Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
8. TAXA PER LLIC´┐ŻNCIES URB´┐ŻNISTIQUES

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci´┐Ż i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R´┐Żgim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per llic´┐Żncies urban´┐Żstiques, que es regir´┐Ż per aquesta ordenan´┐Ża fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.á FET IMPOSABLE

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa l'activitat municipal, tant t´┐Żcnica com administrativa, que tendeix a verificar si els actes d'edificaci´┐Ż i ´┐Żs del s´┐Żl, s'ajusten a la legislaci´┐Ż vigent, el planejament del municipi, a les ordenances i normativa ambiental aplicables i a la resta de normativa urban´┐Żstica.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

.1S´┐Żn subjectes passius contribuents les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, que siguin propietaris o posse´┐Żdors o, si s'escau, arrendataris dels immobles en qu´┐Ż es realitzin les construccions o instal´┐Żlacions o s'executin les obres.

.2En tot cas tindran la condici´┐Ż de substituts del contribuent els constructors i els contractistes de les obres.

Article 4t.á RESPONSABLES

.1Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries del subjecte passiu les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques a qu´┐Ż es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tribut´┐Żria.

.2Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els s´┐Żndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els sup´┐Żsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tribut´┐Żria.

Article 5´┐Ż.á BASE IMPOSABLE

.1Constitueix la base imposable de la taxa:

)aEl cost real i efectiu de l'obra civil, quan siguin moviments de terra, obres de nova planta i modificaci´┐Ż d'estructures o aspecte exterior de les edificacions existents i qualsevol altre tipus d'obra i instal´┐Żlacions no compreses en els punts seg´┐Żents.
)bEl cost real i efectiu de l'habitatge, local o instal´┐Żlaci´┐Ż, quan es tracti de la primera utilitzaci´┐Ż dels edificis i de la modificaci´┐Ż del seu ´┐Żs.
)cEl valor que tinguin determinats els terrenys i les construccions originals a l'efecte de l'impost sobre b´┐Żns immobles, quan es tracti de llic´┐Żncia de parcel´┐Żlaci´┐Ż, llic´┐Żncia de constituci´┐Ż i/o modificaci´┐Ż d'un r´┐Żgim de propietat horitzontal (simple o complexa),á declaraci´┐Ż d'innecessarietat de la llicencia de parcel´┐Żlaci´┐Ż. Iá nom´┐Żs de construccions quaná es tracti d'enderrocs.
)dLa superf´┐Żcie dels cartells de propaganda col´┐Żlocats de manera visible des de la via p´┐Żblica.

.2Del cost que s'assenyala en les lletres a) i b) del n´┐Żmero anterior se n'exclou el que correspon a la maquin´┐Żria i a les instal´┐Żlacions industrials i mec´┐Żniques destinades a l'activitat a desenvolupar. En els apartats a) i b) la base imposable es determinar´┐Ż en funci´┐Ż del pressupost m´┐Żs elevat dels seg´┐Żents:
)aPressupost d'execuci´┐Ż material presentat pels interessats
)bPressupost de refer´┐Żncia segons m´┐Żduls aprovats pel Col´┐Żlegi d'arquitectes de Catalunya.

En els projectes redactats per arquitectes s'haur´┐Ż d'adjuntar un certificat em´┐Żs pel t´┐Żcnic redactor on consti que no s'ha aplicat cap coeficient reductor sobre el pressupost d'execuci´┐Ż material, i que coincideix amb els m´┐Żduls de refer´┐Żncia aprovats pel Col´┐Żlegi d'Arquitectes de Catalunya. En el cas que no hi figuri aquest certificat, per determinar la base imposable s'aplicar´┐Ż un coeficient de l'1,25 sobre el pressupost d'execuci´┐Ż material que consti al projecte.


Article 6´┐Ż.á QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

.1La quota tribut´┐Żria se'n despendr´┐Ż d'aplicar els seg´┐Żents tipus de gravamen a la base imposable:

)aEl 1,29 per cent, en el sup´┐Żsit 1.a) de l'article anterior.
)bEl 1,29 per cent, en el sup´┐Żsit 1.b) de l'article anterior.
)cEl 0,63 %, en les llic´┐Żncies de parcel´┐Żlaci´┐Ż i demolici´┐Ż de construccions, que no siguin obligades
)dEl 0,31% en lesá llic´┐Żncies de constituci´┐Ż i/o modificaci´┐Ż d'un r´┐Żgim de propietat horitzontal (simple o complexa),á declaraci´┐Ż d'innecessarietat de la llicencia de parcel´┐Żlaci´┐Ż.
)e3,75 ´┐Ż per m2 de cartell, en el sup´┐Żsit 1.d) de l'article anterior.
)fQuan els Serveis T´┐Żcnics de l'Ajuntament intervinguin per a la regulaci´┐Ż d'activitats especials en els edificis destinats a aparcaments comunitaris, individualitzats o no, o d'altres activitats singulars que necessitin d'una regulaci´┐Ż espec´┐Żfica, se satisfaran en concepte d'honoraris t´┐Żcnics la quantitat de 1,51 ´┐Ż/m2.
)gEl 0% a efectes que quedi exempt, quan existeixin motius de minusvalia sobrevinguda i es tracti d'adequar les instal´┐Żlacions.

.2En cas que el sol´┐Żlicitant hagi formulat desestiment abans de la concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia, les quotes que s'hauran de liquidar seran el 50 per cent de les que s'assenyalen en el n´┐Żmero anterior, sempre que l'activitat municipal s'hagu´┐Żs iniciat efectivament. Aquesta reducci´┐Ż no s'aplicar´┐Ż en el cas que s'hagi liquidat el m´┐Żnim de quota

.3En el cas de denegaci´┐Ż de la llic´┐Żncia, la quota a liquidar ser´┐Ż del 0 per cent.

.4Vigent per tots els apartats anteriors, excepte apartat g), el m´┐Żnim de quota aplicable ser´┐Ż de 60,00 ´┐Ż.

Article 7´┐Ż.á ACREDITAMENT

.1La taxa s'acredita i neix l'obligaci´┐Ż de contribuir quan s'inici´┐Ż l'activitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, hom entendr´┐Ż iniciada aquesta activitat en la data de presentaci´┐Ż de la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia urban´┐Żstica corresponent, si el subjecte passiu la formulava expressament.

.2Quan les obres s'hagin iniciat o executat sense haver obtingut la llic´┐Żncia corresponent, la taxa s'acreditar´┐Ż quan s'inici´┐Ż efectivament l'activitat municipal que porti a determinar si l'obra en q´┐Żesti´┐Ż ´┐Żs autoritzable o no, independentment de l'inici de l'expedient administratiu que pugui instruir-se per a l'autoritzaci´┐Ż d'aquestes obres o la seva demolici´┐Ż, en el cas que no fossin autoritzables.

Article 8´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż

.1Les persones interessades en l'obtenci´┐Ż d'una llic´┐Żncia d'obres presentaran, la sol´┐Żlicitud corresponent en el Registre General i adjuntaran el n´┐Żmero necessari d'exemplars del projecte b´┐Żsic.

.2Quan la llic´┐Żncia de qu´┐Ż es tracti sigui per a aquells actes en qu´┐Ż no s'exigeixi la formulaci´┐Ż d'un projecte subscrit per un t´┐Żcnic competent, hom adjuntar´┐Ż a la sol´┐Żlicitud un pressupost de les obres que s'han de realitzar, com una descripci´┐Ż detallada de la superf´┐Żcie afectada, dels materials que s'han d'utilitzar i, en general, de les caracter´┐Żstiques de l'obra o acte les dades de les quals permetin comprovar el seu cost.

.3Si una vegada formulada o concedida llic´┐Żncia es modificava o s'ampliava el projecte, encara que nom´┐Żs sigui a nivell del pressupost, caldr´┐Ż notificar-ho a l'administraci´┐Ż municipal tot adjuntant el nou pressupost o el reformat i, si s'escau, pl´┐Żnols i mem´┐Żries de la modificaci´┐Ż o ampliaci´┐Ż.

Article 9´┐Ż.á FIAN´┐ŻA PER OBRA

Al sol´┐Żlicitar una llic´┐Żncia d'obra urban´┐Żstica, el subjecte passiu haur´┐Ż de constituir una fian´┐Ża per l'import corresponent al 1,5% de la base imposable establerta a l'article 5´┐Ż, establint-se un m´┐Żnim de 150 ´┐Ż, a l'efecte de respondre de les obligacions vers l'Ajuntament, derivades de la mateixa llic´┐Żncia. En especial, aquesta fian´┐Ża ha de garantir el compliment de les condicions de l'obra i la reparaci´┐Ż dels desperfectes, pel que fa a la via p´┐Żblica o terrenys d'´┐Żs p´┐Żblic, del pagament dels impostos i de les taxes derivades de la realitzaci´┐Ż de la construcci´┐Ż, instal´┐Żlaci´┐Ż o obra.

En les llic´┐Żncies d'obres que incloguin obertures de rases en la via p´┐Żblica, l'import de la fian´┐Ża podr´┐Ż ser incrementat en l'import que determinin els Serveis T´┐Żcnics.

Una vegada finalitzada l'obra es podr´┐Ż sol´┐Żlicitar la devoluci´┐Ż de la fian´┐Ża, en l'escrit de sol´┐Żlicitud s'haur´┐Ż d'acreditar la presentaci´┐Ż de les alteracions cadastrals que es derivin de l'obra als efectes de l'IBI, que es retornar´┐Ż una vegada comprovats els extrems que garanteix la fian´┐Ża.


Article 10´┐Ż.á LIQUIDACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

.1En el moment en qu´┐Ż se sol´┐Żliciti la llic´┐Żncia s'efectuar´┐Ż un ingr´┐Żs amb car´┐Żcter de dip´┐Żsit, segons l'import de la taxa prevista en aquesta Ordenan´┐Ża.

.2Quan es tracti de les obres i els actes a qu´┐Ż es refereix l'article 5´┐Ż.1.a), b) i d): a) Una vegada concedida la llic´┐Żncia urban´┐Żstica, s'efectuar´┐Ż la liquidaci´┐Ż provisional sobre la base que ha declarat el sol´┐Żlicitant i l'informe dels Serveis T´┐Żcnics Municipals. b) L'administraci´┐Ż municipal podr´┐Ż comprovar el cost real i efectiu una vegada que les obres s'hagin acabat, i la superf´┐Żcie dels cartells declarada pel sol´┐Żlicitant i, a la vista del resultat d'aquesta comprovaci´┐Ż, realitzar´┐Ż la liquidaci´┐Ż definitiva que s'escaigui, deduint, si ´┐Żs procedent, el que es va ingressar en provisional.

.3En el cas de parcel´┐Żlacions urbanes, divisions horitzontals i de demolici´┐Ż de construccions, la liquidaci´┐Ż que es realitzi, una vegada concedida la llic´┐Żncia, sobre la base imposable que li correspongui, tindr´┐Ż car´┐Żcter definitiu.

.4Totes les liquidacions que es practiquin es notificaran tamb´┐Ż al subjecte passiu que substitueix el contribuent per al seu ingr´┐Żs directe en les arques municipals utilitzant els mitjans de pagament i els terminis que assenyala el Reglament General de Recaptaci´┐Ż.

Article 11´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

En tot all´┐Ż relatiu a la qualificaci´┐Ż d'infraccions tribut´┐Żries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustar´┐Ż al que disposen els articles 77 i seg´┐Żents de la Llei General Tribut´┐Żria.

Les obres en curs o acabades sense llic´┐Żncia autoritzada, pagaran tarifa doble.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C