Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
20.BIS. TAXA PER LA UTILITZACI´┐Ż PRIVATIVA O L´┐ŻAPROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI P´┐ŻBLIC MUNICIPAL, A FAVOR D´┐ŻEMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA M´┐ŻBIL

Article 1.- Naturalesa i objecte.

D'acord amb all´┐Ż que disposen els articles 133.2 i 142 de la Constituci´┐Ż, l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de r´┐Żgim local, i espec´┐Żficament, l'article 15, 20 a 27 i 57 del Text Ref´┐Żs de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de mar´┐Ż, l'Excel´┐Żlent´┐Żssim Ajuntament de Valls acorda la imposici´┐Ż i ordenaci´┐Ż d'una taxa per la utilitzaci´┐Ż privativa o l'aprofitament especial constitu´┐Żt en el vol, el s´┐Żl i el subs´┐Żl de les vies p´┐Żbliques municipals en el terme municipal de Valls, a favor d'empreses explotadores de serveis de telefonia m´┐Żbil, que es regir´┐Ż pels esmentats preceptes i per aquesta Ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2.- Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa regulada en aquesta Ordenan´┐Ża la utilitzaci´┐Ż privativa o l'aprofitament especial, total o parcial, constitu´┐Żts, directa o indirectament, en el vol, el s´┐Żl i el subs´┐Żl de les vies p´┐Żbliques municipals en el terme municipal de Valls, per les empreses explotadores de serveis de telefonia m´┐Żbil, encara que no hagin sol´┐Żlicitat o obtingut la corresponent llic´┐Żncia, autoritzaci´┐Ż o concessi´┐Ż. Es consideren prestats dins el terme municipal tots els serveis que, per la seva naturalesa, depenguin o estiguin relacionats, directa o indirectament, amb l'aprofitament del vol, el s´┐Żl o el subs´┐Żl de la via p´┐Żblica.

Article 3.- Subjectes passius.

1. S´┐Żn subjectes passius de la taxa regulada per aquesta Ordenan´┐Ża, en concepte de contribuents, totes les empreses explotadores de serveis de telefonia m´┐Żbil que utilitzen o aprofiten especialment el domini p´┐Żblic local en benefici particular, mitjan´┐Żant sistemes de fibra ´┐Żptica, televisi´┐Ż per cable o altra t´┐Żcnica que disposi o utilitzi xarxes o instal´┐Żlacions que transcorrin pel domini p´┐Żblic local o que hi estiguin instal´┐Żlades, independentment del seu car´┐Żcter p´┐Żblic o privat, aix´┐Ż com altres an´┐Żlogues, tant si s´┐Żn titulars de les corresponents xarxes a trav´┐Żs de les quals s'efectuen o es presten els serveis de comunicacions, com si, no essent titulars de les esmentades xarxes, hi fan ´┐Żs accedeixen o s'interconnecten a aquestes xarxes.

2. Podran ser considerats successors o responsables, solid´┐Żria o subsidi´┐Żriament, de les obligacions tribut´┐Żries dels subjectes passius de la taxa establerta en aquesta Ordenan´┐Ża, les persones f´┐Żsiques, jur´┐Żdiques o les entitats de l'article 35.4 de la Llei General tribut´┐Żria en els sup´┐Żsits establerts en la mateixa i la normativa de desenvolupament.

Article 4.- Responsabilitats.

En el cas que l'aprofitament especial comporti la destrucci´┐Ż o el deteriorament del domini p´┐Żblic local, el beneficiari, la persona o l'entitat en q´┐Żesti´┐Ż est´┐Ż obligat, independentment del pagament de la taxa que escaigui, a reintegrar el cost total de les despeses de reconstrucci´┐Ż o reparaci´┐Ż respectives i a dipositarne pr´┐Żviament l'import.

Article 5.- Meritament i per´┐Żode impositiu.

1. El meritament de la taxa que regula aquesta Ordenan´┐Ża es produir´┐Ż en el moment de sol´┐Żlicitar la llic´┐Żncia, quan es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, o en el moment en qu´┐Ż s'inici´┐Ż la utilitzaci´┐Ż privativa o l'aprofitament especial en cas que no sigui necess´┐Żria llic´┐Żncia pr´┐Żvia o autoritzaci´┐Ż o aquesta no s'hagi sol´┐Żlicitat. S'entendr´┐Ż que la utilitzaci´┐Ż privativa o aprofitament especial s'inicia a partir del moment en que s'hagi comen´┐Żat a prestar el servei de telefonia

2. Quan la utilitzaci´┐Ż privativa o l'aprofitament especial s'extengui a diversos exercicis, el meritament es produir´┐Ż l'1 de gener de cada any.

3. El per´┐Żode impositiu coincideix amb l'any natural, llevat dels sup´┐Żsits d'inici o cessament en l'´┐Żs privatiu o aprofitament especial del domini p´┐Żblic municipal, casos en que procedir´┐Ż el prorrateig trimestral, conforme a les regles seg´┐Żents:

  1. En els sup´┐Żsits d'altes per inici d'activitat, es liquidar´┐Ż la quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici, incl´┐Żs el trimestre en qu´┐Ż t´┐Ż lloc l'alta.
  2. En cas de baixes per cessament d'activitat, es liquidar´┐Ż la quota que correspondr´┐Ż als trimestres transcorreguts des de l'inici de l'exercici, incloent-hi aquell en qu´┐Ż s'origina el cessament.

Article 6.- Quota tribut´┐Żria.

Per determinar la quantia de la taxa s'aplicar´┐Ż la seg´┐Żent f´┐Żrmula:

NAEtm x IMOa x 0,015

Essent,

NAEtm = N´┐Żmero d'abonats (post-pagament) de l'empresa en el terme municipal de Valls

IMOa = Ingr´┐Żs mig d'operacions per abonat (post-pagament), segons la seg´┐Żent f´┐Żrmula:

IMOa = IOm / NAEt

IOm = Ingr´┐Żs total per operacions de l'empresa, en tot el territori nacional, incl´┐Żs els derivats tant d'abonats (post-pagament) com de pre-pagament.

NAEt = N´┐Żmero total d'abonats (post-pagament) de l'empresa en tot el territori nacional

Article 7.- Gesti´┐Ż, liquidaci´┐Ż i recaptaci´┐Ż

1. Els obligats tributaris hauran de presentar a l'Ajuntament, abans del 30 d'abril de cada any, una declaraci´┐Ż referida a l'any anterior, amb el contingut seg´┐Żent:

a)N´┐Żmero total de l´┐Żnies postpagament dels abonats en tot el territori estatal.

b)N´┐Żmero total de l´┐Żnies postpagament dels abonats en el terme municipal de Valls.

c)Import total dels ingressos per operacions de comunicacions m´┐Żbils en tot el territori estatal.

En el cas que per part de l'obligat tributari no es presentin aquestes dades, per calcular les liquidacions s'utilitzaran les dades que constin en l'informe em´┐Żs per la Comissi´┐Ż del Mercat de les Telecomunicacions. L'Ajuntament notificar´┐Ż a cada obligat tributari liquidacions tribut´┐Żries amb car´┐Żcter trimestral, que tindran el car´┐Żcter de provisionals.

Aquestes liquidacions trimestrals estaran basades en les dades per ell declarades, que s'elevaran al resultat d'aplicar el 25% a l'import de la quota tribut´┐Żria calculada de conformitat amb l'article 6´┐Ż d'aquesta Ordenan´┐Ża, aplicant les dades del per´┐Żode impositiu anterior al que es merita.

Els ingressos efectuats pel subjecte passiu en cada liquidaci´┐Ż trimestral, tindr´┐Ż el car´┐Żcter de pagament a compte de la liquidaci´┐Ż definitiva a efectuar per l'Ajuntament.

2. Un cop comprovades les dades declarades pel subjecte passiu del per´┐Żode impositiu objecte de liquidaci´┐Ż amb les dades que constin en l'Informe em´┐Żs per la Comissi´┐Ż del Mercat de les Telecomunicacions l'Administraci´┐Ż tribut´┐Żria municipal notificar´┐Ż la liquidaci´┐Ż definitiva de la taxa, que es calcular´┐Ż d'acord amb el que estableix l'article 6´┐Ż d'aquesta Ordenan´┐Ża.

3. L'import a ingressar ser´┐Ż la difer´┐Żncia entre la liquidaci´┐Ż definitiva i els pagaments a compte trimestrals que s'hagin efectuat. En el sup´┐Żsit en qu´┐Ż hi hagi saldo negatiu, l'exc´┐Żs satisfet a l'Ajuntament es compensar´┐Ż en el primer pagament a compte o en els successius, i en el cas que l'import de l'exc´┐Żs sigui superior als pagaments a compte previstos per a l'any seg´┐Żent, es procedir´┐Ż a la devoluci´┐Ż de l'exc´┐Żs.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 16/12/2011, regir´┐Ż des del dia 1 de gener del 2012. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau

L'alcalde, El secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C