Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCI´┐Ż MEC´┐ŻNICA

CAP´┐ŻTOL I. NATURALESA I FET IMPOSABLE

Article 1r.

La Llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, estableix en el seu article 60.1 amb car´┐Żcter obligatori, l'Impost sobre Vehicles de Tracci´┐Ż Mec´┐Żnica, que es regular´┐Ż pels preceptes continguts en aquesta ordenan´┐Ża.

Article 2n.

Aquest impost absorbeix totes les taxes o qualsevol altra exacci´┐Ż sobre la circulaci´┐Ż i el rodatge dels vehicles que en s´┐Żn objecte, amb excepci´┐Ż dels que s'assenyalin per estacionament en vies p´┐Żbliques municipals o aparcament vigilat.

Article 3r.

.1S´┐Żn objecte de l'impost els vehicles de tracci´┐Ż mec´┐Żnica apte per a circular per les vies p´┐Żbliques, qualsevol que sigui la seva classe i categoria, amb excepci´┐Ż dels que s'indiquen en l'article 4, que hagi estat matriculat en els registres p´┐Żblics.

.2Es considera vehicle apte per a la circulaci´┐Ż el que hagi estat matriculat en els registres p´┐Żblics corresponents i mentre no hagi causat baixa. Als efectes d'aquest impost tamb´┐Ż es consideraran aptes els vehicles prove´┐Żts de permisos temporals i matr´┐Żcula tur´┐Żstica, aix´┐Ż com tot altre, degudament autoritzat.

.3No estan subjectes a aquest impost:

)aEls vehicles que havent estat donats de baixa en els registres per antiguitat del seu model, poden ser autoritzats per circular excepcionalment amb motiu d'exhibicions, cert´┐Żmens o carreres limitades als d'aquesta naturalesa.
)bEls remolcs i semiremolcs arrossegats per vehicles de tracci´┐Ż mec´┐Żnica que la seva c´┐Żrrega ´┐Żtil no sigui superior a 750 quilograms.

CAP´┐ŻTOL II. EXEMPCIONS

Article 4t.

.1 Estaran exempts d'aquest impost:

)aEls vehicles oficials de l'Estat, comunitats aut´┐Żnomes i entitats locals adscrits a la defensa nacional o a la seguretat ciutadana.
)bEls vehicles de representacions diplom´┐Żtiques, oficines consulars, agents diplom´┐Żtics i funcionaris consulars de carrera acreditats a Espanya, que siguin s´┐Żbdits dels respectius pa´┐Żsos, identificats externament i a condici´┐Ż de reciprocitat en la seva extensi´┐Ż i grau.
)cEls vehicles dels organismes internacionals amb seu o oficina a Espanya i dels seus funcionaris o membres amb status diplom´┐Żtic.
)dLes ambul´┐Żncies i altres vehicles directament destinats a l'assist´┐Żncia sanit´┐Żria o al trasllat de ferits o malats
)eEls vehicles per a persones amb mobilitat redu´┐Żda la tara dels quals no sigui superior a 350 kg i que, per construcci´┐Ż, no puguin arribar en pla a una velocitat superior a 45 km/h, projectats i constru´┐Żts especialment (i no simplement adaptats) per a l'´┐Żs de persones amb alguna disfunci´┐Ż o incapacitat f´┐Żsica.
Tanmateix estan exempts els vehicles matriculats a nom de minusv´┐Żlids per al seu ´┐Żs exclusiu, aplicant-se l'exempci´┐Ż, mentre es mantinguin aquestes circumst´┐Żncies, tant als vehicles condu´┐Żts per persones amb discapacitat com als destinats al seu transport.

Les exempcions previstes en els dos par´┐Żgrafs anteriors no seran aplicables als subjectes passius beneficiaris de les mateixes per m´┐Żs d'un vehicle simult´┐Żniament.

Als efectes del que disposa aquesta lletra, es consideraran persones amb minusvalia aquelles que tinguin aquesta condici´┐Ż legal en grau igual o superior al 33 per 100.
)fEls autobusos urbans adscrits al servei de transport p´┐Żblic en r´┐Żgim de concessi´┐Ż administrativa atorgada pel municipi de la imposici´┐Ż.
)gEls tractors, remolcs, semiremolcs i maquin´┐Żria prove´┐Żts de la Cartilla d'Inspecci´┐Ż Agr´┐Żcola.

.2 Per poder gaudir de les exempcions a qu´┐Ż es refereixen les lletres e) i g) de l'apartat 1 del present article, els interessats n'han d'instar la seva concessi´┐Ż indicant les caracter´┐Żstiques del vehicle, la seva matr´┐Żcula i la causa del benefici. Declarada l'exempci´┐Ż per l'Administraci´┐Ż municipal, s'expedir´┐Ż un document que n'acrediti la seva concessi´┐Ż.

En relaci´┐Ż amb l'exempci´┐Ż prevista en el par´┐Żgraf segon de la lletra e) de l'apartat 1 anterior, l'interessat haur´┐Ż d'aadjuntar a m´┐Żs a la seva sol´┐Żlicitud, el certificat de la minusvalia em´┐Żs per l'´┐Żrgan competent i justificar el dest´┐Ż del vehicle.

Les exempcions sol´┐Żlicitades amb posterioritat al meritatge de l'impost, respecte de liquidacions que ja han estat lliurades i que es trobin en per´┐Żode voluntari en el moment de la sol´┐Żlicitud, produiran efectes en el mateix exercici en qu´┐Ż s'hagin acomplert els requisits establerts per a tenir-hi dret quan es merita l'impost.

.3 Bonificacions

)aD'acord amb la modificaci´┐Ż de l'art. 96 de la llei 39/88, els vehicles de car´┐Żcter hist´┐Żric o els que tinguin com a m´┐Żnim 25 anys d'antiguitat, des de la seva matriculaci´┐Ż, o en el seu defecte, des de la fabricaci´┐Ż o data en qu´┐Ż el model s'ha deixat de produir, seran bonificats amb el 100% de la quota liquidable.

Per gaudir d'aquesta bonificaci´┐Ż, els interessats hauran de sol´┐Żlicitar la seva concessi´┐Ż per l'exercici seg´┐Żent al de la sol´┐Żlicitud i no tindr´┐Ż efectes retroactius, en la qual s'haur´┐Ż d'indicar l'antiguitat del vehicle, matr´┐Żcula i presentant c´┐Żpia del document que acrediti la seva antiguitat, com per exemple el perm´┐Żs de circulaci´┐Ż.

Un cop declarada la bonificaci´┐Ż per l'Ajuntament, s'expedir´┐Ż un document que acrediti la seva concessi´┐Ż.

)bEls vehicles amb motor el´┐Żctric o amb tecnologia de tipus h´┐Żbrida (gasolina/el´┐Żctric o di´┐Żsel/el´┐Żctric ) gaudiran d'una bonificaci´┐Ż del 50 per cent de la quota de l'impost. Per a gaudir d'aquesta bonificaci´┐Ż els interessats han d'acompanyar a l'escrit de sol´┐Żlicitud, c´┐Żpia de la documentaci´┐Ż t´┐Żcnica del vehicle.

Article 5´┐Ż.

.1L'impost s'acreditar´┐Ż el dia 1 de gener de cada any, llevat en el cas de primera adquisici´┐Ż del vehicle, que tindr´┐Ż lloc quan es produeixi aquesta adquisici´┐Ż.

.2L'import de la quota de l'Impost es prorratejar´┐Ż per trimestres naturals en els casos de primera adquisici´┐Ż o baixa definitiva del vehicle. Tamb´┐Ż procedir´┐Ż el prorrateig de la quota en aquests per´┐Żodes en els sup´┐Żsits de baixa temporal per subtracci´┐Ż o robatori del vehicle, aix´┐Ż des del moment en qu´┐Ż es produeixi la baixa temporal en el Registre p´┐Żblic corresponent.

En els casos de baixa temporal volunt´┐Żria i baixa temporal per transmissi´┐Ż, quan intervingui un venedor de vehicles amb establiment obert a l'Estat per aquesta activitat, segons el que determina l'article 33 del Reglament General de vehicles, no es procedir´┐Ż al prorrateig de deute, per´┐Ż el vehicle no s'inclour´┐Ż al padr´┐Ż del seg´┐Żent exercici.

Les baixes temporals per transmissi´┐Ż regulades al par´┐Żgraf anterior tindran una durada m´┐Żxima d'un any. Ven´┐Żut aquest termini el compravenda haur´┐Ż de sol´┐Żlicitar el canvi de titularitat al seu nom. Quan la transfer´┐Żncia es produeixi l'any natural seg´┐Żent ala data de la baixa, l'import de la quota es calcular´┐Ż d'acord amb l'apartat 3 d'aquest article.

CAP´┐ŻTOL III. SUBJECTES PASSIUS

Article 6´┐Ż.

S´┐Żn subjectes passius d'aquest impost les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, a nom de les quals consti el vehicle en el perm´┐Żs de circulaci´┐Ż.

CAP´┐ŻTOL IV. TARIFES

Article 7´┐Ż.

.1Les quotes del quadre de tarifes de l'impost, fixat per l'article 96.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre i modificat per l'article 18.24 de la Llei 50/98, de 31 de desembre, multiplicant la base per l'´┐Żndex 2,00.

.2Pel que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de tarifes aplicables en aquest municipi ser´┐Ż el seg´┐Żent:

QUADRE DE TARIFES

A) Segons pot´┐Żncia fiscal (Cavalls fiscals) /áImport ´┐Ż
1. Turismes, ambul´┐Żncies, cotxes f´┐Żnebres i tot terreny

De menys de 8 cavalls fiscals
25,24
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
68,16
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
143,88
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
179,22
De 20 cavalls fiscals en endavant
224,00

2. Tractors, tractocamions, tractors d'obres i serveis, tractora dels vehicles articulats, vehicles especials, m´┐Żquines agr´┐Żcoles, m´┐Żquines autopropulsades que poden circular per les vies p´┐Żbliques sense ser transportades o arrossegades per altres vehicles de tracci´┐Ż mec´┐Żnica

De menys de 16 cavalls fiscals
35,34
De 16 fins 25 cavalls fiscals
55,54
De m´┐Żs de 25 cavalls fiscals
166,60

B) Segons el n´┐Żmero de placesá (places)
Autobusos, furgonetes i furgonetes mixtes habilitades pel transport de m´┐Żs de 9 persones

De menys de 21 places
166,60
De 21 a 50 places
237,28
De m´┐Żs de 50 places
296,60

C) Segons la c´┐Żrrega ´┐Żtil (quilograms)
1. Camions, derivats de turisme, formigoneres, furgons, furgonetes i furgonetes mixtes, habilitats per al transport de fins a 9 persones, vehicles mixtes i vehicles habitatge

De menys de 1.000 quilograms de c´┐Żrrega ´┐Żtil
84,56
De 1.000 a 2.999 quilograms de c´┐Żrrega ´┐Żtil
166,60
De m´┐Żs de 2.999 a 9.999 quilograms de c´┐Żrrega ´┐Żtil
237,28
De m´┐Żs de 9.999 quilograms de c´┐Żrrega ´┐Żtil
296,60

2.á Remolcs i Semiremolcs arrossegats per vehicles de tracci´┐Ż mec´┐Żnica i remolcs i semiremolcs de vehicles articulats

De menys de 1.000 quilograms de c´┐Żrrega ´┐Żtil
35,34
De 1.000 a 2.999 quilograms de c´┐Żrrega ´┐Żtil
55,54
De m´┐Żs de 2.999 quilograms de c´┐Żrrega ´┐Żtil
166,60

D) Segons els cent´┐Żmetres c´┐Żbics
Ciclomotors
8,84
Motocicletes fins a 125 cc.
8,84
Motocicletes de m´┐Żs de 125 cc. fins a 250 cc
15,14
Motocicletes de m´┐Żs de 250 cc. fins a 500 cc
30,30
Motocicletes de m´┐Żs de 500 cc. fins a 1.000 cc
60,58
Motocicletes de m´┐Żs de 1.000 cc
121,16

El concepte de les diverses classes de vehicles i les regles per a l'aplicaci´┐Ż de les tarifes ser´┐Ż el que es determina al Reglament General de Vehicles, aprovat pel Real Decret 2822/98 de 23 de desembre.

CAP´┐ŻTOL V. GESTI´┐Ż

Article 8´┐Ż.
La gesti´┐Ż, la liquidaci´┐Ż, la inspecci´┐Ż, la recaptaci´┐Ż i la revisi´┐Ż dels actes dictats en via de gesti´┐Ż tribut´┐Żria, correspon a l'Ajuntament del domicili que consti en el perm´┐Żs de circulaci´┐Ż del vehicle.

Article 9´┐Ż.

El pagament de l'impost s'acreditar´┐Ż per qualsevol dels seg´┐Żents mitjans:

)aRebuts tributaris
)bCartes de pagament

Article 10´┐Ż.

.1Els qui sol´┐Żlicitin davant la Prefectura Provincial de Tr´┐Żnsit la matriculaci´┐Ż, la certificaci´┐Ż d'aptitud per a circular o la baixa definitiva d'un vehicle, tindr´┐Ż que acreditar, pr´┐Żviament, el pagament de l'impost .

.2Els titulars dels vehicles, quan comuniquin a la Prefectura Provincial de Tr´┐Żnsit la reforma dels mateixos, sempre que s'alteri la seva classificaci´┐Ż a efectes d'aquest Impost, aix´┐Ż tamb´┐Ż com en els casos de transfer´┐Żncia de canvi de domicili que consti en el perm´┐Żs de circulaci´┐Ż del vehicle, o de baixa d'aquests vehicles, tindran que acreditar pr´┐Żviament, davant la Prefectura Provincial de Tr´┐Żnsit, el pagament de l'´┐Żltim rebut presentat a cobrament de l'impost, sens perjudici de qu´┐Ż sigui exigible per la via de gesti´┐Ż i inspecci´┐Ż el pagament de tots els deutes, per aquest concepte, devengats, liquidats, presentats al cobrament i no prescrits.

.3Les Prefectures Provincial de Tr´┐Żnsit no tramitaran els expedients sin´┐Ż s'acredita el pagament de l'impost, en els termes establerts en els apartats anteriors.

Article 11´┐Ż.

.1En el cas de vehicles ja matriculats o declarats aptes per a la circulaci´┐Ż, el pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzar´┐Ż dins el primer semestre de cada any i en el per´┐Żode de cobrament que fixi l'Ajuntament, tot anunciant-ho per mitj´┐Ż d'Edictes publicats al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia i per altres mitjans previstos per la legislaci´┐Ż o que es cregui m´┐Żs adients. En cap cas, el per´┐Żode de cobrament en per´┐Żode voluntari ser´┐Ż inferior a dos mesos.

.2En el sup´┐Żsit regulat en l'apartat anterior, la recaptaci´┐Ż de les quotes corresponents es realitzar´┐Ż mitjan´┐Żant el sistema de padr´┐Ż anual en el qual hi figuraran tots els vehicles subjectes a l'impost que estiguin inscrits en el Registre P´┐Żblic corresponent, a nom de persones o entitats domiciliades en aquest terme municipal.

.3El padr´┐Ż o matr´┐Żcula de l'impost s'exposar´┐Ż al p´┐Żblic en un termini de 15 dies h´┐Żbils perqu´┐Ż els interessats leg´┐Żtims puguin examinar-ho i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposici´┐Ż al p´┐Żblic s'anunciar´┐Ż al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia i produir´┐Ż els efectes de notificaci´┐Ż de la liquidaci´┐Ż a cadascun dels subjectes passius.

CAP´┐ŻTOL VI. GESTI´┐Ż PER DELEGACI´┐Ż

Article 12´┐Ż.

Si l'Ajuntament delega en la Diputaci´┐Ż de Tarragona les facultats de gesti´┐Ż de l'impost i l'accepta, les normes contingudes en el t´┐Żtol anterior seran aplicables a les actuacions que ha de dur a terme l'administraci´┐Ż delegada.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 16/12/2011, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2012. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C