Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
21. TAXA PER SUBMINISTRES D´┐ŻAIGUA POTABLE

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 58 i 20.3. t de la Llei 39/88 de 28/12 R. d'Hisendes Locals, i de conformitat amb el que disposa en els articles 15 a 19 de la mateixa, aquest Ajuntament estableix la taxa pel subministrament d'aigua potable en el municipi, que es regir´┐Ż per la present Ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2n.á FET TRIBUTABLE

Constitueix el fet imposable, la prestaci´┐Ż del servei de subministrament domiciliari d'aigua potable aix´┐Ż com les instal´┐Żlacions , contractaci´┐Ż i manteniment.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES

.1S´┐Żn subjectes passius de la taxa en concepte de contribuents, les persones jur´┐Żdiques, aix´┐Ż com les entitats a qu´┐Ż es refereix l'art. 33. de la Llei General Tribut´┐Żria, que sol´┐Żlicitin o es benefici´┐Żn del subministrament p´┐Żblic, pels serveis que constitueixen l'objecte d'aquesta taxa.

.2Seran responsables solidaris de les obligacions tributaries, totes les persones que siguin causants o col´┐Żlaborin en realitzaci´┐Ż d'infracci´┐Ż i en particular com a substitut del contribuent, els propietaris dels immobles subministrats des de la xarxa vi´┐Żria. Els administradors de persones jur´┐Żdiques seran responsables de l'obligaci´┐Ż tribut´┐Żria, si no han donat compliment a les tramitacions adequades per la regularitzaci´┐Ż del deute en per´┐Żode voluntari.

.3La responsabilitat s'exigir´┐Ż d'acord el que preveu la Llei General Tribut´┐Żria i Reglament que la desenvolupa.

Article 4t.á BENEFICIS FISCALS

.1No s'aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions; per determinar el deute tributari que els subjectes passius tinguin que satisfer, que no estiguin determinats en les tarifes d'aquesta ordenan´┐Ża.

.2Les entitats locals segons acordi l'ajuntament i pr´┐Żvia sol´┐Żlicitud, podran gaudir de les reduccions pactades amb la companyia concession´┐Żria del subministrament.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUTARIA

Respecte a les tarifes s'aplicar´┐Ż el seg´┐Żent:

.1El consum d'aigua per lectura de comptadors es facturar´┐Ż d'acord a les tarifes de preus aprovades per la Comissi´┐Ż de Preus de Catalunya, i s'aplicaran les mateixes, fins a la publicaci´┐Ż de noves revisades.

.2Els trams d'aplicaci´┐Ż de tarifa s´┐Żn els aprovats per la mateixa Comissi´┐Ż de Preus de Catalunya, sigui per blocs o m´┐Żnims que s'estableixin.

.3Si cal els aforaments, s'aplicaran per blocs, segons els repartiments de plomes que frueixin. La unitat de mesura de ploma ´┐Żs de 2.460 litres/dia.

.4Per la conservaci´┐Ż de comptadors, escomeses i aforaments, s'aplicaran els preus de tarifa, aprovats per la Comissi´┐Ż de Preus de Catalunya.

.5Tant la contractaci´┐Ż com la facturaci´┐Ż i recaptaci´┐Ż de tot el consum contemplat en aquestes tarifes les realitzar´┐Ż la companyia concession´┐Żria que en cada moment tingui assignat el servei per contracte amb l'ajuntament, tant a t´┐Żtol de taxes com en el seu cas de preus p´┐Żblics.

.6Pel Pol´┐Żgon Industrial regir´┐Ż igualment la tarifa aprovada per la Comissi´┐Ż de Preus de Catalunya.

.7Per fam´┐Żlies nombroses s'aplicar´┐Ż un tram inferior de tarifa de preu, pel consum de m3..

.8Les tarifes vigents per l'exercici 1999 s´┐Żn en tr´┐Żmit d'aprovaci´┐Ż per la Comissi´┐Ż de Preus de Catalunya.

Article 6´┐Ż.á CONTRET I GESTI´┐Ż

.1L'obligaci´┐Ż de contribuir neix amb la subscripci´┐Ż de la p´┐Żlissa-contracte, o amb el fet real d'utilitzar l'aigua de les xarxes i instal´┐Żlacions p´┐Żbliques.
.2Pels abonats del Pol´┐Żgon Industrial, el c´┐Żlcul de consum es far´┐Ż per lectures mensuals els d'´┐Żs industrial i trimestral pels d'´┐Żs dom´┐Żstic.
.3Les quotes exigibles tindran car´┐Żcter trimestral o semestral i les lectures es faran pels mateixos per´┐Żodes.
.4Es podran aplicar els m´┐Żnims autoritzats a la facturaci´┐Ż peri´┐Żdica, a compte de la lectura seg´┐Żent, si ´┐Żs procedent.
.5Les quotes liquidades, constaran en el corresponent Padr´┐Ż confeccionat per la societat concession´┐Żria.
.6A l'efecte de l'aplicaci´┐Ż de tarifes a les families nombroses, s'entendr´┐Ż que tindran aquesta qualitat les unitat familiars que ho acreditin mitjan´┐Żant el corresponent llibre de familia.

Article 7´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż, INGR´┐ŻS I NOTIFICACI´┐Ż

.1Les taxes pel subministrament d'aigua i les altres tributacions auton´┐Żmiques annexes, el clavegueram si s'escau i aix´┐Ż mateix tota taxa que es repercuteixi per metre c´┐Żbic d'aigua consumida es facturar´┐Ż d'acord a la lectura i conveni i la facturaci´┐Ż tramesa al subjecte passiu ser´┐Ż la notificaci´┐Ż adient pel pagament en el per´┐Żode voluntari.

.2Tant la facturaci´┐Ż com l'ingr´┐Żs i tota gesti´┐Ż administrativa ser´┐Ż mitjan´┐Żant l'empresa concession´┐Żria, la que aplicar´┐Ż els mitjans legals per la gesti´┐Ż eficient de subministrament i cobrament i liquidaci´┐Ż de taxes.

Les facturacions seran relacionades amb padrons de cada liquidaci´┐Ż.

Article 8´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i incompliments a les disposicions d'aquesta taxa, i les defraudacions que puguin produir-se, s´┐Żn regulades pel reglament dels serveis d'aigua i expl´┐Żcitament pel reglament de verificacions el´┐Żctriques del Ministeri d'Ind´┐Żstria R.D.12/3/54 que contempla la suspensi´┐Ż del subministrament per manca de pagament i en tot cas regiran les normes i procediments de la Llei General Tributaria i els Reglaments que la desenvolupen.


DISPOSICI´┐Ż FINAL

La present ordenan´┐Ża aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 18 de desembre de 2000, regir´┐Ż a partir del dia 1 de gener del 2001, i es mantindr´┐Ż vigent fins la seva modificaci´┐Ż o derogaci´┐Ż expressa.

Vist i Plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C