Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
11. ORDENAN´┐ŻA DE POLICIA ADMINISTRATIVA SOBRE INSPECCI´┐Ż I COMPROVACI´┐Ż DE TRIBUTS

L'ordenaci´┐Ż dels tributs locals, en la mesura que determina els recursos de les administracions municipals, precisa d'un instrument complementari que permeti garantir a l'administraci´┐Ż l'efectivitat de totes les figures tribut´┐Żries.

L'art. 11 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals remet a la Llei General Tribut´┐Żria, establint-se als arts. 77 a 89 d'aquesta norma els principis generals del r´┐Żgim sancionador i quedant a l'arbitri de la potestat reglament´┐Żria de l'administraci´┐Ż el seu desenvolupament en els termes de la llei.

´┐Żs precisament en desenvolupament d'aquesta atribuci´┐Ż i amb la finalitat de garantir l'efic´┐Żcia dels tributs recollits a les ordenances fiscals del municipi que l'Ajuntament ha de dotar-se d'una norma reglament´┐Żria que, sota la figura jur´┐Żdica de l'ordenan´┐Ża de policia administrativa, estableixi els mitjans necessaris per a la comprovaci´┐Ż dels fets imponibles, la determinaci´┐Ż dels subjectes passius i en definitiva, totes les averiguacions pr´┐Żpies de la inspecci´┐Ż tribut´┐Żria i determini, alhora, les sancions aplicables als sup´┐Żsits d'infracci´┐Ż.


Art. 1.

1.- L'administraci´┐Ż municipal comprovar´┐Ż els fets, actes, situacions, activitats, explotacions i altres circumst´┐Żncies que integrin o condicionin el fet imposable de qualsevol tribut.

2.- La comprovaci´┐Ż comprendr´┐Ż l'estimaci´┐Ż de les bases imposables, utilitzant els mitjans a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia la Llei general tribut´┐Żria. La investigaci´┐Ż afectar´┐Ż al fet imposable que no hagi estat declarat pel subjecte passiu, total o parcialment. Igualment sobre les liquidacions pendents de qualsevol fet imposable.


Art. 2.

L'administraci´┐Ż municipal ajustar´┐Ż les actuacions de comprovaci´┐Ż i investigaci´┐Ż a tot all´┐Ż que disposen la Llei general tribut´┐Żria i el Reglament general d'inspecci´┐Ż de tributs amb personal propi o utilitzant el servei d'altres administracions.

El municipi prove´┐Żr´┐Ż al personal que exerceixi funcions d'inspecci´┐Ż d'un carnet que els acrediti pel desenvolupament de les tasques pr´┐Żpies del lloc de treball. Els funcionaris en l'exercici de les funcions inspectores, seran considerats agents de l'autoritat a l'efecte de la responsabilitat administrativa i penals dels qui ofereixin resist´┐Żncia contra ells, de fet o paraula, en actes de servei o amb motiu d'aquests.

Les autoritats de qualsevol naturalesa, hauran de prestar als funcionaris i a la resta del personal, en l'exercici de les funcions inspectores i a petici´┐Ż dels mateixos, el suport, concurs, auxili i protecci´┐Ż que els calgui.


Art. 3.

Correspon a la inspeccio i comprovaci´┐Ż de tributs, les seg´┐Żents funcions:

a) La investigaci´┐Ż dels fets imposables pel descobriment dels que siguin ignorats per l'Administraci´┐Ż i la seva conseq´┐Żent atribuci´┐Ż al subjecte passiu o obligat tributari.

b) La integraci´┐Ż definitiva de les bases tribut´┐Żries i la comprovaci´┐Ż de les declaracions i declaracions-liquidacions per a determinar la veracitat i la correcta aplicaci´┐Ż de les normes i establir, si cal, l'import dels deutes tributaris corresponents.

c) Comprovar l'exactitud dels deute tributaris ingressats en virtut de documents d'ingr´┐Żs.

d) Practicar, les liquidacions tribut´┐Żries resultants de la pr´┐Żpia actuaci´┐Ż.

e) Realitzar, per iniciativa pr´┐Żpia o a sol.licitud dels altres ´┐Żrgans de l'Administraci´┐Ż tribut´┐Żria, les actuacions inquisitives o d'informaci´┐Ż que s'hagin de dur a terme respecte als particulars o altres organismes, i que directa o indirectament condueixin a l'aplicaci´┐Ż dels tributs locals.

f) La comprovaci´┐Ż del valor dels b´┐Żns dels actes i la resta d'elements del fet imposable, aix´┐Ż com verificar el compliment dels requisits exigits per a la concessi´┐Ż de qualsevol benefici fiscal.

g) Amb relaci´┐Ż a la inspecci´┐Ż de l'Impost de B´┐Żns Immobles i el d'Activitats Econ´┐Żmiques, totes les actuacions que puguin resultar dels r´┐Żgim de col.laboraci´┐Ż i delegaci´┐Ż que siguin establerts amb el Centre de Gesti´┐Ż Cadastral i Cooperaci´┐Ż Tribut´┐Żria, la Diputaci´┐Ż de Tarragona i l'Administraci´┐Ż Tribut´┐Żria de l'Estat.

h) La informaci´┐Ż als subjectes passius i altres obligats de les normes fiscals i dels drets i obligacions conseq´┐Żents, aix´┐Ż com l'assessorament a d'altres ´┐Żrgans municipals.


Art. 4.

1.- Les actuacions inspectores podran ser:

a) De comprovaci´┐Ż i investigaci´┐Ż.
b) D'obtenci´┐Ż d'informaci´┐Ż amb trascend´┐Żncia en la gesti´┐Ż dels ingressos de dret p´┐Żblic.
c) De valoraci´┐Ż
d) D'informe i assessorament.

2.- L'abast i el contingut d'aquestes actuacions ´┐Żs el que defineix la Llei general tribut´┐Żria, el Reglament d'inspecci´┐Ż de tributs i altres disposicions d'aplicaci´┐Ż a la inspecci´┐Ż i comprovaci´┐Ż d'ingressos de dret p´┐Żblic local.

3.- L'exercici de funcions inspectores en r´┐Żgim de delegacio o col.laboraci´┐Ż amb l'Administraci´┐Ż Tribut´┐Żria d'altres administracions p´┐Żbliques es dur´┐Ż a terme de conformitat amb els seus plans i programes, amb el contingut previst en el r´┐Żgim de delegaci´┐Ż o col.laboraci´┐Ż acordats.


Art. 5.

1.- Les actuacions de comprovaci´┐Ż i investigaci´┐Ż podran dur-se a terme:

a) En el lloc on el subjecte passiu o els obligats al pagament tinguin el seu domicili a on es realitzin total o parcialment, les activitats gravades.

b) On hi hagi alguna prova, almenys parcial, del fet que origina l'exig´┐Żncia de l'ingr´┐Żs de dret p´┐Żblic.

c) A les oficines de l'´┐Żrgan inspector quan s'hi puguin examinar els elements adequats.

2.- La inspecci´┐Ż determinar´┐Ż en cada cas, el lloc on s'hauran de practicar les actuacions, i ho far´┐Ż constar en la comunicac´┐Ż corresponent.

El temps de les actuacions es determinar´┐Ż pel que disposen les normes legislades.

3.- Els obligats al pagament podran actuar mitjan´┐Żant representant, que n'haur´┐Ż d'acreditar la condici´┐Ż. En tot cas, les responsabilitats corresponents s'entendran atribu´┐Żdes a l'obligat al pagament.

4.- Quan el propietari o resident de la finca o edifici, o la persona que en tingui la cust´┐Żdia s'oposessin a l'entrada dels inspectors, caldr´┐Ż l'autoritzaci´┐Ż escrita de l'Alcaldia, i quan es refereix al domicili particular, tant d'espanyols com estrangers, ser´┐Ż necess´┐Żria l'obtenci´┐Ż de l'oport´┐Ż manament judicial.


Art. 6.

1.- Les actuacions podran iniciar-se:

a) Per iniciativa dels serveis d'inspecci´┐Ż.
b) En virtut de den´┐Żncia p´┐Żblica.
c) A petici´┐Ż del propi obligat.

2.- En els casos de les lletres b i c anteriors, la inspecci´┐Ż valorar´┐Ż la conveni´┐Żncia de dur a terme l'actuaci´┐Ż.

3.- Les actuacions es podran iniciar mitjan´┐Żant comunicaci´┐Ż notificada o per pres´┐Żncia directa en el lloc i les mateixes es documentaran en dilig´┐Żncies, comunicacions, informes i actes pr´┐Żvies o definitives. Aquests documents tindran les funcions atribu´┐Żdes pel Reglament general d'inspecci´┐Ż de tributs i es tramitaran segons el mateix estableix. A aquest efecte s'entendr´┐Ż que les refer´┐Żncies a l'inspector cap ho seran en aquest cas a qui sigui designat per l'Alcaldia.


Art. 7.

1.- Les Actes reflectiran els resultats de les actuacions de comprovaci´┐Ż i investigaci´┐Ż.

2.- En les Actes es consigaran:

a) El lloc i la data de formalitzaci´┐Ż.

b) La identificaci´┐Ż personals dels actuaris que la subscriuen.

c) El nom i cognoms, DNI i firma de la persona amb qui s'entenen les actuacions i el car´┐Żcter o la representaci´┐Ż amb qu´┐Ż hi interv´┐Ż, aix´┐Ż com els noms i la ra´┐Ż social completa, el n´┐Żmero d'identificaci´┐Ż fiscal i domicili tributari de l'interessat.

d) Els elements essencials del fet imposable i de la seva atribuci´┐Ż al subjecte passiu o retenidor, amb expressi´┐Ż dels fets o circumst´┐Żncies amb trascend´┐Żncia tribut´┐Żria que hagin resultat de les actuacions inspectores o la refer´┐Żncia de les dilig´┐Żncies que calgui fer constar.

e) La regularitzaci´┐Ż que l'actuant estimi procedent de les situacions tribut´┐Żries, assenyalant, quan sigui procedent, les infraccions que s'hi constatin, incloent els interessos de demora i les sancions pecuni´┐Żries aplicables, amb especificaci´┐Ż dels criteris de graduaci´┐Ż i determinaci´┐Ż del deute tributari a c´┐Żrrec del subjecte passiu, retenidor o responsable solidari.

f) La conformitat o disconformitat del subjecte passiu, retenidor o responsable tributari.

g) L'expressi´┐Ż dels tr´┐Żmits del procediment incoat conseq´┐Żent a l'acta, i si ´┐Żs de conformitat, dels recursos que siguin procedent i de l'´┐Żrgan davant el qual haurien d'interposar-los.

3.- Les Actes referides seran esteses, al despatx o domicili del subjecte passiu o b´┐Ż a l'oficina de serveis d'inspecci´┐Ż. Les Actes i dem´┐Żs dilig´┐Żncies tenen la naturalesa de documents p´┐Żblics i fan prova dels fets que en motiven la formalitzaci´┐Ż, sempre que no s'acrediti el contrari.


Art. 8.

S'estendr´┐Ż Acta de Comprovant i Conforme sempre que la situaci´┐Ż tribut´┐Żria analitzada es trobi conforme a la Llei, en la qual es detallaran els conceptes i el per´┐Żode de conformitat.


Art. 9.

Les Actes poden ser pr´┐Żvies o definitives.

S´┐Żn Actes Pr´┐Żvies les que donen lloc a liquidacions de car´┐Żcter provisional, a compte de les definitives. S'estendran actes pr´┐Żvies, quan el subjecte passiu accepti parcialment la proposta de regularitzaci´┐Ż de la seva situaci´┐Ż tribut´┐Żria, aix´┐Ż com quan la inspecci´┐Ż no hagi pogut realitzar la comprovaci´┐Ż o investigaci´┐Ż dels fets o bases imposables i calgui suspendre les actuacions.


Art. 10.

Quan el subjecte passiu doni conformitat a la proposta de liquidaci´┐Ż practicada a l'Acta, es far´┐Ż constar aix´┐Ż, i, una vegada signada per ambdues parts, se li'n lliurar´┐Ż un exemplar.

El subjecte passiu es tindr´┐Ż per notificat del seu contingut que s'est´┐Żn no sols als fets recollits a l'acta, sin´┐Ż tamb´┐Ż a tots els elements determinats de la quantia del deute tributari. Aix´┐Ż mateix haur´┐Ż d'ingressar l'import del deute tributari en els terminis previstos en el Reglament General de Recaptaci´┐Ż, sota requeriment de la seva exacci´┐Ż per via de constrenyiment.


Art. 11.

1.- Quan el subjecte passiu no subscrigui l'Acta o, subscrivint-la no presti la conformitat a la proposa de regularitzaci´┐Ż continguda, s'incoar´┐Ż l'expedient administratiu oport´┐Ż i el subjecte passiu quedar´┐Ż advertit a l'exemplar que li sigui lliurat, del seu dret a presentar les al.legacions que consideri oportunes dins del termini de quinze dies seg´┐Żents al set´┐Ż posterior a la data en qu´┐Ż s'hagi est´┐Żs l'acta o des de la data de recepci´┐Ż. Si la persona amb la que es realitzen les actuacions es nega a signar l'acta, l'inspector ho far´┐Ż constar en aquesta, aix´┐Ż com la menci´┐Ż de qu´┐Ż li'n lliura una c´┐Żpia, si es nega a rebre el duplicat de l'acta es far´┐Ż constar i es trametr´┐Ż al subjecte passiu per algun dels mitjans admesos en dret.

2.- A les Actes amb disconformitat s'expressar´┐Ż, amb el detall necessari, els fets i fonaments legals en els quals es fonamenta la proposta de regularitzaci´┐Ż, sense perjudici que en l'informe posterior es desenvolupin els fonaments. Es recollir´┐Ż en l'acta de manera expressa, la disconformitat del subjecte passiu, sense perjudici del seu dret a formular, en el moment oport´┐Ż, les al.legacions que estimi convenients.


Art. 12.

1.- S´┐Żn infraccions tribut´┐Żries les accions i omissions tipificades i sancionades a la Llei general tribut´┐Żria i a les normes espec´┐Żfiques de cada tribut municipal, essent sancionables fins i tot a t´┐Żtol de simple neglig´┐Żncia.

2.- Les infraccions tribut´┐Żries poden ser simples o greus. Constitueixen infraccions simples l'incompliment d'obligacions o deures tributaris exigits a qualsevol persona, per ra´┐Ż de la gesti´┐Ż dels tributs quan no constitueixin infracci´┐Ż greu. Seran greus les assenyalades a la Llei general tribut´┐Żria.


Art. 13.

1.- S´┐Żn infractors les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques que realitzin accions o omissions tipificades per les lleis, ja siguin:

a) Els subjectes passius, com a contribuents o substituts.

b) Els responsables, amb l'abastament de la Llei general tribut´┐Żria.

c) Les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques obligades a prestar col.laboraci´┐Ż, d'acord amb la Llei tribut´┐Żria.

d) Els representants legals dels subjectes passius que no tinguin capacitat d'obrar.

2.- Les accions o omissions tipificades per les Lleis no ocasionaran responsabilitat en els seg´┐Żents sup´┐Żsits:

a) Quan les realitzin els que no tinguin capacitat d'obrar, en l'ordre tributari.

b) Quan hi concorri for´┐Ża major.

c) Quan es derivin d'una decisi´┐Ż col.lectiva pels que han salvat llur vot o no han assistit a la reuni´┐Ż en qu´┐Ż l'han adoptat.


Art. 14.

1.- Les infraccions tribut´┐Żries se sancionaran amb multa pecuni´┐Żria fixa o proporcional.

La multa proporcional s'aplicar´┐Ż sobre el deute tributari, sobre les quantitats que no s'haguessin ingressat o sobre l'import dels beneficis o devolucions indegudament obtinguts.

2.- Les sancions pecuni´┐Żries seran acordades i imposades per l'´┐Żrgan que hagi de dictar l'acte administratiu pel qual es practiqui la liquidaci´┐Ż provisonal o definitiva dels tributs.

3.- Les sancions tribut´┐Żries es graduaran atenent el seg´┐Żent:

a) Bona o mala fe dels subjectes infractors.

b) La capacitat econ´┐Żmica i la repetici´┐Ż en les infraccions tribut´┐Żries.

c) La col.laboraci´┐Ż en l'investigaci´┐Ż i el compliment espontani d'obligacions o deures formals i el retard.

d) La trascend´┐Żncia per l'efic´┐Żcia de la gesti´┐Ż tribut´┐Żria dels informes facilitats i de l'incompliment d'obligacions formals i de la quantia del perjudici econ´┐Żmic ocasionat a l'administraci´┐Ż municipal.

e) La conformitat del subjecte passiu a la proposta de liquidaci´┐Ż formulada.


Art. 15.

1.- Cada infracci´┐Ż simple ser´┐Ż sancionada amb multa de 1.000 a 150.000 ptes. Per incompliments en general d'obligacions d'informaci´┐Ż, atenent espec´┐Żficament els seg´┐Żents renglons:

- Manca presentaci´┐Ż declaraci´┐Ż d'alta 50.000 ptes.
- Presentaci´┐Ż alta incorrecta 25.000 ptes.
- Presentaci´┐Ż retardada d'alta 25.000 ptes.
- No atendre primer requeriment d'inspecci´┐Ż 50.000 ptes.
- No atendre segon requeriment d'inspecci´┐Ż 50.000 ptes.
- Presentaci´┐Ż de baixes improcedents 50.000 ptes.

2.- Les infraccions tribut´┐Żries greus seran sancionades amb multa proporcional del 50% al 150% de les quantitats sancionables.

Es podr´┐Ż aix´┐Ż mateix exigir interessos tributaris de demora segons Llei.

En tots els aspectes no detallats espec´┐Żficament i particularment en aquest apartat, s'estar´┐Ż a la regulaci´┐Ż legal de la Llei general tribut´┐Żria, Reglament d'inspecci´┐Ż i recaptaci´┐Ż i altres disposicions adients que vagin desenvolupant-se.


Art. 16.

1.- La responsabilitat derivada de les infraccions s'extingeix amb el pagament de la sanci´┐Ż, prescripci´┐Ż o condonaci´┐Ż.

2.- L'Alcaldia, o en qui delegui, podr´┐Ż condonar les sancions tribut´┐Żries quan s'acompleixin els requisits del Reglament general d'inspecci´┐Ż de tributs.

3.- Les obligacions tribut´┐Żries pendents es trameten a t´┐Żtol d'her´┐Żncia i en el cas de societats liquidades als socis o part´┐Żceps fins al l´┐Żmit del valor de la quota de liquidaci´┐Ż adjudicada.

En cap cas s´┐Żn transmissibles les sancions.


Art. 17.

1.- L'Administraci´┐Ż municipal rectificar´┐Ż en qualsevol moment d'ofici o a inst´┐Żncia de l'interessat les errades materials, de fet i les aritm´┐Żtiques, dins el per´┐Żode previ a la prescripci´┐Ż.

2.- Contra els actes derivats de l'acci´┐Ż inspectora podran formular-se els recursos previstos en la Llei de procediment administratiu i per la via contenciosa administrativa.

3.- A l'interposar recurs de reposici´┐Ż si es vol aturar l'acci´┐Ż administrativa, caldr´┐Ż oferir les garanties regulades legalment mitjan´┐Żant dip´┐Żsit a caixa, aval financer acreditat, o fian´┐Ża provisional o solid´┐Żria de dos contribuents fins a xifres de cent mil pessetes.

En casos excepcionals podr´┐Ż l'administraci´┐Ż municipal acordar a inst´┐Żncia de part, la suspensi´┐Ż del procediment sense garanties, quan el recorrent justifiqui la impossibilitat de prestar-la o sigui degut a errades materials sobre aplicaci´┐Ż i efectivitat dels tributs locals.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C