Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
7. TAXA PER LLIC´┐ŻNCIA D´┐ŻAUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci´┐Ż i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R´┐Żgim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la llic´┐Żncia d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer, que es regir´┐Ż per aquesta ordenan´┐Ża fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.á FET IMPOSABLE

Constitueixen el fet imposable d'aquesta taxa la prestaci´┐Ż dels serveis i la realitzaci´┐Ż de les activitats que, en relaci´┐Ż amb les llic´┐Żncies d'auto-taxis i vehicles de lloguer a qu´┐Ż fa refer´┐Żncia el Reglament aprovat pel Reial Decret 763/1979, de 16 de mar´┐Ż, s'assenyalen a continuaci´┐Ż:

a)Concessi´┐Ż i expedici´┐Ż de llic´┐Żncies.
b)Autoritzaci´┐Ż per a la transmissi´┐Ż de llic´┐Żncies, quan s'escaigui el seu atorgament, d'acord amb la legislaci´┐Ż vigent.
c)Autoritzaci´┐Ż per a la substituci´┐Ż dels vehicles afectes a les llic´┐Żncies, sigui aquest canvi de tipus voluntari o per imposici´┐Ż legal.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

Estan obligats al pagament de la taxa en concepte de subjectes passius contribuents les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, seg´┐Żents:

)aLa persona o entitat a favor de la qual s'atorgui la concessi´┐Ż i l'expedici´┐Ż de la llic´┐Żncia o s'autoritzi la transmissi´┐Ż d'aquesta llic´┐Żncia.

)bEl titular de la llic´┐Żncia el vehicle del qual es substitueixi o sigui objecte de revisi´┐Ż, b´┐Ż sigui ordin´┐Żria o extraordin´┐Żria, i els llibres registres del qual es diligenci´┐Żn.

Article 4t.á RESPONSABLES

.1Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries del subjecte passiu les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques a qu´┐Ż es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general Tribut´┐Żria.

.2Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i les sindiques, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els sup´┐Żsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tribut´┐Żria.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

La quota tribut´┐Żria es determinar´┐Ż per una quantitat fixa assenyalada segons la naturalesa del servei o activitat, d'acord amb la tarifa seg´┐Żent, adient a les caracter´┐Żstiques autoritzades en els articles 126 a 132 del Decret 319/90, de 21/12 regulador de la Llei de transports per carretera:

Ep´┐Żgraf primer. Concessi´┐Ż i expedici´┐Ż de llic´┐Żncies
432,00
Ep´┐Żgraf segon. Autoritzaci´┐Ż per a la transmissi´┐Ż de llic´┐Żncies:


a) Transmissi´┐Ż "inter vivos"
432,00

b)Transmissions "mortis causa"
249,00
Ep´┐Żgraf tercer. Llic´┐Żncies:


Autoritzaci´┐Ż per substituci´┐Ż de vehicle
86,25

Article 6´┐Ż.á EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

No es concedir´┐Ż cap exempci´┐Ż ni bonificaci´┐Ż en el pagament de la taxa.

Article 7´┐Ż.á ACREDITAMENT

.1La taxa s'acredita i neix l'obligaci´┐Ż de contribuir en els casos que s'assenyalen en les lletres a), b) i c) de l'article 2n, en la data en qu´┐Ż aquest Ajuntament concedeixi o expedeixi la llic´┐Żncia corresponent o autoritzi la seva transmissi´┐Ż, o que autoritzi la substituci´┐Ż del vehicle.

.2Quan es tracti de la prestaci´┐Ż dels serveis de revisi´┐Ż de vehicles i de diligenciament de llibres registre, la taxa s'acreditar´┐Ż en el moment que s'inici´┐Ż aquella prestaci´┐Ż i s'entendr´┐Ż, a aquests efectes, que l'inici esmentat es produeix quan aquests siguin sol´┐Żlicitats.

Article 8´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż EN INGR´┐ŻS

.1La realitzaci´┐Ż de les activitats i la prestaci´┐Ż dels serveis sotmesos a aquesta taxa es realitzaran a inst´┐Żncia de part.

.2Una vegada estiguin concedides les llic´┐Żncies o autoritzacions de qu´┐Ż es tracti i s'hagin realitzat els serveis sol´┐Żlicitats, totes les quotes seran objecte de liquidaci´┐Ż per a ingr´┐Żs directe i els contribuents procediran al seu pagament en el termini establert pel Reglament General de Recaptaci´┐Ż. Es far´┐Ż dip´┐Żsit de l'import en el moment de fer la sol´┐Żlicitud

Article 9´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

En tot all´┐Ż relatiu a la qualificaci´┐Ż d'infraccions tribut´┐Żries i a les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustar´┐Ż al que disposen els articles 77 i seg´┐Żents de la Llei General Tribut´┐Żria.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C