Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
27. ORDENAN´┐ŻA REGULADORA DELS PREUS P´┐ŻBLICS

Article 1r.

L'establiment, fixaci´┐Ż, gesti´┐Ż i cobrament dels preus p´┐Żblics es regeixen pel Cap´┐Żtol VI del T´┐Żtol I de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i, suplet´┐Żriament, per la Llei 8/1989, de 15 d'abril i en all´┐Ż que no preveuen els textos anteriors, s´┐Żn d'aplicaci´┐Ż les previsions d'aquesta Ordenan´┐Ża i en especial les modificacions de la llei 25/98 de 13/7, referent a taxes

Article 2n.

Tenen consideraci´┐Ż de preus p´┐Żblics les contraprestacions pecuni´┐Żries que se satisfan per:

La prestaci´┐Ż de serveis o la pr´┐Żctica d'activitats administratives de compet´┐Żncia municipal quan hi concorrin alguna de les dues circumst´┐Żncies seg´┐Żents:

)aQue els serveis p´┐Żblics o les activitats administratives no siguin de sol´┐Żlicitud o de recepci´┐Ż obligat´┐Żria.
)bQue els serveis p´┐Żblics o les activitats administratives siguin susceptibles de ser prestades o efectuades pel sector privat, perqu´┐Ż no impliquen una intervenci´┐Ż en l'actuaci´┐Ż dels particulars o cap altra manifestaci´┐Ż d'autoritat, o b´┐Ż quan no es tracti de serveis pels quals s'hagi declarat la reserva a favor de les entitats locals segons la normativa vigent.

Article 3r. OBLIGATS AL PAGAMENT

Estan solid´┐Żriament obligats al pagament:

Els qui utilitzen els serveis o activitats pels quals cal satisfer preus p´┐Żblics, encara que no hagin demanat
la corresponent concessi´┐Ż, llic´┐Żncia, autoritzaci´┐Ż o prestaci´┐Ż.

Article 4t.

No estat obligades al pagament de preus p´┐Żblics les administracions p´┐Żbliques per als aprofitaments inherents als serveis p´┐Żblics de comunicacions que exploten directament i per a tots els que immediatament interessen la seguretat ciutadana.

Article 5´┐Ż.

El pagament de preus p´┐Żblics per serveis o aprofitaments efectuats i no pr´┐Żviament autoritzats o que ultrapassessin els l´┐Żmits de l'autoritzaci´┐Ż, no comporten la legalitzaci´┐Ż de les utilitzacions o prestacions no autoritzats i ´┐Żs compatible amb la suspensi´┐Ż de la prestaci´┐Ż del servei o de l'aprofitament i amb les sancions o altres mesures que correspongui.

Article 6´┐Ż. INDEMNITZACIONS PER LA DESTRUCCI´┐Ż O DETERIORAMENT DEL DOMINI P´┐ŻBLIC

Quan la utilitzaci´┐Ż privativa o l'aprofitament especial provoquin la destrucci´┐Ż o el deteriorament del domini p´┐Żblic, el beneficiari, sense perjudici del pagament del preu p´┐Żblic que correspongui, s'obliga al reintegrament del cost total de les despeses corresponents de reconstrucci´┐Ż o reparaci´┐Ż i a dipositar pr´┐Żviament el seu import.

Si els danys s´┐Żn irreparables, hom indemnitzar´┐Ż al municipi amb una quantitat igual al valor dels b´┐Żns destru´┐Żts o a l'import del deteriorament dels malmesos.

L'Ajuntament no pot condonar totalment o parcialment les indemnitzacions i els reintegraments a qu´┐Ż es refereix aquest article.

Article 7´┐Ż. NAIXEMENT DE L'OBLIGACI´┐Ż

L'obligaci´┐Ż de pagar el preu p´┐Żblic neix amb l'inici de la prestaci´┐Ż del servei o la pr´┐Żctica de l'activitat, o des del moment que es concedeix la utilitzaci´┐Ż privativa o l'aprofitament especial.

Tamb´┐Ż neix l'obligaci´┐Ż en el moment d'utilitzar un servei p´┐Żblic o d'efectuar un aprofitament especial, encara que no hagi estat autoritzat.

Article 8´┐Ż.

L'Ajuntament podr´┐Ż exigir el dip´┐Żsit previ de l'import total o parcial. Quan, per causes que no s´┐Żn imputables al pagament obligat del preu, el servei p´┐Żblic, l'activitat administrativa o el dret a la utilitzaci´┐Ż del domini p´┐Żblic no es presti o no es practiqui, l'import esmentat es retorna a qui ha fet el dip´┐Żsit.

Article 9´┐Ż.

Per al pagament del preu p´┐Żblic, l'Ajuntament pot establir per´┐Żodes de venciment, mitjan´┐Żant el reglament del mateix servei o per acords de car´┐Żcter general.

Si hom no ho hagu´┐Żs establert expl´┐Żcitament, en cas que es tracti de prestaci´┐Ż de serveis de tracte successiu, el venciment ser´┐Ż l'´┐Żltim dia del trimestre natural; en tot altre sup´┐Żsit, si el cobrament s'ha d'efectuar per ingr´┐Żs directe, el venciment es produeix en el moment de la notificaci´┐Ż; en altres casos, en el moment del requeriment del pagament.

Article. 10´┐Ż. GESTI´┐Ż DELS PREUS P´┐ŻBLICS

L'administraci´┐Ż pot exigir dels usuaris totes les declaracions o aportacions de dades que consideri necess´┐Żries per con´┐Żixer el grau real d'utilitzaci´┐Ż del servei o d'aprofitament i pot, aix´┐Ż mateix, fer les comprovacions oportunes.

En el cas que els usuaris no facilitin les dades esmentades o que impedeixin les comprovacions, l'administraci´┐Ż municipal pot efectuar les liquidacions per estimaci´┐Ż, partint de les dades que posseeixi i de l'aplicaci´┐Ż dels ´┐Żndexs adients.

Article 11´┐Ż.

L'administraci´┐Ż municipal pot suspendre, salvat que existeixin normes espec´┐Żfiques que ho prohibeixin, la prestaci´┐Ż del servei o l'aprofitament especial quan els qui estan obligats al pagament incompleixin l'obligaci´┐Ż d'aportar les declaracions o les dades sol´┐Żlicitades, quan obstaculitzin les comprovacions, o quan no satisfacin les quotes ven´┐Żudes, sense perjudici d'exigir el pagament dels preus acreditats.

Article 12´┐Ż.

Quan els preus no siguin satisfets en el venciment que els correspongui, l'administraci´┐Ż municipal pot exigir, a m´┐Żs de les quotes ven´┐Żudes, els seus interessos de demora aplicant el tipus d'inter´┐Żs legal, una vegada hagi transcorregut un mes des del venciment de l'obligaci´┐Ż.

Article 13´┐Ż.

Al cap de sis mesos del venciment, l'Ajuntament pot exigir les quantitats que es deuen per via de constrenyiment. El procediment executiu s'inicia amb l'expedici´┐Ż de la certificaci´┐Ż de d´┐Żbit corresponent i la justificaci´┐Ż d'haver se intentat el cobrament o haver se fet el seu requeriment.

Article 14´┐Ż. ESTABLIMENT I FIXACI´┐Ż DELS PREUS P´┐ŻBLICS

L'establiment i la fixaci´┐Ż dels preus p´┐Żblics corresponen al Ple sense perjudici de les seves facultats de delegaci´┐Ż en la Comissi´┐Ż de Govern, de conformitat amb l'article 26.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d'abril.

L'Ajuntament pot atribuir als seus organismes aut´┐Żnoms la fixaci´┐Ż dels preus p´┐Żblicsá establerts pel mateix Ajuntament, corresponents als serveis a c´┐Żrrec dels esmentats organismes, excepte quan els preus no cobreixin el seu cost. Aquesta atribuci´┐Ż podr´┐Ż fer se, aix´┐Ż mateix, i en els mateixos termes, en relaci´┐Ż amb els consorcis salvat que hi hagi una indicaci´┐Ż diferent que en els seus estatuts.
En ambd´┐Żs sup´┐Żsits, els organismes aut´┐Żnoms i els consorcis han d'enviar a l'Ajuntament una c´┐Żpia de la proposta i de l'estat econ´┐Żmic d'on es desprengui que els preus p´┐Żblics cobreixen el cost del servei.

Llevat que expressament s'indiqui el contrari, les tarifes dels preus p´┐Żblics no comprenen l'impost sobre el valor afegit (IVA), que s'hi far´┐Ż repercutir d'acord amb la normativa que el regula.

Article 15´┐Ż.

Els preus p´┐Żblics o taxes que puguin correspondre a la "Compa´┐Żia Telef´┐Żnica Nacional de Espa´┐Ża" se substituiran per una compensaci´┐Ż en met´┐Żl´┐Żlic de periodicitat anual, de conformitat amb la disposici´┐Ż addicional 8a. de la Llei 39/1988, en relaci´┐Ż amb la Llei 15/1987, de 30 de juliol.

Quan es tracti de preus p´┐Żblics o taxes per utilitzaci´┐Ż privativa o aprofitaments especials constitu´┐Żts en el s´┐Żl, el subs´┐Żl o la volada de les vies p´┐Żbliques municipals, en favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments que afectin tota o una part important del ve´┐Żnat, el seu import consistir´┐Ż, en tot cas i sense cap excepci´┐Ż, en l'1,5 per cent dels ingressos bruts procedents de la facturaci´┐Ż que obtinguin anualment les esmentades empreses en el terme municipal.

El pagament de l'esmentat import ´┐Żs compatible amb l'exigibilitat de taxes o preus p´┐Żblics per a la prestaci´┐Ż de serveis.

Article 16´┐Ż.

No es pot exigir preus p´┐Żblics per a cap dels serveis o activitats seg´┐Żents:

Abastament d'aigua en fonts p´┐Żbliques.
Enllumenat de vies p´┐Żbliques.
Vigil´┐Żncia p´┐Żblica en general.
Protecci´┐Ż Civil.
Neteja de la via p´┐Żblica.
Ensenyament en els nivells d'educaci´┐Ż pre escolar i educaci´┐Ż general b´┐Żsica.

Article 17´┐Ż. VIG´┐ŻNCIA

Aquesta Ordenan´┐Ża comen´┐Żar´┐Ż a regir a partir del primer de gener del 2000 i continuar´┐Ż en vigor mentre no s'acordi la seva modificaci´┐Ż o derogaci´┐Ż.

DILIG´┐ŻNCIA

Aquesta Ordenan´┐Ża, que cont´┐Ż deu annexos la ultima modificaci´┐Ż dels quals va ser aprovada per la Junta de Govern local de dia 22 de juny de 2009.


Vist i plau
L'alcalde,áááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C