Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
6. TAXA PER EXPEDICI� DE DOCUMENTS, PRESTACI� DE SERVEIS T�CNICS I EMISSI� D�INFORMES I DE DISTINTIUS

Article 1r.  FONAMENT I NATURALESA

En �s de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci� i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R�gim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per expedici� de documents administratius, que es regir� per aquesta ordenan�a fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.  FET IMPOSABLE

.1El fet imposable de la taxa el constitueix l'activitat administrativa desenvolupada amb motiu de la tramitaci�, a inst�ncia de part, de tota mena de documents que expedeixi i d'expedients de qu� entengui l'administraci� o les autoritats municipals.

.2A aquests efectes, s'entendr� tramitada a inst�ncia de part qualsevol documentaci� administrativa que el particular hagi provocat o que redundi en el seu benefici, encara que no hagi existit sol�licitud expressa de l'interessat.

Article 3r.  SUBJECTE PASSIU

S�n subjectes passius contribuents les persones f�siques i jur�diques i les entitats a qu� es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut�ria que sol�licitin, provoquin o en l'inter�s de les quals redundi la tramitaci� del document o expedient de qu� es tracti.

Article 4t.  RESPONSABLES

.1Respondran solid�riament de les obligacions tribut�ries del subjecte passiu les persones f�siques i jur�diques a qu� es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tribut�ria.

.2Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els s�ndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els sup�sits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tribut�ria.

Article 5�.  EXEMPCIONS SUBJECTIVES

Gaudiran d'exempci� els contribuents en qu� concorrin alguna de les seg�ents circumst�ncies:

.1Els tr�mits per ajuts de serveis socials, municipals que siguin sol�licitats pel mateix departament de benestar social.
.2Els que siguin per variacions t�cniques o dades a conveni�ncia del propi Ajuntament.
.3Els certificats d'empadronament, conviv�ncia i de b�ns, sempre que es puguin expedir en el mateix moment de la seva petici�.

Article 6�.  QUOTA TRIBUT�RIA

.1La quota tribut�ria es determinar� per una quantitat fixa que s'assenyalar� segons la naturalesa dels documents o expedients que s'han de tramitar, d'acord amb la tarifa que cont� l'article seg�ent.

.2La quota de tarifa correspon a la tramitaci� completa, en cada inst�ncia, del document o expedient de qu� es tracti, des que s'inicia fins a la seva resoluci� final, inclosa la certificaci� i la notificaci� a l'interessat de l'acord recaigut.

.3Les quotes que en resulten de l'aplicaci� de les tarifes seg�ents s'incrementaran en un 50 per cent quan els interessats sol�licitin amb car�cter d'urg�ncia la tramitaci� dels expedients que motivin l'acreditament.

Article 7�.  TARIFA

La tarifa a qu� es refereix l'article anterior s'estructura en els ep�grafs seg�ents:

Ep�graf primer. Certificacions i altres

1. Certificaci� de documents o acords municipals.
2,55
2. Certificaci� de documents que requereixin consulta a l'arxiu municipal
5,05
3. Drets d'examen
13,20
4. C�pies fotogr�fiques de l'arxiu. Cost professional m�s 20 %


Ep�graf segon. Documents expedits o estesos per les oficines municipals

1. Llistats d'inform�tica, per cada full
1,07


2. Fotoc�pies


Fotoc�pies de documents
0,20

Fotoc�pies de documents amb color
1,60

Fotoc�pies documentaci� arxiu, unitat
0,35


3.C�pies de pl�nols:


3.1. Amb paper fotoc�pia:


a) A4
1,30

b) A3
1,90

c) A2
2,55

d) A1
5,10

e) A0
12,65

f) Format superior
16,95

3.2. Amb paper vegetal:


a) A4
2,50

b) A3
3,60

c) A2
5,85

d) A1
11,75

e) A0
19,95

f) Format superior
23,40

3.3.Amb poliester:


a) A2
10,95

b) A1
16,25

c) A0
23,40

 

4. C�pies amb ploter-treball inform�tica:


4.1. Amb paper normal:


a) A4
28,10

b) A3
29,75

c) A2
31,40

d) A1.
33,00

e) A0
36,20

f) Superior
40,25

4.2. Amb paper normal i plomes de color:


a) A4
39,85

b) A3.
41,50

c) A2
43,15

d) A1
44,85

e) A0
48,05

f) Superior
52,05

4.3. Amb paper vegetal normal:


a) A4
39,85

b) A3
41,50

c) A2
43,15

d) A1
44,85

e) A0
48,05

f) Superior
52,05

4.4. Amb poliester:


a) A4
43,15

b) A3
44,85

c) A2
48,05

d) A1
52,05

e) A0
53,00

f) Superior
56,60

4.5. Fotoc�pies color


a) A4
46,65

b) A3
50,45

c) A2
54,30

d) A1
58,20

e) A0
62,15

5. C�pies sobre suport inform�tic cadastral autoritzat,


Fins a 100 KB amb CD
8,25

Fins a 500 KB amb CD
24,90

Fins a 1000 KB amb CD
41,45

Exc�s per m�ltiples de 1000 KB
41,45

Les taxes d'aquest apartat 5  tindran un rec�rrec del 100% si cal preparar un fitxer en un format diferent de com est� organitzada la informaci�

Les taxes relacionades en aquests apartats 3, 4 i 5, tindran una bonificaci� del 50% pels estudiants que ho acreditin.

 

6. C�pies de projectes d'obres per a subhastes i concursos.


6.1. Pressupost total:


a) Fins a 12.020 �
22,80

b) De 12.020,01 a 18.030 �
28,34

c) De 18.030,01 a 30.050 �
34,20

d) De 30.050,01 a 60.101 �
45,70

e) De 60.101,01 a  150.253 �
92,35

f) De 150.253,01 a 300.506 �
171,50

g) De 300.506,01 a 601.012 �
302,70

h) De  601.012,01 a 1.202.024 �
344,35

i)  M�s de 1.202.024,01 �
455,65

 

7. Expedici� de documents a inst�ncia de part.


7.1. Per informe sense visita d'inspecci�
24,90

7.2. Per informe amb visita d'inspecci�
49,95

7.3. Per altes d'obres noves o variacions de nou
29,85

7.4. Per cada expedient tramitat a inst�ncia de part no previst en la present Ordenan�a.
49,95

Ep�graf tercer. Documents relatius a serveis d'urbanisme

1. Per la tramitaci� d'expedient de declaraci� de ru�na f�sica d'edificis
133,45
2. Per la tramitaci� de declaraci� de ru�na econ�mica o urban�stica d'edificis
556,90
    Si excedeix de 100 m2 al pla de terreny
672,20
3. Per cada certificaci� que s'expedeixi de dotaci� de serveis urban�stics. Sol�licitada a inst�ncia de part
38,05
4. Per cada certificat urban�stic
38,05
5. Per altres expedients, per full
0,76
6. Per cada inspecci� dels Serveis T�cnics de condicions d'habitabilitat
49,75
7. Per cada llic�ncia de primera ocupaci� i utilitzaci� d'habitatges unifamiliars
62,50
8. Per la tramitaci� de llic�ncia de primera ocupaci� i utilitzaci� d'habitatges plurifamiliars

      Per cada habitatge o local
52,10
      Per cada aparcament
6,25
9.Consultes urban�stiques i d'Activitats
38,05
10. a) Per cada norma urban�stica del Pla General
62,50
      b) Per cada full de les normes urban�stiques
0,33
11. Per certificaci� de valoraci� de danys per incendi, ser� segons tarifa general vigent.

12. Per cada fixaci� sobre el terreny d'alineacions i rasants, quota comuna
26,60
      A m�s, per cada metre lineal
0,57
13. Per tramitaci� figures urban�stiques

      a) Modificaci� Planejament General
1.337,00
      b) Planejament derivat i les seves modificacions
1.337,00
Si la superf�cie de l'�mbit es superior a 50.000 m2     s'aplicar� un coeficient multiplicador de 1,5

Si la superf�cie de l'�mbit es superior a 150.000 m2     s'aplicar� un coeficient multiplicador de 2

      c) Estatuts i Bases
444,95
      d) Divisions poligonals. Per cada pol�gon resultant
556,45
      e) Projectes de reparcel�laci�
668,95
Si la suma de finques aportades i finques resultants es superior a 15 s'aplicar� un coeficient multiplicador de 2

Si la suma de finques aportades i finques resultants es superior a 25 s'aplicar� un coeficient multiplicador de 3

      f) Determinaci� del sistema d'actuaci� i modalitats
333,45
      g) Projectes d'urbanitzaci�  l'1,12% del pressupost

14. Per llic�ncia de primera ocupaci�, naus industrials, establiments comercials, aix� mateix per magatzems agr�coles

      De menys de 250 m2
52,10
      De 250 a 1.000 m2
83,35
      De 1.000 a 4.000 m2
104,20
      M�s de 4.000 m2, per cada 4.000 m2 o fracci�
104,20

Ep�graf quart. Especials

1. Propostes de subhastes i actes de concessions
66,15
2. Llic�ncies venda via p�blica
23,30
3. Llic�ncies venda via p�blica, renovaci� per modificacions
9,60
4. Llic�ncies d'armes d'aire comprimit
9,15
5. Compulses per p�gina
0,76
    Compulses fulls addicionals cada �, per p�gina de cada document complert
0,22

En tots els tr�mits administratius interns les refer�ncies a les compulses hauran d'entendres com a simples validacions de documents, de manera que no donar� lloc al devengament de la taxa.

Tampoc es devengar� taxa quan la compulsa faci refer�ncia a documents que ja estan en aquest Ajuntament i que igualment es precisen per a un termini intern.

Totes les compulses de documents no compreses en els sup�sits anteriors i que comportin la confrontaci� d'un document per a la seva utilitzaci� per part de l'interessat en expedients o tr�mits aliens a l'Ajuntament, devengaran la taxa prevista en les ordenances fiscals.

Ep�graf cinqu�. Plaques

1. Per llic�ncies d'obres amb projecte (obres majors)
22,60

Ep�graf sis�. Activitats per aparcament de vehicles
Per tot expedient que segons les exig�ncies t�cniques calgui confeccionar amb la intervenci� dels serveis t�cnics d'urbanisme municipal, especialment d'enginyeria referit a les instal�lacions adients:

1. Per cada aparcament en ratlles
52,15
2. Per cada aparcament tancat sigui �nic o comunitari per vehicle de cabuda
104,30

Article 8�.  BONIFICACIONS DE LA QUOTA

No es concedir� cap altra bonificaci� dels imports de les quotes tribut�ries que s'assenyalen en la tarifa d'aquesta taxa.

Article 9�.  ACREDITAMENT

.1La taxa s'acredita i neix l'obligaci� de contribuir quan es presenti la sol�licitud que inici� la tramitaci� dels documents i expedients que estan sotmesos al tribut.

.2En els casos a qu� fa refer�ncia el n�mero 2 de l'article 2n, l'acreditament es produeix quan s'esdevinguin les circumst�ncies que proveeixin l'actuaci� municipal d'ofici o quan aquesta s'inici� sense sol�licitud pr�via de l'interessat, per� que redundi en benefici seu.

Article 10�.  DECLARACI� I INGR�S

.1La taxa s'exigir� en r�gim d'autoliquidaci� mitjan�ant l'escrit de sol�licitud de la tramitaci� del document o l'expedient o en aquests mateixos en el cas que aquell escrit no exist�s o que la sol�licitud no fos expressa.

.2Els escrits rebuts pels conductes a qu� fa refer�ncia la Llei de Procediment Administratiu, que no arribin degudament reintegrats, s'admetran provisionalment per� no es podran cursar si no es repara la defici�ncia, per la qual cosa es requerir� l'interessat, perqu�, en el termini de deu dies, aboni les quotes corresponents amb l'advertiment que, passat aquest termini, si no ho ha fet es tindran els escrits per no presentats i la sol�licitud ser� arxivada.

Article 11�.  INFRACCIONS I SANCIONS

En tot all� relatiu a la qualificaci� d'infraccions tribut�ries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustar� al que disposa l'article 77 i seg�ents de la Llei General Tribut�ria.

DISPOSICI� FINAL

Aquesta ordenan�a fiscal, la redacci� definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci� en sessi� del dia 18 de desembre de 2009, entrar� en vigor el mateix dia de la seva publicaci� i ser� aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2010. El seu per�ode de vig�ncia es mantindr� fins que s'esdevinguin la seva modificaci� o la seva derogaci� expresses.

Vist i plau
L'alcalde,    El secretari,

 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C