Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
1. ORDENAN´┐ŻA MUNICIPAL DE NETEJA P´┐ŻBLICA

T´┐ŻTOL I

DISPOSICIONS GENERALS


Article 1.- Aquesta Ordenan´┐Ża t´┐Ż com a objecte la regulaci´┐Ż, dins el terme municipal de Valls, de les situacions i activitats seg´┐Żents:

1. La neteja de la via p´┐Żblica amb relaci´┐Ż a l'´┐Żs com´┐Ż general dels ciutadans i la neteja dels solars de propietat municipal, aix´┐Ż com la inspecci´┐Ż i l'execuci´┐Ż subsidi´┐Żria de la neteja dels solars de propietat p´┐Żblica i privada, d'acord amb el que es preveu a la legislaci´┐Ż urban´┐Żstica.

2. L'establiment de normes de compliment obligatori en els casos en qu´┐Ż, despr´┐Żs de la concessi´┐Ż pr´┐Żvia de llic´┐Żncia municipal, es realitzin actes p´┐Żblics al carrer o en b´┐Żns de domini municipal, tant per part d'entitats p´┐Żbliques com privades.

3. La gesti´┐Ż dels residus municipals, la qual cosa per Llei ´┐Żs una compet´┐Żncia que correspon a l'Ajuntament.

4. El transport i dip´┐Żsit de terres, fangs, runes i altres materials similars o assimilables, produ´┐Żts com a conseq´┐Ż´┐Żncia d'obres, construccions i enderrocaments es regular´┐Ż d'acord amb el Decret 201/94, regulador d'enderrocs, i l'Ordenan´┐Ża que el desenvolupi.


Article 2.- 1. Tots els habitants de Valls estan obligats a observar una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat.

2. Aix´┐Ż mateix, tenen el dret de denunciar les infraccions de qu´┐Ż tinguin coneixement en mat´┐Żria de neteja p´┐Żblica. L'Ajuntament est´┐Ż obligat a atendre les reclamacions, den´┐Żncies i suggeriments dels ciutadans, i a exercir les accions que corresponguin en cada cas.


Article 3.- 1. Tots els ciutadans estan obligats al compliment d'aquesta Ordenan´┐Ża i de les disposicions complement´┐Żries que en mat´┐Żria de neteja p´┐Żblica, manteniment de l'ornamentaci´┐Ż p´┐Żblica i de l'est´┐Żtica urbana pugui dictar en qualsevol moment l'Ajuntament en l'exercici de les seves facultats.

2. L'autoritat municipal exigir´┐Ż el compliment d'aquesta Ordenan´┐Ża i podr´┐Ż obligar els infractors a reparar els desperfectes que puguin ocasionar, sense perjudici de la imposici´┐Ż de les sancions corresponents.


Article 4.- L'Ajuntament podr´┐Ż realitzar subsidi´┐Żriament els treballs de neteja que, segons l'Ordenan´┐Ża, han d'efectuar els ciutadans, previ el requeriment als propietaris o usuaris, als quals imputar´┐Ż el cost dels serveis prestats, sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.

Article 5.- L'Ajuntament afavorir´┐Ż les accions que, en mat´┐Żria de neteja p´┐Żblica, desenvolupin els particulars per iniciativa pr´┐Żpia i que s'orientin a milllorar la qualitat de vida a Valls. L'Ajuntament podr´┐Ż establir un r´┐Żgim d'ajuts econ´┐Żmics i afavorir´┐Ż les accions que, en mat´┐Żria de neteja p´┐Żblica col.lectiva, desenvolupin els ciutadans particulars a fi d'augmentar la qualitat de vida de Valls.

á

T´┐ŻTOL II

LA NETEJA DE LA VIA P´┐ŻBLICA

CAP´┐ŻTOL I

LA NETEJA DE LA VIA P´┐ŻBLICA AMB RELACI´┐Ż A L'´┐ŻS COM´┐Ż GENERAL DELS CIUTADANS


Article 6.- Pel que fa a la neteja, es considera com a via p´┐Żblica: avingudes, passeigs, carrers, voreres, embornals, camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a zones d'esbarjo, ponts, t´┐Żnels per als vianants i altres b´┐Żns d'´┐Żs p´┐Żblic municipal destinats directament a l'´┐Żs com´┐Ż general dels ciutadans.


Article 7.- 1. Queda prohibit llen´┐Żar a la via p´┐Żblica tota mena de productes, tant en estat s´┐Żlid com l´┐Żquid o gas´┐Żs. Els residus s´┐Żlids de petit format com papers i similars hauran de dipositar-se en les papereres instal.lades amb aquesta finalitat.

2. Queda prohibit tirar cigars, puntes de cigarret i mat´┐Żries enceses dins les papereres. En tot cas, caldr´┐Ż apagar-les pr´┐Żviament o dipositar-les als llocs adequats.

3. Es prohibeix, igualment, llen´┐Żar a terra qualsevol classe de deixalles des dels vehicles, tant si estan aturats o en marxa.

4. No ´┐Żs perm´┐Żs d'espolsar robes i catifes sobre la via p´┐Żblica, llevat de les hores compreses entre les 22 i les 8 del mat´┐Ż seg´┐Żent. En tot cas, aquesta operaci´┐Ż es far´┐Ż de forma que no causi danys ni perjudicis a persones o coses.

5. No ´┐Żs perm´┐Żs de regar les plantes col.locades a l'exterior dels edificis si, com a conseq´┐Ż´┐Żncia d'aquesta operaci´┐Ż, cauen restes o es produeixen esquitxades damunt la via p´┐Żblica o sobre els seus elements. Es podr´┐Ż efectuar el reg en el mateix horari establert en l'apartat anterior, amb les precaucions necess´┐Żries per no produir mol´┐Żsties.

6. No ´┐Żs perm´┐Żs de llen´┐Żar des de balcons o terrats cap tipus de deixalles; caldr´┐Ż treure-les junt amb la resta de deixalles dom´┐Żstiques.


Article 8.- 1. Correspon a particulars la neteja dels passatges particulars, els patis interiors d'illetes, els solars particulars, les galeries comercials i similars i tots aquells espais privats d'´┐Żs p´┐Żblic que no s'hagin cedit a l'Ajuntament.

2. L'Ajuntament exercir´┐Ż el control i la inspecci´┐Ż pel que fa a l'estat de neteja dels elements descrits en l'apartat anterior i podr´┐Ż obligar les persones responsables a netejar-los, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte dictin els serveis municipals. En cas de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat, solid´┐Żriament, correspondr´┐Ż a tots els titulars.


Article 9.- 1. Correspondr´┐Ż a l'Ajuntament la neteja de la via p´┐Żblica en general, llevat del que especifica l'article 8 i, d'una manera especial, de passadissos, parets i sostres d'accessos interiors de vianants, escossells d'arbres, papereres, r´┐Żtols d'identificaci´┐Ż de vies p´┐Żbliques, elements de mobiliari urb´┐Ż de responsabilitat municipal i tots aquells altres espais que en circumst´┐Żncies especials determini l'Alcaldia.

2. La neteja dels elements destinats al servei del ciutad´┐Ż situats a la via p´┐Żblica, que no estiguin sota la responsabilitat municipal correspondr´┐Ż als titulars administratius dels respectius serveis.

á


CAP´┐ŻTOL II

LA NETEJA DE LA VIA P´┐ŻBLICA EN CAS D'OBRES I ACTIVITATS DIVERSES


Article 10.- Quan es facin activitats que embrutin la via p´┐Żblica, sigui quin sigui el lloc en qu´┐Ż es realitzin i sense perjudici de les llic´┐Żncies o autoritzacions que en cada cas siguin procedents, els titulars hauran d'assumir la neteja de la via p´┐Żblica i hauran de procedir amb la cura suficient i els mitjans necessaris per tal d'evitar-ne el deteriorament.


Article 11.- 1. Les persones que realitzin obres en la via p´┐Żblica o zones lim´┐Żtrofes hauran de protegir-la mitjan´┐Żant la col.locaci´┐Ż d'elements adequats al voltant de les esmentades obres de manera que s'impedeixi que s'escampin materials i restes d'aquests materials fora de l'estricta zona afectada pels treballs .

2. Quan es tracti d'obres d'edificaci´┐Ż a la via p´┐Żblica, hauran d'instal.lar-s'hi barreres i elements de protecci´┐Ż, aix´┐Ż com tubs per a la c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega de materials i productes d'enderrocaments, els quals hauran de tenir les condicions necess´┐Żries per impedir que s'embruti la via p´┐Żblica .

3. Les superf´┐Żcies immediates als treballs, canalitzacions i connexions realitzades a la via p´┐Żblica hauran de mantenir-se sempre netes.

4. Els materials de subministrament i els residus es dipositaran a l'interior de l'obra o de la zona delimitada de via p´┐Żblica degudament autoritzada. Si calgu´┐Żs dipositar-los en la via p´┐Żblica, s'exigir´┐Ż autoritzaci´┐Ż municipal i les operacions es faran en un recipient adequat, per´┐Ż mai en contacte directe amb el terra.

5. Finalitzades les operacions de c´┐Żrrega, desc´┐Żrrega, sortida i entrada a les obres de qualsevol vehicle susceptible de produir brut´┐Żcia en la via p´┐Żblica, el personal responsable de les operacions i, subsidi´┐Żriament, els titulars dels establiments i les obres procediran a la neteja de la via p´┐Żblica i dels elements que haguessin embrutat i a la retirada dels materials dipositats.

6. Totes les tasques de construcci´┐Ż (pastar, etc) s'efectuaran a l'interior de l'obra o dintre la zona delimitada de via p´┐Żblica degudament autoritzada. Queda totalment prohibit utilitzar la resta de via p´┐Żblica per a aquests treballs.

7. ´┐Żs obligaci´┐Ż del contractista la neteja di´┐Żria i sistem´┐Żtica de la via p´┐Żblica que resulti afectada per la construcci´┐Ż d'edificis o realitzaci´┐Ż d'obres.

8. No ´┐Żs perm´┐Żs de netejar les eines i els tancs de formig´┐Ż a la via p´┐Żblica.

9. No ´┐Żs perm´┐Żs de transportar formig´┐Ż amb vehicle formigoner que no porti tancada la boca de desc´┐Żrrega amb un dispositiu que impedeixi el vessament de formig´┐Ż a la via p´┐Żblica.
En cas que es produeixin vessaments, en seran responsables els propietaris del vehicle i el conductor, els quals estaran obligats a retirar el formig´┐Ż vessat i a reparar els danys causats, sens perjudici de les sancions que corresponguin.


Article 12.- Igualment es prohibeix realitzar a la via p´┐Żblica els actes que s'especifiquen a continuaci´┐Ż:

a) Buidar, tirar i dipositar qualsevol tipus de material i aig´┐Żes brutes, tant a la vorera com a la cal´┐Żada, embornals, fonts p´┐Żbliques, escossells i solars sense edificar.

b) Buidar, tirar o dipositar les deixalles industrials i/o dom´┐Żstiques de qualsevol mena en llocs no autoritzats per a tal fi.

c) Abandonar-hi d'animals morts.

d) Netejar animals.

e) Reparar vehicles i maquin´┐Żria, excepte en ocasions puntuals d'emerg´┐Żncia.

f) Rentar vehicles i maquin´┐Żria, aix´┐Ż com canviar olis i altres l´┐Żquids.


Article 13.- 1. No ´┐Żs perm´┐Żs d'abandonar mobles i estris dom´┐Żstics a la via p´┐Żblica, excepte quan se n'hagi acordat la retirada amb l'empresa concession´┐Żria de la recollida d'escombraries.

2. Els costos de la retirada de mobles i estris abandonats a la via p´┐Żblica aniran a c´┐Żrrec de l'infractor, sense perjudici de les sancions administratives corresponents.


Article 14.- Els titulars d'activitats com fires, circs, teatres ambulants i altres que, per les seves caracter´┐Żstiques especials, utilitzen la via p´┐Żblica caldr´┐Ż que dipositin una fian´┐Ża que garanteixi les responsabilitats derivades de l'esmentada activitat. Si l'Ajuntament ha de fer la neteja de la zona, la fian´┐Ża servir´┐Ż per cobrir aquests costos i, en cas que fossin superiors a la fian´┐Ża exigida, l'import de la difer´┐Żncia haur´┐Ż d'´┐Żsser abonat pels titulars de l'activitat.

á

CAP´┐ŻTOL III

LA NETEJA I EL MANTENIMENT DELS ELEMENTS I LES PARTS EXTERIORS DELS IMMOBLES


Article 15.- 1. Els propietaris de finques i edificis estan obligats a conservar l'ornament p´┐Żblic d'aquests elements; ´┐Żs a dir: a netejar i mantenir les fa´┐Żanes, entrades i, en general, totes les parts de l'immoble visibles des de la via p´┐Żblica, aix´┐Ż com els complements dels immobles, com antenes i xemeneies.

2. No ´┐Żs perm´┐Żs de tenir en finestres, balcons i terrats roba estesa o objectes que produeixin degoteigs damunt la via p´┐Żblica o els seus elements.

3. Queda absolutament prohibida la realitzaci´┐Ż de pintades o altres expressions gr´┐Żfiques efectuades amb pintures, esprais o qualsevol altre producte sobre les fa´┐Żanes, parets, monuments, mobiliari urb´┐Ż o superf´┐Żcie que deteriori l'estat de netedat i la imatge est´┐Żtica de la ciutat, excepte en all´┐Ż que disposa l'article 21.2 .
En el sup´┐Żsit que es comprovi l'autoria d'una d'aquestes expressions gr´┐Żfiques, l'autor haur´┐Ż d'assumir-ne els costos de restauraci´┐Ż.

á

CAP´┐ŻTOL IV

LA NETEJA I EL MANTENIMENT DELS SOLARS


Article 16.- 1. Els propietaris de solars i terrenys els hauran de tancar amb tancaments permanents situats a l'alineaci´┐Ż oficial i mantenir-los lliures de residus i en les condicions adequades d'higiene, salubritat, seguretat i est´┐Żtica p´┐Żblica, tal i com disposa el Pla General d'Ordenaci´┐Ż Urbana.

2. La prescripci´┐Ż anterior inclou l'exig´┐Żncia pel que fa a la desratitzaci´┐Ż, desinsectaci´┐Ż i, si calgu´┐Żs, quant al desherbatge del solar.

3. Si, per motius d'inter´┐Żs p´┐Żblic, fos necessari assumir subsidi´┐Żriament les obligacions d'arranjament dels solars, l'Ajuntament podr´┐Ż accedir als solars de propietat privada per procedir a l'activitat subsidi´┐Żria, d'acord amb les prescripcions de la legislaci´┐Ż urban´┐Żstica. L'Ajuntament imputar´┐Ż al propietari o titular de la finca els costos d'arranjament del solar.

á


T´┐ŻTOL III

LA NETEJA DERIVADA DE L'´┐ŻS COM´┐Ż, ESPECIAL O PRIVAT, PER MANIFESTACIONS P´┐ŻBLIQUES I PER ACTIVITATS PUBLICIT´┐ŻRIES

CAP´┐ŻTOL I

CONDICIONS GENERALS


Article 17.- La brut´┐Żcia produ´┐Żda en la via p´┐Żblica com a conseq´┐Ż´┐Żncia de l'´┐Żs com´┐Ż, especial o privat, ser´┐Ż responsabilitat dels titulars d'aquest ´┐Żs.


Article 18.- 1. Els organitzadors d'actes p´┐Żblics en el carrer seran responsables de la brut´┐Żcia que causin en la via p´┐Żblica.

2. De cara a la neteja de la ciutat, els organitzadors d'actes p´┐Żblics al carrer caldr´┐Ż que informin l'Ajuntament del lloc concret, el recorregut i l'horari de l'acte p´┐Żblic que s'hagi de realitzar. L'Ajuntament podr´┐Ż exigir la constituci´┐Ż d'una fian´┐Ża per l'import dels serveis subsidiaris de neteja.

á

CAP´┐ŻTOL II

LA COL.LOCACI´┐Ż DE CARTELLS I PANCARTES I LA REALITZACI´┐Ż DE PINTADES A LA VIA P´┐ŻBLICA


Article 19.- ´┐Żs totalment prohibit de col.lcoar o enganxar cartells i adhesius, i/o d'exercir qualsevol activitat publicit´┐Żria en els llocs no autoritzats expressament per l'Ajuntament, i de forma especial en edificis qualificats d'historicoart´┐Żstics, edificis p´┐Żblics i mobiliari urb´┐Ż.

Article 20.- 1- La col.locaci´┐Ż de pancartes, cartells i adhesius s'efectuar´┐Ż ´┐Żnicament en els espais determinats expressament per l'Ajuntament per a aquesta finalitat.

2- La col.locaci´┐Ż de pancartes a la via p´┐Żblica solament s'autoritzar´┐Ż:

a) en per´┐Żode d'eleccions pol´┐Żtiques
b) en per´┐Żode de festes populars i tradicionals
c) en aquelles situacions en qu´┐Ż expressament ho autoritzi l'alcaldia


3.- L'alcaldia o b´┐Ż la regidoria delegada regular´┐Ż en cada cas les condicions d'utilitzaci´┐Ż de les cartelleres i columnes anunciadores municipals i els tr´┐Żmits necessaris per sol.licitar la corresponent autoritzaci´┐Ż.

4.- Les pancartes ´┐Żnicament podran contenir la propaganda objecte de la llic´┐Żncia concedida, sense incloure cap altra mena de publicitat que ocupi m´┐Żs d'un quinze per cent de la seva superf´┐Żcie.

5.- La sol.licitud de llic´┐Żncia per a la col.locaci´┐Ż de pancartes haur´┐Ż de contemplar:

a) el contingut i mides de la pancarta
b) els llocs on es pret´┐Żn instal.lar-les
c) el temps que romandr´┐Ż instal.lada la pancarta
d) el comprom´┐Żs dels responsables de reparar els desperfectes causats a la via p´┐Żblica o els seus elements estructurals, i d'indemnitzar els danys i perjudicis que poguessin ocasionar-se com a conseq´┐Ż´┐Żncia de la col.locaci´┐Ż de la pancarta

6.1.- Quant a les condicions de les pancartes, caldr´┐Ż respectar les corresponents ordenances municipals i les disposicions que l'alcaldia dicti en aquest sentit.

6.2.- En qualsevol cas, les pancartes que se subjectin a elements estructurals de la via p´┐Żblica compliran les condicions seg´┐Żents:

a) Pancartes subjectades a fanals: la subjecci´┐Ż es far´┐Ż ´┐Żnicament i exclusivament en un sol punt del fanal. Es prohibeix la col.locaci´┐Ż de pancartes en els fanals no adequats a aquesta finalitat.

b) Pancartes subjectades a arbres: la subjecci´┐Ż resta prohibida en qualsevol cas.

c) La superf´┐Żcie de la pancarta haur´┐Ż de tenir els forats suficients per poder minorar l'efecte del vent i, en qualsevol cas, la superf´┐Żcie foradada haur´┐Ż de ser el vint-i-cinc per cent de la pancarta, com a m´┐Żnim.

d) L'al´┐Żada m´┐Żnima a qu´┐Ż es col.locar´┐Ż la pancarta, mesurada en la part m´┐Żs baixa, ser´┐Ż de 4'5 metres quan la pancarta travessi la cal´┐Żada i de 3 metres en voreres, passeigs i altres zones de vianants.


6.3.1.- Les pancartes hauran d'´┐Żsser retirades pels interessats tan aviat com hagi finalitzat el termini pel qual van ser autoritzades. Si els interessats no les retiren, ho faran els serveis municipals, els quals imputaran als responsables els costos corresponents pels serveis prestats, sense perjudici de la imposici´┐Ż de la corresponent sanci´┐Ż.

6.3.2.- La col.locaci´┐Ż de pancartes a la via p´┐Żblica sense autoritzaci´┐Ż donar´┐Ż lloc a la imposici´┐Ż de sancions als responables, sens perjudici de la imputaci´┐Ż dels costos de llur retirada als responsables de la petici´┐Ż i/o a l'anunciant.


Article 21.- 1. Es prohibeix la realitzaci´┐Ż de qualsevol tipus de pintada a la via p´┐Żblica, tant si estan en elements estructurals, cal´┐Żades, voreres i mobiliari urb´┐Ż, com en murs i parets exteriors de la ciutat.

2. Resten al marge del par´┐Żgraf anterior les activitats seg´┐Żents:

a) Les pintades murals de car´┐Żcter art´┐Żstic realitzades sobre les tanques dels solars, per a les quals ser´┐Ż necess´┐Żria l'autoritzaci´┐Ż municipal i del propietari.

b) Les situacions que contemplin les corresponents ordenances de publicitat o altres de car´┐Żcter m´┐Żs general.

á

CAP´┐ŻTOL III

LES ACTIVITATS PUBLICIT´┐ŻRIES


Article 22.- La col.locaci´┐Ż i enganxada de cartells i pancartes, el repartiment de fulls volanders, fullets i prospectes de car´┐Żcter comercial resten sotmeses a llic´┐Żncia municipal pr´┐Żvia. Es prohibeix escampar i llen´┐Żar qualsevol tipus de fulls volanders.
L'ordenaci´┐Ż ve desplegada a l'ordenan´┐Ża municipal de publicitat directa a les b´┐Żsties.

á

T´┐ŻTOL IV

LA RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS

CAP´┐ŻTOL I


Article 23.- En aquesta ordenan´┐Ża es consideren residus municipals els residus dom´┐Żstics, els residus de comer´┐Żos i d'oficines i serveis i altres que, per llur naturalesa o composici´┐Ż, poden assimilar-se als residus dom´┐Żstics.


Article 24.- Resten excloses dels serveis de recollida de residus municipals les mat´┐Żries o subst´┐Żncies perilloses, que en tot cas s'han de posar en contenidors espec´┐Żfics o s'han de dipositar a la deixalleria (centre de recepci´┐Ż i emmagatzematge de residus municipals que no s´┐Żn objecte de recollida domicili´┐Żria) que, d'acord amb els plans de gesti´┐Ż de residus municipals, s'ha d'ubicar al municipi.


Article 25.- El servei de recollida domicili´┐Żria d'escombraries l'oferir´┐Ż l'Ajuntament amb car´┐Żcter general i obligatori en tot el territori municipal, amb la forma de gesti´┐Ż que determini.

Igualment, per tal d'afavorir la valoritzaci´┐Ż dels residus municipals, es fa la recollida selectiva de paper i cartr´┐Ż, vidre, llaunes, roba, medicaments, piles, olis i altres subst´┐Żncies susceptibles de valoritzaci´┐Ż, amb car´┐Żcter opcional per al ciutad´┐Ż.

S'ent´┐Żn per recollida selectiva el lliurament per separat d'un o m´┐Żs materials residuals de les escombraries per part de la poblaci´┐Ż. La recollida va a c´┐Żrrec dels serveis municipals directament o b´┐Ż mitjan´┐Żant tercers -privats o p´┐Żblics- que pr´┐Żviament han estat autoritzats per l'Ajuntament o per altres administracions competents.

Els contenidors de recollida selectiva ubicats a la via p´┐Żblica s'identifiquen per la forma (igl´┐Żs i contenidors) i pel color: blau (paper), verd (vidre), groc (llaunes i properament envasos), beix (roba vella). Els contenidors s'han distribu´┐Żt per la ciutat atenent les necessitats de la poblaci´┐Ż.

Pel que fa als contenidors de piles, medicaments i olis, es troben a l'interior dels corresponents establiments i comer´┐Żos.

L'administraci´┐Ż local promour´┐Ż la participaci´┐Ż activa de la poblaci´┐Ż en la recollida selectiva mitjan´┐Żant campanyes de conscienciaci´┐Ż mediambiental.

S'establir´┐Ż un servei de recollida domicili´┐Żria d'estris vells, electrodom´┐Żstics en des´┐Żs i altres que, pel seu volum, produirien mol´┐Żsties i/o desperfectes als contenidors.

Quan es posi en funcionament la deixalleria, el ciutad´┐Ż haur´┐Ż de portar els estris vells i andr´┐Żmines a l'esmentat espai.

Nom´┐Żs es contemplar´┐Ż el servei de recollida domicili´┐Żria en casos extraordinaris.


CAP´┐ŻTOL II

EL SERVEI DE GESTI´┐Ż DE RESIDUS MUNICIPALS


Article 26.- La prestaci´┐Ż del servei de gesti´┐Ż de residus municipals inclour´┐Ż les operacions seg´┐Żents:

a) Recollida, trasllat i buidatge dels residus en vehicles de recollida.

b) Si l'element de dip´┐Żsit ´┐Żs un contenidor, retorn dels contenidors, una vegada buidats, als punts originals de dip´┐Żsit.

c) Recollida i abocament, en els vehicles de recollida, de les escombraries escampades en la via p´┐Żblica o de les bosses d'escombraries que, per manca d'espai, haguessin quedat dipositades al costat del contenidor.

d) Transport de les escombraries a la planta de valoritzaci´┐Ż energ´┐Żtica o de tractament.

e) Neteja dels contenidors i del seu entorn.


Article 27.- Obligacions dels usuaris:

a) Dipositar les escombraries als contenidors en l'horari establert per l'Ajuntament.

b) Dipositar les escombraries a l'interior de bosses de pl´┐Żstic i, en cap cas, en caixes i paquets sense tancar.

c) Dipositar les bosses d'escombraries a l'interior dels contenidors.

d) Seguir les indicacions que figuren en els contenidors destinats a la recollida selectiva per tal d'optimitzar el servei i la capacitat dels contenidors.

e) Tancar la tapa un cop utilitzat el contenidor.

f) Aprofitar la capacitat dels contenidors, motiu pel qual no es dipositaran escombraries al terra per tal d'evitar que s'escampin..

g) Respectar l'espai reservat als contenidors i evitar de malmetre'ls.

á

Article 28.- 1. Els contenidors d'escombraries i els de recollida selectiva solament podran ´┐Żsser manipulats pel personal del servei de recollida.

2. Queda prohibit el triatge, la selecci´┐Ż i la retirada de materials dels contenidors.

3. La ubicaci´┐Ż dels contenidors s'efectuar´┐Ż des dels serveis t´┐Żcnics de l'Ajuntament.


Article 29.- 1. L'Ajuntament podr´┐Ż establir guals i reserves d'espai en les voreres o indrets adients de la via p´┐Żblica per a l'empla´┐Żament dels contenidors.

2. Els vehicles no podran interferir les operacions de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega dels contenidors.

3. Els serveis t´┐Żcnics de l'Ajuntament decidiran el nombre i els punts de col.locaci´┐Ż dels contenidors.

á

CAP´┐ŻTOL III

L'HORARI DE PRESTACI´┐Ż DEL SERVEI


Article 30.- 1. L'Ajuntament establir´┐Ż per a la recollida domicili´┐Żria d'escombraries la freq´┐Ż´┐Żncia i els horaris m´┐Żs adients per als interessos de la ciutat.
El ciutad´┐Ż haur´┐Ż de complir els horaris establerts a fi de mantenir nets els carrers i places de la ciutat.

2. L'Ajuntament podr´┐Ż introduir, en qualsevol moment, les modificacions pel que fa a freq´┐Ż´┐Żncia i horari del servei de recollida que, per motius d'inter´┐Żs p´┐Żblic, cregui convenients, i les far´┐Ż p´┐Żbliques amb l'antelaci´┐Ż suficient.

á


T´┐ŻTOL V

INFRACCIONS I SANCIONS


Article 31.- L'incompliment de les normes que cont´┐Ż aquesta ordenan´┐Ża se sancionaran amb multa, d'acord amb les facultats que la normativa vigent d´┐Żna a l'alcalde, atesos els criteris seg´┐Żents:

Infraccions de car´┐Żcter lleu (de 2.500 a 4.000 pessetes)

- Llen´┐Żar residus de petit format a la via p´┐Żblica
- Llen´┐Żar aig´┐Żes brutes procedents de la neteja dom´┐Żstica a la via p´┐Żblica, excepte si s'aboquen als embornals de la xarxa de clavegueram
- Dipositar les escombraries als contenidors fora de l'horari establert per l'Ajuntament
- No dipositar les escombraries en bosses de pl´┐Żstic normalitzades
- Deixar les bosses d'escombraries fora dels contenidors
- Deixar oberta la tapa del contenidor
- Retirar materials de l'interior dels contenidors

Infraccions de car´┐Żcter greu (de 4.000 a 7.000 pessetes)

- Espolsar robes i catifes sobre la via p´┐Żblica de les 8h a les 22h
- Regar les plantes col.locades a l'exterior dels edificis, si cauen restes o es produeixen esquitxades damunt la via p´┐Żblica o sobre els seus elements, de les 8h a les 22h
- No procedir, els titulars de les activitats a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia l'article 12, a la restituci´┐Ż de la via p´┐Żblica a l'estat previ a l'exercici de l'activitat esmentada
- Dipositar o abandonar materials de subministrament i/o residus fora de l'obra o fora de la zona delimitada de la via p´┐Żblica degudament autoritzada
- Realitzar operacions d'obra com pastar, netejar estris de treball, etc a la via p´┐Żblica
- Netejar animals a la via p´┐Żblica
- Reparar vehicles i maquin´┐Żria a la via p´┐Żblica i/o fer canvi d'olis i altres l´┐Żquids, tret d'actuacions puntuals d'emerg´┐Żncia
- Rentar vehicles i maquin´┐Żria a la via p´┐Żblica
- Estendre roba o qualsevol tipus d'objectes que produeixin deixalles o degoters damunt la via p´┐Żblica


Infraccions de car´┐Żcter molt greu (de 7.000 a 10.000 pessetes)

- Llen´┐Żar cigars, puntes de cigarret i mat´┐Żries enceses dins les papereres o contenidors
- Llen´┐Żar deixalles des de balcons o terrats
- Abandonar animals morts a la via p´┐Żblica
- Realitzar pintades sobre fa´┐Żanes, parets, monuments, mobiliari urb´┐Ż o qualsevol altra superf´┐Żcie
- Col.locar cartells o adhesius en llocs no autoritzats expressament per l'Ajuntament
- No respectar les indicacions quant a les caracter´┐Żstiques dels residus admesos als contenidors de recollida selectiva


Article 32.- En la imposici´┐Ż de sancions es tindran en compte, a l'hora d'establir-ne la quantia, els criteris seg´┐Żents:

- La transcend´┐Żncia social i el perjudici causat per la infracci´┐Ż comesa
- L'´┐Żnim de lucre il.l´┐Żcit i el benefici obtingut en cometre la infracci´┐Ż
- La reiteraci´┐Ż o reincid´┐Żncia en cometre les infraccions
- Altres circumst´┐Żncies que hi poguessin conc´┐Żrrer, entre les quals les previstes a la Llei 6/1993, reguladora dels residus


Article 33.- La imposici´┐Ż de qualsevol sanci´┐Ż no exclou la responsabilitat civil a favor de l'Administraci´┐Ż i l'eventual indemnitzaci´┐Ż per danys i perjudicis a tercers que pugui correspondre al sancionat.

Els danys causats als b´┐Żns de domini p´┐Żblic dels ens locals, com ara els contenidors, papereres, etc, s´┐Żn sancionats en via administrativa amb una multa, l'import de la qual s'establir´┐Ż entre el valor i el doble del valor del perjudici ocasionat, independentment de la reparaci´┐Ż del dany, d'acord amb l'article 175 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals, i l'article 217.2 de la Llei 8/1987, de 15 de juliol, municipal i de r´┐Żgim local de Catalunya.

Quan els fets a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia el par´┐Żgraf anterior puguin constituir delicte o falta, l'ens local n'assabentar´┐Ż la jurisdicci´┐Ż penal, tal com estableix l'article 177 del Decret 336/1988.

Article 34.- Les infraccions de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, seran sancionades d'acord amb el que estableixen les corresponents disposicions.

á

T´┐ŻTOL VI

PROCEDIMENT SANCIONADOR

CAP´┐ŻTOL I


Article 35.- Les sancions per accions o omissions contr´┐Żries a aquesta ordenan´┐Ża s'imposaran en virtut del procediment instru´┐Żt d'acord amb el que disposa el t´┐Żtol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de r´┐Żgim jur´┐Żdic de les administracions p´┐Żbliques i del procediment administratiu com´┐Ż, i el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d'aplicaci´┐Ż als ´┐Żmbits de compet´┐Żncia de la Generalitat.


DISPOSICI´┐Ż DEROGAT´┐ŻRIA

Queden derogades totes les normes de rang inferior o igual que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta ordenan´┐Ża.


DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża entrar´┐Ż en vigor als quinze dies de la seva publicaci´┐Ż ´┐Żntegra al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia, tal com disposa l'article 66.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

á

Valls, 8 de maig de 1998

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C