Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
26. TAXA PER LA UTILITZACI´┐Ż DE B´┐ŻNS I INSTAL´┐ŻLACIONS MUNICIPALS

Article 1r.á FONAMENT

Fent ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci´┐Ż i per l'article 106 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de r´┐Żgim local, i d'acord amb all´┐Ż que es disposa en els articles 15 al 27 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, actualitzats per la Llei 25/98, de 13 de juliol, de modificaci´┐Ż del r´┐Żgim legal de les Taxes Estatals i Locals i de reordenaci´┐Ż de les Prestacions Patrimonials de Car´┐Żcter P´┐Żblic, aquest Ajuntament estableix la Taxa per la utilitzaci´┐Ż de b´┐Żns i instal´┐Żlacions municipals, que s'ha de regir per la present Ordenan´┐Ża fiscal, les normes de la qual s´┐Żatenen a all´┐Ż que preveu l'article 58 de la Llei 39/1988 esmentada.

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la utilitzaci´┐Ż dels b´┐Żns i instal´┐Żlacions municipals seg´┐Żents :

.1Sala Kursaal

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

S´┐Żn subjectes passius contribuents les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei general tribut´┐Żria que sol´┐Żlicitin o realitzin l'´┐Żs privatiu dels b´┐Żns i instal´┐Żlacions municipals regulat en aquesta Ordenan´┐Ża.

Article 4t.á RESPONSABLES

.1Han de respondre solid´┐Żriament de les obligacions del subjecte passiu les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques a qu´┐Ż es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei general tribut´┐Żria.
.2
.3Han de ser responsables subsidiaris els administradors de les societats i els s´┐Żndics i interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els sup´┐Żsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei general tribut´┐Żria.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

La quota tribut´┐Żria s'ha de determinar per una quantitat fixa o variable, segons el detall que s'estableix en les tarifes seg´┐Żents :


Ep´┐Żgraf 1- Utilitzaci´┐Ż de la Sala Kursaal:


Activitats esportives
Preu activitats esportives (entrenaments)
25,95 ´┐Ż / hora
Preu activitats esportives (competici´┐Ż)
29,75 ´┐Ż / hora
Activitats d'acc´┐Żs lliure
Preu per dia o fracci´┐Ż
Ocupaci´┐Ż parcial
Ocupaci´┐Ż global
General
123,00
168,00
Activitats d'inter´┐Żs p´┐Żblic i/o social
45,25
58,20
Activitats amb entrada i sense ´┐Żnim de lucre
Preu per dia o fracci´┐Ż
Ocupaci´┐Ż parcial
Ocupaci´┐Ż global
General
207,55
284,75
Activitats amb entrada i ´┐Żnim de lucre
Preu per dia o fracci´┐Ż
Ocupaci´┐Ż parcial
Ocupaci´┐Ż global
General
1231,00
1798,00


Ep´┐Żgraf 2 - Serveis addicionals

Als imports indicats en el quadre anterior, caldr´┐Ż afegir els corresponents a aquells serveis complementaris que calgui prestar d'acord amb les caracter´┐Żstiques del tipus d'activitat que es desenvolupi al Kursaal. En aquest sentit es contemplen tres modalitats diferents: el responsable de Sala -que ser´┐Ż present, de forma obligada, mentre duri l'actuaci´┐Ż i en els per´┐Żodes que en ra´┐Ż del muntatge i caracter´┐Żstiques de l'actuaci´┐Ż-activitat sigui necessari a criteri dels serveis t´┐Żcnics- i opcionalment, els serveis de neteja i el muntatge d'equipaments complementaris cas d'escenaris, instal´┐Żlacions i altres similars. Aix´┐Ż els preus per a la prestaci´┐Ż d'aquests serveis seran:

RESPONSABLE DE SALA
´┐Ż /hora
Prestaci´┐Ż del servei dins l'horari habitual (dies feiners de 8 a 15 hores)
20,70
Prestaci´┐Ż del servei fora de l'horari habitual feiner (dies feiners de 15 a 22 hores i de 6 a 8 hores)
23,30
Prestaci´┐Ż del servei en horari festiu o nocturn (dies festius i els feiners de 22 a 6 hores)
29,80
SERVEIS DE NETEJA(1)

Neteja integral de la Sala Kursaal
1165,00
Neteja parcial de la Sala Kursaal
504,00
Neteja de manteniment de la Sala Kursaal
311,00
MUNTATGE D'INSTAL´┐ŻLACIONS COMPLEMENTARIES(2)
´┐Ż/operari/hora
Prestaci´┐Ż del servei
18,1

Tal i com s'indica en l'article 7.c del Reglamentá d'Utilitzaci´┐Ż de la Sala Kursaal, l'obligaci´┐Ż de la neteja correspon al sol´┐Żlicitant-promotor, que pot optar a sol´┐Żlicitar la realitzaci´┐Ż d'aquests treballs als Serveis de Neteja Municipal, pr´┐Żvia liquidaci´┐Ż del preu p´┐Żblic corresponent que ser´┐Ż determinat, d'acord amb les caracter´┐Żstiques de l'actuaci´┐Ż, per part dels serveis t´┐Żcnics municipals.

El muntatge d'instal´┐Żlacions complement´┐Żries, quan el sol´┐Żlicitant-promotorá plantegi que sigui executat per part del Serveis Municipals, s'hauran de liquidar pr´┐Żviament en aplicaci´┐Ż del preu p´┐Żblic corresponent que ser´┐Ż determinat, d'acord amb les caracter´┐Żstiques de l'actuaci´┐Ż, per part dels serveis t´┐Żcnics municipals. Igualment, aquestes instal´┐Żlacions tan sols seran realitzades pelsá Serveis Municipals, quan es tracti d'elements disponibles per part del propi Ajuntament, restant excl´┐Żs el muntatge d'instal´┐Żlacionsá que no siguin de titularitat municipi, b´┐Ż per no disposar-ne, b´┐Ż per no haver-n'hi en exist´┐Żncies en el moment que calgu´┐Żs dur-lo a terme.


Ep´┐Żgraf 3 ´┐Ż Utilitzaci´┐Ż local antic Patronat d'Esports

Utilitzaci´┐Ż despatx petit ´┐Ż/mes
71,85
Utilitzaci´┐Ż despatx gran ´┐Ż/mes
83,85


Ep´┐Żgraf 4 ´┐Ż Tarifa redu´┐Żda

L'Ajuntament, quan consideri que l'actuaci´┐Ż a desenvolupar a la Sala Kursaal presenta caracter´┐Żstiques d'especial inter´┐Żs p´┐Żblic i/o social, podr´┐Ż acordar la reducci´┐Ż de les tarifes en un 50%. Tanmateix, l'aplicaci´┐Ż d'aquesta tarifa reduida implicar´┐Ż l'obligaci´┐Ż per al promotor de incorporar en tots els suports i mitjans publicitaris en els quals es difongui la celebraci´┐Ż de l'actuaci´┐Ż, que aquesta compta amb el suport de l'Ajuntament de Valls.

Article 6´┐Ż.á NORMES DE GESTI´┐Ż

.1Totes les quotes han de ser objecte de liquidaci´┐Ż per ingr´┐Żs directe, exigint-se el dip´┐Żsit previ de l'import de les mateixes en presentar la sol´┐Żlicitud de l'autoritzaci´┐Ż de l'aprofitament.

.2En el cas de denegar-se l'autoritzaci´┐Ż, el subjecte passiu podr´┐Ż sol´┐Żlicitar la devoluci´┐Ż del dip´┐Żsit previ constitu´┐Żt.

.3Per a l'aprofitament especial dels b´┐Żns municipals que es relacionen, ser´┐Ż necess´┐Żria la constituci´┐Ż d'una fian´┐Ża en funci´┐Ż del tipus d'activitat a realitzar: 100,00 ´┐Ż per activitats sense p´┐Żblic; 300,00 ´┐Ż activitats obertes al p´┐Żblic. Tot aix´┐Ż amb car´┐Żcter previ a la utilitzaci´┐Ż, a fi de garantir la cobertura de l'arranjament dels possibles desperfectes. Es procedir´┐Ż a la devoluci´┐Ż de la fian´┐Ża una vegada es comprovi que les instal´┐Żlacions han estat deixades en les degudes condicions d'´┐Żs i neteja.

Article 7´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

Per tot all´┐Ż que fa a la qualificaci´┐Ż d'infraccions tribut´┐Żries, i tamb´┐Ż de les sancions que els corresponguin en cada cas, s'ha d'actuar d'acord amb all´┐Ż que disposen els articles 77 i seg´┐Żents de la Llei general tribut´┐Żria.


DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.


Vist i plau
L'alcalde,áááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C