Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
3. ORDENAN´┐ŻA MUNICIPAL SOBRE PUBLICITAT DIRECTA EN B´┐ŻSTIES

Pre´┐Żmbul.

L'´┐Żs, cada cop m´┐Żs freq´┐Żent, de la publicitat directe mitjan´┐Żant el sistema de b´┐Żstia a b´┐Żstia, ha comportat que, de forma creixent, aquesta mena de publicitat envaeixi literalment molts habitatges del municipi.

Aquest fet -agreujat per la manca de qualsevol mena de control- ocasiona sovint mol´┐Żsties als ve´┐Żns, que es veuen impotents davant d'aquesta situaci´┐Ż. Cal tenir present que el car´┐Żcter privat dels espais on es dipositen els fulletons publicitaris no es, majorit´┐Żriament, en absolut reconegut per les empreses distribu´┐Żdores.

´┐Żs per aquest motiu que s'ha elaborat tal i com de fet altres municipis de Catalunya ja han o estan realitzant- aquesta proposta d'ordenan´┐Ża que pret´┐Żn establir uns m´┐Żnims principis reguladors, amb l'objectiu de preservar els drets dels ciutadans en aquest ´┐Żmbit, alhora que fomentant que aquesta forma de publicitat es porti a terme de forma m´┐Żs racional i amb major profit per les pr´┐Żpies empreses que s'anuncien. Tamb´┐Ż forma part de la presenta proposta, una especial atenci´┐Ż a la qualitat dels suports que s'utilitzen en la impressi´┐Ż dels fulletons publicitaris, afavorint en el possible, el respecte al medi ambient en la seva elaboraci´┐Ż.


Cap´┐Żtol I. Disposicions generals.

Article 1r
La present ordenan´┐Ża municipal t´┐Ż per objecte regular l'anomenada Publicitat directa a les b´┐Żsties amb la finalitat de dignificar el sector, racionalitzar l'activitat i reduir-ne les mol´┐Żsties que la bustiada provoca als ciutadans.

Article 2n
Nom´┐Żs podran exercir aquesta activitat, les empreses de distribuci´┐Ż de material publicitari a les b´┐Żsties legalment constitu´┐Żdes per a aquesta finalitat, sense perjudici de l'excepci´┐Ż derivada de la propaganda institucional i electoral.

Article 3r
La publicitat ser´┐Ż dipositada a l'interior de les b´┐Żsties dels ciutadans i/o aquells espais que els ve´┐Żns o les comunitats de propietaris hagin disposat per a la seva col´┐Żlocaci´┐Ż. Es prohibeix expressament deixar la publicitat al terra dels vest´┐Żbuls dels habitatges. Igualment, resta prohibit repartir publicitat a la via p´┐Żblica, llevat de casos molt excepcionals i pr´┐Żvia autoritzaci´┐Ż fonamentada.

Article 4t
Tot el material publicitari repartit, sigui de les caracter´┐Żstiques que sigui, haur´┐Ż de portar en lloc visible una identificaci´┐Ż de l'empresa distribu´┐Żdora. L'abs´┐Żncia de la identificaci´┐Ż podr´┐Ż ser objecte d'un sanci´┐Ż que, entenent que el repartiment ha estat realitzat per una empresa que no estigui legalment constitu´┐Żda, recauria sobre l'empresa anunciant.

Article 5´┐Ż
En el sup´┐Żsit que el material publicitari a distribuir, per impossibilitat t´┐Żcnica i/o operativa justificada no reuneixi les condicions exigides per la present ordenan´┐Ża, les empreses distribu´┐Żdores de material publicitari a les b´┐Żsties, ho hauran de comunicar per escrit a l'Ajuntament amb l'anticipaci´┐Ż necess´┐Żria i hauran d'adjuntar un model del material a distribuir.

Article 6´┐Ż
L'incompliment d'aquesta ordenan´┐Ża, en el sentit de no dipositar correctament els prospectes, detectat pels serveis d'inspecci´┐Ż d'aquest Ajuntament o denunciat repetidament pels ciutadans, ser´┐Ż objecte d'una sanci´┐Ż.

Article 7´┐Ż
Per garantir un bon servei i evitar mol´┐Żsties als ciutadans el material publicitari objecte de distribuci´┐Ż s'haur´┐Ż de plegar adequadament i s'haur´┐Ż de tenir en compte la mida m´┐Żs habitual de la boca de les b´┐Żsties.

Article 8´┐Ż
Entenent que la b´┐Żstia ´┐Żs un b´┐Ż privat, les empreses distribu´┐Żdores de material publicitari hauran d'abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles b´┐Żsties, els propietaris de les quals indiquin expressament la voluntat de no rebre'n.

Article 9´┐Ż
Les empreses de publicitat, impremtes i empreses distribuci´┐Ż de material publicitari a les b´┐Żsties, hauran de recomanar als seus clients la quantitat de prospectes a repartir i la periodicitat per tal de disminuir l'impacte i garantir-ne l'efici´┐Żncia.

Article 10´┐Ż
Les empreses de distribuci´┐Ż de material publicitari a les b´┐Żsties hauran de recomanar als seus clients que usin paper reciclat, que no usin paper clorat, que evitin la plastificaci´┐Ż i els prospectes setinats i que s'emprin tintes ecol´┐Żgiques.

Article 11´┐Ż
El material publicitari un cop usat, tindr´┐Ż la consideraci´┐Ż de residu municipal reciclable. Les empreses de publicitat, impremtes i empreses de distribuci´┐Ż de material publicitari a les b´┐Żsties hauran d'aconsellar als seus clients que col´┐Żloquin en la seva publicitat missatges d'educaci´┐Ż ambiental i molt especialment, de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop usada, en els contenidors especials de paper distribu´┐Żts per la ciutat amb la finalitat de garantir-ne el reciclatge.

Cap´┐Żtol II. Infraccions.

Article 12´┐Ż
Especialment i sense perjudici del previst en els articles anteriors, no seran permesos i constituiran infracci´┐Ż els seg´┐Żents actes:

- Deixar publicitat al terra dels vest´┐Żbuls dels immobles o en lloc diferent al disposat pels ve´┐Żns o les comunitats de propietaris.

- No plegar adequadament o disposar correctament el material publicitari a les b´┐Żsties.

- No trobar-se legalment constitu´┐Żda l'empresa distribu´┐Żdora i no disposar de la preceptiva llic´┐Żncia d'activitat

- El repartiment de material publicitari sense identificaci´┐Ż de l'empresa distribu´┐Żdora, excepte en els sup´┐Żsits expressament autoritzats previstos a l'ordenan´┐Ża.

- Distribuir publicitat a les b´┐Żsties dels propietaris que hagin fet ´┐Żs dels seus dret voluntari a no rebre'n.

- Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informaci´┐Ż necess´┐Żria sol´┐Żlicitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions i tamb´┐Ż subministrar informaci´┐Ż o documentaci´┐Ż falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, impl´┐Żcitament o expl´┐Żcitament.

Article 13´┐Ż
Concepte d'infracci´┐Ż. Constitueixen infracci´┐Ż administrativa d'aquesta ordenan´┐Ża les accions i omissions que representin vulneraci´┐Ż dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de desenvolupament.

Article 14´┐Ż
Responsabilitat. S´┐Żn responsables de les infraccions administratives les persones f´┐Żsiques que les cometin a t´┐Żtol d'autors i coautors.

Aquesta responsabilitat es podr´┐Ż estendre a aquelles persones que per llei se'ls atribueixi els deure de preveure la infracci´┐Ż administrativa comesa per uns altres.

De les infraccions relatives a actes subjectes a llic´┐Żncia que es produeixin sense haver-la obtingut pr´┐Żviament o amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques que siguin titulars de la llic´┐Żncia i, si aquesta no exist´┐Żs, la persona f´┐Żsica o jur´┐Żdica sota la depend´┐Żncia de la qual actu´┐Ż l'autor material de la infracci´┐Ż.

Cap´┐Żtol III. Classificaci´┐Ż de les infraccions i la seva sanci´┐Ż.

Article 15´┐Ż.

Les infraccions administratives d'aquesta ordenan´┐Ża es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i s'imposaran d'acord amb la seg´┐Żent escala i tipologia:

- Infraccions lleus: de 5.000 fins a 50.000.-Pts.

* Deixar publicitat al terra dels vest´┐Żbuls dels immobles o en lloc diferent al disposat pels ve´┐Żns o les comunitats de propietaris.

* No plegar adequadament o disposar correctament el material publicitari a les b´┐Żsties.


- Infraccions greus: de 51.000 fins a 150.000.-Pts.

* No trobar-se legalment constitu´┐Żda l'empresa distribu´┐Żdora i no disposar de la preceptiva llic´┐Żncia d'activitat.

* El repartiment de material publicitari sense identificaci´┐Ż de l'empresa distribu´┐Żdora, excepte en els sup´┐Żsits expressament autoritzats previstos a l'ordenan´┐Ża.

* Distribuir publicitat a les b´┐Żsties dels propietaris que hagin fet ´┐Żs dels seu dret voluntari a no rebre'n.

- Infraccions molt greus: de 151.000 fins a 300.000.- Pts.

* Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informaci´┐Ż necess´┐Żria sol´┐Żlicitada per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions i tamb´┐Ż subministrar informaci´┐Ż documentaci´┐Ż falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, impl´┐Żcitament o expl´┐Żcitament.

La classificaci´┐Ż de la infracci´┐Ż i la imposici´┐Ż de la sanci´┐Ż s'hauran d'adequar als fets, i s'hauran de sospesar per aix´┐Ż els seg´┐Żents criteris d'aplicaci´┐Ż:

1.- L'exist´┐Żncia d'intencionalitat o reiteraci´┐Ż.
2.- La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
3.- La reincid´┐Żncia, per haver com´┐Żs en el termini d'un any m´┐Żs d'una infracci´┐Ż del mateix tipus.
4.- La transcend´┐Żncia social.

La imposici´┐Ż de les sancions ser´┐Ż compatible amb l'exig´┐Żncia a l'infractor de la reposici´┐Ż de la situaci´┐Ż que hagi alterat al seu esta originari, aix´┐Ż com la indemnitzaci´┐Ż pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.

Article 16´┐Ż
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de dos anys, les greus al cap d'un any i les lleus al cap de sis mesos.

Aquests terminis comen´┐Żaran a comptar a partir del dia en qu´┐Ż la infracci´┐Ż s'hagi com´┐Żs.

les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys, les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.

Aquests terminis comen´┐Żaran a comptar des del dia seg´┐Żent a aquell en qu´┐Ż hagu´┐Żs adquirit fermesa en via administrativa la resoluci´┐Ż per la qual es va imposar la sanci´┐Ż.

Si transcorreguts sis mesos des de la iniciaci´┐Ż dels procediment sancionador no ha recaigut resoluci´┐Ż expressa i definitiva s'iniciar´┐Ż el termini de 30 dies per a la caducitat de l'expedient i l'arxiu de les actuacions.

Aquests terminis s'interrompran en els sup´┐Żsits que el procediment s'hagi paralitzat per alguna causa imputable als interessats o que els fets hagin passat a la jurisdicci´┐Ż penal.

Cap´┐Żtol IV. Mesures cautelars. Compet´┐Żncia i procediment.

Article 17´┐Ż

Per a la incoaci´┐Ż del procediment sancionador l'´┐Żrgan competent pot adoptar mitjan´┐Żant resoluci´┐Ż motivada, les mesures cautelars de car´┐Żcter provisional que siguin necess´┐Żries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracci´┐Ż i impulsant les mesures exigides pels interessos generals.

En aquest sentit podr´┐Ż acordar la suspensi´┐Ż de les activitats que es realitzin sense llic´┐Żncia i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb que s'estigu´┐Żs generant o s'hagu´┐Żs generat la infracci´┐Ż.

Aquestes mesures podr´┐Ż adoptar-les la prefectura de la Policia Local un cop formulada la preceptiva den´┐Żncia i hauran de ser mantingudes, modificades o aixecades per l'´┐Żrgan que inco´┐Ż el procediment.

Article 18´┐Ż

La compet´┐Żncia per a la incoaci´┐Ż dels procediments sancionadors objecte d'aquesta ordenan´┐Ża o per a la imposici´┐Ż de sancions i de les altres exig´┐Żncies compatibles amb les sancions correspon a l´┐ŻAlcalde o Regidor en qui delegui

La indemnitzaci´┐Ż dels danys i perjudicis causats es determinar´┐Ż en un procediment complementari, amb audi´┐Żncia del responsable. En tot cas serviran de base a la determinaci´┐Ż, les valoracions realitzades pels serveis t´┐Żcnics municipals.

Quan els danys i perjudicis s'ocasionessin a b´┐Żns i instal´┐Żlacions de car´┐Żcter no municipal, amb independ´┐Żncia de la sanci´┐Ż administrava que pogu´┐Żs correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels b´┐Żns o drets els antecedents dels fets i la quantificaci´┐Ż per si desitgessin acudir al la via judicial.

Cap´┐Żtol V. Normes suplet´┐Żries.

Article 19´┐Ż. Normativa complement´┐Żria.
Per al no previst en aquest cap´┐Żtol sobre regim sancionador ser´┐Ż d'aplicaci´┐Ż el decret 278/1993 de 9 de novembre (DOGC n´┐Żm. 1827 de 29 de novembre) i suplet´┐Żriament el Reial Decret 1398/1993 de 4 d'agost (BOE n´┐Żm. 189 de 9 d'agost.

Disposici´┐Ż addicional.

Per tal de permetre l'aplicaci´┐Ż de l'article 8´┐Ż de la present Ordenan´┐Ża, s'encarrega a la Regidoria de Relacions Ciutadanes l'elaboraci´┐Ż del distintiu que avisi a l'empresa distribu´┐Żdora de la prohibici´┐Ż de dipositar material publicitari en aquelles b´┐Żsties que l'exhibeixin, posant, en el termini m´┐Żs breu possible, a disposici´┐Ż dels ciutadans interessats, els esmentats distintius.


PROPOSTA PER A LA IMPLANTACI´┐Ż DE L'ORDENAN´┐ŻA MUNICIPAL SOBRE PUBLICITAT DIRECTA EN B´┐ŻSTIES

L'elaboraci´┐Ż de la present Ordenan´┐Ża reguladora del funcionament de les campanyes publicit´┐Żries mitjan´┐Żant el m´┐Żtode de la ´┐Żbustiada´┐Ż, responia en bona part, a la voluntat de donar sortida a la situaci´┐Ż d'indefensi´┐Ż que el ciutad´┐Ż patia pel que fa a la invasi´┐Ż de la seva privacitat en les campanyes publicit´┐Żries de difusi´┐Ż b´┐Żstia a b´┐Żstia.

Aix´┐Ż, es feia evident la necessitat de disposar d'un eina que fes possible incidir des de l'Ajuntament en aquesta problem´┐Żtica, necessitat coberta amb la redacci´┐Ż de l'Ordenan´┐Ża de refer´┐Żncia.

Per´┐Ż, era evident, que els beneficis de la implantaci´┐Ż d'aquesta nova disposici´┐Ż no tindria, com succeeix normalment, un efecte per si mateixa. En aquest sentit calia dissenyar un pla d'implantaci´┐Ż que, recolzat fonamentalment en aconseguir la m´┐Żxima difusi´┐Ż possible, fes assolir un bon nivell de conscienciaci´┐Ż i, col´┐Żlateralment, de disminuci´┐Ż dels efectes negatius en l'actual funcionament de la distribuci´┐Ż de publicitat mitjan´┐Żant t´┐Żcniques de mailing.

Per aquest motiu s'ha elaborat el pla per a la implantaci´┐Ż d'aquesta Ordenan´┐Ża, que queda configurat com segueix:

1. Objectius.

1.1 Aconseguir el m´┐Żxim nivell de difusi´┐Ż, tant en la vessant quantitativa com qualitativa.

1.2 Assolir una valoraci´┐Ż positiva per part del ciutad´┐Ż pel que fa a aquesta nova ordenaci´┐Ż.

1.3 Establir mecanismes de ´┐Żmanteniment de vig´┐Żncia´┐Ż mitjan´┐Żant una avaluaci´┐Ż continuada del funcionament i efic´┐Żcia de l'Ordenan´┐Ża.

2. La difusi´┐Ż.

2.1 Difusi´┐Ż general. Utilitzaci´┐Ż del mitjans disponibles, cas de:

2.1.1 Butllet´┐Ż Municipal, amb una extensa exposici´┐Ż del contingut i objectius de l'Ordenan´┐Ża. Caldr´┐Ż valorar la possibilitat de ´┐Żencartar" un exemplar.

2.1.2 Presentaci´┐Ż als mitjans de comunicaci´┐Ż (premsa i r´┐Żdio), amb motiu de l'aprovaci´┐Ż definitiva de l'Ordenan´┐Ża, amb la corresponent roda de premsa, en la qual es donaria a con´┐Żixer el funcionament de l'Ordenan´┐Ża aix´┐Ż com els mecanismes de funcionament que estiguin, en aquest sentit, al servei del ciutad´┐Ż.

2.1.3 Publicaci´┐Ż, en un nombre suficient, d'exemplars de l'Ordenan´┐Ża amb la finalitat de disposar de material impr´┐Żs per a campanyes de difusi´┐Ż espec´┐Żfiques, aix´┐Ż com per a acompanyar d'altres de m´┐Żs generals, cas de les especificades en els apartats anteriors.

2.1.4 Contacte directe amb algunes entitats ciutadanes cas d'associacions de ve´┐Żns, Llar de Jubilats, associacions de pares d'alumnes, escoles, grups ecologistes, etc. qu´┐Ż per les especials caracter´┐Żstiques serien col´┐Żlaboradors efica´┐Żos per a l'objectiu d'obtenir m´┐Żxima difusi´┐Ż.


2.2 Difusi´┐Ż especialitzada. La participaci´┐Ż dels professionals implicats en la distribuci´┐Ż de publicitat per mecanismes de mailing.

2.2.1 Comunicaci´┐Ż directe amb carpeta que contingui un exemplar de l'Ordenan´┐Ża, una carta de l'Alcalde i del Regidor, i un exemplar de l'adhesiu d'advertiment dels ciutadans que no desitgen rebre publicitat, tot plegat amb el prec de col´┐Żlaboraci´┐Ż dels professionals per tal d'aconseguir la seva participaci´┐Ż en la implantaci´┐Ż d'aquesta Ordenan´┐Ża.

2.2.1 Els destinataris d'aquesta comunicaci´┐Ż serien:

- Supermercats i grans superf´┐Żcies de la ciutat.


- Establiments franquiciats, associats a grans cadenes cas de cases d'electrodom´┐Żstics, queviures, etc.

- Associacions de botiguers de la ciutat.

- Cambra de Comer´┐Ż.

- Impremtes.

- Ag´┐Żncies de Publicitat.

- Empreses de distribuci´┐Ż de publicitat.

- Establiments de les rodalies com PRYCA o EROSKI.


3. Manteniment de la vig´┐Żncia.

3.1 La gesti´┐Ż del funcionament de l'Ordenan´┐Ża es dur´┐Ż a terme des de l'OMIC atenent a la consideraci´┐Ż de la publicitat com un element m´┐Żs de les circumst´┐Żncies de consum que envolten al ciutad´┐Ż.

3.2 Els elements b´┐Żsics d'aquesta gesti´┐Ż serien:

3.2.1 An´┐Żlisi del nivell d'implantaci´┐Ż, amb el seguiment del nivell de resposta del ciutad´┐Ż partint de la presentaci´┐Ż de den´┐Żncies, recollida d'adhesius, distribuci´┐Ż de informaci´┐Ż referent a l'Ordenan´┐Ża, etc.

3.2.2 Recollida de sugger´┐Żncies aportades pels ciutadans per a la millora del contingut de l'Ordenan´┐Ża. Aquesta col´┐Żlaboraci´┐Ż ciutadana tamb´┐Ż formaria part com a un referent m´┐Żs de l'apartat anterior.

3.2.3 Avaluaci´┐Ż continuada, mitjan´┐Żant informe anual o qualsevol altre mecanisme que permeti establir mesures per a revitalitzar el funcionament de l'Ordenan´┐Ża en cas de que es detecti aquesta necessitat.

4. Delimitaci´┐Ż de les tasques pr´┐Żvies.

De fet s'han iniciat ja tota una s´┐Żrie de treballs preparatoris per a la implantaci´┐Ż de l'Ordenan´┐Ża que, a grans trets, serien els seg´┐Żents:

- Preparaci´┐Ż i disseny de l'adhesiu de prohibici´┐Ż de dip´┐Żsit de publicitat a les b´┐Żsties.

- Petici´┐Ż de pressupostos per a la publicaci´┐Ż de l'Ordenan´┐Ża.

- Preparaci´┐Ż de l'OMIC per a l'atenci´┐Ż al ciutad´┐Ż en la implantaci´┐Ż de l'Ordenan´┐Ża, aix´┐Ż com per a la gesti´┐Ż indicada en l'apartat 3.

Aquesta planificaci´┐Ż per a la implantaci´┐Ż de l'Ordenan´┐Ża Municipal Sobre Publicitat Directa a les B´┐Żsties, haur´┐Ż de permetre assolir els objectius previstos, basant-se en la col´┐Żlaboraci´┐Ż ciutadana, tant de la poblaci´┐Ż en general com dels professionals implicats, tenint encara que definir alguns detalls que dependran del resultat dels treballs previs.á

á

Dissenyadors

Anim´┐Żtica Virtual
Imatge 9
Joan M´┐Ż Salvat
TGD
Vi´┐Żas Publicitat

Adre´┐Ża

C. de la Cort, 12
C. Germans San Gabriel, 16-2n-2a
Pl. del Pati, 4-1r-2a
Pg. de l'Estaci´┐Ż, 30
Pg. de l'Estaci´┐Ż, 29

Grans Superf´┐Żcies

S´┐Żper Avui
Hipermercat Esclat
Bon Preu
Mercadona
Penny Market
Dia Autoservei
Supeco
Fraga
Aldi
Orangutan
S´┐Żper Avui

Adre´┐Ża

C. Abat Llort, 21
Crta. del Pla,á Pol´┐Żgon Industrial, s/n
Moss´┐Żn Mart´┐Ż, 3
C. de la Vallvera, s/n
C. Eladi Homs, s/n
C. Eladi Homs, s/n
C. Francesc Gum´┐Ż i Farran, s/n
C. Germans Sant Gabriel, 16
C. de la Peixateria, 23
Crta. de Tarragona, 4
C. Avenir, 36

Ag´┐Żncies de Viatges

Iltrida
Viatges Halcon
Viatges Abelux
Viatges Alemany
Viatges Mestres
Trav´┐Ż. Carlson Wagonlit

Adre´┐Ża

C. Jaume Huguet, 11
C. de la Cort, 43
Pl. del Pati, 14
C. Major, 7
C. Abat Llort, 14
Pg. de l'Estaci´┐Ż, 24

Franqu´┐Żcies

Ferreteria Vives/ Expert
Ferreteria Miquel/ La Cadena
Jaume Marsal/ Master
La Sirena
Dia Autoservei
Schlecker
Schlecker
Electro Llar/ Activa

Adre´┐Ża

Pg. dels Caputxins, 3
C. Jaume Huguet, 27
Pl. del Portal Nou, 4
C. de la Vallvera, 19
C. de la Vallvera, 17
C. Avenir, 14
Crta. Montblanc, s/n
Muralla de Sant Antoni, 115

Immobili´┐Żries

Eutyches
Finques Marti
Finques Cabre
Finques Paris
Finques Valls
Finques Alt Camp
JP sica
Edicar
BNA

Adre´┐Ża

Escales de la Peixateria, 2
C. Abat Llort, 7
C. Germans Sant Gabriel, 14
Pl. del Pati, 1
Pl. de l'Oli, 9
C.áBisbe Palau, 18b
Pl. delá Alls, 10
C. Forn Nou, 25
Crta. del Pla, 54

Publicacions Peri´┐Żdiques

Les Gralles
L'Opci´┐Ż

Adre´┐Ża

C. Xiquets de Valls, 9
El Vallenc?

Entitats

Associacions de Ve´┐Żns

Adre´┐Ża

---

Distribu´┐Żdors

ServiTrima

Adre´┐Ża

Muralla de Sant Antoni, 113

Associacions de Botiguers

Centre Comercial Grup 3
Centre Comercial Abat Llort/Miralbosc
Associaci´┐Ż de Comerciants del C. Sant Antoni
Centre Comercial C. Avenir
Centre Comercial C. de la Cort
Associaci´┐Ż de Comerciants El Centre de Valls
Uni´┐Ż de Botiguers
á

Adre´┐Ża

Sr. Carles Secall i Montserrat - C. Carnisseria, 2
Sr. Pere Sans - C. Abat Llort, 17

C. Avenir, 29
Sra. Rosa M´┐Ż Icart - C. de la Cort, 48
Sra. Anna M´┐Ż Guinovart - Crta. del Pla, 37-A

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C