Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
3. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL´┐ŻLACIONS I OBRES

Article 1r.á FET IMPOSABLE

.1Constitueix el fet imposable de l'impost la realitzaci´┐Ż, de qualsevol construcci´┐Ż, instal´┐Żlaci´┐Ż o obra per a la qual hom exigeixi l'obtenci´┐Ż de la llic´┐Żncia municipal o acord corresponent, s'hagi obtingut o no aquesta llic´┐Żncia, sempre que la seva expedici´┐Ż correspongui a aquest municipi.

.2Les construccions, instal´┐Żlacions o obres a qu´┐Ż es refereix l'apartat anterior podran consistir en:

a)Obres de construcci´┐Ż d'edificacions i instal´┐Żlacions de tota mena de nova planta.
b)Obres de demolici´┐Ż, que no siguin obligades per obres d'execuci´┐Ż o expedient de ru´┐Żna.
c)Obres de reforma o ampliaci´┐Ż d'edificis.
d)Qualssevulla altres construccions, instal´┐Żlacions o obres que requereixin llic´┐Żncia municipal d'obres.

Article 2n.á SUBJECTES PASSIUS

.1S´┐Żn subjectes passius d'aquest impost, a t´┐Żtol de contribuent, les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, els propietaris dels immobles sobre els que es realitzin les construccions, instal´┐Żlacions o obres sempre que siguin propietaris de les obres. En els altres casos, es considerar´┐Ż contribuent el que tingui la condici´┐Ż de propietari de l'obra.

.2Tenen la consideraci´┐Ż de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol´┐Żlicitin les llic´┐Żncies corresponents o realitzin les construccions, les instal´┐Żlacions o les obres, si no eren els mateixos contribuents.

Article 3r.á BASE IMPOSABLE, QUOTA I ACREDITAMENT

.1La base imposable d'aquest impost est´┐Ż constitu´┐Żda pel cost real i efectiu de la construcci´┐Ż, la instal´┐Żlaci´┐Ż o l'obra. Per al c´┐Żlcul del dip´┐Żsit previ a que es refereix l'article seg´┐Żent, la base imposable es determinar´┐Ż en funci´┐Ż del pressupost m´┐Żs elevat dels seg´┐Żents:
)aPressupost d'execuci´┐Ż material presentat pels interessats
)bPressupost de refer´┐Żncia segons m´┐Żduls aprovats pel Col´┐Żlegi d'arquitectes de Catalunya.

En els projectes redactats per arquitectes s'haur´┐Ż d'adjuntar un certificat em´┐Żs pel t´┐Żcnic redactor on consti que no s'ha aplicat cap coeficient reductor sobre el pressupost d'execuci´┐Ż material, i que coincideix amb els m´┐Żduls de refer´┐Żncia aprovats pel Col´┐Żlegi d'Arquitectes de Catalunya. En el cas que no hi figuri aquest certificat, per determinar la base imposable s'aplicar´┐Ż un coeficient de l'1,25 sobre el pressupost d'execuci´┐Ż material que consti al projecte.

.2La quota de l'impost ser´┐Ż el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen.

.3El tipus de gravamen ser´┐Ż el 3,54%.

.4L'impost s'acredita en el moment d'iniciar-se la construcci´┐Ż, la instal´┐Żlaci´┐Ż o l'obra, encara que hom no hagi obtingut la llic´┐Żncia corresponent.

Article 4t. BONIFICACIONS

1. S'aplicar´┐Ż bonificaci´┐Ż del 90% per obres d'adaptaci´┐Ż o habitatges destinats a persones afectades de minusvalia a nivell certificat del 65% o m´┐Żs, en consideraci´┐Ż d'inter´┐Żs social.

2. Gaudiran d'una bonificaci´┐Ż de la quota en els percentatges que es detallen, les construccions, instal´┐Żlacions o obres que siguin declarades d'especial inter´┐Żs o utilitat municipal pel Ple de la Corporaci´┐Ż i a petici´┐Ż de l'interessat.

Sense prejudici de l'acord que adopti el Ple, es podran considerar obres d'especial inter´┐Żs les de nova construcci´┐Ż per projectes empresarials que fomentin l'ocupaci´┐Ż estable.

Els percentages de bonificaci´┐Ż seran els seg´┐Żents:
El 50% per als projectes que suposin la creaci´┐Ż de m´┐Żs de 25 de lloc de átreball estables.
El 75% per als projectes que suposin la creaci´┐Ż de m´┐Żs de 50 llocs de treball estables

Per a gaudir d'aquesta bonificaci´┐Ż, que ´┐Żs de car´┐Żcter pregat, els interessats, amb anterioritat a l'acreditament de l'impost, hauran de presentar sol´┐Żlicitud davant l'Ajuntament, adjuntant la documentaci´┐Ż seg´┐Żent:
a) Mem´┐Żria del projecte empresarial on es justifiqui la creaci´┐Ż dels nous llocs de treball, junt amb la documentaci´┐Ż que es consideri oportuna, a l'efecte d'acreditar la relaci´┐Ż de la construcci´┐Ż, instal´┐Żlaci´┐Ż o obra a realitzar amb els llocs de treball.
b) Identificaci´┐Ż fiscal del subjecte passiu, mitjan´┐Żant fotoc´┐Żpia del DNI, o NIF, acompanyant la documentaci´┐Ż acreditativa del requisit detallat a l'anterior apartat.

Els beneficiaris de la bonificaci´┐Ż hauran de dipositar un aval bancari per l'importá de la quota bonificada que servir´┐Ż de garantia de l'acompliment de l'objectiu de creaci´┐Ż de llocs de treball per un termini de cinc anys. En el cas que no s'acompleixi l'objectiu de creaci´┐Ż d'ocupaci´┐Ż aprovat es practcar´┐Ż una nova liquidaci´┐Ż pel percentatge corresponent.

3. Els immobles que incorporin sistemes per a l'aprofitament t´┐Żrmic o el´┐Żctric de l'energia solar gaudiran d'una bonificaci´┐Ż del 50% de la quota de l'impost de construccions, instal´┐Żlacions o obres, quan en el moment de la seva construcci´┐Ż no haguessin estat obligats a incorporar aquests sistemes, sempre que es compleixin amb els seg´┐Żents requisits:
a) que utilitzin col´┐Żlectors homologats per l'administraci´┐Ż competent (serveis d'ind´┐Żstria de la Generalitat) (marcatge CE)
b) es destinin exclusivament a ´┐Żs d'habitatge
c) Per instal´┐Żlacions d'aprofitament solar t´┐Żrmic (producci´┐Ż d'aigua calenta) la instal´┐Żlaci´┐Ż ha de donar servei com a m´┐Żnim al 60% de la demanda d'aigua calenta sanit´┐Żria de la vivenda, o del 70% i l'energia convencional s'aporta per efecte Joule
d) per instal´┐Żlacions d'aprofitament solar amb sistemes fotovoltaics, amb un m´┐Żnim de 2 kwp
e) no estar obligats a incorporar aquests sistemes d'aprofitament d'energia solar per cap normativa d'obligat compliment en el moment de la sol´┐Żlicitud de la llic´┐Żncia d'obres
Aquesta bonificaci´┐Ż ´┐Żs de car´┐Żcter reglat i per la seva aplicaci´┐Ż cal que els interessats la sol´┐Żlicitin per escrit, declarant que l'immoble compleix tots els requisits i acompanyant d'un projecte t´┐Żcnic, o registre d'instal´┐Żlaci´┐Ż t´┐Żrmica o fotovoltaica, segons s'escaigui, en el que es detallin els par´┐Żmetres anteriors, aix´┐Ż com el contracte de manteniment amb instal´┐Żlador qualificat en vigor.

Article 5´┐Ż.á GESTI´┐Ż

.1L'interessat a sol´┐Żlicitar la llic´┐Żncia de qu´┐Ż es tracti es dirigir´┐Ż a l'oficina de Tresoreria on s'efectuar´┐Ż el c´┐Żlcul de l'import del dip´┐Żsit previ que en aplicaci´┐Ż de l'Ordenan´┐Ża que correspongui, i procedir´┐Ż a la liquidaci´┐Ż i el pagament de la quantitat resultant, que tindr´┐Ż el car´┐Żcter de pagament a compte i ser´┐Ż requisit indispensable per tramitar la sol´┐Żlicitud. Les oficines no acceptaran a tr´┐Żmit cap petici´┐Ż si no va acompanyada del justificant d'haver realitzat el dip´┐Żsit previ.

En els casos en que s'hagi sol´┐Żlicitat qualsevol bonificaci´┐Ż de les establertes en l'article 3r., el dip´┐Żsit previ es far´┐Ż sobre les quantitats que resultin despr´┐Żs d'aplicar les bonificacions.

.2A la vista de les construccions, les instal´┐Żlacions o les obres realitzades i del seu cost real efectiu, l'Ajuntament, mitjan´┐Żant la comprovaci´┐Ż administrativa corresponent, podr´┐Ż modificar, si ´┐Żs el cas, la base imposable a qu´┐Ż es refereix l'apartat anterior, i practicar´┐Ż la liquidaci´┐Ż definitiva corresponent i exigir´┐Ż del subjecte passiu o li reintegrar´┐Ż, si ´┐Żs el cas, la quantitat que correspongui.

Article 6´┐Ż.á INSPECCI´┐Ż I RECAPTACI´┐Ż

La inspecci´┐Ż i la recaptaci´┐Ż de l'impost es realitzaran d'acord amb el que preveu la Llei General Tribut´┐Żria, les altres lleis de l'Estat reguladores de la mat´┐Żria i les disposicions dictades per al seu desenvolupament.

Article 7´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

En tot all´┐Ż relatiu a la qualificaci´┐Ż de les infraccions tribut´┐Żries i a la determinaci´┐Ż de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom aplicar´┐Ż el r´┐Żgim regulat en la Llei General Tribut´┐Żria i en les disposicions que la complementen i la desenvolupen.

Les obres i instal´┐Żlacions en curs o acabades sense llic´┐Żncia autoritzada, pagaran tarifa doble, pr´┐Żvia instrucci´┐Ż d'expedient, a l'igual que tot tipus de sanci´┐Ż d'aquesta Ordenan´┐Ża.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde,ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C