Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
5. REGLAMENT MUNICIPAL DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D´┐ŻAIGUA POTABLE

Aprovat al Ple del 25 de maig de 1.989
Modificat l'Article 19´┐Ż. el 27 d'abril de 1.995
CAP´┐ŻTOL I

L'Objectiu de la present normativa ´┐Żs la de regular els nous subministraments d'aigua, i l'arranjament d'aquells que permetin una millora de la xarxa existent amb la finalitat de disminuir les p´┐Żrdues d'aigua.

Article 1er.
El Servei Municipal de prove´┐Żment d'Aigua es declara de recepci´┐Ż obligat´┐Żria sempre que tingui car´┐Żcter domiciliari o d'activitat industrial o comercial.

CAP´┐ŻTOL II
DE LES ALTES I BAIXES EN EL SERVEI

Article 2´┐Żn.
Les altes de prove´┐Żment seran sol´┐Żlicitades per inst´┐Żncia signada pel propietari de la finca o persona legalment autoritzada. Que vist l'informe favorable del Serveis T´┐Żcnics es subscriur´┐Ż la p´┐Żlissa de subministrament complint els requisits que marca l'article 6´┐Ż. i comen´┐Żar´┐Ż a surtir efectes a partir del primer dia del mes en que s'inici´┐Ż el subministrament. Quan pel cabal sol´┐Żlicitat o pel lloc on s'hagi de fer el subministrament, hi hagu´┐Żs alguna dificultat en efectuar-lo normalment , el Servei comunicar´┐Ż al peticionari les limitacions a que restar´┐Ż sotm´┐Żs el subministrament.

Article 3er.
Les baixes de subministrament seran sol´┐Żlicitades per inst´┐Żncia un mes abans de la data en que es desitgi cessar en el subministrament.

La represa de subministrament, despr´┐Żs d'haver causat baixa, tan sols ser´┐Ż possible mitjan´┐Żant una nova contractaci´┐Ż.

Article 4rt.
En els casos en que estigui constitu´┐Żda una Comunitat de Propietaris i per problemes d'una instal´┐Żlaci´┐Ż antiga, aquesta podr´┐Ż subscriure una p´┐Żlissa d'abonament general per a facilitar al Servei la recaptaci´┐Ż del subministrament i a l'usuari com a control del mateix, la qual p´┐Żlissa comportar´┐Ż la facturaci´┐Ż de tants m´┐Żnims com habitatges o comunitats susceptibles d'abocament es serveixin mitjan´┐Żant el mateix comptador.

Article 5´┐Ż.
El servei d'Aig´┐Żes no portar´┐Ż a terme cap contracte de subministrament sense la pr´┐Żvia presentaci´┐Ż del butllet´┐Ż instal´┐Żlador que haur´┐Ż de portar el vist i plau dels T´┐Żcnics del Servei d'Aig´┐Żes, els quals efectuaran pr´┐Żviament la inspecci´┐Ż. En els contractes d'edificis de nova construcci´┐Ż es demanaran tamb´┐Ż els butlletins d'Ind´┐Żstria.

Article 6´┐Ż.
Els instal´┐Żladors que tinguin carnet oficial d'instal´┐Żlador i a la vegada formin part del gremi de la Ciutat de Valls estaran autoritzats a emetre els butlletins.

Article 7´┐Ż.
El cost del Servei d'Inspecci´┐Ż de les escomeses es sumar´┐Ż al dret d'escomesa.
Article 8´┐Ż.
La instal´┐Żlaci´┐Ż d'escomeses i comptadors al Pol´┐Żgon Industrial es far´┐Ż per mitj´┐Ż de l'empresa concession´┐Żria que t´┐Ż cura del Servei d'Aig´┐Żes del Pol´┐Żgon, sota la pr´┐Żvia aportaci´┐Ż dels corresponents preus per part de l'Ajuntament.

CAP´┐ŻTOL III
Article 9´┐Ż.
Els abonats, sota cap pretext podran emprar l'aigua per a altres usos que per als que ha sigut concedida, ni tampoc podr´┐Ż vendre-la. Sols podr´┐Ż faltar-se aquestes disposicions en cas d'incendi.

Article 10´┐Ż.
En casos de for´┐Ża major que obliguin a una suspensi´┐Ż del subministrament, tals com avaries en les instal´┐Żlacions de captaci´┐Ż, arranjament de canonades, etc., els abonats no tindran cap dret a indemnitzaci´┐Ż de danys i perjudicis per manca de subministrament d'aigua.

Article 11´┐Ż.
El subministrament d'aigua als abonats ser´┐Ż amb car´┐Żcter general permanent, salvant els casos de for´┐Ża major a que fa refer´┐Żncia l'article anterior i qualsevol altre que faci t´┐Żcnicament impossible el manteniment.

El servei comunicar´┐Ż almenys amb un dia d'antelaci´┐Ż, i sempre que sigui possible, la interrupci´┐Ż dels subministrament i aix´┐Ż ho far´┐Ż p´┐Żblic en la forma m´┐Żs convenient. Solament en casos de reconegut urg´┐Żncia o de for´┐Ża major, podr´┐Ż el servei prescindir d'aquesta obligaci´┐Ż de pre-av´┐Żs. Per norma regular s'estableixen els dimarts i dijous com a possibles dies per tallar el subministrament per arranjar avaries. Es garantir´┐Ż a qualsevol punt de la xarxa 1 atm.

CAP´┐ŻTOL IV
DE LES ESCOMESES

Article 12´┐Ż.
S'ent´┐Żn coma escomesa, la conducci´┐Ż que des de la canonada general arriba fins a la clau de pas, situada al peu o la tanca de l'edifici o de l'immoble que s'hagi de proveir. Aquesta escomesa estar´┐Ż formada per una canonada ´┐Żnica de caracter´┐Żstiques espec´┐Żfiques segons el volum d'aigua a subministrar, amb una clau de pas situada a la via p´┐Żblica, en front de la finca corresponent.

Article 13´┐Ż.
El servei assenyalar´┐Ż, a partir de les dades que ha d'aportar el sol´┐Żlicitant i de les condicions de l'immoble, local o depend´┐Żncia que s'hagi de proveir, el cabal m´┐Żnim que regir´┐Ż el subministrament, aix´┐Ż com les dimensions i caracter´┐Żstiques de la instal´┐Żlaci´┐Ż, la capacitat i el tipus de comptador.

Article 14´┐Ż.
Normalment existir´┐Ż una escomesa per a donar servei a la finca, edifici o immoble, per´┐Ż si un inquil´┐Ż o arrendatari de part de l'immoble volgu´┐Żs un subministrament especial o independent, existint causa justificada a criteri del Servei, podr´┐Ż contractar la instal´┐Żlaci´┐Ż d'un ramal o escomesa independent del que existeixi per a tota la finca.

Article 15´┐Ż.
La clau de pas situada en el front de la fa´┐Żana o acc´┐Żs de l'immoble, ser´┐Ż precintada en qualsevol de les dues posicions "obert" o "tancat" i es manipular´┐Ż exclusivament pel Servei sense que els abonats propietaris o terceres persones puguin manipular l'esmentada clau de pas, salvant els casos d'avaria de les instal´┐Żlacions interiors de l'edifici, en quin cas es donar´┐Ż compte immediat al Servei de la ruptura dels precintes, incorrent en cas contrari en les responsabilitats derivades d'aquest Reglament i d'altres disposicions vigents d'aplicaci´┐Ż.

Article 16´┐Ż.
Els propietaris, constructors i usuaris disposaran de les instal´┐Żlacions a partir de la clau de pas situada en front de la fa´┐Żana de la finca, de manera que en cas de fuita d'aigua, aquesta vessi vers la via p´┐Żblica, a fi de no danyar l'immoble o els materials o instal´┐Żlacions existents en la finca, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Article 17´┐Ż.
Podr´┐Ż concedir-se l'establiment de boques de rec contra incendis en les finques en les que llurs propietaris aix´┐Ż o sol´┐Żlicitin, sota les determinacions t´┐Żcniques aprovades pel Servei.

Article 18´┐Ż.
Les caracter´┐Żstiques generals d'instal´┐Żlaci´┐Ż de les escomeses quedaran reflexades a l'annex d'aquest reglament.

Article 19´┐Ż.
L'abonat est´┐Ż obligat a les reparacions que siguin necess´┐Żries en l'escomesa, en la canonada d'alimentaci´┐Ż, en la bateria de comptadors en la cisterna, en els muntants, en les equips d'elevaci´┐Ż i en qualsevol altres elements que formin part de la instal´┐Żlaci´┐Ż de fontaneria.

En el tram anterior al comptador i exterior de l'immoble, el contractista confeccionar´┐Ż el pressupost corresponent. El seu import haur´┐Ż de ser satisfet per l'usuari i els treballs realitzats pel contractista, sempre que l'usuari accepti el pressupost. En cas contrari, l'usuari, mitjan´┐Żant instal´┐Żlador autoritzat, podr´┐Ż fer-se l'escomesa sota la supervisi´┐Ż i direcci´┐Ż del contractista. Per aquest motiu fixar´┐Ż una taxa equivalent a la taxa de connexi´┐Ż d'aigua.
CAP´┐ŻTOL V
DELS COMPTADORS
Article 20´┐Ż.
S'estableix l'obligatorietat de l'´┐Żs de comptadors per al control del subministrament a totes i cadascuna de les noves unitats susceptibles d'abonament.

Article 21´┐Ż.
No s'instal´┐Żlar´┐Ż cap comptador fins que l'abonat no hagi subscrit la p´┐Żlissa corresponent.

Una vegada instal´┐Żlat el comptador, no podr´┐Ż ´┐Żsser manipulat m´┐Żs que pels empleats del Servei, i a tal efecte ser´┐Ż degudament precintat quantes vegades es procedeixi a llur instal´┐Żlaci´┐Ż.


Article 22´┐Ż.
S'instal´┐Żlaran els comptadors homologats per aquest Ajuntament i la seva conservaci´┐Ż ser´┐Ż portada a terme per personal t´┐Żcnic d'aquest Servei d'Aig´┐Żes.

Article 23´┐Ż.
En els edificis de vivendes col´┐Żlectives de nova construcci´┐Ż, els comptadors del subministrament estaran col´┐Żlocats a l'interior dels edificis, dins d'un local o armari adequat, amb pany a la porta tipus FECSA a la planta baixa, prop de la clau de pas situada a l'exterior, S'instal´┐Żlar´┐Ż un comptador de cada abonat. Els comptadors aniran muntats en una bateria homologada, de manera que l'empleat lector del Servei pugui lliurement anotar les indicacions de tots els comptadors en una sola vegada. En el projecte d'obres haur´┐Ż de quedar reflectida suficientment la cambra de comptadors seguin la normativa del Departament d'Ind´┐Żstria de la generalitat de Catalunya.

Cada comptador haur´┐Ż d'anar col´┐Żlocat entre dues claus de pas a fi de que puguin ´┐Żsser retirats amb tota facilitat i tornats a col´┐Żlocar "racords" subjecci´┐Ż i les corresponents taladradores del precintatge dels comptadors.

A partir del comptador, la conducci´┐Ż anir´┐Ż directament a les instal´┐Żlacions de l'abonat, sense cap mena de ramificaci´┐Ż.

CAP´┐ŻTOL VI
DE LES INSTAL.LACIONS INTERIORS

Article 24´┐Ż.
La distribuci´┐Ż a partir del comptador de la xarxa de subministrament dins de l'interior de la vivenda o local de que es tracti, ´┐Żs de lliure disposici´┐Ż de l'abonat, per´┐Ż podr´┐Ż ser inspeccionada per personal acreditat al Servei, a fi de verificar en tot moment que ha sigut constru´┐Żda i es mant´┐Ż conforme a les normes que estiguin vigents i a fi d'evitar defraudacions i defici´┐Żncies en el subministrament contractat.

Article 25´┐Ż.
Les instal´┐Żlacions anteriors corresponents a cada p´┐Żlissa d'abonament no podran ser emprades a la xarxa, canonada o distribuci´┐Ż d'aigua del Servei amb cap altra.

Article 26´┐Ż.
L'usuari podr´┐Ż instal´┐Żlar formant part del seu sistema interior, dip´┐Żsits receptors, que podran ser de car´┐Żcter opcional en les vivendes unifamiliars i que seran de car´┐Żcter obligatori en vivendes plurifamiliars de m´┐Żs de quatre unitats. Les caracter´┐Żstiques t´┐Żcniques d'aquests dip´┐Żsits quedaran reflexades en l'annex 2 d'aquest Reglament. Aquests dip´┐Żsits hauran de mantenir-se nets i desinfectats, i l'usuari es responsabilitzar´┐Ż de les possibles contaminacions per causa dels esmentats dip´┐Żsits. Igualment hauran d'estar dotats dels sistemes autom´┐Żtics i manuals per evitar les p´┐Żrdues d'aigua, encara que hagi estat enregistrada per un comptador anterior.

Les vivendes plurifamiliars que disposin de cisterna, tindran l'obligaci´┐Ż de subministrar l'aigua a la cisterna per poder-ne regular millor el consum. La clau by-pas, es precintar´┐Ż pel, Servei T´┐Żcnic d'Aig´┐Żes. Limitant el but d'entrada per tal d'obligar a complir aquesta normativa. Quan per motius d'emerg´┐Żncia manca de llum o reposici´┐Ż de cisterna es procedeixi a desprecintar-la, es comunicar´┐Ż al Servei T´┐Żcnic Municipal d'Aig´┐Żes per a que la torni a precintar, quan hagin desaparegut les raons de I'emergencia.

Article 27´┐Ż.
Quan la vivenda plurifamiliar tingui cisterna, s'instal´┐Żlar´┐Ż un comptador general d'acord amb la vigent normativa del Departament d'Ind´┐Żstria de la Generalitat de Catalunya la lectura del comptador general amb respecte a la suma de les lectures dels comptadors individuals instal´┐Żlats, el percentatge que excedeixi a lo abans indicat ser´┐Ż repartit proporcionalment al consum anotat per cada comptador individual.

Article 28´┐Ż.
En les instal´┐Żlacions amb bateries de comptadors divisionaris, els entroncaments compresos entre les claus de sortida dels comptadors ´┐Ż el comen´┐Żament dels tubs muntats hauran d'´┐Żsser fetes amb unions flexibles que permeti efectuar degudament les operacions d'entroncament i de canvi de comptadors.

CAPITOL VII
DE LES INSTAI..LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Article 29´┐Ż.
Que per la instal´┐Żlaci´┐Ż de la xarxa general es seguiran els criteris que marqui el vigent Pla General d'Ordenaci´┐Ż Urbana. Les caracter´┐Żstiques generals d'instal´┐Żlaci´┐Ż que no quedin recollides en el Pla General quedaran refIexades en l'annex 3 d'aquest Reglament.

CAPITOL VIII
EL CONSUM
Article 30´┐Ż.
L'abonat consumir´┐Ż l'aigua d'acord amb les condicions establertes en aquest Reglament i utilitzar´┐Ż les instal´┐Żlacions pr´┐Żpies i les del servei, de forma racional i correcta, evitant perjudicis a la resta dels abonats.

Article 31´┐Ż.
En cas de disconformitat de l'abonat sobre el consum enregistrat pel comptador, el Servei retirar´┐Ż el comptador i I'entregara a l'abonat per tal que sol´┐Żliciti la revisi´┐Ż del mateix pels Serveis d'Ind´┐Żstria de la Generalitat de Catalunya, corrent la totalitat de les despeses ocasionades per aquesta operaci´┐Ż per compte de l'abonat.

Article 32´┐Ż.
Les persones obligades al pagament, com a titulars de la corresponent p´┐Żlissa d'abonament, satisfaran les taxes que correspongui de conformitat amb I'Ordenan´┐Ża Fiscal vigent, per la prestaci´┐Ż del Servei.

Article 33´┐Ż.
Les factures dels comptadors i la facturaci´┐Ż es faran d'acord amb l'Ordenan´┐Ża Fiscal n´┐Żm. 20.

CAPITOL IX
D'ALTRES FORMES DE GESTIO

Article 34´┐Ż.
Essent l'aigua un b´┐Ż esc´┐Żs i imprescindible, ha de vetllar-se pel seu bon ´┐Żs i per la seva puresa. Per aix´┐Ż est´┐Ż prohibit:
1er. Els consums abusius i desproporcionats als fins pels quals s'hagi contractat el subministrament.
2on.- Que es vessi a la xarxa p´┐Żblica municipal, aigua d'altres proced´┐Żncies.
3er.- Que s'alteri per qualsevol procediment, les condicions normals de l'aigua de la xarxa p´┐Żblica municipal o la seva potabilitat.

Article 35´┐Ż.
Pel bon ordre del Servei, esta prohibit:
ler.- Que es destini l'aigua a usos diferents dels contractats.
2on.- Que es subministra de forma regular aigua a terceres persones, ja sigui gratu´┐Żtament, ja sigui a t´┐Żtol oner´┐Żs, sense autoritzaci´┐Ż del Servei.
3er.- Que es remuneri als empleats del Servei d'Aig´┐Żes, per qualsevol motiu.
4art.- Que es manipulin les claus de pas situades a la via p´┐Żblica, estiguin o no precintades, sense causa justificada.
5´┐Ż.- Que es manipulin les instal´┐Żlacions a fi de falsejar el mesurament dels comptadors.
Article 36´┐Ż.
Totes les practiques enumerades en els dos articles anteriors, son contraries al b´┐Ż com´┐Ż i a I'efectivitat del Servei i constituiran causa de rescissi´┐Ż del contracte.
Igualment seran causa de rescissi´┐Ż del contracte.
a) Per impagament de I'import del rebut d'aigua. En aquest cas es seguir´┐Ż' el procediment establert pel "Reglamento de Verificaciones El´┐Żctricas" de 12 de mar´┐Ż de 1.954.
b) Que s'impedeixi I'entrada del personal acreditat del Servei per a revisar o inspeccionar els comptadors, escomeses o instal´┐Żlacions interiors de l'abonat.
c) Que es desatenguin els requeriments que el Servei dirigeixi als abonats per a subsanar defectes o anomalies que concerneixin a I'´┐Żs de l'aigua o de les instal´┐Żlacions que a partir de la clau de registre del carrer, aquesta inclosa cap a I'´┐Żnterior de I'edifici, excepte el comptador de l'aigua, aniran a c´┐Żrrec de I'usuari, el qual haur´┐Ż d'arranjar l'avaria en el termini m´┐Żxim d'un mes, podent reduir el termini en cas d'avaria greu segons criteri dels t´┐Żcnics responsables del Servei.
d) La desocupaci´┐Ż del local, amb caire definitiu. S'entendr´┐Ż que aquesta es definitiva quan quedi desocupat mes de sis mesos consecutius.

Seran objecte de sancions i tallament del subministre:
a) Impagament del rebut d'aigua.
b) L'exist´┐Żncia de la connexi´┐Ż clandestina, es a dir, aquella que ni vingui acollida com p´┐Żlissa degudament subscrita per l'abonat o persona autoritzada.
c) Alteraci´┐Ż d'aforament, per aconseguir major entrada d'aigua.
d) Alteraci´┐Ż del sistema de subministrament (aforament per comptador o viceversa), que pugui afectar a la facturaci´┐Ż, sense comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia de compte al Servei d'Aigua de l'Ajuntament.
e) Falsejament de la indicaci´┐Ż del comptador o derivacions anterior a l'esmentat aparell, en aquesta classe de subministre, pel tallament es seguir´┐Ż el procediment indicat en el Reglament de Verificacions El´┐Żctriques.

Liquidaci´┐Ż de la sanci´┐Ż

S'efectuar´┐Ż valorant el consum efectuat, d'acord amb les tarifes d'aplicaci´┐Ż corresponent, computant el temps transcorregut des del dia en que hagu´┐Żs sigut utilitzat pel sancionat local o vivenda en que estigui la mateixa, a ra´┐Ż de 6 hores di´┐Żries, sense que pugui extendres a un total superior a 1 any.
Les liquidacions de les sancions en el sup´┐Żsit de subministrament per aforament, per comptador o d'usos diferents als contractats, es faran, aplicant anal´┐Żgicament, les regles contingudes a l'art. 61 del vigent Reglament de Verificacions El´┐Żctriques de 12 de mar´┐Ż de 1.954.
Comprovant la sanci´┐Ż en els abonats per aforament, quedar´┐Ż limitat, el dret de l'abonat a elegir la modalitat de subministrament, poguent l'Ajuntament condicionar el nou abonament a que ho sigui mitjan´┐Żant comptador.
Seran objectes de sancions per l'autoritat competent:
L'aprofitament indegut per particulars de les boques de rec.
L'aprofitament d'aigua de les fonts publiques mitjan´┐Żant recipients en quantitats globals superiors als 50 litres/dia.
A N N E X 1
CARACTERISTIQUES GENERALS D'INSTAL.LACIO D'ESCOMESES
L'escomesa es far´┐Ż amb tub de polietil´┐Ż sanitari baixa densitat de 10 Atms.
EIs accessoris hauran d'´┐Żsser de llaut´┐Ż desmuntable amb junta t´┐Żrica i homologats per aquest Ajuntament.
Segons el cabal a subministrar, s'escollir´┐Ż el but entre els di´┐Żmetres de 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2. La pressi´┐Ż de treball ser´┐Ż de deu atmosferes.
La clau de pas ser´┐Ż del tipus bola.
La connexi´┐Ż de I'escomesa es far´┐Ż amb les normes vigents del Ministeri d'Ind´┐Żstria.
El collar´┐Ż de connexi´┐Ż amb la xarxa general ser´┐Ż del tipus de ferro fus amb banda d'acer inoxidable i homologats per aquest Ajuntament.

Vivenda unifamiliar
S'admetr´┐Ż en aquest cas la instal´┐Żlaci´┐Ż d'una clau de toma de I'escomesa protegida amb arqueta cega i l'altra de registre a I'exterior de I'edifici, allotjada en un armari amb el comptador i una v´┐Żlvula antiretorn situada a continuaci´┐Ż d'aquest.
La v´┐Żlvula antiretorn ser´┐Ż desmuntable i canviable, a porta de l'armari que allotgi el comptador i la v´┐Żlvula antiretorn ser´┐Ż homologada per l'Ajuntament.
L'armari es situar´┐Ż al l´┐Żmit de separaci´┐Ż de la vorera amb el solar, adossat a la fa´┐Żana de I'edifici o b´┐Ż al mur de la tanca o, en el seu cas, es construiria I'obra de fabrica, necess´┐Żria per allotjar-ho.
En funci´┐Ż de la pressi´┐Ż necess´┐Żria per al subministrament de la vivenda i la pressi´┐Żexistent a la xarxa general, s'aconsella la instal´┐Żlaci´┐Ż d'una v´┐Żlvula reductora de pressi´┐Ż a fi d'evitar desperfectes en la instal.laci´┐Ż per exc´┐Żs de pressi´┐Ż, i es tarar´┐Ż a 2 kg/cm2 .

Vivenda plurifamiliar

La canonada de conducci´┐Ż des de l'escomesa fins a la cisterna o bateria de comptadors, ser´┐Ż de polietil´┐Ż sanitari baixa densitat. Poguent optar pel FE.G. o PVC. de 10 Kg/cm2 de pressi´┐Ż, les parts que no siguin enterrades deixant les connexions amb el polietil´┐Ż vistes.

A les vivendes plurifamiliars que no existeixi bateria de comptadors homologada, s'haur´┐Ż d'instal.lar una v´┐Żlvula de retenci´┐Ż a continuaci´┐Ż de la clau de bola de l'escomesa general.

Com a norma general totes les escomeses que hagin d'efectuar un trasp´┐Żs de carrer, el tub de polietil´┐Ż portar´┐Ż camisa de protecci´┐Ż, feta amb tub de PVC.

L'aplicaci´┐Ż de l'annex 1 de la vigent normativa abarca tant les noves escomeses, com les ja existents en les que es sol.liciti d'un nou comptador corrent a c´┐Żrrec del propietari o promotor en les vivendes de nova planta, i en les ja construides es far´┐Ż c´┐Żrrec el Servei Municipal.

En el cas que sigui necess´┐Żria la suspenci´┐Ż del subministrament de la xarxa general per a poder realitzar qualsevol treball de reparaci´┐Ż en l'interior d'una vivenda per avaria en la clau de pas general es veur´┐Ż obligat el propietari a substituir-la per una de nova del tipus bola i conjuntament una v´┐Żlvula de retenci´┐Ż.
A N N E X 2
CARACTER´┐ŻSTIQUES T´┐ŻCNIQUES DE DIOSITS REGULADORS O RECEPTORS

Tots els edificis d'habitatges de nova construcci´┐Ż hauran de disposar de dip´┐Żsit d'aigua potable a ra´┐Ż de 200 l. De capacitat per habitatge.

El dip´┐Żsit haur´┐Ż de complir amb el reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable.
ANNEX 3
INSTAL.LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Segons el cabal necessari les dimensions de les canonades de la xarxa general seran les seg´┐Żents:

Tub de polietil´┐Ż de 10 atmosferes de pressi´┐Ż apte pel consum sanitari:
Di´┐Żmetres: 63 - 75 - 90 - 110 - 125

Tub de PVC de 10 atmosferes de pressi´┐Ż apte pel consum sanitari.
Di´┐Żmetres: 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315

Les v´┐Żlvules de la xarxa general seran de comporta de goma i sense seient per evitar les incrustacions i hauran d'´┐Żsser homologades per aquest AjuntamentAprovat al Ple del 25 de maig de 1.989
Modificat l'Article 19´┐Ż. el 27 d'abril de 1.995
CAP´┐ŻTOL I

L'Objectiu de la present normativa ´┐Żs la de regular els nous subministraments d'aigua, i l'arranjament d'aquells que permetin una millora de la xarxa existent amb la finalitat de disminuir les p´┐Żrdues d'aigua.

Article 1er.
El Servei Municipal de prove´┐Żment d'Aigua es declara de recepci´┐Ż obligat´┐Żria sempre que tingui car´┐Żcter domiciliari o d'activitat industrial o comercial.

CAP´┐ŻTOL II
DE LES ALTES I BAIXES EN EL SERVEI

Article 2´┐Żn.
Les altes de prove´┐Żment seran sol´┐Żlicitades per inst´┐Żncia signada pel propietari de la finca o persona legalment autoritzada. Que vist l'informe favorable del Serveis T´┐Żcnics es subscriur´┐Ż la p´┐Żlissa de subministrament complint els requisits que marca l'article 6´┐Ż. i comen´┐Żar´┐Ż a surtir efectes a partir del primer dia del mes en que s'inici´┐Ż el subministrament. Quan pel cabal sol´┐Żlicitat o pel lloc on s'hagi de fer el subministrament, hi hagu´┐Żs alguna dificultat en efectuar-lo normalment , el Servei comunicar´┐Ż al peticionari les limitacions a que restar´┐Ż sotm´┐Żs el subministrament.

Article 3er.
Les baixes de subministrament seran sol´┐Żlicitades per inst´┐Żncia un mes abans de la data en que es desitgi cessar en el subministrament.

La represa de subministrament, despr´┐Żs d'haver causat baixa, tan sols ser´┐Ż possible mitjan´┐Żant una nova contractaci´┐Ż.

Article 4rt.
En els casos en que estigui constitu´┐Żda una Comunitat de Propietaris i per problemes d'una instal´┐Żlaci´┐Ż antiga, aquesta podr´┐Ż subscriure una p´┐Żlissa d'abonament general per a facilitar al Servei la recaptaci´┐Ż del subministrament i a l'usuari com a control del mateix, la qual p´┐Żlissa comportar´┐Ż la facturaci´┐Ż de tants m´┐Żnims com habitatges o comunitats susceptibles d'abocament es serveixin mitjan´┐Żant el mateix comptador.

Article 5´┐Ż.
El servei d'Aig´┐Żes no portar´┐Ż a terme cap contracte de subministrament sense la pr´┐Żvia presentaci´┐Ż del butllet´┐Ż instal´┐Żlador que haur´┐Ż de portar el vist i plau dels T´┐Żcnics del Servei d'Aig´┐Żes, els quals efectuaran pr´┐Żviament la inspecci´┐Ż. En els contractes d'edificis de nova construcci´┐Ż es demanaran tamb´┐Ż els butlletins d'Ind´┐Żstria.

Article 6´┐Ż.
Els instal´┐Żladors que tinguin carnet oficial d'instal´┐Żlador i a la vegada formin part del gremi de la Ciutat de Valls estaran autoritzats a emetre els butlletins.

Article 7´┐Ż.
El cost del Servei d'Inspecci´┐Ż de les escomeses es sumar´┐Ż al dret d'escomesa.
Article 8´┐Ż.
La instal´┐Żlaci´┐Ż d'escomeses i comptadors al Pol´┐Żgon Industrial es far´┐Ż per mitj´┐Ż de l'empresa concession´┐Żria que t´┐Ż cura del Servei d'Aig´┐Żes del Pol´┐Żgon, sota la pr´┐Żvia aportaci´┐Ż dels corresponents preus per part de l'Ajuntament.

CAP´┐ŻTOL III
Article 9´┐Ż.
Els abonats, sota cap pretext podran emprar l'aigua per a altres usos que per als que ha sigut concedida, ni tampoc podr´┐Ż vendre-la. Sols podr´┐Ż faltar-se aquestes disposicions en cas d'incendi.

Article 10´┐Ż.
En casos de for´┐Ża major que obliguin a una suspensi´┐Ż del subministrament, tals com avaries en les instal´┐Żlacions de captaci´┐Ż, arranjament de canonades, etc., els abonats no tindran cap dret a indemnitzaci´┐Ż de danys i perjudicis per manca de subministrament d'aigua.

Article 11´┐Ż.
El subministrament d'aigua als abonats ser´┐Ż amb car´┐Żcter general permanent, salvant els casos de for´┐Ża major a que fa refer´┐Żncia l'article anterior i qualsevol altre que faci t´┐Żcnicament impossible el manteniment.

El servei comunicar´┐Ż almenys amb un dia d'antelaci´┐Ż, i sempre que sigui possible, la interrupci´┐Ż dels subministrament i aix´┐Ż ho far´┐Ż p´┐Żblic en la forma m´┐Żs convenient. Solament en casos de reconegut urg´┐Żncia o de for´┐Ża major, podr´┐Ż el servei prescindir d'aquesta obligaci´┐Ż de pre-av´┐Żs. Per norma regular s'estableixen els dimarts i dijous com a possibles dies per tallar el subministrament per arranjar avaries. Es garantir´┐Ż a qualsevol punt de la xarxa 1 atm.

CAP´┐ŻTOL IV
DE LES ESCOMESES

Article 12´┐Ż.
S'ent´┐Żn coma escomesa, la conducci´┐Ż que des de la canonada general arriba fins a la clau de pas, situada al peu o la tanca de l'edifici o de l'immoble que s'hagi de proveir. Aquesta escomesa estar´┐Ż formada per una canonada ´┐Żnica de caracter´┐Żstiques espec´┐Żfiques segons el volum d'aigua a subministrar, amb una clau de pas situada a la via p´┐Żblica, en front de la finca corresponent.

Article 13´┐Ż.
El servei assenyalar´┐Ż, a partir de les dades que ha d'aportar el sol´┐Żlicitant i de les condicions de l'immoble, local o depend´┐Żncia que s'hagi de proveir, el cabal m´┐Żnim que regir´┐Ż el subministrament, aix´┐Ż com les dimensions i caracter´┐Żstiques de la instal´┐Żlaci´┐Ż, la capacitat i el tipus de comptador.

Article 14´┐Ż.
Normalment existir´┐Ż una escomesa per a donar servei a la finca, edifici o immoble, per´┐Ż si un inquil´┐Ż o arrendatari de part de l'immoble volgu´┐Żs un subministrament especial o independent, existint causa justificada a criteri del Servei, podr´┐Ż contractar la instal´┐Żlaci´┐Ż d'un ramal o escomesa independent del que existeixi per a tota la finca.

Article 15´┐Ż.
La clau de pas situada en el front de la fa´┐Żana o acc´┐Żs de l'immoble, ser´┐Ż precintada en qualsevol de les dues posicions "obert" o "tancat" i es manipular´┐Ż exclusivament pel Servei sense que els abonats propietaris o terceres persones puguin manipular l'esmentada clau de pas, salvant els casos d'avaria de les instal´┐Żlacions interiors de l'edifici, en quin cas es donar´┐Ż compte immediat al Servei de la ruptura dels precintes, incorrent en cas contrari en les responsabilitats derivades d'aquest Reglament i d'altres disposicions vigents d'aplicaci´┐Ż.

Article 16´┐Ż.
Els propietaris, constructors i usuaris disposaran de les instal´┐Żlacions a partir de la clau de pas situada en front de la fa´┐Żana de la finca, de manera que en cas de fuita d'aigua, aquesta vessi vers la via p´┐Żblica, a fi de no danyar l'immoble o els materials o instal´┐Żlacions existents en la finca, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Article 17´┐Ż.
Podr´┐Ż concedir-se l'establiment de boques de rec contra incendis en les finques en les que llurs propietaris aix´┐Ż o sol´┐Żlicitin, sota les determinacions t´┐Żcniques aprovades pel Servei.

Article 18´┐Ż.
Les caracter´┐Żstiques generals d'instal´┐Żlaci´┐Ż de les escomeses quedaran reflexades a l'annex d'aquest reglament.

Article 19´┐Ż.
L'abonat est´┐Ż obligat a les reparacions que siguin necess´┐Żries en l'escomesa, en la canonada d'alimentaci´┐Ż, en la bateria de comptadors en la cisterna, en els muntants, en les equips d'elevaci´┐Ż i en qualsevol altres elements que formin part de la instal´┐Żlaci´┐Ż de fontaneria.

En el tram anterior al comptador i exterior de l'immoble, el contractista confeccionar´┐Ż el pressupost corresponent. El seu import haur´┐Ż de ser satisfet per l'usuari i els treballs realitzats pel contractista, sempre que l'usuari accepti el pressupost. En cas contrari, l'usuari, mitjan´┐Żant instal´┐Żlador autoritzat, podr´┐Ż fer-se l'escomesa sota la supervisi´┐Ż i direcci´┐Ż del contractista. Per aquest motiu fixar´┐Ż una taxa equivalent a la taxa de connexi´┐Ż d'aigua.
CAP´┐ŻTOL V
DELS COMPTADORS
Article 20´┐Ż.
S'estableix l'obligatorietat de l'´┐Żs de comptadors per al control del subministrament a totes i cadascuna de les noves unitats susceptibles d'abonament.

Article 21´┐Ż.
No s'instal´┐Żlar´┐Ż cap comptador fins que l'abonat no hagi subscrit la p´┐Żlissa corresponent.

Una vegada instal´┐Żlat el comptador, no podr´┐Ż ´┐Żsser manipulat m´┐Żs que pels empleats del Servei, i a tal efecte ser´┐Ż degudament precintat quantes vegades es procedeixi a llur instal´┐Żlaci´┐Ż.


Article 22´┐Ż.
S'instal´┐Żlaran els comptadors homologats per aquest Ajuntament i la seva conservaci´┐Ż ser´┐Ż portada a terme per personal t´┐Żcnic d'aquest Servei d'Aig´┐Żes.

Article 23´┐Ż.
En els edificis de vivendes col´┐Żlectives de nova construcci´┐Ż, els comptadors del subministrament estaran col´┐Żlocats a l'interior dels edificis, dins d'un local o armari adequat, amb pany a la porta tipus FECSA a la planta baixa, prop de la clau de pas situada a l'exterior, S'instal´┐Żlar´┐Ż un comptador de cada abonat. Els comptadors aniran muntats en una bateria homologada, de manera que l'empleat lector del Servei pugui lliurement anotar les indicacions de tots els comptadors en una sola vegada. En el projecte d'obres haur´┐Ż de quedar reflectida suficientment la cambra de comptadors seguin la normativa del Departament d'Ind´┐Żstria de la generalitat de Catalunya.

Cada comptador haur´┐Ż d'anar col´┐Żlocat entre dues claus de pas a fi de que puguin ´┐Żsser retirats amb tota facilitat i tornats a col´┐Żlocar "racords" subjecci´┐Ż i les corresponents taladradores del precintatge dels comptadors.

A partir del comptador, la conducci´┐Ż anir´┐Ż directament a les instal´┐Żlacions de l'abonat, sense cap mena de ramificaci´┐Ż.

CAP´┐ŻTOL VI
DE LES INSTAL.LACIONS INTERIORS

Article 24´┐Ż.
La distribuci´┐Ż a partir del comptador de la xarxa de subministrament dins de l'interior de la vivenda o local de que es tracti, ´┐Żs de lliure disposici´┐Ż de l'abonat, per´┐Ż podr´┐Ż ser inspeccionada per personal acreditat al Servei, a fi de verificar en tot moment que ha sigut constru´┐Żda i es mant´┐Ż conforme a les normes que estiguin vigents i a fi d'evitar defraudacions i defici´┐Żncies en el subministrament contractat.

Article 25´┐Ż.
Les instal´┐Żlacions anteriors corresponents a cada p´┐Żlissa d'abonament no podran ser emprades a la xarxa, canonada o distribuci´┐Ż d'aigua del Servei amb cap altra.

Article 26´┐Ż.
L'usuari podr´┐Ż instal´┐Żlar formant part del seu sistema interior, dip´┐Żsits receptors, que podran ser de car´┐Żcter opcional en les vivendes unifamiliars i que seran de car´┐Żcter obligatori en vivendes plurifamiliars de m´┐Żs de quatre unitats. Les caracter´┐Żstiques t´┐Żcniques d'aquests dip´┐Żsits quedaran reflexades en l'annex 2 d'aquest Reglament. Aquests dip´┐Żsits hauran de mantenir-se nets i desinfectats, i l'usuari es responsabilitzar´┐Ż de les possibles contaminacions per causa dels esmentats dip´┐Żsits. Igualment hauran d'estar dotats dels sistemes autom´┐Żtics i manuals per evitar les p´┐Żrdues d'aigua, encara que hagi estat enregistrada per un comptador anterior.

Les vivendes plurifamiliars que disposin de cisterna, tindran l'obligaci´┐Ż de subministrar l'aigua a la cisterna per poder-ne regular millor el consum. La clau by-pas, es precintar´┐Ż pel, Servei T´┐Żcnic d'Aig´┐Żes. Limitant el but d'entrada per tal d'obligar a complir aquesta normativa. Quan per motius d'emerg´┐Żncia manca de llum o reposici´┐Ż de cisterna es procedeixi a desprecintar-la, es comunicar´┐Ż al Servei T´┐Żcnic Municipal d'Aig´┐Żes per a que la torni a precintar, quan hagin desaparegut les raons de I'emergencia.

Article 27´┐Ż.
Quan la vivenda plurifamiliar tingui cisterna, s'instal´┐Żlar´┐Ż un comptador general d'acord amb la vigent normativa del Departament d'Ind´┐Żstria de la Generalitat de Catalunya la lectura del comptador general amb respecte a la suma de les lectures dels comptadors individuals instal´┐Żlats, el percentatge que excedeixi a lo abans indicat ser´┐Ż repartit proporcionalment al consum anotat per cada comptador individual.

Article 28´┐Ż.
En les instal´┐Żlacions amb bateries de comptadors divisionaris, els entroncaments compresos entre les claus de sortida dels comptadors ´┐Ż el comen´┐Żament dels tubs muntats hauran d'´┐Żsser fetes amb unions flexibles que permeti efectuar degudament les operacions d'entroncament i de canvi de comptadors.

CAPITOL VII
DE LES INSTAI..LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Article 29´┐Ż.
Que per la instal´┐Żlaci´┐Ż de la xarxa general es seguiran els criteris que marqui el vigent Pla General d'Ordenaci´┐Ż Urbana. Les caracter´┐Żstiques generals d'instal´┐Żlaci´┐Ż que no quedin recollides en el Pla General quedaran refIexades en l'annex 3 d'aquest Reglament.

CAPITOL VIII
EL CONSUM
Article 30´┐Ż.
L'abonat consumir´┐Ż l'aigua d'acord amb les condicions establertes en aquest Reglament i utilitzar´┐Ż les instal´┐Żlacions pr´┐Żpies i les del servei, de forma racional i correcta, evitant perjudicis a la resta dels abonats.

Article 31´┐Ż.
En cas de disconformitat de l'abonat sobre el consum enregistrat pel comptador, el Servei retirar´┐Ż el comptador i I'entregara a l'abonat per tal que sol´┐Żliciti la revisi´┐Ż del mateix pels Serveis d'Ind´┐Żstria de la Generalitat de Catalunya, corrent la totalitat de les despeses ocasionades per aquesta operaci´┐Ż per compte de l'abonat.

Article 32´┐Ż.
Les persones obligades al pagament, com a titulars de la corresponent p´┐Żlissa d'abonament, satisfaran les taxes que correspongui de conformitat amb I'Ordenan´┐Ża Fiscal vigent, per la prestaci´┐Ż del Servei.

Article 33´┐Ż.
Les factures dels comptadors i la facturaci´┐Ż es faran d'acord amb l'Ordenan´┐Ża Fiscal n´┐Żm. 20.

CAPITOL IX
D'ALTRES FORMES DE GESTIO

Article 34´┐Ż.
Essent l'aigua un b´┐Ż esc´┐Żs i imprescindible, ha de vetllar-se pel seu bon ´┐Żs i per la seva puresa. Per aix´┐Ż est´┐Ż prohibit:
1er. Els consums abusius i desproporcionats als fins pels quals s'hagi contractat el subministrament.
2on.- Que es vessi a la xarxa p´┐Żblica municipal, aigua d'altres proced´┐Żncies.
3er.- Que s'alteri per qualsevol procediment, les condicions normals de l'aigua de la xarxa p´┐Żblica municipal o la seva potabilitat.

Article 35´┐Ż.
Pel bon ordre del Servei, esta prohibit:
ler.- Que es destini l'aigua a usos diferents dels contractats.
2on.- Que es subministra de forma regular aigua a terceres persones, ja sigui gratu´┐Żtament, ja sigui a t´┐Żtol oner´┐Żs, sense autoritzaci´┐Ż del Servei.
3er.- Que es remuneri als empleats del Servei d'Aig´┐Żes, per qualsevol motiu.
4art.- Que es manipulin les claus de pas situades a la via p´┐Żblica, estiguin o no precintades, sense causa justificada.
5´┐Ż.- Que es manipulin les instal´┐Żlacions a fi de falsejar el mesurament dels comptadors.
Article 36´┐Ż.
Totes les practiques enumerades en els dos articles anteriors, son contraries al b´┐Ż com´┐Ż i a I'efectivitat del Servei i constituiran causa de rescissi´┐Ż del contracte.
Igualment seran causa de rescissi´┐Ż del contracte.
a) Per impagament de I'import del rebut d'aigua. En aquest cas es seguir´┐Ż' el procediment establert pel "Reglamento de Verificaciones El´┐Żctricas" de 12 de mar´┐Ż de 1.954.
b) Que s'impedeixi I'entrada del personal acreditat del Servei per a revisar o inspeccionar els comptadors, escomeses o instal´┐Żlacions interiors de l'abonat.
c) Que es desatenguin els requeriments que el Servei dirigeixi als abonats per a subsanar defectes o anomalies que concerneixin a I'´┐Żs de l'aigua o de les instal´┐Żlacions que a partir de la clau de registre del carrer, aquesta inclosa cap a I'´┐Żnterior de I'edifici, excepte el comptador de l'aigua, aniran a c´┐Żrrec de I'usuari, el qual haur´┐Ż d'arranjar l'avaria en el termini m´┐Żxim d'un mes, podent reduir el termini en cas d'avaria greu segons criteri dels t´┐Żcnics responsables del Servei.
d) La desocupaci´┐Ż del local, amb caire definitiu. S'entendr´┐Ż que aquesta es definitiva quan quedi desocupat mes de sis mesos consecutius.

Seran objecte de sancions i tallament del subministre:
a) Impagament del rebut d'aigua.
b) L'exist´┐Żncia de la connexi´┐Ż clandestina, es a dir, aquella que ni vingui acollida com p´┐Żlissa degudament subscrita per l'abonat o persona autoritzada.
c) Alteraci´┐Ż d'aforament, per aconseguir major entrada d'aigua.
d) Alteraci´┐Ż del sistema de subministrament (aforament per comptador o viceversa), que pugui afectar a la facturaci´┐Ż, sense comunicaci´┐Ż pr´┐Żvia de compte al Servei d'Aigua de l'Ajuntament.
e) Falsejament de la indicaci´┐Ż del comptador o derivacions anterior a l'esmentat aparell, en aquesta classe de subministre, pel tallament es seguir´┐Ż el procediment indicat en el Reglament de Verificacions El´┐Żctriques.

Liquidaci´┐Ż de la sanci´┐Ż

S'efectuar´┐Ż valorant el consum efectuat, d'acord amb les tarifes d'aplicaci´┐Ż corresponent, computant el temps transcorregut des del dia en que hagu´┐Żs sigut utilitzat pel sancionat local o vivenda en que estigui la mateixa, a ra´┐Ż de 6 hores di´┐Żries, sense que pugui extendres a un total superior a 1 any.
Les liquidacions de les sancions en el sup´┐Żsit de subministrament per aforament, per comptador o d'usos diferents als contractats, es faran, aplicant anal´┐Żgicament, les regles contingudes a l'art. 61 del vigent Reglament de Verificacions El´┐Żctriques de 12 de mar´┐Ż de 1.954.
Comprovant la sanci´┐Ż en els abonats per aforament, quedar´┐Ż limitat, el dret de l'abonat a elegir la modalitat de subministrament, poguent l'Ajuntament condicionar el nou abonament a que ho sigui mitjan´┐Żant comptador.
Seran objectes de sancions per l'autoritat competent:
L'aprofitament indegut per particulars de les boques de rec.
L'aprofitament d'aigua de les fonts publiques mitjan´┐Żant recipients en quantitats globals superiors als 50 litres/dia.
A N N E X 1
CARACTERISTIQUES GENERALS D'INSTAL.LACIO D'ESCOMESES
L'escomesa es far´┐Ż amb tub de polietil´┐Ż sanitari baixa densitat de 10 Atms.
EIs accessoris hauran d'´┐Żsser de llaut´┐Ż desmuntable amb junta t´┐Żrica i homologats per aquest Ajuntament.
Segons el cabal a subministrar, s'escollir´┐Ż el but entre els di´┐Żmetres de 3/4, 1 1/4, 1 1/2, 2. La pressi´┐Ż de treball ser´┐Ż de deu atmosferes.
La clau de pas ser´┐Ż del tipus bola.
La connexi´┐Ż de I'escomesa es far´┐Ż amb les normes vigents del Ministeri d'Ind´┐Żstria.
El collar´┐Ż de connexi´┐Ż amb la xarxa general ser´┐Ż del tipus de ferro fus amb banda d'acer inoxidable i homologats per aquest Ajuntament.

Vivenda unifamiliar
S'admetr´┐Ż en aquest cas la instal´┐Żlaci´┐Ż d'una clau de toma de I'escomesa protegida amb arqueta cega i l'altra de registre a I'exterior de I'edifici, allotjada en un armari amb el comptador i una v´┐Żlvula antiretorn situada a continuaci´┐Ż d'aquest.
La v´┐Żlvula antiretorn ser´┐Ż desmuntable i canviable, a porta de l'armari que allotgi el comptador i la v´┐Żlvula antiretorn ser´┐Ż homologada per l'Ajuntament.
L'armari es situar´┐Ż al l´┐Żmit de separaci´┐Ż de la vorera amb el solar, adossat a la fa´┐Żana de I'edifici o b´┐Ż al mur de la tanca o, en el seu cas, es construiria I'obra de fabrica, necess´┐Żria per allotjar-ho.
En funci´┐Ż de la pressi´┐Ż necess´┐Żria per al subministrament de la vivenda i la pressi´┐Żexistent a la xarxa general, s'aconsella la instal´┐Żlaci´┐Ż d'una v´┐Żlvula reductora de pressi´┐Ż a fi d'evitar desperfectes en la instal.laci´┐Ż per exc´┐Żs de pressi´┐Ż, i es tarar´┐Ż a 2 kg/cm2 .

Vivenda plurifamiliar

La canonada de conducci´┐Ż des de l'escomesa fins a la cisterna o bateria de comptadors, ser´┐Ż de polietil´┐Ż sanitari baixa densitat. Poguent optar pel FE.G. o PVC. de 10 Kg/cm2 de pressi´┐Ż, les parts que no siguin enterrades deixant les connexions amb el polietil´┐Ż vistes.

A les vivendes plurifamiliars que no existeixi bateria de comptadors homologada, s'haur´┐Ż d'instal.lar una v´┐Żlvula de retenci´┐Ż a continuaci´┐Ż de la clau de bola de l'escomesa general.

Com a norma general totes les escomeses que hagin d'efectuar un trasp´┐Żs de carrer, el tub de polietil´┐Ż portar´┐Ż camisa de protecci´┐Ż, feta amb tub de PVC.

L'aplicaci´┐Ż de l'annex 1 de la vigent normativa abarca tant les noves escomeses, com les ja existents en les que es sol.liciti d'un nou comptador corrent a c´┐Żrrec del propietari o promotor en les vivendes de nova planta, i en les ja construides es far´┐Ż c´┐Żrrec el Servei Municipal.

En el cas que sigui necess´┐Żria la suspenci´┐Ż del subministrament de la xarxa general per a poder realitzar qualsevol treball de reparaci´┐Ż en l'interior d'una vivenda per avaria en la clau de pas general es veur´┐Ż obligat el propietari a substituir-la per una de nova del tipus bola i conjuntament una v´┐Żlvula de retenci´┐Ż.
A N N E X 2
CARACTER´┐ŻSTIQUES T´┐ŻCNIQUES DE DIOSITS REGULADORS O RECEPTORS

Tots els edificis d'habitatges de nova construcci´┐Ż hauran de disposar de dip´┐Żsit d'aigua potable a ra´┐Ż de 200 l. De capacitat per habitatge.

El dip´┐Żsit haur´┐Ż de complir amb el reglament municipal del servei de subministrament d'aigua potable.
ANNEX 3
INSTAL.LACIONS DE LA XARXA GENERAL

Segons el cabal necessari les dimensions de les canonades de la xarxa general seran les seg´┐Żents:

Tub de polietil´┐Ż de 10 atmosferes de pressi´┐Ż apte pel consum sanitari:
Di´┐Żmetres: 63 - 75 - 90 - 110 - 125

Tub de PVC de 10 atmosferes de pressi´┐Ż apte pel consum sanitari.
Di´┐Żmetres: 140 - 160 - 180 - 200 - 250 - 315

Les v´┐Żlvules de la xarxa general seran de comporta de goma i sense seient per evitar les incrustacions i hauran d'´┐Żsser homologades per aquest Ajuntament.
á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C