Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
5. CONTRIBUCIONS ESPECIALS

CAP´┐ŻTOL I. FET IMPOSABLE

Article 1r.

1.El fet imposable de les contribucions especials el constituir´┐Ż l'obtenci´┐Ż d'un benefici o d'un augment de valor dels seus b´┐Żns per part del subjecte passiu com a conseq´┐Ż´┐Żncia de la realitzaci´┐Ż d'obres p´┐Żbliques o de l'establiment o ampliaci´┐Ż de serveis p´┐Żblics de car´┐Żcter municipal per part d'aquest municipi.

2.2.Les contribucions especials es fonamentaran en la simple realitzaci´┐Ż de les obres o en l'establiment o ampliaci´┐Ż dels serveis a qu´┐Ż es refereix l'apartat anterior i la seva exacci´┐Ż ser´┐Ż independent del fet que les unes o els altres les utilitzin efectivament els subjectes passius.

Article 2n.

1.Als efectes del que disposa l'article precedent, tindran la consideraci´┐Ż d'obres i serveis municipals els seg´┐Żents:

a)Els que realitzi o estableixi el municipi dintre del seu ´┐Żmbit de compet´┐Żncia per atendre les finalitats que hom li ha atribu´┐Żt.
b)Els que realitzi o estableixi el municipi, perqu´┐Ż altres entitats p´┐Żbliques els hagin atribu´┐Żt i aquells la titularitat dels quals, d'acord amb la Llei, hagu´┐Żs assumit.
c)Els que realitzin o estableixin altres entitats p´┐Żbliques o els seus concessionaris, amb aportacions econ´┐Żmiques d'aquest municipi.

2.Les obres i serveis a qu´┐Ż es refereix la lletra a) de l'apartat anterior conservaran el seu car´┐Żcter de municipals fins i tot quan els hagin realitzat o establert:

a)Organismes aut´┐Żnoms municipals o societats mercantils del capital social dels quals aquest municipi en fos l'´┐Żnic titular.
b)Concessionaris amb aportacions d'aquest municipi.
c)Associacions de contribuents.

3.Les contribucions especials municipals s´┐Żn tributs de car´┐Żcter finalista i el producte de la seva recaptaci´┐Ż es destinar´┐Ż ´┐Żntegrament a cobrir les despeses de l'obra o de l'establiment o ampliaci´┐Ż del servei amb motiu dels quals hom les hagi establert i exigit.

Article 3r.

El municipi podr´┐Ż, potestativament, acordar la imposici´┐Ż i l'ordenaci´┐Ż de contribucions especials, sempre que hi concorrin les circumst´┐Żncies que conformen el fet imposable, establertes en l'article 1r. d'aquesta ordenan´┐Ża general:

a)Per l'obertura de carrers i places i la primera pavimentaci´┐Ż de les cal´┐Żades.
b)Per la primera instal´┐Żlaci´┐Ż, renovaci´┐Ż i substituci´┐Ż de xarxes de distribuci´┐Ż de l'aigua, de xarxes de clavegueres i desgu´┐Żs d'aig´┐Żes residuals.
c)Per l'establiment i substituci´┐Ż de l'enllumenat p´┐Żblic i per la instal´┐Żlaci´┐Ż de xarxes de distribuci´┐Ż d'energia el´┐Żctrica.
d)Per l'eixamplament i noves alineacions dels carrers i places que ja estan obertes i pavimentades i per la modificaci´┐Ż de les rasants.
e)Per la substituci´┐Ż de cal´┐Żades, voreres, absorbidor i boques de rec de les vies p´┐Żbliques urbanes.
f)Per l'establiment i ampliaci´┐Ż del servei d'extinci´┐Ż d'incendis.
g)Per la construcci´┐Ż d'embassaments, canals i altres obres per a la irrigaci´┐Ż de finques.
h)Per la realitzaci´┐Ż d'obres de captaci´┐Ż, embassament, dip´┐Żsit, conducci´┐Ż i depuraci´┐Ż d'aig´┐Żes per al prove´┐Żment.
i)Per la construcci´┐Ż d'estacions depuradores d'aig´┐Żes residuals i col´┐Żlectors generals.
j)Pel desmuntatge, terraplanament i construcci´┐Ż de murs de contenci´┐Ż.
k)Per la realitzaci´┐Ż d'obres de dessecament i sanejament i de defensa de terrenys contra crescudes i inundacions i la regulaci´┐Ż i desviaci´┐Ż de cursos d'aigua.
l)Per la construcci´┐Ż de galeries subterr´┐Żnies per a l'allotjament de xarxes i canonades de distribuci´┐Ż d'aigua, gas i electricitat i perqu´┐Ż siguin utilitzades per xarxes de serveis de comunicaci´┐Ż, informaci´┐Ż i altres.
m)Per la realitzaci´┐Ż o l'establiment o ampliaci´┐Ż de qualssevulla altres obres o serveis municipals.

CAP´┐ŻTOL II. EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

Article 4t.

1.En mat´┐Żria de contribucions especials no es reconeixeran altres beneficis fiscals que els que s'estableixin per disposicions amb rang de llei o per tractats o convenis internacionals.

2.Els qui es considerin amb dret a un benefici fiscal en els casos que es refereix l'apartat anterior, aix´┐Ż ho faran constar davant del municipi, mencionant expressament el precepte en el que considerin que hi ha el seu dret emparat.

3.Quan es reconeguin beneficis fiscals en les contribucions especials municipals, les quotes que haurien pogut correspondre als beneficiaris o, si ´┐Żs el cas, l'import de les bonificacions no es podran distribuir entre els altres subjectes passius.

CAP´┐ŻTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 5´┐Ż.

1.Tindran la consideraci´┐Ż de subjectes passius de les contribucions especials municipals les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria que es benefici´┐Żn especialment per la realitzaci´┐Ż de les obres o per l'establiment dels serveis municipals que originin l'obligaci´┐Ż de contribuir.

2.Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es consideraran persones beneficiades especialment:

a)En les contribucions especials per realitzaci´┐Ż d'obres o establiments o ampliaci´┐Ż de serveis que afectin b´┐Żns immobles, els seus propietaris.
b)En les contribucions especials per realitzaci´┐Ż d'obres o establiment o ampliaci´┐Ż de serveis a conseq´┐Ż´┐Żncia d'explotacions empresarials, les persones o entitats que en siguin titulars.
c)En les contribucions especials per l'establiment o ampliaci´┐Ż dels serveis d'extinci´┐Ż d'incendis, a m´┐Żs dels propietaris dels b´┐Żns afectats, les companyies d'assegurances que desenvolupin la seva activitat en el ram, en el terme d'aquest municipi.
d)En les contribucions especials per construcci´┐Ż de galeries subterr´┐Żnies, les empreses subministradores que les hagin d'utilitzar.

Article 6´┐Ż.

1.Sens perjudici, si ´┐Żs el cas, d'all´┐Ż que es disposa en l'apartat 3 de l'article 11 d'aquesta ordenan´┐Ża general, les contribucions especials recauran directament sobre les persones naturals o jur´┐Żdiques que apareguin en el Registre de la Propietat com a propiet´┐Żries o posse´┐Żdores dels b´┐Żns immobles, o en el Registre Mercantil o en la Matr´┐Żcula de l'Impost sobre Activitats Econ´┐Żmiques, com a titulars de les explotacions o negocis afectats per les obres o serveis, en la data en qu´┐Ż s'acabin o en la data en qu´┐Ż comenci la seva prestaci´┐Ż.

2.En els casos de r´┐Żgim de propietat horitzontal, la representaci´┐Ż de la comunitat de propietaris facilitar´┐Ż a l'administraci´┐Ż municipal el nom dels copropietaris i el seu coeficient de participaci´┐Ż en la comunitat, per tal de procedir al gir de les quotes individuals. Si no es fa aix´┐Ż, hom entendr´┐Ż acceptat el fet que es giri una quota ´┐Żnica, de la distribuci´┐Ż de la qual se n'ocupar´┐Ż la mateixa comunitat.

CAP´┐ŻTOL IV. BASE IMPOSABLE

Article 7´┐Ż.

1.La base imposable de les contribucions especials est´┐Ż constitu´┐Żda, com a m´┐Żxim, pel 90 per cent del cost que el municipi suporti per la realitzaci´┐Ż de les obres o per l'establiment o ampliaci´┐Ż dels serveis.

2.El cost esmentat estar´┐Ż integrat pels seg´┐Żents conceptes:

a)El cost real dels treballs pericials, de redacci´┐Ż de projecte i de direcci´┐Ż d'obres, plans i programes t´┐Żcnics.
b)L'import de les obres que s'han de realitzar o dels treballs d'establiment o ampliaci´┐Ż dels serveis.
c)El valor dels terrenys que permanentment hagin d'ocupar les obres o serveis, llevat que es tracti de b´┐Żns d'´┐Żs p´┐Żblic, de terrenys cedits gratu´┐Żtament i obligat´┐Żriament al municipi, o el d'immobles cedits en els termes que estableix l'article 77 de la Llei de Patrimoni de l'Estat.
d)Les indemnitzacions que s'escaiguin per l'enderrocament de construccions, destrucci´┐Ż de plantacions, obres o instal´┐Żlacions i les que hagin d'abonar-se als arrendataris dels b´┐Żns que s'hagin d'enderrocar o s'hagin d'ocupar.
e)L'inter´┐Żs del capital invertit en les obres o serveis quan el municipi haguessin d'apel´┐Żlar el cr´┐Żdit per finan´┐Żar la part que no cobreixen les contribucions especials o la que cobreixen en el cas del seu fraccionament general.

3.El cost total pressupostat de les obres o serveis tindr´┐Ż car´┐Żcter de simple previsi´┐Ż. Si el cost real resultava major o menor que el preveu, hom prendr´┐Ż el major a efectes del c´┐Żlcul de les quotes corresponents.

4.Quan es tracti d'obres o serveis a qu´┐Ż es refereix l'article 2n.,1.c) d'aquesta ordenan´┐Ża, o de les que realitzin els concessionaris amb aportacions del municipi a qu´┐Ż es refereix l'apartat 2.b) del mateix article, la base imposable de les contribucions especials es determinar´┐Ż en funci´┐Ż de l'import d'aquestes aportacions, sense perjudici de les que puguin imposar altres administracions p´┐Żbliques per ra´┐Ż de la mateixa obra o servei. En tot cas, hom respectar´┐Ż el l´┐Żmit del 90 per cent a qu´┐Ż es refereix l'apartat primer d'aquest article.

5.Als efectes de determinar la base imposable, hom entendr´┐Ż per cost suportat pel municipi la quantia que en resulta de restar a la xifra del cost total l'import de les subvencions o auxilis que l'entitat local obtingui de l'Estat o de qualsevol altra persona o entitat p´┐Żblica o privada. Hom exceptua el cas que la persona o entitat que aporti la subvenci´┐Ż o l'auxili tingui la condici´┐Ż de subjecte passiu. En aquest cas hom procedir´┐Ż d'acord amb el que s'indica en l'apartat 2 de l'article 9´┐Ż d'aquesta ordenan´┐Ża general.

Article 8´┐Ż.

La Corporaci´┐Ż determinar´┐Ż en l'acord d'ordenaci´┐Ż respectiva el percentatge del cost de l'obra que hagi suportat i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la contribuci´┐Ż especial de qu´┐Ż es tracti, amb el l´┐Żmit, sempre, del 90 per cent a qu´┐Ż es refereix l'article anterior.

CAP´┐ŻTOL V. QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

Article 9´┐Ż.

1.La base imposable de les contribucions especials es repartir´┐Ż entre els subjectes passius, tenint en compte la classe i la naturalesa de les obres i serveis, d'acord amb les regles seg´┐Żents:

a)Amb car´┐Żcter general s'aplicaran conjuntament o separada, com a m´┐Żduls de repartiment, els metres lineals de fa´┐Żana dels immobles, la seva superf´┐Żcie, el seu volum edificable i el valor cadastral als efectes de l'Impost sobre B´┐Żns Immobles.

b)Si es tracta de l'establiment i millora del servei d'extinci´┐Ż d'incendis, es podran distribuir entre les entitats o societats que cobreixin el risc per b´┐Żns situats en aquest municipi, proporcionalment a l'import de les primes recaptades en l'any immediatament anterior. Si la quota exigible a cada subjecte passiu super´┐Żs el 5 per cent de l'import de les primes que aquest ha recaptat, l'exc´┐Żs es traslladar´┐Ż als exercicis successius fins a la seva amortitzaci´┐Ż total.

c)En el cas de les obres a qu´┐Ż es refereix l'article 3r.,m) d'aquesta ordenan´┐Ża general, l'import total de la contribuci´┐Ż especial es distribuir´┐Ż entre les companyies o empreses que les hagin d'utilitzar en ra´┐Ż a l'espai reservat a cada una o en proporci´┐Ż a la seva secci´┐Ż total, encara que no les usin immediatament.

2.En el cas que, per a la realitzaci´┐Ż de les obres o l'establiment o ampliaci´┐Ż dels serveis municipals, hom atorgu´┐Żs una subvenci´┐Ż o auxili econ´┐Żmic per qui tingu´┐Żs la condici´┐Ż de subjecte passiu de les contribucions especials que s'exaccionaven per aquesta ra´┐Ż, l'import d'aquesta subvenci´┐Ż o auxili es destinar´┐Ż, primerament, a compensar la quota de la persona o entitat corresponent. L'exc´┐Żs, si n'hi havia, s'aplicar´┐Ż a reduir, a prorrata, la quota de la resta de subjectes passius.

Article 10´┐Ż.

1.En tota mena d'obres, quan a la difer´┐Żncia de cost per unitat en els diferents trajectes, trams o seccions de l'obra o servei no li correspongui una difer´┐Żncia an´┐Żloga en el grau d'utilitat o benefici per als interessats, totes les parts del pla corresponent es consideraran en conjunt als efectes del repartiment i, en conseq´┐Ż´┐Żncia, per a la determinaci´┐Ż de les quotes individuals hom no s'atindr´┐Ż ´┐Żnicament al cost especial del tram o secci´┐Ż que afecti immediatament a cada contribuent.

2.En el cas que l'import total de les contribucions especials es repart´┐Żs tenint en compte els metres lineals de fa´┐Żana dels immobles, s'entendr´┐Ż per finques amb fa´┐Żana a la via p´┐Żblica no nom´┐Żs les que estiguin edificades coincidint amb l'alineaci´┐Ż exterior de la fa´┐Żana sin´┐Ż tamb´┐Ż les que estan constru´┐Żdes en blocs a´┐Żllats sigui quina sigui la seva situaci´┐Ż en relaci´┐Ż a la via p´┐Żblica que delimita aquella illa de cases i sigui objecte de l'obra. Conseq´┐Żentment, la longitud de la fa´┐Żana es mesurar´┐Ż, en aquests casos, per la del solar de la finca, independentment de les circumst´┐Żncies de l'edificaci´┐Ż, de la reculada, dels patis oberts, de les zones de jard´┐Ż o espais lliures.

3.Quan el trobament de dues fa´┐Żanes estigui formada per un xamfr´┐Ż o s'uneixin en una corba, es consideraran als efectes de la mesura de la longitud de la fa´┐Żana la meitat de la longitud del xamfr´┐Ż o la meitat del desenvolupament de la corba, que se sumaran a les longituds de les fa´┐Żanes immediates.

CAP´┐ŻTOL VI. ACREDITAMENT

Article 11´┐Ż.

1.Les contribucions especials s'acrediten en el moment que les obres s'hagin realitzat o comenci la prestaci´┐Ż del servei. Si les obres fossin fraccionables, l'acreditament es produir´┐Ż per a cada un dels subjectes passius des que s'hagin executat les que corresponen a cada tram o fracci´┐Ż de l'obra.

2.Sense perjudici del que disposa l'apartat anterior, una vegada que s'hagi aprovat l'acord concret d'imposici´┐Ż i ordenaci´┐Ż, el municipi podr´┐Ż exigir el pagament a la bestreta de les contribucions especials en funci´┐Ż de l'import del cost previst per a l'any seg´┐Żent. No es podr´┐Ż exigir la bestreta d'una nova anualitat si no s'han executat les obres per a les quals hom va exigir la bestreta corresponent.

3.El moment de l'acreditament de les contribucions especials es tindr´┐Ż en compte als efectes de determinar la persona obligada al pagament, conforme amb el que es preveu en l'article 5´┐Ż d'aquesta ordenan´┐Ża general, fins i tot quan en l'acord concret d'ordenaci´┐Ż hi figuri com a subjecte passiu el qui ho sigui amb refer´┐Żncia a la data de la seva aprovaci´┐Ż i que hagu´┐Żs pagat les quotes a la bestreta, d'acord amb el que es disposa en l'apartat 2 d'aquest article. Quan la persona que hi figuri com a subjecte passiu en l'acord concret d'ordenaci´┐Ż, i aix´┐Ż se li hagi notificat, transmeti els drets sobre els b´┐Żns o explotacions que motivin la imposici´┐Ż en el per´┐Żode compr´┐Żs entre l'aprovaci´┐Ż d'aquest acord i el del naixement de l'acreditament, estar´┐Ż obligada a notificar a l'administraci´┐Ż municipal la transmissi´┐Ż efectuada, en el termini d'un mes des de la data de la transmissi´┐Ż i, si no ho feia, l'administraci´┐Ż esmentada podr´┐Ż dirigir l'acci´┐Ż per al cobrament contra qui figurava com a subjecte passiu en l'expedient mencionat.

4.Quan hagi finalitzat la realitzaci´┐Ż total o parcial de les obres, o s'hagi iniciat la prestaci´┐Ż del servei, hom procedir´┐Ż a determinar els subjectes passius, la base i les quotes individualitzades definitives, i es giraran les liquidacions que corresponguin i es compensaran, com a lliurament a compte, els pagaments que hom hagu´┐Żs realitzat a la bestreta. Aquesta determinaci´┐Ż definitiva la realitzaran els ´┐Żrgans competents del municipi, tot ajustant-se a les normes de l'acord concret d'ordenaci´┐Ż del tribut per a l'obra o servei de qu´┐Ż es tracti.

5.Si els pagaments realitzats a la bestreta els haguessin efectuat persones que no tenen la condici´┐Ż de subjectes passius en la data de l'acreditament del tribut o b´┐Ż excedissin de la quota individual definitiva que els correspongui, l'Ajuntament practicar´┐Ż d'ofici la devoluci´┐Ż corresponent.

CAP´┐ŻTOL VII. GESTI´┐Ż, LIQUIDACI´┐Ż, INSPECCI´┐Ż I RECAPTACI´┐Ż

Article 12´┐Ż.

La gesti´┐Ż, la liquidaci´┐Ż, la inspecci´┐Ż i la recaptaci´┐Ż de les contribucions especials es realitzaran en la forma, terminis i condicions que s'estableixen en la Llei General Tribut´┐Żria, en les altres lleis de l'Estat, reguladores de la mat´┐Żria, i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 13´┐Ż.

1.Una vegada determinada la quota que s'ha de satisfer, el municipi podr´┐Ż concedir, a sol´┐Żlicitud del contribuent, el seu fraccionament o ajornament per un termini m´┐Żxim de cinc anys, havent de garantir el pagament del deute tributari, que inclour´┐Ż l'import de l'inter´┐Żs de demora de les quantitats ajornades, mitjan´┐Żant hipoteca, ferman´┐Ża, aval bancari o una altra garantia suficient que satisfaci la corporaci´┐Ż.

2.La concessi´┐Ż del fraccionament o ajornament implicar´┐Ż la conformitat del sol´┐Żlicitant amb l'import total de la quota tribut´┐Żria que li correspongui.

3.La falta de pagament implicar´┐Ż la p´┐Żrdua del benefici de fraccionament, amb expedici´┐Ż de certificaci´┐Ż de descobert per la part pendent de pagament, rec´┐Żrrecs i interessos corresponents.

4.El contribuent podr´┐Ż, en qualsevol moment, renunciar als beneficis d'ajornament o fraccionament, mitjan´┐Żant l'ingr´┐Żs de la quota o de la seva part pendent de pagament, a m´┐Żs dels interessos ven´┐Żuts, per la qual cosa es cancel´┐Żlar´┐Ż la garantia constitu´┐Żda.

5.D'acord amb les condicions s´┐Żcio econ´┐Żmiques de la zona en la que es realitzin les obres, la seva naturalesa i el seu quadre d'amortitzaci´┐Ż, el cost, la base liquidable i l'import de les quotes individuals, el municipi podr´┐Ż acordar d'ofici el pagament fraccionat amb car´┐Żcter general per a tots els contribuents, sense perjudici que ells mateixos puguin, en qualsevol moment, anticipar els pagaments que considerin oportuns.

CAP´┐ŻTOL VIII. IMPOSICI´┐Ż I ORDENACI´┐Ż Article 14´┐Ż.

1.L'exacci´┐Ż de les contribucions especials precisar´┐Ż l'adopci´┐Ż pr´┐Żvia per part del municipi de l'acord d'imposici´┐Ż en cada cas concret.

2.L'acord relatiu a la realitzaci´┐Ż d'una obra o a l'establiment o ampliaci´┐Ż d'un servei que hagi de pagar mitjan´┐Żant contribucions especials, no es podr´┐Ż realitzar fins que no s'hagin aprovat la seva ordenaci´┐Ż concretes.

3.L'acord d'ordenaci´┐Ż o ordenan´┐Ża reguladora ser´┐Ż d'adopci´┐Ż inexcusable i contindr´┐Ż la determinaci´┐Ż del cost previ de les obres i serveis, de la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris i dels criteris de repartiment. L'acord d'ordenaci´┐Ż concreta o ordenan´┐Ża reguladora es remetr´┐Ż en les altres q´┐Żestions a aquesta ordenan´┐Ża general de contribucions especials.

4.Una vegada adoptat l'acord concret d'ordenaci´┐Ż de contribucions especials, i despr´┐Żs de determinar les quotes que s'han de satisfer, aquestes es notificaran individualment a cada subjecte passiu si ell i el seu domicili es coneixien i, en el seu defecte, per edictes. Els interessats podran formular recurs de reposici´┐Ż davant de l'Ajuntament, que podr´┐Ż versar sobre la proced´┐Żncia de les contribucions especials, del percentatge del cost que hagin de satisfer les persones beneficiades especialment o de les quotes assignades.

Article 15´┐Ż.

1.Quan aquest municipi col´┐Żlabori amb una altra entitat local en la realitzaci´┐Ż de les obres o l'establiment o ampliaci´┐Ż de serveis i sempre que hom imposi contribucions especials, s'observaran les regles seg´┐Żents:

a)Cada entitat conservar´┐Ż les seves compet´┐Żncies respectives conformes als acords concrets d'imposici´┐Ż i ordenaci´┐Ż.
b)Si alguna de les entitats realitzava les obres o establia o ampliava els serveis amb la col´┐Żlaboraci´┐Ż econ´┐Żmica de l'altra, a la primera li correspondran la gesti´┐Ż i la recaptaci´┐Ż de la contribuci´┐Ż especial, sense perjudici del que es disposa en la lletra a) anterior.

2.En la hip´┐Żtesi que l'acord concret d'ordenaci´┐Ż no l'aprov´┐Żs una d'aquestes entitats, la unitat d'actuaci´┐Ż quedar´┐Ż sense efecte, i cada una d'elles adoptar´┐Ż, per separat, les decisions que s'escaiguin.

CAP´┐ŻTOL IX. COL´┐ŻLABORACI´┐Ż CIUTADANA

Article 16´┐Ż.

1.Els propietaris o titulars afectats per les obres es podran constituir en associaci´┐Ż administrativa de contribuents i podran promoure la realitzaci´┐Ż d'obres o l'establiment o ampliaci´┐Ż de serveis per part del municipi, i es comprometran a pagar la part que s'hagi d'aportar a aquest municipi quan la seva situaci´┐Ż financera no ho permet´┐Żs, a m´┐Żs de la que els correspongui segons la naturalesa de l'obra o servei.

2.Els propietaris o titulars afectats per la realitzaci´┐Ż de les obres o l'establiment o ampliaci´┐Ż de servei promoguts pel municipi podran, tamb´┐Ż, constituir en associacions administratives de contribuents en el per´┐Żode d'exposici´┐Ż al p´┐Żblic de l'acord d'ordenaci´┐Ż de les contribucions especials.

Article 17´┐Ż.

Per a la constituci´┐Ż de les associacions administratives de contribuents a qu´┐Ż es refereix l'article anterior, l'acord l'haur´┐Ż de prendre la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin, com a m´┐Żnim, els dos ter´┐Żos de les quotes que s'hagin de satisfer.

CAP´┐ŻTOL X. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 18´┐Ż.

1.En tot el que fa relaci´┐Ż a infraccions tribut´┐Żries i a llur qualificaci´┐Ż i a les sancions que els corresponguin en cada cas, s'aplicaran les normes contingudes en la Llei General Tribut´┐Żria.

2.La imposici´┐Ż de sancions no suspendr´┐Ż, en cap cas, la liquidaci´┐Ż i el cobrament de les quotes acreditades no prescrites.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal entrar´┐Ż en vigor el dia de la seva publicaci´┐Ż en el Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia i comen´┐Żar´┐Ż a regir a partir del dia 1 de gener de 1994. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Aquesta ordenan´┐Ża que consta de divuit articles, ha estat aprovada pel Ple en sessi´┐Ż del dia 23 de desembre de 1993.

Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C