Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
9. TAXA PER LLIC´┐ŻNCIA D´┐ŻOBERTURA D´┐ŻESTABLIMENTS

Article 1er. Fonament i Naturalesa.

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 133.2 i 144 de la Constituci´┐Ż i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del R´┐Żgim Local i pels articles 89 i 90 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenci´┐Ż i control ambiental de les activitats, i a l'empara del previst als articles 57 i 20.4.i del RDL 2/2004, de 5 de mar´┐Ż, pel que s'aprova el text ref´┐Żs de la llei reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 d'aquest text legal, aquest ajuntament estableix la taxa per la prestaci´┐Ż dels serveis d'intervenci´┐Ż integral de l'administraci´┐Ż municipalá en les activitats i instal´┐Żlacions, que es regir´┐Ż per la present Ordenan´┐Ża Fiscal.

Tamb´┐Ż es tindr´┐Ż en consideraci´┐Ż la classificaci´┐Ż de les activitats segons la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenci´┐Ż i seguretat en mat´┐Żria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis; segons la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de regulaci´┐Ż administrativa dels espectacles p´┐Żblics i les activitats recreatives i segons el Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre, d'ordenaci´┐Ż dels equipaments comercials.

Article 2n. Fet Imposable.

Constitueix fet imposable de la taxa l'activitat, tant t´┐Żcnica com administrativa, que tendeix a verificar i comprovar si les activitats i instal´┐Żlacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipal de Valls s'ajusten al marc normatiu vigent.

Concretament, constitueix el fet imposable de la taxa de prestaci´┐Ż dels serveis que s'especifiquen a les tarifes contingudes a l'article 5 d'aquesta ordenan´┐Ża.

Article 3er. Subjecte Passiu.

S´┐Żn subjectes passius contribuents les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques i les entitats a que fa refer´┐Żncia l'article 35 i seg´┐Żents de la secci´┐Ż 1 ´┐Ż Cap´┐Żtol II ´┐Ż de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tribut´┐Żria, titulars de l'activitat, que segons el cas, es pret´┐Żn desenvolupar o ja es desenvolupi, en qualsevol establiment industrial, comercial, professional o ramader; aix´┐Ż tamb´┐Ż ho seran els titulars de les instal´┐Żlacions, subjectes a l'´┐Żmbit d'intervenci´┐Ż de l'Administraci´┐Ż regulat per la legislaci´┐Ż vigent, siguin o no afectes a l'exercici d'activitat econ´┐Żmica.

Article 4rt. Responsables.

Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries del subjecte passiu les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques a qu´┐Ż es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tribut´┐Żria.

Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els s´┐Żndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els sup´┐Żsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tribut´┐Żria.

Article 5´┐Ż. Base Imposable.

Constitueix la base imposable de la taxa la superf´┐Żcie ´┐Żtil, expressada en metres quadrats, de l'activitat, l'establiment o local. La superf´┐Żcie determinar´┐Ż l'import de la tarifa tipificada a l'article 6´┐Ż per obtenir la quota a pagar.

Article 6´┐Ż. Tarifa.

Segons el tipus d'expedient tramitat, les tarifes a aplicar s´┐Żn les seg´┐Żents:

R´┐Żgim Administratiu Nova Llic´┐Żncia Canvi Substancial Canvi No Substancial Canvi Titular
Autoritzaci´┐Ż
0 655 491 327 218
50 859 644 430 218
150 932 699 466 218
500 1.637 1.228 818 218
De 1.001 m2 a 5.000 m2 (per cada m2 m´┐Żs) 1,39 1,04 0,70 218
De 5.001 a 10.000 m2 (per cada m2 m´┐Żs) 0,70 0,52 0,35 218
Llic´┐Żncia i Comunicaci´┐Ż amb projecte
0 818 614 409 218
50 1.074 806 537 218
150 1.165 874 583 218
500 2.046 1.535 1.023 218
De 1.001 m2 a 5.000 m2 (per cada m2 m´┐Żs) 1,74 1,31 0,87 218
De 5.001 a 10.000 m2 (per cada m2 m´┐Żs) 0,87 0,66 0,44 218
Comunicaci´┐Ż sense projecte
0 341 256 171 218
50 894 671 447 218
En tot cas, l'import m´┐Żxim de la taxa a liquidar ´┐Żs de 13.356,00 ´┐Ż.

Els criteris que es segueixen per definir si un canvi ´┐Żs substancial o no, son els establerts pel Projecte de Decret de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, fins que no s'aprovi el Decret definitiu.´┐Ż

Article 7´┐Ż. Acreditament.

La taxa s'acredita i neix l'obligaci´┐Ż de contribuir quan s'inici´┐Ż l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, s'entendr´┐Ż iniciada la dita activitat en la data de presentaci´┐Ż de la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia d'obertura corresponent si el subjecte passiu la formulava expressament.

Quan l'obertura s'hagi realitzat sense haver obtingut la llic´┐Żncia corresponent, la taxa s'acreditar´┐Ż quan s'inici´┐Ż efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'establiment reuneix o no les condicions exigibles, amb independ´┐Żncia de l'inici de l'expedient administratiu que es pugui instruir per autoritzar l'obertura de l'establiment o decretar el seu tancament en el cas que aquesta obertura no fos autoritzable.

Tot establiment industrial o comercial que romangui tancat per m´┐Żs de sis mesos, requerir´┐Ż la iniciaci´┐Ż de nou expedient per considerar-se de nova habilitaci´┐Ż.

Una vegada concedida la llic´┐Żncia hi haur´┐Ż un per´┐Żode de sis mesos o el corresponent a la llic´┐Żncia d'obres o adequaci´┐Ż per obertura de l'establiment. En cas de no produir-se l'obertura es considerar´┐Ż extingida la llic´┐Żncia.

Article 8´┐Ż. Declaraci´┐Ż.

Les persones interessades en l'obtenci´┐Ż d'una llic´┐Żncia d'obertura d'establiment industrial o mercantil presentaran, pr´┐Żviament, en el Registre General, la sol´┐Żlicitud corresponent, on especificaran l'activitat o activitats que es realitzaran en el local, i adjuntaran el contracte de lloguer o el t´┐Żtol d'adquisici´┐Ż del local.

Si despr´┐Żs d'haver estat formulada la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia d'obertura es varia o s'amplia l'activitat que es desenvolupa en l'establiment, o s'alteren les condicions projectades per aquest establiment o b´┐Ż s'amplia el local previst inicialment, aquestes modificacions s'hauran de notificar a l'administraci´┐Ż municipal amb el mateix detall i el mateix abast que s'exigeixen en la declaraci´┐Ż prevista en el n´┐Żmero anterior.

Article 9´┐Ż. Liquidaci´┐Ż i Ingr´┐Żs.

L'interessat a sol´┐Żlicitar la llic´┐Żncia de qu´┐Ż es tracti es dirigir´┐Ż a l'oficina de Tresoreria on s'efectuar´┐Ż el c´┐Żlcul de l'import del dip´┐Żsit previ que en aplicaci´┐Ż de l'Ordenan´┐Ża correspongui, i es procedir´┐Ż a la liquidaci´┐Ż i el pagament de la quantitat resultant, que tindr´┐Ż el car´┐Żcter de pagament a compte i ser´┐Ż requisit indispensable per tramitar la sol´┐Żlicitud.

Quan ha acabat l'activitat municipal i s'ha dictat la resoluci´┐Ż municipal que procedeixi sobre la llic´┐Żncia d'obertura, es practicar´┐Ż la liquidaci´┐Ż definitiva corresponent per la taxa, i de la seva quota se'n deduir´┐Ż la que s'ha liquidat en la provisional i la difer´┐Żncia s'ingressar´┐Ż a les arques municipals o, si fos procedent, es retornar´┐Ż d'ofici a l'interessat l'exc´┐Żs ingressat per conseq´┐Ż´┐Żncia de la liquidaci´┐Ż provisional.
á
Les oficines no acceptaran a tr´┐Żmit cap petici´┐Ż si no va acompanyada del justificant d'haver realitzat el dip´┐Żsit previ.

Quant l'obertura de l'establiment sigui per un per´┐Żode determinat, l'aplicaci´┐Ż de la quota tributaria que pertanyi segons els c´┐Żlculs anteriors, gaudir´┐Ż d'una bonificaci´┐Ż del 75% entenen que aquest per´┐Żode no ser´┐Ż superior a dos anys, demostrat de manera fefaent amb documentaci´┐Ż legal. Si posteriorment es prorroga la duraci´┐Ż, se satisfar´┐Ż la taxa fins la totalitat comptada en origen.

En cas que el sol´┐Żlicitant hagi formulat desestiment abans de la concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia, les quotes que s'hauran de liquidar seran del 50% de les que s'assenyalen a l'article 6´┐Ż ´┐ŻTarifa´┐Ż, sempre que l'activitat municipal s'hagu´┐Żs iniciat efectivament.
Es retornar´┐Ż l'import total de la taxa quan la llic´┐Żncia s'hagi denegat.

Article 10´┐Ż. Infraccions i sancions.

En tot all´┐Ż relatiu a la qualificaci´┐Ż d'infraccions tribut´┐Żries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustar´┐Ż al que disposen els articles 77 i seg´┐Żents de la Llei General Tribut´┐Żria.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 17/12/2010, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2011. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.


Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C