Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
8. ORDENAN´┐ŻA DE CIRCULACI´┐Ż DE VIANANTS I DE VEHICLES

Disposici´┐Ż preliminar

Article 1.

1. La present Ordenan´┐Ża, a l'empara del que estableix l'article 25 de la Llei 7/1985 de bases del r´┐Żgim local, l'article 63 de la Llei 8/87, municipal i del r´┐Żgim local de Catalunya, l'article 7 de la Llei 19/2001 de 19 de desembre, Reglament general de circulaci´┐Ż aprovat per RD 13/92 de 17 de gener i altres disposicions aplicables, regula la circulaci´┐Ż de vianants, vehicles i animals per les vies p´┐Żbliques del terme municipal de Valls.

Aix´┐Ż mateix regula el tr´┐Żnsit i circulaci´┐Ż de vehicles pels camins municipals, i les zones de vianants, aix´┐Ż com la problem´┐Żtica concreta de la circulaci´┐Ż de ciclomotors i motocicletes.

2. En tot el que no estigui previst en aquesta Ordenan´┐Ża, s'aplicaran les disposicions de la Llei de tr´┐Żnsit, circulaci´┐Ż i seguretat vial, Reglament general de circulaci´┐Ż o disposicions en cada moment aplicables.

Normes generals

Senyalitzaci´┐Ż

Article 2.

Els senyals d'ordenaci´┐Ż del tr´┐Żnsit instal´┐Żlats a la via p´┐Żblica, amb les caracter´┐Żstiques establertes pel Reglament general de circulaci´┐Ż, i d'´┐Żs preceptiu, s´┐Żn de general i obligada observan´┐Ża, sense perjudici del que, puntualment es pugui fixar en aquesta Ordenan´┐Ża.

Es tindran en compte per a la retolaci´┐Ż de la senyalitzaci´┐Ż vi´┐Żria, els criteris ling´┐Ż´┐Żstics establerts per la Generalitat de Catalunya.

Article 3.

1. Els senyals preceptius col´┐Żlocats a les entrades de la ciutat regeixen amb car´┐Żcter general, a tota la poblaci´┐Ż, llevat de la senyalitzaci´┐Ż espec´┐Żfica per a un tram de carrer.

2. Els senyals que estiguin a les entrades de les illes de vianants o zones de circulaci´┐Ż restringida regeixen, en general, per a tots els seus per´┐Żmetres respectius.

3. Els senyals dels agents de la policia local prevaldran sobre qualsevol altre.

Article 4.

Els senyals dels agents de l'autoritat seran immediatament executius, i seran prevalents sobre qualsevol altre, fix o intermitent que estigui a la vista, encara que sigui contradictori.

Els vehicles del servei de bombers, d'assist´┐Żncia sanit´┐Żria i de policia, tindran prefer´┐Żncia de pas, sempre que adverteixin la seva pres´┐Żncia en les formes establertes pel vigent Reglament general de circulaci´┐Ż, i altres disposicions aplicables.

Article 5.

1. Correspon a l'Alcaldia a trav´┐Żs del serveis escaients, ordenar la col´┐Żlocaci´┐Ż i conservaci´┐Ż dels senyals i de les indicacions necess´┐Żries pel compliment del que disposa la present Ordenan´┐Ża.

2. No es podr´┐Ż col´┐Żlocar cap senyal a la via p´┐Żblica sense la pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż municipal.

3. Tant sols es podran autoritzar els senyals informatius que, a criteri de l'autoritat municipal siguin d'inter´┐Żs p´┐Żblic.

4. No es permetr´┐Ż la col´┐Żlocaci´┐Ż de publicitat als senyals de circulaci´┐Ż o al seu costat. S'exceptuen d'aquesta disposici´┐Ż els miralls de control visual de la circulaci´┐Ż que poden incloure publicitat en la part exterior de la circumfer´┐Żncia, previ informe de la policia local i el vistiplau de la Comissi´┐Ż de Serveis a la Ciutat.

5. Es prohibeix la col´┐Żlocaci´┐Ż de tendals, cartell, r´┐Żtols, anuncis i instal´┐Żlacions en general que enlluernin, o que impedeixin o limitin als usuaris la normal visibilitat de sem´┐Żfors i senyals destinats a regular la circulaci´┐Ż, o que puguin distreure la seva atenci´┐Ż.

6. L'Ajuntament procedir´┐Ż a la retirada immediata de tota aquella senyalitzaci´┐Ż que no estigui degudament autoritzada o no compleixi les normes en vigor. I axi´┐Ż, tant pel que fa als senyals no reglamentaris, com per al cas que sigui incorrecta la forma, col´┐Żlocaci´┐Ż o disseny del senyal o cartell.

7. Queden totalment prohibides les accions o missions que tapin de forma total o parcial qualsevol senyal de tr´┐Żnsit, sense perjudici de les accions penals que es puguin derivar.

8. Els danys que volunt´┐Żriament o involunt´┐Żriament es produeixin en les instal´┐Żlacions i senyals, seran degudament indemnitzats per l'autor o responsable subsidiari, sense perjudici de la multa corresponent i de la responsabilitat criminal en qu´┐Ż es pugui inc´┐Żrrer.

Actuacions especials de la policia local

Article 6.

La policia local, per raons de seguretat, ordre p´┐Żblic o flu´┐Żdesa de la circulaci´┐Ż, podr´┐Ż modificar eventualment l'ordenaci´┐Ż senyalitzada, anul´┐Żlant els senyals, o posant-ne provisionalment d'altres que fossin necessaris.

Obstacles a la via p´┐Żblica

Article 7.

Es prohibeix la col´┐Żlocaci´┐Ż a la via p´┐Żblica de qualsevol mena d'obstacle o objecte que pugui destorbar la lliure circulaci´┐Ż de vianants o vehicles.

Si ´┐Żs imprescindible la instal´┐Żlaci´┐Ż de qualsevol impediment a la via p´┐Żblica, ser´┐Ż necess´┐Żria l'obtenci´┐Ż d'autoritzaci´┐Ż municipal pr´┐Żvia.

Article 8.

Tot obstacle que destorbi la lliure circulaci´┐Ż de vianants o vehicles haur´┐Ż de ser degudament protegit, senyalitzat, i en hores nocturnes, il´┐Żluminat, per garantir la seguretat dels usuaris de la via p´┐Żblica.

Article 9.

Per part de l'autoritat municipal es podr´┐Ż procedir a la retirada dels obstacles, amb les despeses a c´┐Żrrec de l'interessat, quan:

1. No s'hagi obtingut la corresponent autoritzaci´┐Ż.

2. S'hagin extingit les circumst´┐Żncies que hagin motivat la col´┐Żlocaci´┐Ż de l'obstacle o objecte.


3. S'ultrapassi el termini de l'autoritzaci´┐Ż corresponent o no es compleixin les condicions fixades en aquesta.

Parades i estacionaments

Article 10.

Als efectes d'aquesta Ordenan´┐Ża es considerar´┐Ż parada la detenci´┐Ż accidental i moment´┐Żnia d'un vehicle, per permetre la baixada o pujada de passatgers o carregar i descarregar objectes.

La durada de les parades est´┐Ż limitada al temps imprescindible per a realitzar llur finalitat, sense que normalment excedeixi de dos minuts.

1. Tota parada est´┐Ż sotmesa a les normes seg´┐Żents:

Com a regla general, el conductor no podr´┐Ż abandonar el vehicle; i si excepcionalment ho fa, haur´┐Ż de tenir-lo prou a l'abast per retirar-lo en el mateix moment que li ho sigui requerit o les circumst´┐Żncies ho demanin.

2. En tot cas, la parada haur´┐Ż de fer-se acostant el vehicle a la vorera de la dreta segons el sentit de la marxa, encara que en vies d'un sol sentit de circulaci´┐Ż tamb´┐Ż es podr´┐Ż fer a l'esquerra. Els passatgers haur´┐Żn de baixar per la banda corresponent a la vorera. El conductor, si ha de baixar, podr´┐Ż fer-ho, sempre que no causi cap mena de perill.

3. En totes les zones i vies p´┐Żbliques, la parada s'efectuar´┐Ż en els punts on menys dificultats es produeixin a la circulaci´┐Ż; i als carrers amb xamfr´┐Ż justament en el xamfr´┐Ż mateix, sense sobresortir de l'alineaci´┐Ż de les vorades. S'exceptuen els casos en els quals els passatgers siguin malalts o impedits, o es tracti de serveis p´┐Żblics d'urg´┐Żncia o de camions del servei de neteja o recollida d'escombraries.

4. En el carrers urbanitzats sense vorera, es deixar´┐Ż una dist´┐Żncia m´┐Żnima d'un metre des de la fa´┐Żana m´┐Żs propera.

Article 11.

Queda prohibida totalment la parada:

1. Als revolts i canvis de rasant de visibilitat redu´┐Żda, vora d'aquests punts, i als t´┐Żnels.

2. Als passos a nivell, passos per a ciclistes i passos senyalitzats per a vianants.

2. Als carrils o parts de la via reservats exclusivament per a la circulaci´┐Ż o el servei de determinats usuaris, i a les parades detransport p´┐Żblic, reserves per a taxis o de qualsevol mena. Per excepci´┐Ż, a les parades de transport p´┐Żblic s'hi podran aturar els vehicles d'aquesta naturalesa, i les reserves podran utilitzar-les els vehicles autoritzats.

4. Als llocs on s'impedeixi la visibilitat del tr´┐Żnsit o dels seus senyals als usuaris als quals afectin, o s'obligui els vehicles a fer maniobres.

5. En doble fila, llevat que encara quedi lliure un carril en carrers de sentit ´┐Żnic de circulaci´┐Ż i dos en carrers de dos sentits, sempre que el tr´┐Żnsit no sigui molt intents i no hi hagi espai lliure en una dist´┐Żncia de 40 m.

6. Al costat d'andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones senyalitzades amb franges al paviment, tant si l'ocupaci´┐Ż ´┐Żs parcial com total.

7. Als rebaixos de la vorera per a pas de disminu´┐Żts f´┐Żsics.

8. Als llocs on ho prohibeixi la senyalitzaci´┐Ż corresponent o els senyals dels agents de l'autoritat, d'acord amb l'article 4 de la present ordenan´┐Ża.

9. Si es destorba la circulaci´┐Ż, encara que sigui per temps m´┐Żnim.

10. Qan es bloquegi la cal´┐Żada o es dificulti o obstrueixi la circulaci´┐Ż.

11. A menys de cinc metres del punt de converg´┐Żncia de les cantonades de les alineacions de les voravies d'un bloc d'edificis, dels passeigs, o dels jardins.

12. Quan es realitzin encreuaments de vies p´┐Żbliques.

13. Davant les entrades de vehicles dels immobles dins de les hores establertes com a reserva en la senyalitzaci´┐Ż del pas, excepte en el cas que el conductor hi fos present, i no existeixi lloc adient en 40 metres.

Estacionaments

Article 12.

1. S'ent´┐Żn per estacionament la immobilitzacio d'un vehicle que no es troba en situaci´┐Ż de "parada", ni aturat accidentalment o moment´┐Żniament, per necessitats de la circulaci´┐Ż, o per complir algun requisit reglamentari. Tamb´┐Ż es considerar´┐Ż estacionament la "parada" d'un vehicle per temps superior a dos minuts, en situacions de normalitat.

2. El terme "aparcament" designa l'estacionament en una zona especialment assenyalada a l'efecte per l'autoritat competent. Aquestes zones estaran degudament senyalitzades, i podran regir-se per normativa especial.

Article 13.

1. Es prohibeix l'estacionament en les seg´┐Żents circumst´┐Żncies:

a) On estigui prohibida la parada.

b) En doble fila, tant si el que hi ha en la primera ´┐Żs un vehicle, com un contenidor o algun element de protecci´┐Ż.

c) Als carrers de doble sentit de circulaci´┐Ż on l'amplada de la cal´┐Żada nom´┐Żs permeti el pas de dues columnes de vehicles.

d) En els guals, totalment o parcialment.

e) En un mateix lloc per m´┐Żs de vuit dies consecutius.

f) En aquelles que s'obstaculitzi la circulaci´┐Ż, disminueixi perillosament la visibilitat d'altres conductors, o els obligui a fer maniobres antireglament´┐Żries.

g) En mig de la cal´┐Żada.

h) En les cal´┐Żades, l'amplada de les quals nom´┐Żs permeti el pas d'una columna de vehicles.

i) Al costat i al davant de refugis i zones de precauci´┐Ż.

j) En condicions en qu´┐Ż es bloquegi o dificulti la sortida d'un altre vehicle estacionat.

k) En els passos de vianants.

l) Davant els passos rebaixats per a disminu´┐Żts f´┐Żsics.

ll) En les cruilles o conflu´┐Żncies de carrers, i a partir dels pals de suport dels sem´┐Żfors,
les vies en qu´┐Ż existeixi aquest tipus de senyalitzaci´┐Ż.

m) En les voravies, andanes i passeigs centrals en els que no hi hagi autoritzaci´┐Ż expressa degudament senyalitzada ja sigui total o parcial l'ocupaci´┐Ż indeguda. En els llocs on existeixi aquesta autoritzaci´┐Ż i s'assenyali sobre el paviment el per´┐Żmetre a ocupar pels vehicles, aquests s'hauran de situar dins la zona marcada. S'haur´┐Żn d'interpretar de la mateixa manera les marques d'alineaci´┐Ż que puguin existir en xamfrans o d'altres punts de la cal´┐Żada, indicatives de l'espai concret i limitat sobre el que s'autoritza la col´┐Żlocaci´┐Ż de vehicles.

n) Davant els edificis seus de les forces i cossos de seguretat.

o) En sectors destinats a vehicles de serveis p´┐Żblics.

p) En les zones senyalitzades com a reserves d'estacionament, i en les de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega de mercaderies, durant les hores establertes per a aquesta finalitat. Entenent-se com a vehicles autoritzats, aquells que poden transportar mercaderies d'acord amb el Reglament de Vehicles o norma que el substitueixi.

Les zones de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega de la Ciutat de Valls estaran correctament identificades tal i com preveu l'art. 154 del vigent Reglament General de Circulaci´┐Ż, amb els pannells complementaris que especifica l'art. 158 del mateix reglament.

S'estableix un m´┐Żxim de 30 minuts per realitzar les tasques de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega. En cas de qu´┐Ż un particular o empresa tingui necessitats puntuals o gen´┐Żriques superiors de temps, caldr´┐Ż fer una petici´┐Ż motivada davant de la regidoria de via p´┐Żblica, a fi i efecte de considerar-la i si s'escau, autoritzar la petici´┐Ż.

Totes les zones de c´┐Żrrega tindran incorporats pannells complementaris que indiquin aquesta informaci´┐Ż.

q) Davant de portes d'acc´┐Żs i sortides de locals destinats a actes p´┐Żblics o espectacles durant les hores en qu´┐Ż s'estiguin celebrant.

r) Davant les portes d'acc´┐Żs a edificis p´┐Żblics.

s) En els llocs que ho prohibeixin els corresponents senyals.

t) En les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per comitives processons o altres activitats autoritzades.

u) En les zones on s'hagin de portar a terme obres de reparaci´┐Ż o mantaniment.

v) Quan constitueixi un perill o obstaculitzi el tr´┐Żnsit de vianants, vehicles o animals.

2. En els sup´┐Żsits dels apartats t) i u) del n´┐Żmero anterior, es donar´┐Ż publicitat a a prohibici´┐Ż, a trav´┐Żs dels mitjans de comunicaci´┐Ż, i/o mitjan´┐Żant la col´┐Żlocaci´┐Ż d'avisos en els parabrises dels cotxes estacionats, i utilitzant la senyalitzaci´┐Ż m´┐Żs adient, amb una antelaci´┐Ż m´┐Żnima de 72 hores.

Article 14.

La policia local podr´┐Ż procedir, si l'obligat a efectuar-no no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i el seu trasllat al dip´┐Żsit municipal de vehicles, en els casos seg´┐Żents:

1. Sempre que constitueixi perill, o causi destorb a la circulaci´┐Ż o al funcionament algun servei p´┐Żblic, i tamb´┐Ż quan se'n pugui presumir racionalment l'abandomanent a la via p´┐Żblica.

2. En el cas d'accident que l'impedeixi continuar la marxa.

3. Quan hagi esta immobilitzat per defici´┐Żncies del mateix vehicle.

4. Quan, immoblitzat un vehicle, d'acord amb all´┐Ż que disposa l'article 67,1, par´┐Żgraf tercer del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de mar´┐Ż, l'infractor persist´┐Żs en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l'import de la multa.

Article 15.

A t´┐Żtol anunciatiu, es considerar´┐Ż que un vehicle est´┐Ż en les circumst´┐Żncies determinades en l'apartat 1,a) de l'article 71 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de mar´┐Ż, i per tant est´┐Ż justificada la seva retirada:

1. Quan es trobi estacionat en un punt on sigui prohibida la parada.

2. Quan es trobi estacionat en doble fila sense conductor.

3. Quan sobresurti del v´┐Żrtex d'un xamfr´┐Ż o de l'extrem a escaire d'una cantonada, i obligui els altres conductors a fer maniobres amb risc.

4. Quan es trobi estacionat en un pas per a vianants senyalitzat, en la zona de l'extrem de les illes destinat a un pas per a vianants o en un rebaix de la vorera per disminu´┐Żts f´┐Żsics.

5. Quan ocupi totalment o parcialment un g´┐Żal, dins de l'horari autoritzat per utilitzar-lo.

6. Quan es trobi estacionat en una zona reservada per a c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega, durant les hores de la seva utilitzaci´┐Ż.

7. Quan es trobi estacionat en una parada de transport p´┐Żblic senyalitzada i delimitada.

8. Quan es trobi estacionat en llocs expressament reservats a serveis d'urg´┐Żncia o seguretat.

9. Quan es trobi estacionat al davant de les sortides d'emerg´┐Żncia expressament senyalitzades de locals destinats a espectacles p´┐Żblics, durant les hores que se'n celebrin.

10. Quan es trobi estacionat en una reserva per a disminu´┐Żts f´┐Żsics.

11. Quan es trobi estacionat totalment o parcialment al damunt d'una vorera, andana, refugi, passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d'autoritzaci´┐Ż expressa.

12. Quan impedeixi la visibilitat dels senyals de tr´┐Żnsit a la resta d'usuaris de la via.

13. Quan impedeixi el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.

14. Quan destorbi la visibilitat del tr´┐Żnsit d'una via als conductors que hi accedeixin des d'un altra.

15. Quan obstrueixi totalment o parcialment l'entrada d'un immoble.

16. Quan es trobi estacionat en lloc prohibit en via declarada com d'atenci´┐Ż preferent (o sota altra denominaci´┐Ż, d'igual car´┐Żcter) per ban de l'Alcaldia.

17. Quan es trobi estacionat en plena cal´┐Żada.

18. Quan es trobi estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat d'estacionaments expressament autoritzats.

19. Quan un vehicle resti estacionat a un mateix lloc per espai superior a 8 dies, i es presumeixi el seu abandonament.

20. Quan estigui estacionat en l'itinerari o espais que hagin de ser ocupats per una comitiva, desfilada, process´┐Ż, cavalcada, prova esportiva, o qualsevol altra activitat de relleu, que estigui degudament autoritzada.

21. Quan sigui necess´┐Żri, per a la reparaci´┐Ż, neteja i senyalitzaci´┐Ż de la via p´┐Żblica.

22. Quan, com a conseq´┐Ż´┐Żncia d'un atropellament, accident o d'altres causes, les autoritats judicials o administratives disposin l'ingr´┐Żs al dip´┐Żsit municipal.

23. Quan un vehicle implicat en un accident, i no subjecte a cap traba judicial, no sigui retirat pel seu titular o conductor en un per´┐Żode prudencial, o no pugui continuar la seva marxa.

24. Quan un vehicle estigui immobilitzat a la via p´┐Żblica per defici´┐Żncies del mateix, durant un temps superior a les 24 hores.

25. Quan es trobi un vehicle estacionat de forma que impedeixi o pertorbi greument la circulaci´┐Ż o constitueixi un perill greu o per a aquesta, i el seu conductor, propietari o persona encarregada no hi fos, o desatengu´┐Żs les indicacions que li fessin per poder esmenar aquesta situaci´┐Ż.

26. Sempre que, com en tots els casos anteriors, constitueixi perill o causi greu destorb a la circulaci´┐Ż o al funcionament d'algun servei p´┐Żblic.

27. Els vehicles que restin estacionats en zona de parqu´┐Żmetres de forma irregular per espai superior a dues hores.


Article 16.

En els casos dels apartats 20 i 21 de l'article anterior, s'haur´┐Ż de senyalitzar amb la m´┐Żxima antelaci´┐Ż que sigui possible, i almenys amb 72 hores de temps, l'itinerari o zona d'estacionament prohibit, i col´┐Żlocar les notes d'av´┐Żs en els parabrises dels vehicles afectats, els quals seran traslladats al lloc m´┐Żs proper possible, indicant-ho aix´┐Ż als titulars o conductors dels vehicles afectats. Aquest tipus de trasllat no comporta el pagament de cap taxa, si no s'hagu´┐Żs senyalitzat la prohibici´┐Ż d'estacionament, amb m´┐Żs de 72 hores d'antelaci´┐Ż.

Article 17.

Quan es dipositi un vehicle dels que estan inclosos en els apartats 21 i 25 de l'article 14, la policia local, comunicar´┐Ż l'ingr´┐Żs al corresponent titular. En cas de no ser possible aquesta comunicaci´┐Ż o si una vegada efectuada no es proced´┐Żs a la retirada del vehicle del dip´┐Żsit, partir dels quinze dies seg´┐Żents al seu ingr´┐Żs, s'iniciaran els tr´┐Żmits pertinents per a l'alienaci´┐Ż del vehicle, per abandomanet del seu titular.

Article 18.

L'alienaci´┐Ż dels vehicles dipositats i no reclamats pels seus titulars, aix´┐Ż com els abandonats en la via p´┐Żblica, es far´┐Ż segons les normes establertes.

Vehicles abandonats

Article 19.

Es podr´┐Ż considerar que un vehicle est´┐Ż abandonat si existeix alguna de les circumst´┐Żncies seg´┐Żents:

1. Que sigui estacionat per un per´┐Żode superior a trenta dies en el mateix lloc de la via.

3. Que presenti desperfectes que permetin presumir racionalment una situaci´┐Ż d'aband´┐Ż o d'impossibilitat de moviment pels seus propis mitjans.

Article 20.

1. Els vehicles abandonats seran retirats i ingressats al dip´┐Żsit municipal.

2. Les despeses corresponents de trasllat i perman´┐Żncia seran a c´┐Żrrec del titular.

Mesures circulat´┐Żries especials

Article 21.

Quan circumst´┐Żncies especials ho requereixin, la policia local podr´┐Ż adoptar les oportunes mesures d'ordenaci´┐Ż del tr´┐Żnsit i prohibit o restringir la circulaci´┐Ż de vehicles o de vianants, o canalitzar les entrades a unes zones de la ciutat per determinades vies, aix´┐Ż com tamb´┐Ż reordenar l'estacionament.

Illes de vianants

Article 22.

L'Ajuntament podr´┐Ż, quan les caracter´┐Żstiques d'una determinada zona de la ciutat ho justifiquin, a judici seu, establir-hi la prohibici´┐Ż total o parcial de circulaci´┐Ż i estacionament de vehicles, o nom´┐Żs una de les dues coses, per tal de reservar totes o algunes de les vies p´┐Żbliques compreses dins de la zona esmentada al tr´┐Żnsit de vianants.

Aquestes zones s'anomenaran illes de vianants i es determinaran mitjan´┐Żant ban.

Article 23.

Les illes de vianants hauran de tenir l'oportuna senyalitzaci´┐Ż a l'entrada i a la sortida, amb independ´┐Żncia que es puguin utilitzar altres elements m´┐Żbils o fixes que impedeixin l'entrada i la circulaci´┐Ż de vehicles en el carrer o en la zona afectats.

Article 24.

A les illes de vianants la prohibici´┐Ż de circulaci´┐Ż i estacionament de vehicles podr´┐Ż:

1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu per´┐Żmetre o nom´┐Żs algunes

2. Limitar-se o no a un horari preestablert.

3. Ser de car´┐Żcter permanent o temporal.

Article 25.

Qualsevol que sigui l'abast de les limitacions disposades, no afectaran en la circulaci´┐Ż ni en l'estacionament dels vehicles seg´┐Żents:

1. Els del servei de bombers, els de la policia, les ambul´┐Żncies i, en general, els que siguin necess´┐Żris per a la prestaci´┐Ż de serveis p´┐Żblics.

2. El que treguin malalts d'un immoble de la zona o els hi portin.

3. Els que surtin d'un garatge situat a la zona on s'hi dirigeixin, i els que surtin d'un estacionament autoritzat dins de l'illa.

4. Tots aquells que mitjan´┐Żant la correspondent autoritzaci´┐Ż atorgada per l'Ajuntament tinguin e fer un ´┐Żs inevitable de l'illa de vianants fora de l'horari general establert.


Article 26.

1. Les persones interessades en obtenir l'autoritzaci´┐Ż citada a l'article 25.4 de la present Ordenan´┐Ża, hauran de presentar la corresponent petici´┐Ż motivada al Registre general de l'Ajuntament, i previ l'informe de la policia local i el vistiplau de la Comissi´┐Ż de Relacions Ciutadanes, la Comissi´┐Ż de Govern acordar´┐Ż l'aprovaci´┐Ż o denegaci´┐Ż de l'autoritzaci´┐Ż.

2.A l'interessat se li facilitar´┐Ż una tarja, que obligat´┐Żriament haur´┐Ż de ser portada al vehicle; tarja en la que hi constaran les dades del vehicle i les condicions de l'autoritzaci´┐Ż, aix´┐Ż com la data de la mateixa. Cada tarja ser´┐Ż v´┐Żlida nomes pel vehicle que consti en ella. Aquesta tarja portar´┐Ż la signatura de l'alcalde i caldr´┐Ż renovar-la anualment.

3. Aix´┐Ż mateix es facilitar´┐Ż a l'interessat la clau dels elements mec´┐Żnics que impedeixin l'entrada i la circulaci´┐Ż a l'illa.

4. Cada clau anir´┐Ż sempre acompanyada de la tarja corresponent.

5. Resta totalment prohibit fer-ne c´┐Żpies per un mateix o per terceres persones.

6. En cas de p´┐Żrdua o sostracci´┐Ż, caldr´┐Ż comunicar-ho immediatament a la policia local.

7. Es prohibeix, for´┐Żar o manipular aquests mecanismes o intentar obrir-los o tancar-los sense l'oportuna autoritzaci´┐Ż.

8. En cas que es pugui provar que alguna persona infringeix la norma del punt anterior, independentment de la sanci´┐Ż administrativa que correspongui, la policia local aixecar´┐Ż el corresponent atestat per les imputacions penals, que se'n derivin.

Carrers residencials

Article 27.

1. L'Ajuntament pot senyalitzar com a carrers residencials aquelles vies urbanes o zones de la poblaci´┐Ż, en les quals el tr´┐Żnsit de vehicles no sigui intens, i les facin servir gaireb´┐Ż exclussivament els seus ve´┐Żns.

2. A les vies urbanes o zones aix´┐Ż senyalitzades, els vianants tenen prefer´┐Żncia sobre els vehicles.

3. Les bibicletes que circulin tenen prefer´┐Żncia sobre els atres vehicles, per´┐Ż no sobre els vianants.

Zones d'estacionament amb horari limitat i parqu´┐Żmetres

Article 28.

Es podr´┐Ż disposar, mitjan´┐Żant acord de la Comissi´┐Ż Municipal de Govern, la implantaci´┐Ż de la modalitat d'estacionament amb horari limitat, conegut per "zona blava", la de "parqu´┐Żmetres", i la de prestaci´┐Ż del servei p´┐Żblic i vigilancia dels vehicles estacionats en els llocs que es considerin "aparcament vigilat", i d'altres an´┐Żlegs.

Article 29.

En la modalitat de "zona blava" o ´┐Żzona d'aparcament vigilat´┐Ż (parqu´┐Żmetres) el c´┐Żmput de l'estacionament s'efectuar´┐Ż mitjan´┐Żant un disc o indicador de control horari, que tindr´┐Ż la forma i caracter´┐Żstiques que fixi l'Ajuntament. Solament podr´┐Ż editar-se amb autoritzaci´┐Ż expresa de l'Alcaldia, i seran distribu´┐Żts a trav´┐Żs dels serveis municipals o altres entitats afectades, i pels vigilants de la zona.

La seva col´┐Żlocaci´┐Ż es far´┐Ż de forma que quedi perfectament visible des de l'exterior del vehicle.

Ser´┐Ż obligat´┐Żria la utilitzaci´┐Ż dels corresponents indicadors per a tots els autom´┐Żbils particulars.

Article 30.

Es consideraran infraccions espec´┐Żfiques en la "zona blava" o ´┐Żzona d'aparcament vigilat´┐Ż (parqu´┐Żmetres) de car´┐Żcter lleu:

a) L'abs´┐Żncia del disc o indicador de control horari de control horari.

b) Una col´┐Żlocaci´┐Ż defectuosa del disc o indicador de control horari esmentat.

c) Marcar en el disc o indicador de control horari una hora d'arribada posterior a la real.

d) L'intercanvi entre dos o m´┐Żs vehicles dels seus llocs d'estacionament.

En els aparcament vigilats no se sancionaran els vehicles quan el conductors estigui al volant, i no impedeixi ni dificulti la utilitzaci´┐Ż de la zona als altres usuaris.

Article 31.

En la modalitat denominada de "zona blava" o "zona d'aparcament vigilat" (parqu´┐Żmetres), l'estacionament d'un vehicle obligar´┐Ż al seu conductor al pagament del preu que l'Ajuntament aprovi en l'Ordenan´┐Ża fiscal corresponent. En conseq´┐Ż´┐Żncia no es podr´┐Ż estacionar en l'esmentada zona sense estar en possessio del corresponent tiquet.

Estaran exempts d'aquest requisit, els vehicles de titularitat p´┐Żblica, en servei oficial.

La infracci´┐Ż d'aquesta norma tindr´┐Ż la consideraci´┐Ż de falta lleu i ser´┐Ż sancionada de conformitat amb les previsions de la vigent Llei de seguretat vial.

La mateixa consideraci´┐Ż tindr´┐Ż el de sobrepassar el temps que figura en el corresponent tiquet.

Article 32.

Els conductors que havent estacionat el vehicle en una d'aquestes zones, sobrepassin en un temps m´┐Żxim de mitja hora l'horari pel qual estaven autoritzats a estacionar, i hagin estat denunciats per aquest motiu, podran treure un comprovant especial que anul´┐Żlar´┐Ż els efectes de la den´┐Żncia, dipositant aquesta juntament amb el citat comprovant en la b´┐Żstia que porten totes les m´┐Żquines expenedores de tiquets per a l'aparcament.

Article 33.

Els titulars de targetes de "disminu´┐Żt f´┐Żsic" expedides per l'Administraci´┐Ż, podran estacionar els seus vehicles sense cap limitaci´┐Ż de temps i sense l'obligaci´┐Ż de treure el comprovant, en els estacionaments regulats i amb l'horari limitat.

Circulaci´┐Ż d'animals

Conducci´┐Ż i circulaci´┐Ż d'animals

Article 34.

Es prohibieix deixar animals, fermats o deixats anar, a les vies p´┐Żbliques de forma que puguin situar-se a la cal´┐Żada.

Article 35.

1. Els ramats de bestiar no podran circular per la ciutat, i hauran de ser traslladats for´┐Żosament amb vehicles habilitats a l'efecte, llevat aquells casos que s'autoritzi expressament la seva circulaci´┐Ż.

2. En cap cas el bestiar podr´┐Ż circular, ni pasturar, per l'interior dels recintes dels parcs p´┐Żblics.

Article 36.

En casos excepcionals, l'autoritat podr´┐Ż decomisar el bestiar, que ser´┐Ż sacrificat.

Article 37.

Es prohibeix circular amb cavalls al galop o trotada llarga per les vies urbanes, excepte en aquells casos que existeixi una autoritzaci´┐Ż espec´┐Żfica.

Requisits i disposicions exigibles sobre ciclomotors, sobre soroll i contaminaci´┐Ż en la circulaci´┐Ż de vehicles, i la circulaci´┐Ż de remolcs

Article 38.

La Llei 8/1987 de 15 d'abril, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya, disposa en el seu art. 63.2 apartats b) i f) que en el municipi, per a la gesti´┐Ż dels seus interessos i en l'´┐Żmbit de les seves compet´┐Żncies, pot intervenir en la regulaci´┐Ż de l'ordenaci´┐Ż del tr´┐Żnsit de vehicles i de persones en les vies urbanes, aix´┐Ż com pel que fa a la protecci´┐Ż del medi.

D'altra banda la facultat de regulaci´┐Ż d'aquesta mat´┐Żria en els municipis apareix igualment en la Llei sobre contaminaci´┐Ż atmosf´┐Żrica de 22 de desembre de 1972 que en l'article 9 disposa que correspon als ajuntaments la promulgaci´┐Ż d'ordenances per garantir els objectius i finalitats de la Llei. L'article 42 obliga als usuaris dels vehicles de motor a acomodar els motors i les fuites de gasos a les disposicions de car´┐Żcter general sobre la mat´┐Żria i en concret prohibeix:

1. For´┐Żar les marxes si produeixin sorolls molestos. Els conductors de vehicles hauran de conduir de forma silencionsa, sense pertorbar la tranquil´┐Żlitat p´┐Żblica i limitant al m´┐Żxim els sorolls produ´┐Żts pels vehicles.

2. Utilitzar dispositius que anul´┐Żlin l'acci´┐Ż del silenciador.

3. Circular amb l'anomenada fuita de gasos lliure.

4. Es prohibeix la utilitzaci´┐Ż en tot el nucli urb´┐Ż de la poblaci´┐Ż de senyals ac´┐Żstics, llevat de circumst´┐Żncies excepcionals o en cas de perill.

S'exclouen d'aquesta prohibici´┐Ż els vehicles policials, de bombers, o de trasllat de malalts i ferits, pel que fa a elements mec´┐Żnics de senyalitzaci´┐Ż ac´┐Żstica que els s´┐Żn propis.

Article 39.

--------------------- DerogatArticle 40.

---------------------Derogat


Article 41.

--------------------Derogat


Article 42.

--------------------Derogat

Article 43.

Tots els vehicles de motor i ciclomotors que circulin per les vies de la ciutat han d'estar dotats dels corresponents silenciadors, aix´┐Ż com de tubs de fuita de gasos degudament homologats i en perfecte estat de conservaci´┐Ż, de forma que impedeixin l'emissi´┐Ż a l'atmosfera de gasos de combusti´┐Ż en proporci´┐Ż superior a la permesa dels reglaments. Conseq´┐Żentment, queda prohibida la utilitzaci´┐Ż de tubs ressonadors o de dispositius que puguin anul´┐Żlar l'acci´┐Ż dels dispositius anteriorment esmentats.

Article 44.

Els vehicles i ciclomotors hauran d'ajustar l'emissi´┐Ż de gasos i sorolls a les normes vigents, concretament els l´┐Żmits m´┐Żxims de nivell sonor, vindran donats per la seg´┐Żent taula:
1. Tractors agr´┐Żcoles:

DIN 83 ............. Db

2. Vehicles de cilindrada no superior a 50 cc i motocicletes fins a 250 cc, amb motor de 4 temps:

- 2 rodes 83 ............. dB

- 3 rodes 83 ............. dB

3. Motocicletes 2 temps i vehicles de 4 rodes de 2a. categoria:

.............. 83 db
4. Motocicletes de m´┐Żs de 250 cc motocarros, vehicles de 3a. categoria i d'altres no compresos en els anteriors apartats:

............. 83 dB

En cas d'infracci´┐Ż seran sancionats d'acord amb el que es disposa per les faltes greus. Requerint tot seguit el titular, perqu´┐Ż procedeixi d'immediat a la subsanaci´┐Ż del defecte, concedint-li un termini de deu dies h´┐Żbils per portar-la a efecte. Acreditada la reparaci´┐Ż del vehicle, davant dels serveis municipals, dins el termini esmentat, la sanci´┐Ż ser´┐Ż aixecada; en altre cas, restar´┐Ż definitiva sense perjudici dels recursos que permet la Llei als sancionats.

Article 45.

Tots els titulars o conductors d'un vehicle de motor o d'un ciclomotor estan obligats a sotmetre's a les proves sobre control i fuita de gasos quan siguin requerits pels agents de la policia local. De no ser atesa l'ordre, es procedir´┐Ż a la immobilitzaci´┐Ż del vehicle, i a llur trasllat per mitjans municipals, essent a c´┐Żrrec del titular les despeses que s'ocasionin, quedant dipositada la documentaci´┐Ż del vehicle a les depend´┐Żncies municipals.

Article 46.

Quan es comprovi en els punts de control la producci´┐Ż antirreglament´┐Żria de sorolls o l'emissi´┐Ż excessiva de gasos per part del vehicle o ciclomotor controlat, a banda la den´┐Żncia administrativa que tracta l'article antrior, la policia intervindr´┐Ż el perm´┐Żs de circulaci´┐Ż del vehicle o la tarja de caracter´┐Żstiques t´┐Żcniques. El propietari podr´┐Ż traslladar-lo a un taller de reparaci´┐Ż mitjan´┐Żant un sistema de remolc o c´┐Żrrega reglament´┐Żria, per tal de corregir les defici´┐Żncies t´┐Żcniques causants dels sorolls o l'emissi´┐Ż de gasos.

Article 47.

La correcci´┐Ż de les defici´┐Żncies s'haur´┐Ż d'acreditar dins els seg´┐Żents deu dies h´┐Żbils, sotmetent el vehicle a una comprovaci´┐Ż pels serveis municipals. Corregides totalment les defici´┐Żncies, el propietari recuperar´┐Ż la documentaci´┐Ż del vehicle immobilitzat i podr´┐Ż, aleshores, circular lliurement.

Article 48.

La medici´┐Ż dels sorolls s'efectuar´┐Ż amb els aparells adequats situats a una dist´┐Żncia de 10 m del tub d'escapament i amb el detector orientat cap a la sortida de l'esmentat tub i a la mateixa altura.

La medici´┐Ż es far´┐Ż segons les normes aplicables en cada moment.

Article 49.

Restar´┐Ż prohibida la circulaci´┐Ż massiva de ciclomotors i motocicletes entres les 22 h, i les 8 h entenent com a massiva, la circulaci´┐Ż de 3 m´┐Żs ciclomotors o motocicletes en grup per carrers del casc urb´┐Ż i produint amb la seva actitud mol´┐Żsties als ve´┐Żns.

Article 50.

Els conductors de vehicles hauran de conduir de forma silenciosa, sense pertorbar la tranquil´┐Żlitat p´┐Żblica, i limitant al m´┐Żnim els sorolls produ´┐Żts pel vehicle. En casos molt excepcionals, de perill imminent, podran utilitzar els senyals ac´┐Żstics, que hauran d'´┐Żsser d'´┐Żnic to greu, pr´┐Żvia disminuci´┐Ż de velocitat o detenci´┐Ż del vehicle.

Els senyals ac´┐Żstics no hauran d'utilitzar-se des de les 22 hores a les 8 hores del mat´┐Ż, podent ´┐Żsser subsitut´┐Żdes per la utilitzaci´┐Ż de les llums del projectors.

Els autom´┐Żbils de totes les categories, les motocicletes, ciclomotors i qualsevol vehicle a motor, haur´┐Ż d'estar prove´┐Żt de silenciadors efica´┐Żos, degudament autoritzats pels organismes competents.

Ubicaci´┐Ż de contenidors a la via p´┐Żblica

Article 51.

1. Els contenidors de recollida de mobles o andr´┐Żmines, els de runes d'obres, els de deixalles domicili´┐Żries, els de vidre, els de paper i els de qualsevol altra mena, hauran de ser col´┐Żlocats en aquells punts de la via p´┐Żblica que l'´┐Żrgan municipal competent determini, amb l'informe previ favorable de la policia local, i on menys perjudici causi al tr´┐Żnsit de vianants i de vehicles. Hauran de portar a les cantoneres, bans fluorescents i que els facin visibles per la nit.

2. Els indrets a la cal´┐Żada destinats a la col´┐Żlocaci´┐Ż de contenidors tindra la condici´┐Ż de reserves d'estacionament, i hauran d'estar degudament senyalitzats.

La circulaci´┐Ż de bicicletes

Article 52.

1. Les bibicletes i vehicles an´┐Żlegs, circularan sempre per la banda dreta de la zona corresponent al sentit de la seva marxa, i el m´┐Żs a prop possible de la vorera, sense que la puguin envair.

2. En les vies amb diverses cal´┐Żades, circularan per les laterals.

Article 53.

En els parcs p´┐Żblics, illes de vianants i zones de prioritat invertida, ho faran pels camins indicats. Si no n'hi ha, no excediran la velocitat normal d'un vianant. En qualsevol cas, els vianants gaudiran de prefer´┐Żncia.

Article 54.

Per raons de seguretat es prohibeix que circulin dues o m´┐Żs persones en una mateixa bicicleta, amb la ´┐Żnica excepci´┐Ż de les anomenades t´┐Żndems.

Article 55.

L'Alcaldia, mitjan´┐Żant un ban, podr´┐Ż establir zones o carrils especials per a bicicletes, aix´┐Ż com zones destinades al seu estacionament, als efectes de fomentar la seva utilitzaci´┐Ż per part de la poblaci´┐Ż.

Permisos especials per a circular

Article 56.

Els vehicles que tinguin un pes o dimensions superiors als autoritzats reglament´┐Żriament no podran circular per les vies p´┐Żbliques de la ciutat sense autoritzaci´┐Ż municipal.

Les autoritzacions indicades en el punt anterior podran ser per a un sol viatge o per a un determinat per´┐Żode.

Circulacio de vianants

Normes que han de cumplir els vinants

Article 57.

1. Els vianants, en general, hauran de circular preferentment per les voreres de la seva dreta, mantindran aquesta direcci´┐Ż en totes les vies i nom´┐Żs podran baixar de la vorera quan hagin de travessar la cal´┐Żada. Malgrat aix´┐Ż, quan l'amplada de la vorera ho permeti, podran, circular indiferentment per la de la dreta o la de l'esquerra, per´┐Ż quan utilitzin la de l'esquerra, sempre hauran de cedir el pas als que circulin per la seva dreta. En els carrers on no hi hagin voreres circularan el m´┐Żs a prop possible dels edificis o l´┐Żnies de fa´┐Żana.

2. Quan hagin de travessar cal´┐Żades en les quals existeixin passos de vianants degudament senyalitzats, i no estiguin regulats per sem´┐Żfors, els traspassos de la cal´┐Żada es faran per les referides senyalitzacions, tenint prefer´┐Żncia de pas els vianants.

3. Tindran sempre prefer´┐Żncia en les circumst´┐Żncies seg´┐Żents:

a) Lles zones de mercats i fires.

b) Als carrers sense voreres.

c) Als carrers senyalitzats com a residencials.

d) A les illes de vianants, sobre qualsevol vehicle, encara que aquest sigui autoritzat per a circular-hi.

Usos prohibits a les vies p´┐Żbliques

Article 58.

1. No es permetran, a les zones reservades al tr´┐Żnsit de vianants ni a le cal´┐Żades, els jocs o diversions que puguin representar un perill per als transe´┐Żnts o fins i tot per als mateixos que els practiquin.

2. Els patins, patinets, monopatins, bicicletes o tricicles d'infants i similars, ajudats o no de motor, podran circular per voreres, andanes i passeigs, adeq´┐Żant la seva velocitat a la norma d'un vianant.

Sancions

Procediment sancionador

Article 59.

Correspon a l'alcalde la facultat de sancionar les infraccions d'aquesta ordenan´┐Ża llevat aquelles transgressions que comportin una sanci´┐Ż que, de conformitat amb la normativa aplicable, correspon aplicar a altres autoritats o organismes.

1. Seran responsables de les infraccions a les normes de circulaci´┐Ż previstes per aquesta ordenan´┐Ża, els vianants, els conductors dels vehicles, i els portadors d'animals que les cometin

2. El titular d'un vehicle, degudament requerit a tal efecte, haur´┐Ż d'identificar al conductor responsable de la infracci´┐Ż, i si incompl´┐Żs aquesta obligaci´┐Ż en el tr´┐Żmit procedimental oport´┐Ż sense causa justificada, ser´┐Ż sancionat pecuni´┐Żriament com autor de falta greu, quina sanci´┐Ż s'imposar´┐Ż en la seva m´┐Żxima quantia; sens perjudici de la seva responsabilitat subsidiaria en l'infracci´┐Ż original.

En els mateixos termes respondr´┐Ż el titular del vehicle quan no sigui possible notificar la den´┐Żncia al conductor que aquell identifiqui, per causa imputada a l'esmentat titular.

3. S'entendr´┐Ż com a titular del vehicle a la persona a nom de la qual figuri inscrit el vehicle en la Prefectura de Tr´┐Żnsit o en aquest Ajuntament.

4.Les infraccions a aquesta Ordenan´┐Ża seran sancionades d'acord amb el que disposa la Llei de seguretat vial i d'altres disposicions aplicables. Podran ser lleus, greus o molt greus.

Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 30,05 euros (5.000 pessetes) a 91 euros (15.141 pessetes) .Les greus amb multes de 92 euros (15.308 pessetes) a 301 euros (50.082 pessetes) i les molt greus amb multes de 302 euros (50.249 pessetes) a 602 euros (100.164 pessetes).

5. Qualsevol persona podr´┐Ż formular den´┐Żncia per fets que constitueixin infracci´┐Ż a les normes d'aquesta Ordenan´┐Ża. Els agents de l'autoritat tenen l'obligaci´┐Ż de fer-ho davant aquelles infraccions que apreci´┐Żn i comprovin.

6. Les den´┐Żncies emeses pels agents de l'autoritat s'ajustaran a la normativa que en cada moment dicti l'Alcaldia.

7. Seran d'aplicaci´┐Ż a les infracci´┐Żns de la present Ordenan´┐Ża, els terminis de prescripci´┐Ż que estableix la Llei de seguretat vial i els seus reglamnts.

8. No s'imposaran sancions per la infracci´┐Ż de la present Ordenan´┐Ża, sin´┐Ż en virtut de procediment instru´┐Żt de conformitat amb la Llei de seguretat vial i, amb car´┐Żcter supletori la de procediment administratiu.

9. Les infraccions que, en atenci´┐Ż a les circumst´┐Żncies personals de l'infractor, puguin determinar la suspensi´┐Ż del perm´┐Żs de conduir o d'altres autoritzacions administratives, es posaran en coneixement de l'autoritat corresponent, d'acord amb el que diu la normativa vigent en mat´┐Żria de seguretat vial.

Les infraccions en mat´┐Żries espec´┐Żfiques (transports, publicitat, etc...) seran sancionades d'cord amb la legislaci´┐Ż corresponent.

10. Contra la resoluci´┐Ż dels expedients sancionadors es pot interposar recurs de reposici´┐Ż davant del mateix ´┐Żrgan que va dictar l'acte administratiu. La resoluci´┐Ż del recurs esgota la via administrativa.

Disposici´┐Ż Adicional

´┐Żnica

S'incorpora a la present Ordenan´┐Ża el que es cont´┐Ż al Ban d'Alcaldia 1/98 de 5 d'octubre de 1998 amb les modificacions derivades de les vigents ordenances fiscals.Disposici´┐Ż derogat´┐Żria

´┐Żnica


Queden derogats els preceptes i disposicions vigents en aquest Ajuntament, que puguin contradir o oposar-se a tot el que estableix la present Ordenan´┐Ża.

Disposici´┐Ż final

´┐Żnica

La present Ordenan´┐Ża una vegada aprovada definitivament, conforme a la tramitaci´┐Ż previnguda en l'art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril i 56 del text ref´┐Żs, aprovat per RDL 781/1986, de 18 d'abril, en relaci´┐Ż amb l'article 162.3 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya, ser´┐Ż objecte de publicaci´┐Ż al BOP, sense perjudici de la seva difusi´┐Ż en el tauler d'anuncis de la casa consistorial i tots els altres llocs de costum. No entrar´┐Ż en vigor, fins que, publicat ´┐Żntegrament el seu text, hagin transcorregut quinze dies en el terminis senyalats per l'article 70 de la referida Llei 7/1985, de 2 d'abril
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C