Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
20. TAXA PER ´┐ŻS PRIVATIU O APROFITAMENT ESPECIAL DE S´┐ŻL, SUBS´┐ŻL I VOL DE LES VIES P´┐ŻBLIQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL PER EMPRESES SUBMINISTRADORES DE SERVEIS P´┐ŻBLICS

Article 1. Fonament i naturalesa.
A l'empara d'all´┐Ż que preveuen els articles 58 i 20.3 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb all´┐Ż que disposen llurs articles 15 a 19, aquest Ajuntament estableix la taxa per aprofitaments especials del domini p´┐Żblic a favor de les empreses o entitats que utilitzin el domini p´┐Żblic per a prestar els serveis de subministrament que resultin d'inter´┐Żs general o que afectin a la generalitat del ve´┐Żnat, que es regir´┐Ż per la present Ordenan´┐Ża.


Article 2. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el fru´┐Żment dels usos privatius i els aprofitaments especials constitu´┐Żts en el s´┐Żl, subs´┐Żl o vol de les vies p´┐Żbliques municipals, a favor d'empreses o entitats que utilitzen el domini p´┐Żblic per tal de prestar els serveis de subministraments d'inter´┐Żs general o que afectin a la generalitat o una part important del ve´┐Żnat. Als esmentats efectes, s'inclouran entre les empreses i entitats anteriors aquelles que, emprant xarxes alienes, siguin distribu´┐Żdores i comercialitzadores dels serveis de subministrament.

2. L'aprofitament especial del domini p´┐Żblic es produir´┐Ż sempre que per a la prestaci´┐Ż del servei del subministrament sigui necessari utilitzar una xarxa que materialment ocupi el subs´┐Żl, s´┐Żl o vol de les vies p´┐Żbliques municipals.


Article 3. Subjecte passiu.
1. S´┐Żn subjectes passius les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques i els ens esmentats en l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria que utilitzen el domini p´┐Żblic per tal de prestar els serveis de subministrament de gas, electricitat, telefonia, veu, dades, imatges i altres d'an´┐Żlegs, aix´┐Ż com els que explotin la xarxa de comunicaci´┐Ż interna mitjan´┐Żant sistemes de fibra ´┐Żptica, televisi´┐Ż per cable o qualsevol altra t´┐Żcnica, a favor de les quals s'atorguin les llic´┐Żncies d'aprofitament especial, o les que es benefici´┐Żn d'aquest aprofitament en cas d'haver procedit sense l'autoritzaci´┐Ż corresponent.

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvii el seu domicili, estar´┐Ż obligat a comunicar-ho a l'administraci´┐Ż competent mitjan´┐Żant declaraci´┐Ż expressa a l'administraci´┐Ż gestora de la taxa, mitjan´┐Żant declaraci´┐Ż expressa a aquest efecte, senseá que el canvi de domicili produeixi efectes davant l'administraci´┐Ż fins que no es presenti l'esmentada declaraci´┐Ż. No obstant, l'Administraci´┐Ż podr´┐Ż rectificar el domicili fiscal dels subjectes passius mitjan´┐Żant l'oportuna comprovaci´┐Ż.á

3. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant m´┐Żs de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda P´┐Żblica


Article 4. Responsables.
Responen solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries totes les persones que siguin causants d'una infracci´┐Ż tribut´┐Żria o que col´┐Żlaborin a cometre-la.

Els copart´┐Żceps o cotitulars de les Entitats jur´┐Żdiques o econ´┐Żmiques esmentades a l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria respondran solid´┐Żriament, i en proporci´┐Ż a llurs respectives participacions de les obligacions tribut´┐Żries d'aquestes Entitats

En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tribut´┐Żries pendents es transmetran als socis o part´┐Żceps en el capital, que respondran d'elles solid´┐Żriament i fins el l´┐Żmit del valor de la quota de liquidaci´┐Ż que se'ls hagu´┐Żs adjudicat.

Els administradors de persones jur´┐Żdiques que no van realitzar els actes de la seva incumb´┐Żncia per al compliment de les obligacions tribut´┐Żries d'aquelles respondran subsidi´┐Żriament dels deutes seg´┐Żents:
a)Quan s'ha com´┐Żs una infracci´┐Ż tribut´┐Żria simple, de l'import de la sanci´┐Ż.
b)Quan s'ha com´┐Żs una infracci´┐Ż tribut´┐Żria greu, de la totalitat del deute exigible.

En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tribut´┐Żries pendents de les persones jur´┐Żdiques en el sup´┐Żsit de cessament d'activitats

La responsabilitat s'exigir´┐Ż en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tribut´┐Żria.


Article 5. Base imposable.
1. La base imposable estar´┐Ż constitu´┐Żda per la xifra d'ingressos bruts procedents de la facturaci´┐Ż que, en c´┐Żmput anual, obtinguin anualment en el terme municipal les empreses o entitats assenyalades en l'article 3d'aquesta Ordenan´┐Ża. S'entendr´┐Ż per ingressos bruts procedents de la facturaci´┐Ż aquells que, sent imputables a cada empresa o entitat, hagin estat obtinguts per la mateixa com a contraprestaci´┐Ż pels serveis prestats en cada terme municipal.
No s'inclouran entre els ingressos bruts els impostos indirectes que gravin els serveis prestats ni les quantitats cobrades per compte de tercers que no constitueixin un ingr´┐Żs propi del subjecte passiu, per´┐Ż caldr´┐Ż incloure les quantitats percebudes per drets d'acc´┐Żs i interconnexi´┐Ż abonats per empreses i entitats distribuidores i comercialitzadores.

2. Quan per al fru´┐Żment de l'aprofitament especial al qual es refereix l'apartat anterior, el subjecte passiu hagi d'utilitzar la xarxa que pertany a un tercer, la base imposable de la taxa estar´┐Ż constitu´┐Żda per la xifra d'ingressos bruts obtinguts anualment en el terme municipal minorada en les quantitats que hagi d'abonar al propietari de la xarxa, per l'´┐Żs de la mateixa, en concepte d'acc´┐Żs o interconnexi´┐Ż .

3. Als efectes dels apartats anteriors, tenen la consideraci´┐Ż d'ingressos bruts els que obtingui l'empresa en el terme municipal per la facturaci´┐Ż dels subministraments que constitueixen l'objecte de llur activitat.

4. Les taxes regulades en aquesta Ordenan´┐Ża exigibles a les empreses a les empreses o entitats assenyalades en l'article 3 d'aquesta Ordenan´┐Ża, s´┐Żn compatibles amb l'Impost sobre Construccions, Instal´┐Żlacions i Obres i amb d'altres taxes establertes, o que pugui establir l'Ajuntament per a la prestaci´┐Ż de serveis o realitzaci´┐Ż d'activitats de compet´┐Żncia local, de les quals les esmentades persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques i ens sense personalitat de l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria hagin de ser subjectes passius.


Article 6. Quota tribut´┐Żria.
La quantia de la taxa es determina aplicant l'1,5% a la base imposable definida en l'article 5 d'aquesta Ordenan´┐Ża.


Article 7.á Per´┐Żode impositiu iá meritament.
1. La taxa s'acredita quan s'inicia l'aprofitament especial del domini p´┐Żblic local necessari per la prestaci´┐Ż del subministrament.

2. Quan els aprofitaments especials de xarxes que ocupen el s´┐Żl, subs´┐Żl o vol de les vies p´┐Żbliques es perlloguin durant varis exercicis, l'acreditament de la taxa tindr´┐Ż lloc l'1 de gener de cada any. En aquest sup´┐Żsit, el per´┐Żode impositiu comprendr´┐Ż l'any natural.


Article 8. R´┐Żgim de declaraci´┐Ż i ingr´┐Żs.
1. S'estableix el r´┐Żgim d'autoliquidaci´┐Ż, havent-se d'ingressar l'import del deute tributari en el mateix moment en qu´┐Ż es presenta la declaraci´┐Ż del tribut.

2. Quan es tracti de la taxa acreditada per usos privatius o aprofitaments especials realitzats al llarg de varis exercicis, les companyies subministradores hauran de presentar la corresponent declaraci´┐Ż en les oficines de l'Ajuntament o de l'organisme que tingui delegada la recaptaci´┐Ż de la taxa ´┐Żmitjan´┐Żant el model annex a aquesta ordenan´┐Ża que s'aprova conjuntament a la mateixa´┐Ż, dintre dels vint dies naturals seg´┐Żents a cada trimestre natural objecte de declaraci´┐Ż.

Les empreses que utilitzin xarxes alienes hauran d'acreditar la quantitat satisfeta al propietari de les xarxes en ordre a justificar la minoraci´┐Ż a la qual fa esment l'article 5.2 d'aquesta Ordenan´┐Ża.

3. S'expedir´┐Ż abonar´┐Ż a l'interessat, a l'objecte que pugui satisfer el deute en el moment de presentaci´┐Ż de la declaraci´┐Ż en el lloc de pagament indicat al cos del propi abonar´┐Ż.

4. L'Ajuntament o l'organisme que tingui delegada la recaptaci´┐Ż de la taxa comprovar´┐Ż el contingut de la declaraci´┐Ż i practicar´┐Ż liquidaci´┐Ż definitiva, si s'escau, que es notificar´┐Ż als interessats als efectes pertinents.


Article 9. Convenis de col´┐Żlaboraci´┐Ż.
Es podran establir convenis amb els subjectes passius de la taxa, o amb els seus representants, per tal de simplificar el compliment de les obligacions de declaraci´┐Ż, liquidaci´┐Ż i recaptaci´┐Ż.


Article 10. Infraccions i sancions.
Pel que respecta a les infraccions i sancions tribut´┐Żries que, en relaci´┐Ż a la taxa regulada en aquesta Ordenan´┐Ża, resultin procedents, s'aplicar´┐Ż all´┐Ż que disposa l'article 77 i seg´┐Żents de la Llei General Tribut´┐Żria i normativa que la complementi.


DISPOSICI´┐Ż FINAL.
La present Ordenan´┐Ża fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż celebrada el 7 de febrer de 2003 i que ha quedat definitivament aprovada en data 27 de mar´┐Ż de 2003, regir´┐Ż des del dia 1 de gener de 2003.

Vist i Plau
L'alcalde,ááááEl secretari.

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C