Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
4. IMPOST SOBRE L´┐ŻINCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA

CAP´┐ŻTOL I. FET IMPOSABLE

Article 1r.

.1Constitueix el fet imposable de l'impost l'increment de valor que experimenten els terrenys de els terrenys de naturalesa urbana i els terrenys integrats en els b´┐Żns immobles classificats com de caracter´┐Żstiques especials a efectes de l'Impost sobre b´┐Żns immobles, i que es manifesti a conseq´┐Ż´┐Żncia de la transmissi´┐Ż de la propietat per qualsevol t´┐Żtol o de la constituci´┐Ż o transmissi´┐Ż de qualsevol dret real de gaudi, limitatiu del domini, sobre els b´┐Żns esmentats.

.2El t´┐Żtol a qu´┐Ż es refereix l'apartat anterior podr´┐Ż consistir en:

)aNegoci jur´┐Żdic "mortis causa".
)bDeclaraci´┐Ż formal d'hereus "ab intestato".
)cNegoci jur´┐Żdic "inter vivos", sia de car´┐Żcter oner´┐Żs o gratu´┐Żt.
)dAlienaci´┐Ż en subhasta p´┐Żblica.
)eExpropiaci´┐Ż for´┐Żosa.

Article 2n.

Tindran la consideraci´┐Ż de terrenys de naturalesa urbana el s´┐Żl urb´┐Ż, el susceptible d'urbanitzaci´┐Ż, l'urbanitzable programat o urbanitzable no programat des del moment en qu´┐Ż s'aprovi un Programa d'Actuaci´┐Ż Urban´┐Żstica, els terrenys que disposin de vies pavimentades o que hagin posat vorades a les voreres i que comptin, a m´┐Żs, amb clavegueram, subministrament d'aigua, subministrament d'energia el´┐Żctrica i enllumenat p´┐Żblic, i els que estiguin ocupats per construccions de naturalesa urbana.

Article 3r.

No estan subjectes a aquest impost:
a)L'increment de valor que experimentin els terrenys que tinguin la consideraci´┐Ż de r´┐Żstics a efectes de l'Impost sobre b´┐Żns immobles. En conseq´┐Ż´┐Żncia amb aix´┐Ż, est´┐Ż subjecte l'increment de valor que experimentin els terrenys que hagin de tenir la consideraci´┐Ż d'urbans, a efectes de l'esmentat Impost sobre b´┐Żns immobles, amb independ´┐Żncia que estiguin o no contemplats com a tals en el Cadastre o en el Padr´┐Ż d'aquell.
b)Les aportacions de b´┐Żns i drets realitzades pel c´┐Żnjuges a la societat conjugal, adjudicacions que al seu favor i en pagament d'elles es verifiquin i transmissions que es facin als c´┐Żnjuges en pagament dels seus havers comuns.
c)Les transmissions de b´┐Żns immobles entre c´┐Żnjuges o a favor dels fills, com a conseq´┐Ż´┐Żncia del compliment de sent´┐Żncies en els casos de nul´┐Żlitat, separaci´┐Ż o divorci matrimonial, sigui quin sigui el r´┐Żgim econ´┐Żmic matrimonial.

CAP´┐ŻTOL II. EXEMPCIONS

Article 4t.

Estan exempts d'aquest impost els increments de valor que es manifestin com a conseq´┐Ż´┐Żncia de:

)aLa constituci´┐Ż i la transmissi´┐Ż de qualsevol drets de servatge.

)bLes transmissions de b´┐Żnsá que es trobin dintre del per´┐Żmetre delimitat com a Conjunt Hist´┐Żric Art´┐Żstic, o hagin estat declarats individualment d'inter´┐Żs cultural, segons l'establert a la Llei 16/85, de 25 de juny, del Patrimoni Hist´┐Żric Espanyol, quan els seus propietaris o titulars de drets acreditin que s'han realitzat a llur c´┐Żrrec obres de conservaci´┐Ż, millora o rehabilitaci´┐Ż en aquests immobles.

Per gaudir d'aquesta exempci´┐Ż caldr´┐Ż reunir els seg´┐Żents requisits:
Les obres de conservaci´┐Ż, millora o rehabilitaci´┐Ż s'han de realitzar durant el per´┐Żode de generaci´┐Ż del tribut.
El cost de les obres haur´┐Ż de representar com a m´┐Żnim el 10 per 100 del valor cadastral de l'immoble.
Si s'ha rebut qualsevol mena de subvenci´┐Ż o ajuts destinats a finan´┐Żar encara que parcialment el cost de les obres, l'import d'aquests ajuts minorar´┐Ż el cost de les obres als efectes de la determinaci´┐Ż del percentatge de l'apartat anterior.

Amb la sol´┐Żlicitudá caldr´┐Ż adjuntar la seg´┐Żent documentaci´┐Ż:
Acreditaci´┐Ż que el b´┐Żn immoble es troba dintre del per´┐Żmetre delimitat com a Conjunt Hist´┐Żric i Art´┐Żstic, o que ha estat declarat individualment d'inter´┐Żs cultural.
Llic´┐Żncia municipal autorizant les obres.
Certificat expedit per la direcci´┐Ż de les obres, en el que es posi de manifest que l'actuaci´┐Ż ha consistit en la realitzaci´┐Ż d'obres de conservaci´┐Ż, millora o rehabilitaci´┐Ż, aix´┐Ż com el cost d'execuci´┐Ż de les mateixes.

Article 5´┐Ż.

Tamb´┐Ż estan exempts d'aquest impost els corresponents increments de valor quan la condici´┐Ż de subjecte passiu recaigui sobre les persones o entitats seg´┐Żents:

)aL'Estat i els seus organismes aut´┐Żnoms de car´┐Żcter administratiu.

)bLa comunitat aut´┐Żnoma de Catalunya, la prov´┐Żncia de Tarragona, i els organismes aut´┐Żnoms de car´┐Żcter administratiu de totes les entitats esmentades.

)cEl municipi de Valls i les entitats locals que hi estan integrades o que en formin part, a m´┐Żs dels seus organismes aut´┐Żnoms de car´┐Żcter administratiu.

)dLes institucions que tinguin la qualificaci´┐Ż de ben´┐Żfiques o de ben´┐Żfiques docents.

)eLes entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats i germandats constitu´┐Żdes d'acord amb el que es preveu en la Llei 33/1984, de 2 d'agost.

)fLes persones o entitats a favor de les quals se'ls hagi reconegut l'exempci´┐Ż en tractats o convenis internacionals.

)gEls titulars de concessions administratives revertibles quant als terrenys afectes a aquestes.

)hLa Creu Roja Espanyola.

Per raons d'efici´┐Żncia i economia en la gesti´┐Ż recaptat´┐Żria del tribut, estaran exempts totes les liquidacions quina quota l´┐Żquidaá sigui inferior a 3 ´┐Ż.

CAP´┐ŻTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 6´┐Ż.

.1Tindran la condici´┐Ż de subjectes passius d'aquest impost:

)aEn les transmissions de terrenys o en la constituci´┐Ż o transmissi´┐Ż de drets reals de gaudi limitatius del domini, a t´┐Żtol lucratiu, el qui adquireix el terreny o el qui en favor del qual es constitueixi o es transmeti el dret real de qu´┐Ż es tracti.

)bEn les transmissions de terrenys o en la constituci´┐Ż o transmissi´┐Ż de drets reals de gaudi limitatius del domini, a t´┐Żtol oner´┐Żs, el qui transmet el terreny o la persona que constitueixi o transmeti el dret real de qu´┐Ż es tracti.

.2En el sup´┐Żsit referit a la lletra b) de l'apartat anterior, tindr´┐Ż la consideraci´┐Ż de subjecte passiu substitut del contribuent, la persona f´┐Żsica o jur´┐Żdica, o l'entitat a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tribut´┐Żria, que adquireixi el terreny o a quin favor es constitueixi o transmeti el dret real de qu´┐Ż es tracti quan el contribuent sigui una persona f´┐Żsica no resident a Espanya.

.3Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvi´┐Ż el seu domicili, estar´┐Ż obligat a comunicar-ho a l'Administraci´┐Ż competent, segons el termes de l'article 7 d'aquesta Ordenan´┐Ża, mitjan´┐Żant declaraci´┐Ż expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l'Administraci´┐Ż fins que no presenti l'esmentada declaraci´┐Ż. No obstant l'Administraci´┐Ż podr´┐Ż rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjan´┐Żant l'oportuna comprovaci´┐Ż .

CAP´┐ŻTOL IV. BASE IMPOSABLE

Article 7´┐Ż.

.1La base imposable d'aquest impost est´┐Ż constitu´┐Żda per l'increment real del valor dels terrenys de naturalesa urbana manifestat en el moment de l'acreditament i experimentat al llarg d'un per´┐Żode m´┐Żxim de vint anys.

.2El percentatge esmentat anteriorment ser´┐Ż el que en resulti de multiplicar el nombre d'anys expressat en l'apartat 2 d'aquest article pel percentatge anual corresponent, que ser´┐Ż:

)aPer als increments de valor generats en un per´┐Żode de temps compr´┐Żs entre un i cinc anys 3,7%.
)bPer als increments de valor generats en un per´┐Żode de temps de fins a deu anys 3,1%.
)cPer als increments de valor generats en un per´┐Żode de temps de fins a quinze anys 3,0%.
)dPer als increments de valor generats en un per´┐Żode de temps de fins a vint anys 2,9%.

Article 8´┐Ż.

Als efectes de determinar el per´┐Żode de temps en qu´┐Ż es generi l'increment del valor, hom prendr´┐Ż nom´┐Żs els anys complerts transcorreguts entre la data de l'anterior adquisici´┐Ż del terreny de qu´┐Ż es tracti o de la constituci´┐Ż o transmissi´┐Ż igualment anterior d'un dret real de gaudi limitatiu del domini sobre aquest i la producci´┐Ż del fet imposable d'aquest impost, sense tenir en consideraci´┐Ż les fraccions d'any.

El per´┐Żode de generaci´┐Ż no podr´┐Ż ser inferior a un any en cap cas.

Article 9´┐Ż.

En les transmissions de terrenys de naturalesa urbana es considerar´┐Ż com el seu valor, al temps d'acreditament d'aquest impost, el que tinguin fixats en aquest moment als efectes de l'Impost sobre B´┐Żns Immobles.

Article 10´┐Ż.

En la constituci´┐Ż i transmissi´┐Ż de drets reals de gaudi, limitatius del domini, sobre terrenys de naturalesa urbana, el percentatge corresponent s'aplicar´┐Ż sobre la part del valor definit en l'article anterior que representi, quant al mateix, el valor dels drets esmentats, calculat segons les regles seg´┐Żents:

)aEn el cas de constituir-se un dret d'usdefruit temporal, el seu valor equivaldr´┐Ż a un 2 per cent del valor cadastral del terreny per cada any de la seva durada, i no pot excedir del 70 per cent d'aquest valor cadastral.

)bSi l'usdefruit fos vitalici, el seu valor, en el cas que l'usufructuari tingu´┐Żs menys de vint anys, ser´┐Ż equivalent al 70 per cent del valor cadastral del terreny, i aquesta quantitat minorar´┐Ż en un 1 per cent per cada any que passi d'aquesta edat, fins al l´┐Żmit m´┐Żnim del 10 per cent del valor cadastral esmentat.

)cSi l'usdefruit s'estableix a favor d'una persona jur´┐Żdica per un termini indefinit o superior a trenta anys, es considerar´┐Ż com una transmissi´┐Ż de la propietat plena del terreny subjecta a condici´┐Ż resolut´┐Żria, i el seu valor equivaldr´┐Ż al 100 per cent del valor cadastral del terreny usufructuat.

)dQuan es transmeti un dret d'usdefruit que ja existeix, els percentatges expressats en les lletres A), B) i C) anteriors s'aplicaran sobre el valor cadastral del terreny al temps d'aquesta transmissi´┐Ż.

)eQuan es transmeti el dret de nua propietat, el seu valor ser´┐Ż igual a la difer´┐Żncia entre el valor cadastral del terreny i el valor de l'usdefruit, calculat segons les regles anteriors.

)fEl valor dels drets d'´┐Żs i habitaci´┐Ż ser´┐Ż el que en resulti d'aplicar al 75 per cent del valor cadastral dels terrenys sobre els que es constitueixin aquests drets, les regles corresponents a la valoraci´┐Ż dels usdefruits temporals o vitalicis, segons els casos.

)gEn la constituci´┐Ż o la transmissi´┐Ż de qualsevol altres drets reals de gaudi limitatius del domini, diferents dels que estan enumerats en les lletres A, B), C), D), i F) d'aquest article i en el seg´┐Żent, es considerar´┐Ż com el seu valor, als efectes d'aquest impost:

)1El capital, preu o valor pactat quan es constitueixen, si era igual o major que el resultat de la capitalitzaci´┐Ż a l'inter´┐Żs b´┐Żsic del Banc d'Espanya de la seva renda o pensi´┐Ż anual.

)2Aquest darrer, si aquell fos menor.

Article 11´┐Ż.

En la constituci´┐Ż o la transmissi´┐Ż del dret a elevar una o m´┐Żs plantes sobre un edifici o terreny o del dret a realitzar la construcci´┐Ż sota terra sense que impliqui l'exist´┐Żncia d'un dret real de superf´┐Żcie, el percentatge corresponent s'aplicar´┐Ż sobre la part del valor cadastral que representi, en relaci´┐Ż al mateix, el m´┐Żdul de proporcionalitat fixat en l'escriptura de transmissi´┐Ż o, en el seu defecte, el que en resulti d'establir la proporci´┐Ż entre la superf´┐Żcie o el volum de les plantes que s'han de construir en al´┐Żada o en subs´┐Żl i la superf´┐Żcie total o el volum edificats una vegada que aquelles s'han constru´┐Żt.

Article 12´┐Ż.

En els sup´┐Żsits d'expropiaci´┐Ż for´┐Żosa, el percentatge corresponent s'aplicar´┐Ż sobre la part del preu just que correspongui al valor del terreny.

CAP´┐ŻTOL V. DEUTE TRIBUTARI

Secci´┐Ż primera. QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

Article 13´┐Ż.

La quota d'aquest impost ser´┐Ż la que resulti d'aplicar a la base imposable el tipus del 30,00% .

Secci´┐Ż segona. BONIFICACIONS EN LA QUOTA

Article 14´┐Ż.

Gaudiran d'una bonificaci´┐Ż de fins el 99 per cent les quotes que s'acreditin en les transmissions que es realitzin amb les operacions de fusi´┐Ż o escissi´┐Ż d'empreses a qu´┐Ż es refereix la Llei 76/1980, de 26 de desembre, sempre que aix´┐Ż ho acordi l'Ajuntament.

Si els b´┐Żns la transmissi´┐Ż dels quals va donar lloc a la bonificaci´┐Ż esmentada, fossin alienats dintre dels cinc anys seg´┐Żents a la data de la fusi´┐Ż o escissi´┐Ż, l'import d'aquesta bonificaci´┐Ż s'haur´┐Ż de pagar a l'Ajuntament corresponent, i aix´┐Ż sense perjudici del pagament de l'impost que s'hagi de pagar per l'esmentada alienaci´┐Ż.

Aquesta obligaci´┐Ż recaur´┐Ż sobre la persona o entitat que va adquirir els b´┐Żns a conseq´┐Ż´┐Żncia de l'operaci´┐Ż de fusi´┐Ż o escissi´┐Ż.

CAP´┐ŻTOL VI. ACREDITAMENT

Article 15´┐Ż.

.1L'impost s'acredita:

)aQuan es transmeti la propietat del terreny, sia a t´┐Żtol oner´┐Żs o gratu´┐Żt, entre vius o per causa de mort, en la data de la transmissi´┐Ż.
)bQuan es constitueixi o es transmeti qualsevol dret real de gaudi limitatiu del domini, en la data en qu´┐Ż tingui lloc la constituci´┐Ż o la transmissi´┐Ż.

.2Als efectes del que es disposa en l'apartat anterior es considerar´┐Ż com a data de la transmissi´┐Ż:

)aEn els actes o els contractes entre vius, la de l'atorgament del document p´┐Żblic i, quan es tracti de documents privats, la de la seva incorporaci´┐Ż o inscripci´┐Ż en un registre p´┐Żblic o la del seu lliurament a un funcionari p´┐Żblic per ra´┐Ż del seu ofici.
)bEn les transmissions per causa de mort, la de la defunci´┐Ż del causant.

Article 16´┐Ż.

.1Quan es declari o es reconegui judicialment o administrativament que ha tingut lloc la nul´┐Żlitat, la rescissi´┐Ż o la resoluci´┐Ż de l'acte o el contracte determinant de la transmissi´┐Ż del terreny o de la constituci´┐Ż o transmissi´┐Ż del dret real de gaudi sobre aquest, el subjecte passiu tindr´┐Ż dret a la devoluci´┐Ż de l'impost pagat, sempre que aquest acte o contracte no li hagu´┐Żs produ´┐Żt efectes lucratius i que reclami la devoluci´┐Ż en el termini de cinc anys des que la resoluci´┐Ż va ser ferma, entenent-se que existeix efecte lucratiu quan no es justifiqui que els interessats hagin d'efectuar les devolucions rec´┐Żproques a qu´┐Ż es refereix l'article 1.295 del Codi Civil. Encara que l'acte o el contracte no hagin produ´┐Żt efectes lucratius, si la rescissi´┐Ż o la resoluci´┐Ż es declarava per incompliment de les obligacions del subjecte passiu de l'impost, no hi haur´┐Ż lloc per a cap devoluci´┐Ż.

.2Si el contracte queda sense efecte per acord mutu de les parts contractants no s'escaur´┐Ż la devoluci´┐Ż de l'impost pagat i es considerar´┐Ż com un acte nou sotm´┐Żs a tributaci´┐Ż. Com a tal mutu acord, s'estimar´┐Ż l'avinen´┐Ża en acte de conciliaci´┐Ż i assentiment de la demanda.

.3En els actes o els contractes entre els quals existeixi alguna condici´┐Ż, la seva qualificaci´┐Ż es far´┐Ż d'acord amb les prescripcions contingudes en el Codi Civil. Si fos suspensiva, l'impost no es liquidar´┐Ż fins que aquesta no es compleixi. Si la condici´┐Ż fos resolut´┐Żria, no cal dir que l'impost s'exigir´┐Ż, a reserva, quan la condici´┐Ż es compleixi, en el cas de fer-se la devoluci´┐Ż oportuna, segons la regla de l'apartat 1 anterior.

CAP´┐ŻTOL VII. GESTI´┐Ż DE L'IMPOST

Secci´┐Ż primera. OBLIGACIONS MATERIALS I FORMALS

Article 17´┐Ż.

.1Els subjectes passius estaran obligats a presentar davant d'aquest Ajuntament una declaraci´┐Ż, segons el model que aquest ha determinat, on s'hi contindran els elements de la relaci´┐Ż tribut´┐Żria imprescindible per practicar la liquidaci´┐Ż corresponent.

.2Aquesta declaraci´┐Ż haur´┐Ż de ser presentada en els seg´┐Żents terminis, des de la data en qu´┐Ż es produeixi l'acreditament de l'impost:

)aQuan es tracti d'actes "inter vivos", el termini ser´┐Ż de trenta dies h´┐Żbils.
)bQuan es tracti d'actes per causa de mort, el termini ser´┐Ż de sis mesos prorrogables fins a un any a sol´┐Żlicitud del subjecte passiu.

.3A la declaraci´┐Ż s'hi adjuntaran els documents on hi constin els actes o els contractes que originen la imposici´┐Ż.

Article 18´┐Ż.

Les liquidacions de l'impost es notificaran ´┐Żntegrament als subjectes passius, indicant el termini d'ingr´┐Żs i els recursos corresponents.

Article 19´┐Ż.

Independentment del que es disposa en l'apartat primer de l'article 17, tamb´┐Ż estan obligats a comunicar a l'Ajuntament la realitzaci´┐Ż del fet imposable en els mateixos terminis que els subjectes passius:

)aEn els sup´┐Żsits contemplats en la lletra a) de l'article 6´┐Ż. d'aquesta ordenan´┐Ża, sempre que s'hagin produ´┐Żt per negoci jur´┐Żdic entre vius, el donant o la persona que constitueixi o que transmeti el dret real de qu´┐Ż es tracti.
)bEn els sup´┐Żsits contemplats en la lletra b) d'aquest article, l'adquirent o la persona a favor de la qual es constitueixi o es transmeti el dret real de qu´┐Ż es tracti.

Article 20´┐Ż.

Els Notaris tamb´┐Ż estaran obligats a remetre a l'Ajuntament, dins de la primera quinzena de cada trimestre, una relaci´┐Ż o ´┐Żndex comprensiu de tots els documents que han autoritzat en el trimestre anterior, i en els que s'hi continguin els fets, els actes o els negocis jur´┐Żdics que posin de relleu la realitzaci´┐Ż del fet imposable d'aquest impost, amb excepci´┐Ż feta dels actes d'´┐Żltima voluntat. Tamb´┐Ż estaran obligats a remetre, dins del mateix termini, una relaci´┐Ż dels documents privats comprensius dels mateixos fets, actes o negocis jur´┐Żdics, que els hagin estat presentats per a coneixement i legitimaci´┐Ż de firmes. El que es preveu en aquest apartat s'ent´┐Żn sense perjudici del deure general de col´┐Żlaboraci´┐Ż establert en la Llei General Tribut´┐Żria.

Secci´┐Ż segona. INSPECCI´┐Ż I RECAPTACI´┐Ż

Article 21´┐Ż.

La inspecci´┐Ż i la recaptaci´┐Ż de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei General Tribut´┐Żria, en les altres lleis de l'Estat reguladores de la mat´┐Żria i en les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Secci´┐Ż tercera. INFRACCIONS I SANCIONS

Article 22´┐Ż.

En tot all´┐Ż relatiu a la qualificaci´┐Ż de les infraccions tribut´┐Żries i a la determinaci´┐Ż de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicar´┐Ż el r´┐Żgim regulat en la Llei General Tribut´┐Żria i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde,ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C