Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
17. TAXA PER INSTAL´┐ŻLACI´┐Ż DE QUIOSCOS EN LA VIA P´┐ŻBLICA

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 58 i 20.3 m de la llei 39/88 Reg. H. Locals, i de conformitat al que disposen els arts. 15 a 19 del mateix text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per instal´┐Żlacions de quioscos en la via p´┐Żblica.

Article 2n.á FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa la utilitzaci´┐Ż privativa o aprofitament especial que es derivi de la instal´┐Żlaci´┐Ż de quioscos en la via p´┐Żblica. Als efectes d'aquesta taxa, tindran la consideraci´┐Ż de quiosc qualsevol instal´┐Żlaci´┐Ż fixa o m´┐Żbil situada a la via p´┐Żblica dedicat a la venda de qualsevol article.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU I RESPONSABLES

.1S´┐Żn subjectes passius en concepte de contribuents les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques, aix´┐Ż com les entitats que es refereix l'article 33 de la Llei general Tribut´┐Żria, a favor de les quals s'atorguin llic´┐Żncies, o qui es benefici´┐Ż de l'aprofitament sense autoritzaci´┐Ż.
.2
.3Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col´┐Żlaborin a la realitzaci´┐Ż de la inspecci´┐Ż tribut´┐Żria, inclosos els administradors de persones jur´┐Żdiques que en siguin responsables al compliment d'omissions en les obligacions tribut´┐Żries. La responsabilitat s'exigir´┐Ż en tot cas d'acord amb els procediments previstos en la Llei General Tribut´┐Żria.

Article 4t.á BENEFICIS FISCALS

.1L'Estat, les Comunitats Aut´┐Żnomes i les Entitats Locals, no estan obligats al pagament de la taxa quan sol´┐Żlicitin llic´┐Żncia per quioscos necessaris al servei p´┐Żblic de comunicacions que explotin directament i per usos que interessin a la seguretat ciutadana o la defensa nacional.

.2No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per determinar el deute.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

Quan per llic´┐Żncia municipal s'autoritzi la instal´┐Żlaci´┐Ż de quioscos, la quota tribut´┐Żria es determinar´┐Ż d'acord amb les seg´┐Żents tarifes, categories de carrer segons vialer de l'IAE, temps i m2 d'ocupaci´┐Ż.

a) Quioscos per venda de begudes i aliments per m2 i any
41,40
b) Quioscos per venda de flors i annexes per m2. i any
27,20
c) Quioscos per venda de premsa, llaminadures i altres productes, per m2. i any
19,45
d) Quioscos destinats a venda de loteries per m2 any
19,45

Quan se sobrepassi de 19 m2., s'aplicar´┐Ż un rec´┐Żrrec del 10% de la tarifa que correspongui.

Per determinar la superf´┐Żcie computable en quioscos dedicats a la venda de flors, a m´┐Żs de la superf´┐Żcie del quiosc es tindr´┐Ż en compte l'espai ocupat per l'exposici´┐Ż de plantes, flors i altres mat´┐Żries.

Article 6´┐Ż.á CONTRET

La taxa es contreu a l'inici de l'´┐Żs privatiu o aprofitament, a la concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia.

En el moment que es sol´┐Żliciti la llic´┐Żncia, s'efectuar´┐Ż un ingr´┐Żs amb car´┐Żcter de dip´┐Żsit, segons l'import de la taxa prevista en aquesta Ordenan´┐Ża.

En cas de produir-se l'aprofitament sense haver-lo sol´┐Żlicitat, el contret t´┐Ż lloc a l'inici del mateix.

Article 7´┐Ż.á PER´┐ŻODE TRIBUTARI

.1S´┐Ż, el per´┐Żode ´┐Żs inferior a l'any, s'indicar´┐Ż expressament a la llic´┐Żncia.

.2Quan la duraci´┐Ż es prorrogui a varis anys, el contret es far´┐Ż a l'1 de gener de cada any i el per´┐Żode ser´┐Ż de l'anualitat, excepte en cas d'inici o cessament, que ´┐Żs comptar´┐Ż el semestre que s'hagi gaudit complert.

.3Si no s'autoritza la instal´┐Żlaci´┐Ż o per causes no imputables al subjecte passiu no es realitza, es procedir´┐Ż a la devoluci´┐Ż de les quantitats pagades.

Article 8´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

.1La taxa es liquidar´┐Ż a la sol´┐Żlicitud de llic´┐Żncia.

.2Tractant-se d'utilitzacions al llarg de diferents exercicis el pagament es liquidar´┐Ż preferentment al primer trimestre.

Amb la finalitat de facilitar el tr´┐Żmit, l'Ajuntament comunicar´┐Ż al subjecte passiu el pagament. No obstant, la no recepci´┐Ż no invalida l'obligaci´┐Ż, segons els terminis del calendari fiscal.

Article 9´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

En mat´┐Żria tribut´┐Żria es regiran al que disposa la llei General Tribut´┐Żria i reglaments de desenvolupament, aix´┐Ż com en cada ordenan´┐Ża.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau,
L'alcalde, áááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C