Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
6. ORDENAN´┐ŻA REGULADORA DE L´┐ŻACC´┐ŻS DE VEHICLES A L´┐ŻINTERIOR DE LOCALS

Cap´┐Żtol I. Caracter´┐Żstiques i requisits dels locals.

Article 1

L'acc´┐Żs de vehicles des de la via p´┐Żblica als locals o recintes i a la inversa, constitueix la reserva d'un espai de domini p´┐Żblic que d´┐Żna lloc a un ´┐Żs privatiu d'aquest i, en conseq´┐Ż´┐Żncia, estar´┐Ż subjecte a aquesta ordenan´┐Ża i al pagament de qualsevol tribut i ingr´┐Żs de dret p´┐Żblic que li sigui d'aplicaci´┐Ż segons les disposicions vigents en cada moment.

Article 2

Es concedir´┐Ż autoritzaci´┐Ż d'acc´┐Żs permanent als locals destinats als garatges de comunitats de propietaris o edificis unifamiliars, als garatges o aparcament i en aquells altres locals que aix´┐Ż ho sol´┐Żlicitin, els seus titulars o persones autoritzades per al seu ´┐Żs, previ informe favorable resultant de la corresponent inspecci´┐Ż, tant de la part exterior coma l'interior, del local en q´┐Żesti´┐Ż.

Article 3

1- Per tal d'obtenir l'autoritzaci´┐Ż d'acc´┐Żs caldr´┐Ż justificar que el local reuneix les condicions seg´┐Żents:

1.1. Que a la via on estigui ubicat aquest local, la concessi´┐Ż del gual no representi un perjudici per a la disponibilitat d'estacionament a la via en q´┐Żesti´┐Ż. En aquest sentit, l'informe corresponent far´┐Ż valoraci´┐Ż de quina ´┐Żs aquesta disponibilitat, amb especial consideraci´┐Ż al nombre de vehicles que s'encabeixen en l'autoritzaci´┐Ż del gual sol´┐Żlicitada.
1.2. Complir els requisits que exigeix el Pla General d'Ordenaci´┐Ż o d'altres disposicions vigents en el moment de la sol´┐Żlicitud, en tot all´┐Ż que afecti la protecci´┐Ż contra incendis, ventilaci´┐Ż i superf´┐Żcie m´┐Żnima per pla´┐Ża d'aparcament.Cap´┐Żtol II. Senyalitzaci´┐Ż i caracter´┐Żstiques t´┐Żcniques dels guals.

Article 4

1- Les obres d'adequaci´┐Ż, segons all´┐Ż que es disposa al Pla General, que necessiti el gual, es faran directament pel titular de l'autoritzaci´┐Ż i requeriran de la corresponent llic´┐Żncia d'obres.

2- En les obres d'acc´┐Żs a finques (benzineres, superf´┐Żcies comercials, espais de negoci a l'aire lliure i similars) caldr´┐Ż que quedin definits de forma clara els trams d'entrada i sortida a la finca, sense transformar, en cap cas, ni la rasant ni l'alineaci´┐Ż de la vorera en tota la l´┐Żnia de fa´┐Żana.

Article 5

1- Davant dels accessos autoritzats es pintar´┐Ż a la cal´┐Żada, a una dist´┐Żncia de 20 cm. de la vorera i paral´┐Żlelament a aquesta, una l´┐Żnia cont´┐Żnua de 10 cm. d'amplada de color groc, de longitud igual a la concedida, paral´┐Żlela a la vorera i a una dist´┐Żncia respecte aquesta i l'eix de la l´┐Żnia groga de 20 cm.

2- El titular realitzar´┐Ż la senyalitzaci´┐Ż horitzontal, sens aquesta al seu c´┐Żrrec.

Article 6

Al costat de l'acc´┐Żs al local, es fixar´┐Ż de forma permanent, visible des de la cal´┐Żada i a una al´┐Żada de 2,2 m. sobre la rasant de la vorera, una senyal normalitzada les caracter´┐Żstiques de la qual fixar´┐Ż l'Ajuntament.

Article 7

La senyalitzaci´┐Ż indicada haur´┐Ż de mantenir-se en perfecte estat de conservaci´┐Ż quedant prohibida qualsevol altra referent a l'autoritzaci´┐Ż d'acc´┐Żs de vehicles.

Article 8

1- La longitud autoritzada ser´┐Ż igual a l'amplada necess´┐Żria per al pas exclusiu de vehicles en la l´┐Żnia de fa´┐Żana, augmentada, com a m´┐Żxim, a 1m. i sempre que aix´┐Ż hi consti expressament en l'autoritzaci´┐Ż.

2- No es comptabilitza com a amplada reservada per al pas exclusiu de vehicles la part reservada per a la sortida de vianants, la qual haur´┐Ż d'estar degudament protegida.

3- Quan aquest gual serveixi d'acc´┐Żs a camions de gran tonatge, la llargada del gual podr´┐Ż ser superior en dos metres i mig a la de la porta, sempre que hi figuri expressament a l'autoritzaci´┐Ż.

Article 9

Els l´┐Żmits del gual estaran situats a m´┐Żs d'un metre de qualsevol arbre o d'altres elements del mobiliari urb´┐Ż, si aix´┐Ż no ´┐Żs possible caldr´┐Ż efectuar-ne el trasllat, pr´┐Żvia l'autoritzaci´┐Ż corresponent, que ser´┐Ż a c´┐Żrrec del titular.

Article 10

Queda prohibida qualsevol forma d'acc´┐Żs mitjan´┐Żant rampes o elements equivalents, provisionals o definitius, que permetin l'acc´┐Żs rodat a les finques per sobre la vorera, excepte quan aquests elements siguin de car´┐Żcter m´┐Żbil i s'utilitzin exclusivament en les maniobres d'entrada i sortida dels vehicles a l'interior del local, retirant-se un cop finalitzada aquesta maniobra.

Article 11

En el cas de locals ubicats en vies reservades -totalment o parcialment- als vianants (zones ´┐Żpeatonals´┐Ż), els titulars que desitgin disposar d'acc´┐Żs permanent a aquests locals, tindran la consideraci´┐Ż, igualment, de reserva d'un espai de domini p´┐Żblic, restant subjectes al pagament de qualsevol tribut i ingr´┐Żs de dret p´┐Żblic que li sigui d'aplicaci´┐Ż segons les disposicions vigents en cada moment, aix´┐Ż com a les obligacions contemplades en la present Ordenan´┐Ża.

Article 12

1- Les obres d'enderrocament, reparaci´┐Ż o nova construcci´┐Ż d'edificis i altres activitats que exigeixin el pas de camions per damunt de la vorera, per tal de facilitar l'acc´┐Żs corresponent, podran comportar, a c´┐Żrrec del sol´┐Żlicitant, l'adequaci´┐Ż de la vorera i del paviment existent sempre que es garanteixi la resist´┐Żncia per a no malmetre ni el mateix ni les les instal´┐Żlacions soterrades.

2- El titular t´┐Ż l'obligaci´┐Ż de mantenir la vorera en tot moment transitable per als vianants i de reconstruir-la un cop finalitzats els treballs que exigeixin el pas de vehicles.

3- En qualsevol cas, i atesa les especials condicions d'´┐Żs, les autoritzacions contemplades en aquest article tindran la consideraci´┐Ż de reserva d'espai de la via p´┐Żblica per motiu d'obres i no seran interpretades com a reserva de gual.

Article 13

1- Fins a una pes m´┐Żxim autoritzat de 3 t., es mantindr´┐Ż el paviment original de la vorera, amb un fonament de formig´┐Ż en massa de 200 kg/cm2. de resist´┐Żncia caracter´┐Żstica amb un gruix de 22 cm. sobre terreny compactat al 90% del Pr´┐Żctor modificat.

2- Quan el gual serveixi d'acc´┐Żs a vehicles de m´┐Żs de 3 t. de pes m´┐Żxim autoritzat, el paviment de la zona compresa entre la vorera i la porta d'acc´┐Żs es col´┐Żlocar´┐Ż sobre una base de formig´┐Ż en massa de 250 kg/cm2. De resist´┐Żncia caracter´┐Żstica amb un gruix de 22 cm. sobre terreny compactat al 90% del Pr´┐Żctor modificat.

Article 14

Els materials utilitzats en l'acabat superficial de les voreres i vorades que s'hagin modificat amb motiu de facilitar l'acc´┐Żs als vehicles, seran de les mateixes caracter´┐Żstiques que els de les voreres adjacents d'acord amb el que s'estableixi des dels serveis t´┐Żcnics municipals.

Article 15

1- En carrers en que la secci´┐Ż sigui inferior a 8 metres, els titulars d'una autoritzaci´┐Ż d'acc´┐Żs podran sol´┐Żlicitar una zona de reserva d'estacionament a la vorera contr´┐Żria, amb l'objecte de facilitar l'acc´┐Żs i sortida dels vehicles sempre que no sigui possible ampliar la porta del garatge, i quan hi concorrin algun dels aspectes seg´┐Żents:

1.1. quan entre la l´┐Żnia de fa´┐Żana de sortida del garatge i el vehicle estacionat al front hi hagi un espai inferior a 5 m.;
1.2. en els casos que disposant d'un espai de 5,5 m. lliures es tracti d'un garatge p´┐Żblic amb places de rotaci´┐Ż.

2- La longitud de la reserva tindr´┐Ż una amplada igual a l'amplada de la porta i s'instal´┐Żlar´┐Ż de l'eix de sortida a la dreta o a l'esquerra segons sigui el sentit de circulaci´┐Ż en aquell carrer.

3- La reserva restar´┐Ż subjecte al pagament del preu p´┐Żblic que s'estableixi a les Ordenances Fiscals vigents.

4- La senyalitzaci´┐Ż d'aquestes reserves consistir´┐Ż en una senyal d'estacionament prohibit amb sub-placa d'indicaci´┐Ż dels metres de reserva.

5- La instal´┐Żlaci´┐Ż i el manteniment de la senyalitzaci´┐Ż indicada en el punt anterior, anir´┐Ż a c´┐Żrrec del sol´┐Żlicitant d'acord amb les especificacions t´┐Żcniques que l'Ajuntament determini. Igualment ser´┐Ż responsabilitat del sol´┐Żlicitant el manteniment i conservaci´┐Ż d'aquesta senyalitzaci´┐Ż.

Cap´┐Żtol III. Sol´┐Żlicitud i tramitaci´┐Ż de l'autoritzaci´┐Ż d'acc´┐Żs.

Article 16

La titularitat de l'autoritzaci´┐Ż s'atorgar´┐Ż a les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques o comunitats de propietaris que ostentin la propietat o la titularitat de la llic´┐Żncia preceptiva per a l'´┐Żs del local o recinte.

Article 17

1- Les autoritzacions es concediran pel termini compr´┐Żs entra la data de sol´┐Żlicitud i el 31 de desembre del mateix any, prorrogant-se autom´┐Żticament per anys successius excepte quan es donin les condicions indicades en l'art 23 de la present Ordenan´┐Ża.

2- L'incompliment de qualsevol dels requisits exigits comportar´┐Ż el requeriment per part de l'Ajuntament per a que en el termini que s'estableixi el titular de l'autoritzaci´┐Ż regularitzi la situaci´┐Ż que el va provocar. De no fer-ho es revocar´┐Ż l'autoritzaci´┐Ż essent d'aplicaci´┐Ż el previst a l'art. 20 de la present Ordenan´┐Ża.

Article 18

1- Per a sol´┐Żlicitar l'autoritzaci´┐Ż caldr´┐Ż presentar la documentaci´┐Ż seg´┐Żent:

1.1. En cas de lloguer, document que acrediti la ocupaci´┐Ż o utilitzaci´┐Ż del local
1.2. Llic´┐Żncia d'activitat en els casos que sigui necess´┐Żria segons la normativa vigent.
1.3. Croquis de l'empla´┐Żament:
1.3.1. L'amplada del gual
1.3.2. La numeraci´┐Ż exacte de la finca
1.4. Croquis del local a escala amb indicaci´┐Ż de:
1.4.1. Nombre i tipus de vehicles que podr´┐Ż contenir el local

Article 19

Caldr´┐Ż comunicar que s'ha efectuat el trasllat dels elements urban´┐Żstics que impedeixin l'acc´┐Żs al local o recinte com a condici´┐Ż pr´┐Żvia a l'entrega de la placa de gual.

Article 20

1- Per a les sol´┐Żlicituds que es produeixin al llarg de l'any fiscal, s'aplicar´┐Ż la part de la taxa corresponent als per´┐Żodes trimestrals compresos des de la data de la sol´┐Żlicitud fins al 31 de desembre.

2- Tanmateix en el cas de sol´┐Żlicituds d'anul´┐Żlaci´┐Ż del gual, igualment es prorratejar´┐Ż el pagament pendent de forma trimestral d'acord amb l'establert a l'Ordenan´┐Ża Fiscal.

Article 21

1- En cas que es realitzin modificacions a les voreres destinades a facilitar el pas de vehicles des de la via p´┐Żblica a un local o recinte sense haver obtingut l'autoritzaci´┐Ż, l'Ajuntament requerir´┐Ż al titular o, si fos el cas, a l'arrendatari o propietari del local, per a que en el termini de quinze dies restauri en el seu estat original aquells elements o modificacions implantades sense autoritzaci´┐Ż, realitzant-se al seu c´┐Żrrec les obres o actuacions necess´┐Żries per a aquest fi amb l'obligaci´┐Ż de tramitar la corresponent llic´┐Żncia d'obres i a l'abonament de la taxa i l'impost amb el rec´┐Żrrec que s'estableixen a l'Ordenan´┐Ża Fiscal corresponent.

2- Si el local reun´┐Żs les condicions necess´┐Żries el requerir´┐Ż per a que tramiti en un per´┐Żode m´┐Żxim de quinze dies la corresponent autoritzaci´┐Ż. En aquest cas haur´┐Ż d'abonar el doble de la taxa i l'impost per les obres realitzades sense autoritzaci´┐Ż.

3- Un cop exhaurit el termini de quinze dies sense haver iniciat els tr´┐Żmits corresponents, l'Ajuntament podr´┐Ż iniciar un expedient sancionador contra la persona a qui van ser adre´┐Żats el requeriments.

Article 22

1- Per als garatges d'´┐Żs individual o edificis unifamilars, l'autoritzaci´┐Ż podr´┐Ż ser concedida per a un ´┐Żs permanent o amb horari limitat. En aquest darrer cas es concedir´┐Ż per a l'horari establert entre les 18 i les 10 hores del dia seg´┐Żent.

2- Igualment, a les zones industrials del municipi, i que aix´┐Ż siguin definides al Pla General, es podran concedir guals per a funcions de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega.

Article 23

1- Els canvis de titular comportaran una nova autoritzaci´┐Ż.

2- Les ampliacions i reduccions, o qualsevol altra tipus d'alteraci´┐Ż de l'espai destinat a gual comportaran l'actualitzaci´┐Ż de l'autoritzaci´┐Ż, previ l'informe corresponent i sol´┐Żlicitud de l'interessat.

3- Igualment les baixes s'hauran de sol´┐Żlicitar per escrit, procedint a l'entrega de la placa i justificaci´┐Ż de trobar-se al corrent de pagament. Tanmateix la baixa no ser´┐Ż efectiva fins i tant no es procedeixi a la restauraci´┐Ż de les modificacions de la vorera que s'haguessin pogut realitzar, tant d'obra com de pintura.

Article 24

1 L'autoritzaci´┐Ż s'ha d'entendre atorgada sense perjudici de tercers i s´┐Żn essencialment revocables per raons d'inter´┐Żs p´┐Żblic, i sense dret a indemnitzaci´┐Ż.

2- Conseq´┐Żentment l'administraci´┐Ż municipal podr´┐Ż, en qualsevol moment, revocar l'autoritzaci´┐Ż, requerint al titular per a que deixi en el seu estat original les possibles alteracions introdu´┐Żdes amb la implantaci´┐Ż del gual, restant exempt, l'usuari afectat, de la liquidaci´┐Ż de la corresponent llic´┐Żncia d'obres.

3- La denegaci´┐Ż de les sol´┐Żlicituds i la revocaci´┐Ż de les autoritzacions seran sempre motivades.

Cap´┐Żtol IV. Obligacions dels titulars de les autoritzacions.

Article 25

A partir de la concessi´┐Ż del gual ser´┐Ż responsabilitat del titular de l'autoritzaci´┐Ż d'acc´┐Żs mantenir el paviment en perfectes condicions de manteniment.


Disposici´┐Ż Transit´┐Żria 1a.

Les autoritzacions per guals que no compleixin la funci´┐Ż de reserva del domini p´┐Żblic per a facilitar l'acc´┐Żs de vehicles a l'interior de locals o recintes actualment existents seran revocats, restant anul´┐Żlades les autoritzacions corresponents a partir del 30 de juny de 2000.

Disposici´┐Ż Transit´┐Żria 2a

Tanmateix les autoritzacions per a guals de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega adscrits a comer´┐Żos, aix´┐Ż com reserves d'estacionament per a ´┐Żs comercial actualment existents seran igualment revocats a partir del 30 de juny de 2000.

Disposici´┐Ż Addicional

La Regidoria de Senyalitzaci´┐Ż i Mobilitat elaborar´┐Ż un estudi per a la implantaci´┐Ż de zones de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega d'´┐Żs p´┐Żblic en els llocs m´┐Żs adients, per tal de permetre la millor disponibilitat possible d'espais reservats a aquesta finalitat per al sector comercial de la ciutat. Alhora, en la senyalitzaci´┐Ż d'aquestes zones, s'establiran per a cada cas els horaris de funcionament que permetin un ´┐Żs m´┐Żs efica´┐Ż dels mateixos.

Disposici´┐Ż Derogat´┐Żria

Queden derogades totes aquelles disposicions i acords anteriors a l'aprovaci´┐Ż de la present Ordenan´┐Ża, pels quals s´┐Żestablien criteris per a la concessi´┐Ż d'autoritzacions de guals.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C