Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
12. ORDENAN´┐ŻA MUNICIPAL DE R´┐ŻGIM DE COMUNICACI´┐Ż PR´┐ŻVIA DE LLICENCIES D´┐ŻOBRES MENORS

1.- Aquesta ordenan´┐Ża es refereix al procediment a seguir en la concessi´┐Ż de llic´┐Żncies d'obres que, segons la normativa aplicable en cada moment, no requereixi la presentaci´┐Ż d'un projecte redactat per t´┐Żcnic competent i visat, i a m´┐Żs que per la seva escassa entitat, sigui suficient un r´┐Żgim de comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia que agiliti els tr´┐Żmits per a la seva concessi´┐Ż.

2.- El volum important de sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncies d'obres d'aquest tipus, requereix d'un procediment ´┐Żgil i r´┐Żpid, que permeti quasi de forma immediata l'execuci´┐Ż de les obres.

3.- L'art. 96 del Reglament d'obres, activitats i serveis, preveu la possibilitat de substituir la necessitat d'obtenci´┐Ż de llic´┐Żncia d'obres per una comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia.


CAP´┐ŻTOL ´┐ŻNIC


ARTICLE 1: ´┐Żs objecte d'aquesta ordenan´┐Ża la regulaci´┐Ż del procediment a seguir en la comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia substitutiva de la llic´┐Żncia d'obres, per totes aquelles obres que es descriuen en aquest article, respecte de les quals no sigui necess´┐Żria la presentaci´┐Ż de projecte redactat per t´┐Żcnic competent i visat, i sempre i quan no representin una nova activitat ni afectin immobles del patrimoni hist´┐Żric-art´┐Żstic o que es trobin sotmesos a especial protecci´┐Ż:

? Reformes interiors de vivendes, que no afectin envans, estructures ni fa´┐Żanes: reformes de cuines, safareigs i banys que comporti substitucions o col´┐Żlocaci´┐Ż de paviments ( no addici´┐Ż de pavimentaci´┐Ż), enrajolats, cel ras, sanitaris, taulell marbre, mobles de cuina, ajudes de paleta per instal´┐Żlacions i pintura.
? Reformes interiors de vest´┐Żbuls i escales comunit´┐Żries, que no afectin envans, estructures ni fa´┐Żanes.
? Substituci´┐Ż o canvi de l'enrajolat del paviment ( no addici´┐Ż de pavimentaci´┐Ż) o graonada.
? Enrajolar parets interiors (alicatar).
? Col´┐Żlocaci´┐Ż de paviment en planta baixa sobre solera (sense forjat sanitari).
? Canvi de fusteria de portes o finestres interiors sense modificaci´┐Ż de forats.
? Canviar portes, finestres o persianes a fa´┐Żana sense modificar les dimensions de l'obertura ni l'homogene´┐Żtat de la fa´┐Żana (tipus i color) segons un ´┐Żnic model aprovat per la comunitat de propietaris.
? Col´┐Żlocaci´┐Ż de reixes a obertures de fa´┐Żanes, segons un ´┐Żnic model aprovat per la comunitat de propietaris.
? Reparaci´┐Ż o millora d'arrebossats, enguixats i pintures de parets i sostres interiors, sempre que no requereixi instal´┐Żlaci´┐Ż de bastides ( a 3 m d'al´┐Ż´┐Żria com a m´┐Żxim).
? Canviar o reparar instal´┐Żlacions interiors (aigua, gas, electricitat, tel´┐Żfon, calefacci´┐Ż).
? Reparar o substituir baixants d'aig´┐Żes pluvials (quan no faci falta bastida de m´┐Żs de 2 m d'al´┐Żada), excepte fa´┐Żana principal.
? Reparacions puntuals de goteres en cobertes, teulades i terrats.
? Neteja, desbrossament i jardineria a jardins privats o interiors de solars, que no representin destrucci´┐Ż de jardins existents ni tala d'arbrat.


ARTICLE 2: Seran obres que no requereixin presentaci´┐Ż de projecte, les que aix´┐Ż ho defineixi La Llei d'Ordenaci´┐Ż de l'Edificaci´┐Ż, aix´┐Ż com la normativa urban´┐Żstica directament aplicable al municipi de Valls o altra normativa sectorial.


ARTICLE 3: PROCEDIMENT

1.- La comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia de la realitzaci´┐Ż de les obres s'haur´┐Ż de presentar al registre d'entrada de l'Ajuntament segons model normalitzat i hi haur´┐Ż de constar, o s'hi haur´┐Ż d'adjuntar la seg´┐Żent documentaci´┐Ż:

- Promotor i propietari de les obres.
- Descripci´┐Ż detallada de les mateixes. Si tenen certa complexitat, s'haur´┐Ż de presentar una breu mem´┐Żria descriptiva i constructiva de les obres a realitzar.
- Empla´┐Żament exacte, acompanyant pl´┐Żnol d'ubicaci´┐Ż. Aquest es pot substituir per identificaci´┐Ż cadastral, aportant c´┐Żpia liquidaci´┐Ż IBI, o refer´┐Żncia cadastral.
- Si ´┐Żs necessari per a una major comprensi´┐Ż i identificaci´┐Ż de les obres, les sol´┐Żlicituds aniran acompanyades de la necess´┐Żria documentaci´┐Ż gr´┐Żfica (pl´┐Żnols a escala o croquis acotats). Aquesta s'haur´┐Ż de presentar amb correcci´┐Ż de dibuix, exactitud i presentaci´┐Ż (a la mida A4 UNE)
- Pressupost justificat de les obres

2.- En el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endem´┐Ż de la presentaci´┐Ż de la comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia, l'Ajuntament podr´┐Ż requerir al titular de les obres per tal de que en el termini m´┐Żxim de 10 dies esmeni les defici´┐Żncies observades en la documentaci´┐Ż presentada. Si en aquest termini no les subsana s'aplicar´┐Ż el r´┐Żgim previst a l'art. 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de r´┐Żgim jur´┐Żdic de les administracions p´┐Żbliques i del procediment administratiu com´┐Ż i es tindr´┐Ż el sol´┐Żlicitant de la llic´┐Żncia per desistit de la seva sol´┐Żlicitud, procedint-se a la resoluci´┐Ż en aquest sentit i a l'arxiu de l'expedient sense m´┐Żs tr´┐Żmits.

3.- Tamb´┐Ż en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endem´┐Ż de la presentaci´┐Ż de la comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia, l'Ajuntament podr´┐Ż requerir al titular de les obres per tal de que adapti la documentaci´┐Ż presentada a la normativa aplicable, impedint l'ex´┐Żecuci´┐Ż de les obres fins que hagi obtingut la llic´┐Żncia precepti´┐Żva d'acord amb el procediment general per a l'atorgament de llic´┐Żncies.

4.- Si en el termini d'un mes a comptar des de l'endem´┐Ż de la presentaci´┐Ż de la comunicaci´┐Ż, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuaci´┐Ż comunicada quedar´┐Ż legitimada i podr´┐Ż realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.


ARTICLE 4: Per totes aquelles q´┐Żestions expressament no previstes en aquesta ordenan´┐Ża, ser´┐Ż aplicable la normativa urban´┐Żstica o sectorial segons el cas.


ARTICLE 5: Entrada en vigor.

La present ordenan´┐Ża entrar´┐Ż en vigor l'endem´┐Ż mateix de la seva publicaci´┐Ż.


COMUNICACI´┐Ż PR´┐ŻVIA LLIC´┐ŻNCIES D'OBRES MENORS


Nom Sol´┐Żlicitant (I representaci´┐Ż en la que actua si ´┐Żs el cas), domicili i tel´┐Żfon:


Nom promotor de les obres:


Empla´┐Żament de l'obra (s'ha d'adjuntar un pl´┐Żnol de situaci´┐Ż)


Nom propietari de la finca:


Descripci´┐Ż detallada de les obres a realitzar:


Pressupost de l'obra:


Signatura:


R´┐ŻGIM DE LA COMUNICACI´┐Ż PR´┐ŻVIA

En el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endem´┐Ż de la presentaci´┐Ż de la comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia, l'Ajuntament podr´┐Ż requerir al titular de les obres per tal de que en el termini m´┐Żxim de 10 dies esmeni les defici´┐Żncies observades en la documentaci´┐Ż presentada. Si en aquest termini no les subsana s'aplicar´┐Ż el r´┐Żgim previst a l'art. 71 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de r´┐Żgim jur´┐Żdic de les administracions p´┐Żbliques i del procediment administratiu com´┐Ż i es tindr´┐Ż el sol´┐Żlicitant de la llic´┐Żncia per desistit de la seva sol´┐Żlicitud, procedint-se a la resoluci´┐Ż en aquest sentit i a l'arxiu de l'expedient sense m´┐Żs tr´┐Żmits.

Tamb´┐Ż en el termini de 15 dies naturals a comptar des de l'endem´┐Ż de la presentaci´┐Ż de la comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia, l'Ajuntament podr´┐Ż requerir al titular de les obres per tal de que adapti la documentaci´┐Ż presentada a la normativa aplicable, impedint l'ex´┐Żecuci´┐Ż de les obres fins que hagi obtingut la llic´┐Żncia precepti´┐Żva d'acord amb el procediment general per a l'atorgament de llic´┐Żncies.


Si passat un mes a comptar des de l'endem´┐Ż de la presentaci´┐Ż de la comunicaci´┐Ż, l'Ajuntament no manifesta de manera motivada la disconformitat, l'actuaci´┐Ż comunicada quedar´┐Ż legitimada i podr´┐Ż realitzar-se, sempre que sigui conforme amb la normativa aplicable.

La liquidaci´┐Ż de taxes i impost s'ent´┐Żn provisional, i la base imposable podr´┐Ż ser modificada de forma motivada per part de l'Ajuntament.


He rebut la comunicaci´┐Ż de r´┐Żgim de comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia:
Nom:
D.N.I.
Data:


Signatura.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C