┐Ż transit´┐Żria, o embalsamament del cad´┐Żver pel seu trasllat.
- Vestit i enferetrament del cad´┐Żver.
- Subministrament de ta´┐Żt.
- Conducci´┐Ż del cad´┐Żver des del domicili mortuori en el terme municipal de Valls, ja sigui al dip´┐Żsit funerari (dins o fora del terme senyalat), ja sigui al cementiri o crematori, (un i altre indistintament dins o fora del municipi de Valls).

2.- Els serveis b´┐Żsics tenen el car´┐Żcter de prestacions m´┐Żnimes, conforme als usos socials, i la consci´┐Żncia c´┐Żvica.


ART. 4rt.- SERVEIS COMPLEMENT´┐ŻRIS.

1.- S´┐Żn els seg´┐Żents:

- Vetllatori, que compren instal.laci´┐Ż de capella ardent, vigil´┐Żncia del f´┐Żretre i el seu acompanyament.
- Ostentaci´┐Ż interior: flors i taules de signatures.
- Ostentaci´┐Ż exterior: recordatoris- impressos, esqueles en premsa, etc.
- Gestions davant l'Esgl´┐Żsia Cat´┐Żlica o altres organitzacions religioses.
- Condicionament de sepultures.
- Tanatopr´┐Żxia.
- Crematori.
- Altres serveis a l'´┐Żs.

2.- Els serveis complementaris seran prestats, en el seu cas, d'acord amb el que els interessats convinguin amb les empreses funer´┐Żries.


ART. 5´┐Ż.- EXERCICI DE L'ACTIVITAT FUNER´┐ŻRIA.

L'activitat funer´┐Żria podr´┐Ż ser exercida lliurement en el terme municipal de Valls per totes les persones, f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques, que sol.licitin i obtinguin de l'Ajuntament de Valls la corresponent llic´┐Żncia pr´┐Żvia, d'acord amb el disposat en la present Ordenan´┐Ża, i a la normativa d'aplicaci´┐Ż, en especial la de Prestaci´┐Ż Sanit´┐Żria Mortu´┐Żria i d'activitats molestes, insalubles, nocives i perilloses.

L'autoritzaci´┐Ż esmentada tindr´┐Ż car´┐Żcter reglat i es concedir´┐Ż a tot sol.licitant que reuneixi els requisits i acrediti disposar dels medis que es precisen en els articles seg´┐Żents.


ART. 6´┐Ż.- ENTITATS EXCLOSES DE L'ACTIVITAT.

Les entitats d'assegurances no podran exercir l'activitat funer´┐Żria ni directa ni indirectament, ni per s´┐Ż, ni mitjan´┐Żant tercers vinculats a les mateixes, amb q´┐Żestions relacionades amb la prestaci´┐Ż dels serveis funeraris.CAPITOL II

LLIC´┐ŻNCIA PER L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT FUNER´┐ŻRIA.


ART. 7´┐Ż.- REQUISITS PER SOL.LICITAR LLIC´┐ŻNCIA.

El sol.licitant de llic´┐Żncia per l'exercici de l'activitat funer´┐Żria haur´┐Ż d'acompanyar necessariament a la sol.licitud una Mem´┐Żria acreditativa de la seva solv´┐Żncia econ´┐Żmica i de la seva capacitat t´┐Żcnica i empresarial, amb explicaci´┐Ż dels mitjans personals i materials a utilitzar, i un projecte signat pels t´┐Żcnics competents i visat pel col.legi professional corresponent en qu´┐Ż es descriur´┐Ż amb detall les instal.lacions del tanatori afectes a l'activitat, amb ajustament als requisits que s'assenyalen als art. seg´┐Żents.

ART. 8´┐Ż.- CONCEPTE I INSTAL.LACIONS DE TANATORI.

1.- S'enten per tanatori el conjunt d'instal.lacions necess´┐Żries pel dip´┐Żsit i conservaci´┐Ż de cad´┐Żvers, sala per l'exposici´┐Ż, sales de vetlla/tanatoris per vetllar el cad´┐Żver previ a la inhumaci´┐Ż o cremaci´┐Ż, depend´┐Żncies per l'aut´┐Żpsia i tanatopr´┐Żxia, magatzem de ta´┐Żts, armaris-frigor´┐Żfics, forn crematori, depend´┐Żncies per atendre al p´┐Żblic, oficines administratives, vestuaris, lavabos i local per la guarda de vehicles de l'empresa.

2.- Qualsevol projecte de tanatori, a presentar davant l'Ajuntament de Valls, ha d'ajustar-se aquests par´┐Żmetres:

A) Car´┐Żcter´┐Żstiques m´┐Żnimes exigides:

3/4 sales vetllatori.
Cadascuna d'elles disposar´┐Ż de dos espais diferents: una per familiars i propparents; l'altra pel t´┐Żmul-frigor´┐Żfic en el que exposar´┐Ż el cad´┐Żver i que comptar´┐Ż amb els dispositius necessaris per manternir una temperatura m´┐Żxima de 4´┐ŻC. La superf´┐Żcie de la sala-vetllatori ser´┐Ż, com a m´┐Żnim de 25 m2.
1 sala d'aut´┐Żpsies i tanatopr´┐Żxia preparaci´┐Ż de cad´┐Żvers. Superf´┐Żcie m´┐Żnima de 25/30 m2.
1 sala d'exposici´┐Ż de f´┐Żretres i l´┐Żpides funer´┐Żries.
1 armari-frigor´┐Żfic amb capacitat per a 4 difunts.
1 magatzem per albergar necessariament un stock de ta´┐Żts en les condicions establertes en l'article 8´┐Ż.
DEPEND´┐ŻNCIES per l'atenci´┐Ż al p´┐Żblic, que estaran obertes durant totes les hores del dia i tots els dies de l'any.
OFICINES administratives.
VESTUARIS i lavabos.
LOCAL per la guarda de vehicles de l'empresa.
Haur´┐Ż de disposar de mitjans necessaris pel rentat i desinfecci´┐Ż de vehicles i estar condicionats per que les aigues residuals siguin arrossegades als embornals sense deixar residus. El s´┐Żl estar´┐Ż impermeabilitzat.

B) Condicions urban´┐Żstiques:

a) El tanatori s'ubicar´┐Ż en s´┐Żl urb´┐Ż, d'acord amb les precisions que a l'efecte estableixi el Pla General Municipal d'Ordenaci´┐Ż Urbana de Valls.

b) El tanatori s'instal.lar´┐Ż en edifici a´┐Żllat. En tot cas s'exclouen les vivendes.

c) Junt a les instal.lacions del tanatori, l'empresari haur´┐Ż d'establir una zona suficient per l'aparcament de vehicles de les persones, que assisteixin ordin´┐Żriament a les mateixes; tamb´┐Ż ha de tenir el tanatori zona ajardinada i accessos suficients per vehicles i persones. Amb una capacitat m´┐Żnima de vint places (5 per vetllatori)/15 places (si s´┐Żn 3).

d) A aquests efectes el projecte de les instal.lacions haur´┐Ż d'incorporar, a m´┐Żs del preceptiu pl´┐Żnol de situaci´┐Ż, un pl´┐Żnol a escala 1:100 en qu´┐Ż han de quedar clarament reflectides les condicions abans esmentades.

C) Dotacions de mitjans personals i materials:
Per exercir l'activitat funer´┐Żria en el municipi de Valls ´┐Żs tamb´┐Ż requisit indispensable que l'empresari doti el tanatori dels mitjans m´┐Żnims seg´┐Żents:

a) Mitjans personals:

La plantilla de treballadors ser´┐Ż suficient per realitzar serveis de qualitat i a satisfacci´┐Ż plena d'usuaris, com es pr´┐Żctica en aquesta ciutat.
Els empleats hauran d'estar donats d'alta en el R´┐Żgim que els correspongui de la Seguretat Social, convenientment identificats i disposaran de vestuaris i material de treball adequat i roba exterior protectora. Les seves vestimentes i efectes hauran de ser rentats i desinfectats degudament.
Quan es sol.liciti la llic´┐Żncia municipal d'activitats, s'indicaran en la mem´┐Żria del projecte d'instal.lacions del tanatori, els llocs de treball existents i cobertura dels mateixos de manera que els serveis siguin prestats durant totes les hores del dia i tots els dies de l'any.
L'Ajuntament de Valls podr´┐Ż inspeccionar en qualsevol moment el compliment d'aquestes condicions per l'empresa funer´┐Żria, la qual vindr´┐Ż obligada a facilitar les dades necess´┐Żries per la comprovaci´┐Ż.

b) Mitjans materials:

Es composen de vehicles funeraris, ta´┐Żts, mitjans per a la neteja i desinfecci´┐Ż dels vehicles, robes i altres materials funeraris necessaris per a la prestaci´┐Ż dels serveis.

L'empresa disposar´┐Ż en tot moment de vehicles funeraris suficients i aptes pel servei de transport.
M´┐Żnim 2 vehicles funeraris i 1 furg´┐Ż pel trasllat de cad´┐Żvers.
El vehicle funerari ´┐Żs un vehicle especialment condicionat per la conducci´┐Ż ordin´┐Żria i el trasllat de cad´┐Żvers.

Tindr´┐Ż les seg´┐Żents caracter´┐Żstiques:
-La separaci´┐Ż o dist´┐Żncia, a comptar des del final de la cabina del conductor fins la porta del darrera del vehicle, ser´┐Ż com a m´┐Żnim de 2, 20 m.
-L'habitacle pel f´┐Żretre ser´┐Ż construit amb material impermeable en alt grau, a poder ser en acer inoxidable per permetre un r´┐Żpid i efectiu rentat i desinfecci´┐Ż.
L'autoritzaci´┐Ż del vehicle per la posada en servei correspon al Departament d'Ind´┐Żstria de la Generalitat de Catalunya o organisme que el substitueixi, sense perjudici del compliment d'altres disposicions en la mat´┐Żria tals com la necessitat de comptar el vehicle amb la tarja de la clase VF.

Els vehicles funeraris estaran subjectes a revisi´┐Ż peri´┐Żdica per l'Ajuntament de Valls, sens perjudici de les compet´┐Żncies d'altres administracions, en mat´┐Żria d'inspecci´┐Ż t´┐Żcnica de vehicles.

Estoc m´┐Żnim de ta´┐Żts:
L'empresa disposar´┐Ż igualment d'un estoc de ta´┐Żt equivalent al 15% de les defuncions esdevingudes en el municipi de Valls durant l'any anterior en els termes ja assenyalats i des del primer dia del comen´┐Żament de l'exercici de l'activitat.


ART. 9´┐Ż.- LLIC´┐ŻNCIA D'ACTIVITAT FUNERARIA.

S'atorgar´┐Ż en el seu cas la llic´┐Żncia municipal per l'exercici de l'actitivat funer´┐Żria, que tindr´┐Ż el r´┐Żgim jur´┐Żdic d'activitat classificada, seguint l'Administraci´┐Ż el procediment especial previst en el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubles, Nocives i Perilloses.
Qualsevol empresa que vulgui realitzar serveis funeraris en el terme municipal de Valls, necessitar´┐Ż ineludiblement llic´┐Żncia d'activitat funer´┐Żria a otorgar per l'Ajuntament d'aquesta ciutat.


ART. 10´┐Ż.- COMEN´┐ŻAMENT DE L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT.

No es podr´┐Ż comen´┐Żar a exercir l'activitat funer´┐Żria mentres no s'hagi obtingut la comprovaci´┐Ż favorable de la realitzaci´┐Ż de les instal.lacions del tanatori pels serveis municipals de l'Ajuntament de Valls, i la corresponent llic´┐Żncia definitiva.ART. 11´┐Ż.- LLIC´┐ŻNCIA D'OBRES.

L'obtenci´┐Ż de la llic´┐Żncia per l'exercici de l'activitat funer´┐Żria regulada en els articles precedents, no dispensa als titulars de la mateixa, del deure de sol.licitar i obtenir la llic´┐Żncia d'obres per a la construcci´┐Ż i/o adequaci´┐Ż de locals i instal.lacions, en els temes assenyalats a la normativa urban´┐Żstica d'aplicaci´┐Ż i a la subjecci´┐Ż als impostos i taxes municipals establertes a l'efecte.CAPITOL III

FUNCIONAMENT DE LES EMPRESES FUNER´┐ŻRIES.


ART. 12´┐Ż.- TARIFES.

L'aprovaci´┐Ż de les tarifes de tots els serveis b´┐Żsics, que prestin les empreses funer´┐Żries, ser´┐Ż compet´┐Żncia de la Comissi´┐Ż de Preus de Catalunya, pr´┐Żvia proposta de cada una de les empreses i informe de l'Ajuntament de Valls.
Les tarifes aprovades anualment seran notificades per l'empresa a l'Ajuntament de Valls, i exposades en el tauler d'anuncis de l'empresa pel coneixement dels usuaris.
Les empreses establiran discrecionalment les tarifes dels serveis complementaris amb estricte compliment, per´┐Ż de la normativa en materia de protecci´┐Ż al consumidor i l'usuari.


ART. 13´┐Ż.- SITUACIONS D'EMERG´┐ŻNCIA.

En cas de cat´┐Żstrofe les empreses funer´┐Żries estarien obligades a posar tots els seus mitjans i instal.lacions a disposici´┐Ż de les autoritats, que podran donar instruccions directes al personal a trav´┐Żs de la Junta Local de Protecci´┐Ż Civil o organisme que la substitueixi, d'acord amb el Pla Municipal d'Emerg´┐Żncia vigent.


ART. 14´┐Ż.- LLIBRE DE RECLAMACIONS.

Cada empresa funer´┐Żria tindr´┐Ż a disposici´┐Ż dels usuaris i del p´┐Żblic un llibre de reclamacions, segellat per l'Alcaldia. El llibre podr´┐Ż ser examinat en qualsevol moment pels agents de l'autoritat governativa, sanit´┐Żria i municipal.


ART. 15´┐Ż.- REGISTRE DE SERVEIS.

Cada empresa funer´┐Żria portar´┐Ż un registre dels serveis prestats, que informar´┐Ż semestralment a l'Ajuntament, a efectes estad´┐Żstics, distingint entre les inhumacions realitzades dins del municipi de Valls i les conduccions i trasllats fora del mateix.


ART. 16´┐Ż.- HORARI DE SEPELIS.

Les empreses funer´┐Żries se subjectaran a l'horari de sepelis que fixi l'autoritat municipal.


ART.17´┐Ż.- CONDUCCIONS DINS DEL TERME DE VALLS.

Les conduccions de cad´┐Żvers i restes cadav´┐Żriques dins del terme de Valls, solament es podr´┐Ż realitzar per empreses funer´┐Żries autoritzades pel propi Ajuntament de Valls conforme al cap´┐Żtol II.


ART. 18´┐Ż.- CONDUCCIONS I TRASLLATS DES D'ALTRES MUNICIPIS A VALLS.

Podran realitzar-se per empreses funer´┐Żries degudament autoritzades en el lloc d'origen, tot i que no comptin amb llic´┐Żncia d'activitat de l'Ajuntament de Valls, al no exercir en aquest.


ART. 19´┐Ż.- CONDUCCIONS I TRASLLATS DES DE VALLS A ALTRES MUNICIPIS.

Solament podran realitzar-se per empreses funer´┐Żries autoritzades pel propi Ajuntament de Valls conforme al cap´┐Żtol II.


CAPITOL IV

FACULTATS INSPECTORES I R´┐ŻGIM SANCIONADOR.


ART. 20´┐Ż.- INSPECCI´┐Ż MUNICIPAL.

L'Ajuntament podr´┐Ż inspeccionar les obres i instal.lacions del tanatori i el desenvolupament de l'activitat de qualsevol empresa funer´┐Żria radicada en el terme de Valls d'acord amb l'establert en aquesta ordenan´┐Ża i d'altres normes aplicables.
L'Ajuntament de Valls podr´┐Ż inspeccionar tamb´┐Ż els vehicles funeraris, f´┐Żretre i personal conductor d'empreses funer´┐Żries que, procedents d'altres municipis, transitin pel terme de Valls per conducci´┐Ż o trasllat de cad´┐Żvers o restes cadav´┐Żriques a aquest municipi.
Les inspeccions, a qu´┐Ż es refereix el par´┐Żgraf anterior, s'ajustaran a les normes generals aplicables de la Comunitat Aut´┐Żnoma.


ART. 21´┐Ż.- INFRACCIONS.

1.- S´┐Żn considerades com a infraccions lleus:

a) La falta de neteja i condicions higi´┐Żniques dels vehicles, locals, estris propis del servei, quan per la seva escassa import´┐Żncia no suposin perill per la salut p´┐Żblica.
b) Defici´┐Żncia, falta d'elements o peces protectores del personal que manipuli els cad´┐Żvers i que no siguin motiu de perill higi´┐Żnic-sanitari.
c) Defecte de fins el 10% en l'estoc de ta´┐Żts.
d) Deficient prestaci´┐Ż de serveis o alteraci´┐Ż de les instruccions donades pels clients.
e) Deficient prestaci´┐Ż dels serveis b´┐Żsics i car´┐Żncia o deficient prestaci´┐Ż dels complementaris.
f) Qualsevol altra defici´┐Żncia advertida per l'autoritat i calificada per aquesta com a infracci´┐Ż lleu.

2.- S´┐Żn considerades com a infraccions greus:

a) La falta de prestaci´┐Ż d'alguns dels serveis establerts com a b´┐Żsics en aquesta Ordenan´┐Ża.
b) La falta de funcionament permanent de l'oficina de servei.
c) Defecte de m´┐Żs del 10% en l'estoc permanent de ta´┐Żts.
d) La prestaci´┐Ż de serveis amb vehicle no autoritzat degudament.
e) Defici´┐Żncies greus advertides per l'autoritat sanit´┐Żria.
f) Incompliment de les disposicions sanit´┐Żries i judicials, aplicables a inhumaci´┐Ż, conducci´┐Ż de cad´┐Żvers, exhumacions i altres serveis.
g) No disposar del llibre de reclamacions, negar-se a facilitar-lo a clients o no ensenyar-lo als agents municipals o de la inspecci´┐Ż sanit´┐Żria quan ho demanin.
h) L'aplicaci´┐Ż de tarifes superiors a les autoritzades.


3.- S´┐Żn considerades com a infraccions molt greus:

Les assenyalades dins de les greus, quan per la seva gravetat, reincid´┐Żncia o especial transcend´┐Żncia, perjudicant a l'administraci´┐Ż o a l'usuari, aconsellin aquesta qualificaci´┐Ż.


ART. 22´┐Ż.- SANCIONS.

Les faltes lleus seran sancionades per l'Alcaldia amb advertiment, escrit i multa fins a 25.000.- pessetes.
Les faltes greus seran sancionades per l'Alcaldia amb multa fins a 100.000.- pts i suspensi´┐Ż temporal de llic´┐Żncia fins a 6 mesos, i les faltes molt greus fins a 500.000.- pts i la suspensi´┐Ż temporal de la llic´┐Żncia fins a un any o la retirada de la mateixa, segons Art. 59 R.D.L 781/86 de 18 d'abril, pr´┐Żvia tramitaci´┐Ż de l'expedient sancionador conforme als art´┐Żcles 127 a 138 de la Llei 30/92 de 26 de novembre de R´┐Żgim Jur´┐Żdic de les Administracions P´┐Żbliques i el Procediment Administratiu Com´┐Ż, el reglament regulador de l'exercici de la potestat sancionadora i a les dem´┐Żs disposicions sobre la mat´┐Żria.

Per a graduar les sancions s'atendr´┐Ż a la trascend´┐Żncia de la infracci´┐Ż, el grau d'intencionalitat, la reincid´┐Żncia i el perjudici ocasionat.

Tot plegat, sens perjudici de les facultats sancionadores que pertoquen a d'altres administracions amb compet´┐Żncies sobre la mat´┐Żria.


ART. 23´┐Ż.- ALTRES ACTUACIONS.

1.- L'Alcaldia pot, previ el procediment corresponent, sancionar amb la suspensi´┐Ż temporal de la llic´┐Żncia d'activitat o amb la retirada definitiva de dita llic´┐Żncia conforme al Reglament d'Activitats Molestes.


DISPOSICIONS ADDICIONALS.

PRIMERA.- CONTRACTACI´┐Ż DE SERVEIS.

Els serveis funeraris necess´┐Żriament es contractaran amb les empreses funer´┐Żries autoritzades per l'Ajuntament d'aquesta ciutat i radicada a Valls.

En cas de no subscriure's document, es prestaran solament els serveis b´┐Żsics, que hauran de ser satisfets a l'empresa funer´┐Żria per aquells que en vida haurien tingut l'obligaci´┐Ż d'alimentar a l'ara finat, en aplicaci´┐Ż de l'article 1894 CC.


DISPOSICIONS TRANSIT´┐ŻRIES.

PRIMERA.- DRETS ADQUIRITS.

Qui a la data de la publicaci´┐Ż d'aquesta Ordenan´┐Ża en el Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia, exerceixin a Valls amb llic´┐Żncia municipal d'activitat funer´┐Żria, estaran obligats a introduir en les seves instal.lacions els elements correctors necessaris per adequar-se al contingut de la present normativa en el TERMINI de sis mesos.


SEGONA.- REFORMA, AMPLIACI´┐Ż O TRASP´┐ŻS.

No es concediran llic´┐Żncies de reforma, ampliaci´┐Ż o trasp´┐Żs de les instal.lacions, a no ser que abanas s'hagin adequat aquestes a les exig´┐Żncies de la present Ordenan´┐Ża.

TERCERA.-

L'actual empresa concession´┐Żria del servei continuar´┐Ż en l'exercici de l'activitat que ve realitzant, en r´┐Żgim de lliure concurr´┐Żncia, amb subjecci´┐Ż al disposat en l'article 2 i 23 del Reial Decret Llei 7/96 de 7 de juny i a la vigent Ordenan´┐Ża, i haur´┐Ż d'acomodar les seves instal.lacions actuals introduint en elles les correccions que, en el seu cas, resultin procedents en el termini de sis mesos, tot plegat, amb la declaraci´┐Ż expressa si s'escau, de caducitat de la seva condici´┐Ż de concessionari, si l'Ajuntament decid´┐Żs la no continu´┐Żtat del car´┐Żcter municipal del servei.


DISPOSICI´┐Ż FINAL.

La present Ordenan´┐Ża comen´┐Żar´┐Ż a regir el dia seg´┐Żent de la seva publicaci´┐Ż en el Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia, conforme a l'Art. 70.2 Llei 7/85 de 2 d'abril.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C