Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
10. ORDENAN´┐ŻA MUNICIPAL PER A LA GESTI´┐Ż DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCI´┐Ż

CAP´┐ŻTOL I. DISPOSICIONS GENERALS


Article 1r. Objecte

La present ordenan´┐Ża t´┐Ż per objecte regular la gesti´┐Ż controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcci´┐Ż generals en les obres d'enderrocament, construcci´┐Ż i excavaci´┐Ż, que es destinen al seu abandonament, establint una regulaci´┐Ż addicional a la d'atorgament de les llic´┐Żncies municipals d'obres.


Article 2n. ´┐Żmbit d'aplicaci´┐Ż

Aquesta ordenan´┐Ża ´┐Żs d'estricte compliment en tot el terme municipal de Valls.


Article 3r. Definicions

3.1 A l'objecte d'aquesta ordenan´┐Ża les terres i runes es classifiquen en:

a) D'enderrocs: materials i subst´┐Żncies que s'obtenen de l'operaci´┐Ż d'enderrocament d'edificis, instal´┐Żlacions i obra de f´┐Żbrica en general
b) De la construcci´┐Ż: materials i subst´┐Żncies de rebuig que s'originen en l'activitat de la construcci´┐Ż
c) D'excavaci´┐Ż: terres, pedra o altres materials que s'originen en l'activitat d'excavaci´┐Ż del s´┐Żl.


Article 4t. Regulaci´┐Ż general

4.1 En l'atorgament de les noves llic´┐Żncies es determinar´┐Ż una garantia o fian´┐Ża per a respondre que aquests materials residuals s´┐Żn gestionats en instal´┐Żlacions autoritzades per a la seva recepci´┐Ż.

4.2 Tamb´┐Ż es determinaran els costos originats per la gesti´┐Ż i/o transport de les terres i runes, que el sol´┐Żlicitant haur´┐Ż de satisfer d'acord amb l'ordenan´┐Ża fiscal corresponent.

4.3 En el projecte t´┐Żcnic que s'adjunta a la sol´┐Żlicitud de la llic´┐Żncia de construcci´┐Ż s'ha d'avaluar:

a) El volum i caracter´┐Żstiques dels residus que s'originaran, ja sigui en l'operaci´┐Ż d'enderrocament de construccions existents o en les d'excavaci´┐Ż i construcci´┐Ż.
b) Les operacions de destriament o recollida selectiva projectades.
c) La instal´┐Żlaci´┐Ż de reciclatge o disposici´┐Ż del rebuig on es gestionaran, en el cas que no s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra.

4.4 En el projecte t´┐Żcnic que s'adjunta a la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia d'enderrocament o excavaci´┐Ż cal avaluar:

a) El volum i caracter´┐Żstiques dels residus que s'originaran.
b) La instal´┐Żlaci´┐Ż de reciclatge o disposici´┐Ż del rebuig on es gestionaran, en el cas que no s'utilitzin o reciclin en la mateixa obra.

4.5 La manca de les determinacions fixades pels dos n´┐Żmeros anteriors en el projecte t´┐Żcnic ser´┐Ż suficient per denegar la llic´┐Żncia sol´┐Żlicitada.


Article 5´┐Ż. Procediment

5.1 El sol´┐Żlicitant d'una llic´┐Żncia haur´┐Ż d'incorporar en la documentaci´┐Ż t´┐Żcnica una valoraci´┐Ż del volum previsible de generaci´┐Ż de terres i runes. Aquesta previsi´┐Ż ser´┐Ż verificada dins el propi tr´┐Żmit de la llicencia, per part dels Serveis t´┐Żcnics municipals.

5.2 El sol´┐Żlicitant de la llic´┐Żncia d'obres ha d'acreditar, davant de l'Ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un document d'acceptaci´┐Ż que garanteixi la correcta destinaci´┐Ż dels residus separats per tipus. En aquest document ha de constar el codi de gestor i el domicili de l'obra.

5.3 Amb posterioritat a l'atorgament de la llic´┐Żncia municipal que impliqui producci´┐Ż de runes i terres, el sol´┐Żlicitant haur´┐Ż de complimentar els tr´┐Żmits seg´┐Żents:

a) Quan la instal´┐Żlaci´┐Ż de tractament de terres i runes sigui de car´┐Żcter p´┐Żblic (pot ser-ho d'´┐Żmbit municipal o supramunicipal), el sol´┐Żlicitant adquirir´┐Ż un nombre de vals corresponent al volum previst de terres i runes, tenint la possibilitat d'adquirir-los gradualment en funci´┐Ż de les seves necessitats de gesti´┐Ż. Els vals hauran de segellar-se en la instal´┐Żlaci´┐Ż de gesti´┐Ż autoritzada determinada per l'Ajuntament, i presentar-se posteriorment per a la recuperaci´┐Ż de la fian´┐Ża tal i com es determina a l'article 9 d'aquesta ordenan´┐Ża.

b) Quan la instal´┐Żlaci´┐Ż de tractament de terres i runes sigui de car´┐Żcter privat, degudament autoritzada, el sol´┐Żlicitant haur´┐Ż d'abonar el preu corresponent per al seu tractament i obtenir-ne la seva justificaci´┐Ż documental.

En ambd´┐Żs casos el sol´┐Żlicitant haur´┐Ż d'haver constitu´┐Żt fian´┐Ża.

5.4 El sol´┐Żlicitant de la llic´┐Żncia ha de presentar a l'Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de la finalitzaci´┐Ż de l'obra, un certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

5.5 Estaran exempts de prestaci´┐Ż de la fian´┐Ża les empreses de la construcci´┐Ż que gestionin els residus en plantes autoritzades de la seva titularitat o de titularitat de les organitzacions empresarials del sector de la construcci´┐Ż de la qual sigui membre. Tamb´┐Ż estaran exemptes si la planta ´┐Żs de titularitat de l'ens local que atorga la llic´┐Żncia.


Article 6´┐Ż. Determinaci´┐Ż dels costos i garanties

6.1 L'import de la fian´┐Ża per garantir la correcta gesti´┐Ż de les terres i runes queda fixada d'acord amb la disposici´┐Ż addicional primera del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcci´┐Ż, en les quanties seg´┐Żents:

a) Residus d'enderrocs i de la construcci´┐Ż, 2.000 pta/m3 de residus previstos en el projecte, amb un m´┐Żnim de 20.000 pta.
b) Residus d'excavacions, 1.000 pta /m3, amb un m´┐Żnim de 50.000 pta i un m´┐Żxim de 4 milions de pessetes.

En aquells casos en qu´┐Ż es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la fian´┐Ża es calcular´┐Ż en base als percentatges seg´┐Żents, a aplicar sobre el pressupost total de l'obra:

- Obres d'enderrocament, 0,15 %
- Obres de nova construcci´┐Ż, 0, 15 %
- Obres d'excavaci´┐Ż, 0, 7 %

En qualsevol cas, l'import resultant de l'aplicaci´┐Ż d'aquests percentatges no podr´┐Ż ser inferior als m´┐Żnims o superior als m´┐Żxims fixats en el Decret 201/1994.

6.2 La fian´┐Ża ser´┐Ż constitu´┐Żda pel sol´┐Żlicitant a favor de l'Ajuntament en el moment d'obtenir la llic´┐Żncia d'obres d'acord amb la valoraci´┐Ż del volum previsible de generaci´┐Ż de terres i runes incorporat a la documentaci´┐Ż t´┐Żcnica de la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia i, en cas que es demostri la dificultat per a preveure el volum de residus, la quantia de la fian´┐Ża es calcular´┐Ż sobra la base dels percentatges esmentats a l'apartat anterior.

L'Administraci´┐Ż podr´┐Ż requerir al sol´┐Żlicitant, quan detecti algun defecte de la base de c´┐Żlcul, la constituci´┐Ż de la resta de la fian´┐Ża corresponent a la difer´┐Żncia resultant del pressupost. La fian´┐Ża podr´┐Ż fer-se efectiva pel sol´┐Żlicitant pels mitjans seg´┐Żents:

a) Dip´┐Żsit en diner efectiu o en valors p´┐Żblics a la Caixa General de Dip´┐Żsits o en les seves sucursals, o, en el seu cas, a la Corporaci´┐Ż o Entitat interessada.
b) Aval o fian´┐Ża de car´┐Żcter solidari prestat per un Banc o banquer enregistrat oficialment, per una Caixa d'estalvis confederada, Caixa Postal d'estalvi o per Cooperatives de Cr´┐Żdit qualificades.
c) Asseguran´┐Ża de cauci´┐Ż v´┐Żlida en dret.


Article 7´┐Ż. R´┐Żgim de gesti´┐Ż

El lloc de lliurament de les terres i runes ser´┐Ż indicat en la llic´┐Żncia i podr´┐Ż efectuar-se de les seg´┐Żents maneres:

a) Directament als contenidors col´┐Żlocats d'acord a les ordenances municipals o comarcals corresponents, que hauran estat contractats pel propietari, productor o posse´┐Żdor dels residus, i que posteriorment seran transportats al dip´┐Żsit controlat de runes autoritzat.
b) Directament a les instal´┐Żlacions de gesti´┐Ż autoritzades (´┐Żrees d'aplec provisional, dip´┐Żsit controlat, planta de reciclatge) ja siguin municipals, supramunicipals o comarcals, mitjan´┐Żant el pagament del preu corresponent en els casos que aix´┐Ż procedeixi.


Article 8´┐Ż. Exclusions

8.1 No es consideraran residus destinats a l'abandonament les terres o materials procedents d'excavacions que hagin d'´┐Żsser reutilitzats com a rebliment per a una altra obra o ´┐Żs autoritzat. En aquest sentit, el titular de la llic´┐Żncia quedar´┐Ż exempt del pagament del preu corresponent, i en conseq´┐Ż´┐Żncia de la presentaci´┐Ż dels comprovants justificatius.

En qualsevol cas, s'haur´┐Ż de comptar amb la corresponent autoritzaci´┐Ż municipal i acreditar la correcta gesti´┐Ż davant la Junta de Residus quan aquesta aix´┐Ż ho requereixi.


Article 9´┐Ż. Retorn de la fian´┐Ża

L'import de la fian´┐Ża ser´┐Ż retornat quan s'acrediti documentalment que la gesti´┐Ż s'ha efectuat adequadament. En aquest sentit ser´┐Ż preceptiva la presentaci´┐Ż dels comprovants justificatius del pagament del preu corresponent.


Article 10´┐Ż. Execuci´┐Ż de la fian´┐Ża

El no compliment de les determinacions d'aquesta Ordenan´┐Ża quant a la correcta gesti´┐Ż de les terres i runes, ser´┐Ż motiu de l'execuci´┐Ż de la fian´┐Ża per part de l'Ajuntament per actuar subsidi´┐Żriament, independentment de les sancions que puguin aplicar-se d'acord al r´┐Żgim sancionador previst a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus.CAP´┐ŻTOL II. REGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI


Article 11´┐Ż.

Constituir´┐Ż infracci´┐Ż tota actuaci´┐Ż que vulneri les prescripcions contingudes en aquesta ordenan´┐Ża i restar´┐Ż subjecta a la imposici´┐Ż de les sancions corresponents.


Article 12´┐Ż.

Es consideraran infraccions de la present ordenan´┐Ża les previstes a la Llei 6/1993 de 15 de juliol reguladora de residus, i seran sancionades d'acord amb el r´┐Żgim sancionador previst al mateix text legal.

La quantia de la multa ´┐Żs com a m´┐Żnim de 20.000 pessetes, i com a m´┐Żxim de 200.000.000 de pessetes.


Article 13´┐Ż.

Les infraccions es qualifiquen en: lleus, greus i molt greus. La seva qualificaci´┐Ż es far´┐Ż tenint en compte els criteris continguts als articles 80 i 81 de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.


Article 14´┐Ż.

Les sancions per infraccions previstes en aquesta ordenan´┐Ża no es poden imposar si no ´┐Żs en virtut de la incoaci´┐Ż del corresponent expedient sancionador que es tramitar´┐Ż d'acord amb el que preveu el marc normatiu vigent (Llei 30/1992 de r´┐Żgim jur´┐Żdic de les administracions p´┐Żbliques i del procediment administratiu com´┐Ż, Decret 278/1993, que regula el procediment sancionador i disposicions concordants).


Article 15´┐Ż.

Seran responsables de la comissi´┐Ż d'infraccions les persones, f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques, que, per acci´┐Ż o omissi´┐Ż, contravinguin all´┐Ż que segons l'article 12´┐Ż es considerar´┐Ż infracci´┐Ż de la present ordenan´┐Ża.


Article 16´┐Ż.

Si l'actuaci´┐Ż realitzada per l'infractor suposa risc potencial per a la salut de les persones, pel medi ambient o per qualsevol dels bens jur´┐Żdics emparats per la legislaci´┐Ż penal, o implica una manifesta desobedi´┐Żncia de l'autoritat local, l'Administraci´┐Ż municipal cursar´┐Ż la corresponent den´┐Żncia davant la jurisdicci´┐Ż ordin´┐Żria i, si s'escau, en donar´┐Ż compte al Ministeri Fiscal.


Article 17´┐Ż.

En el cas de vulneraci´┐Ż de les disposicions de la present ordenan´┐Ża i amb independ´┐Żncia de la imposici´┐Ż de les multes procedents, l'Administraci´┐Ż Municipal, amb la finalitat de restaurar els espais malmesos amb motiu de les infraccions comeses, podr´┐Ż adoptar les mesures seg´┐Żents:

a) Suspendre provisionalment els treballs d'abocament que contradiguin les disposicions d'aquest reglament o siguin indegudament realitzades.
b) Requerir a l'infractor perqu´┐Ż, en el termini atorgat, introdueixi les rectificacions necess´┐Żries per ajustar-les a les condicions del perm´┐Żs o a les prescripcions d'aquesta ordenan´┐Ża, i/o en el seu cas, procedir al restabliment dels espais degradats.
c) Ordenar l'aplicaci´┐Ż de les mesures t´┐Żcniques adequades que garanteixin el compliment de les prescripcions d'aquesta ordenan´┐Ża i, en general, de la legislaci´┐Ż vigent en la mat´┐Żria.
d) Ordenar la reposici´┐Ż dels danys i perjudicis ocasionats a les instal´┐Żlacions o qualsevol altre b´┐Ż del domini p´┐Żblic que en resulti afectat.DISPOSICI´┐Ż TRANSIT´┐ŻRIA

Els titulars de les activitats i/o obres productores de terres o runes iniciades amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordenan´┐Ża, pendents encara de la seva gesti´┐Ż, tot i no haver constitu´┐Żt les fiances corresponents, estan obligats a realitzar-la de manera adequada i podran ser requerits per l'Ajuntament, en qualsevol moment i per tal que aix´┐Ż ho acreditin.DISPOSICI´┐Ż FINAL

La present ordenan´┐Ża entrar´┐Ż en vigor transcorregut el termini de 15 dies h´┐Żbils comptats a partir de l'endem´┐Ż del dia de la publicaci´┐Ż de la seva aprovaci´┐Ż definitiva, al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C