Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
16. TAXA PER RESERVA D´┐ŻAPARCAMENT I ENTRADA DE VEHICLES MITJAN´┐ŻANT VORERES

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels arts. 58 i 20.3.4. de la Llei 39/88 de 28/23 Reguladora d'Hisendes Locals, i de conformitat al que disposen els arts. 15 a 19 del propi text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per entrada de vehicles o carruatges mitjan´┐Żant voreres i la reserva de via p´┐Żblica per aparcaments, c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega de mercaderies de qualsevol classe, que es regir´┐Ż per la present ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2n.á FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial per l'entrada de vehicles mitjan´┐Żant les voreres i la reserva de via p´┐Żblica per aparcaments exclusius i c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega de mercaderies comercials, segons s'especifica a les tarifes.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

1. S´┐Żn subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques, aix´┐Ż com les entitats que es refereix l'art. 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, a favor de les quals, s'atorguin llic´┐Żncies per gaudir d'aprofitament especial, o qui es benefici´┐Ż de l'aprofitament, si s'ha procedit sense l'oportuna autoritzaci´┐Ż.

3. En les taxes establertes per l'entrada de vehicles o carruatges mitjan´┐Żant les voreres, tindran la condici´┐Ż de substituts del contribuent els propietaris de les finques i locals que donin acc´┐Żs les esmentades entrades de vehicles, els quals podran repercutir les quotes sobre els respectius beneficiaris.

Article 4t.á RESPONSABLES.

1. Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries les persones que siguin causats o col´┐Żlaborin en la infracci´┐Ż tribut´┐Żria.

2. Els copart´┐Żceps o titulars de les entitats referides a l'article 33 de la Llei Gral. Tribut´┐Żria respondran solid´┐Żriament en proporci´┐Ż a les seves participacions.

Els administradors de persones jur´┐Żdiques que no donin compliment a les obligacions tribut´┐Żries, respondran subsidi´┐Żriament, en el seg´┐Żent; si s'ha com´┐Żs infracci´┐Ż tribut´┐Żria simple, de l'import de la sanci´┐Ż, si la infracci´┐Ż fos greu, de la totalitat del deute i en el sup´┐Żsit de cessament de l'activitat, de l'import de les obligacions pendents, sense haver fet els tr´┐Żmits oportuns a la data del cessament.

Article 5´┐Ż.á BENEFICIS FISCALS

1. L'Estat, les Comunitats Aut´┐Żnomes i les Entitats Locals, no estan obligats al pagament de les taxes pels aprofitaments especials d'aquesta ordenan´┐Ża, mentre siguin necessaris pels serveis p´┐Żblics de comunicacions que explotin directament i per altres usos que interessin a la seguretat ciutadana o defensa nacional.

2. No s'aplicaran bonificacions ni reduccions per la determinaci´┐Ż del deute.

Article 6´┐Ż.á QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

1. La quantia de les taxes es determinar´┐Ż, segons segueix:

1.1 Guals permanents, per ml. Any
36,15
1.2 Guals d'horari limitat per ml. any
19,40
1.3.A Autoritzacions d'acc´┐Żs a zones reservades a vianantsá ´┐Ż/vehicle/any
56,60
Dip´┐Żsit d'una fian´┐Ża pel lliurament de l'element d'obertura

áá Per a pilones removibles manuals
36,45
áá Per a pilones autom´┐Żtiques
46,90
1.3.B renovaci´┐Ż de l'autoritzaci´┐Ż per canvi de titular i/o de vehicle autoritzat
10,40
1.4 Llic´┐Żncia i placa de gual
60,90
1.5 Placa de gual
29,45
1.6 Rebaix de vorera ml. any
18,70


Estacionaments:

1.7 Parades de taxis
127,35
1.8 Gual de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega ml. Any
41,40
1.9 Zona estacionament comercial ml. any
40,95

2. En l'aplicaci´┐Ż de tarifes se seguiran les seg´┐Żents regles:

)aLes plaques de guals estaran a llocs visibles i les facilitar´┐Ż l'Ajuntament.

)bLes sol´┐Żlicituds de c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega comprendran l'horari de 8 a 13 hores i de 15 a 20 hores. En altres casos s'estudiaran els motius per la seva concessi´┐Ż.

)cLes sol´┐Żlicituds d'horaris limitats, seran des de les 18 hores fins a les 10 hores del dia seg´┐Żent.

)dEl cobrament es relacionar´┐Ż en el padr´┐Ż anual. Les concessions de guals, es prorratejaran trimestralment a partir del trimestre seg´┐Żent de la concessi´┐Ż.

)eEl rebaixament de vorera es donar´┐Ż de baixa en el padr´┐Ż, una vegada s'hagi demanat el corresponent perm´┐Żs d'obres per tornar-la al seu estat normal. La modificaci´┐Ż tindr´┐Ż efectes a partir del trimestre seg´┐Żent al que es realitzi aquesta adequaci´┐Ż.

)fLes baixes de plaques de guals, les haur´┐Ż de sol´┐Żlicitar els titulars, previ retorn de la placa adient, i tindr´┐Ż efectes a partir del trimestre seg´┐Żent al que se sol´┐Żliciti la baixa.

)gQueda prohibit encintar la vorera des del carrer, autoritzant-se nom´┐Żs l'escantonament d'encintat, que ser´┐Ż d'acord amb la normativa establerta en el Pla General d'Ordenaci´┐Ż Municipal. La infracci´┐Ż es multar´┐Ż amb l'import de 30,05 ´┐Ż. per ml. m´┐Żs la despesa d'obra per deixar-ho a l'origen.

)hEls guals per a c´┐Żrrega i desc´┐Żrrega, tan sols seran concedits quan el ciutad´┐Ż interessat, ho sol´┐Żliciti per a una zona que gaudeixi de la qualificaci´┐Ż per part del municipi com a zona industrial.

)iEls vehicles autotaxi, que siguin adaptats per el transport de minusv´┐Żlids, i aix´┐Ż reconeguts per part de la regidoria de senyalitzaci´┐Ż i mobilitat, gaudiran d'una subvenci´┐Ż equivalent a la taxa liquidada com a concepte de parada de taxi.

)jEn cas d'obres a les vies p´┐Żbliques on estiguin ubicats guals autoritzats, i quan aquestes obres tinguin una durada superior a 3 mesos, els titulars que han vist invalidat el seu dret d'´┐Żs de la respectiva autoritzaci´┐Ż de gual, podran sol´┐Żlicitar una subvenci´┐Ż pels mesos complerts pels quals no hagin pogut gaudir-ne. Aquesta subvenci´┐Ż es concedir´┐Ż calculant de forma proporcional a la liquidaci´┐Ż de taxes anuals de cada llic´┐Żncia, la part corresponent al per´┐Żode en el qual ha estat invalidat el dret d'´┐Żs atorgant-se en l'exercici seg´┐Żent al de l'acabament de les obres en q´┐Żesti´┐Ż motiu pel qual es contemplar´┐Ż la partida pressupost´┐Żria corresponent.

)kPer a l'atorgament de autoritzacions d'acc´┐Żs de zones reservadesá a vianants, aquestes tan sols seran possibles, en el cas del C. de la Cort, quan els sol´┐Żlicitants estiguin empadronats en aquest mateix C. de la Cort o b´┐Ż a la Costa de la Peixateria, C. de la Peixateria i Pl. de l'Oli.

)lIgualment, l'autoritzaci´┐Ż ressenyada en el punt anterior, ho ser´┐Ż per a vehicles que constin dins el padr´┐Ż del municipi de Valls, corresponent de forma exclusiva un vehicle per autoritzaci´┐Ż del qual restar´┐Ż registrada la matr´┐Żcula com a vehicle autoritzat.

)mPer a garantir el correcte i eficient control dels vehicles autoritzats per a l'acc´┐Żs a zones reservades a vianants, el sol´┐Żlicitant en rebre la corresponent autoritzaci´┐Ż, li ser´┐Ż entregat un adhesiu on, constant el tipus d'autoritzaci´┐Ż que es tracta, indicar´┐Ż la matricula del vehicle autoritzat i l'exercici per al qual aquesta autoritzaci´┐Ż ser´┐Ż vigent. La durada de l'autoritzaci´┐Ż ho ser´┐Ż fins al 31 de gener de l'any seg´┐Żent per al qual va ser atorgada, disposant aix´┐Ż el titular de temps suficient per a la renovaci´┐Ż de la sol´┐Żlicitud i reposici´┐Ż del corresponent adhesiu si s'escau. La manca de identificatiu, la superaci´┐Ż del termini de validesa o la no coincid´┐Żncia amb la matr´┐Żcula implicar´┐Ż la imposici´┐Ż de la sanci´┐Ż corresponent


Article 7´┐Ż.á CONTRET

.1La taxa es contreu quan s'inicia l'´┐Żs privatiu o l'aprofitament especial, el que coincideix amb la concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia si ha estat sol´┐Żlicitada.


Article 8´┐Ż.á PER´┐ŻODE TRIBUT´┐ŻRI

Quan l'aprofitament especial sigui menys d'un any, el per´┐Żode tributari es determinar´┐Ż en la llic´┐Żncia municipal.


Article 9´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

.1Les taxes se satisfaran per autoliquidaci´┐Ż o presentant en els serveis adients municipals, tots els elements per realitzar el c´┐Żlcul de les mateixes. Si existeixen convenis, es liquidaran d'acord amb els mateixos.

.2Les quantitats exigibles segons tarifes es liquidaran per aprofitament sol´┐Żlicitat o realitzat i seran irreductibles segons els per´┐Żodes assenyalats, i en tot cas, per trimestres.

.3En tot tipus d'aprofitaments i ocupacions l'obligaci´┐Ż de pagament neix en el moment de sol´┐Żlicitar la corresponent llic´┐Żncia. Per aquests efectes, juntament amb la sol´┐Żlicitud d'autoritzaci´┐Ż per gaudir de l'aprofitament especial, es presentaran les dades per liquidaci´┐Ż.

.4En sup´┐Żsits d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de les taxes es far´┐Ż en el primer trimestre de l'any. Amb la finalitat de facilitar el tr´┐Żmit, l'Ajuntament comunicar´┐Ż al subjecte passiu el pagament. No obstant la no recepci´┐Ż no invalida l'obligaci´┐Ż, segons els terminis del calendari fiscal.


Article 10´┐Ż.á NOTIFICACI´┐Ż DE LES TAXES

.1En el sup´┐Żsit d'aprofitaments especials continuats, la taxa que t´┐Ż car´┐Żcter peri´┐Żdic, es notificar´┐Ż personalment al sol´┐Żlicitant l'alta en el registre de contribuents o padr´┐Ż corresponent. La taxa per exercicis successius es notificar´┐Ż col´┐Żlectivament mitjan´┐Żant exposici´┐Ż p´┐Żblica en el taul´┐Ż d'anuncis de l'Ajuntament, a partir de la publicaci´┐Ż al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia.

.2En ´┐Żs al que preveu la Disposici´┐Ż Transit´┐Żria segona de la llei 25/98, les taxes de car´┐Żcter peri´┐Żdic regulades en aquesta Ordenan´┐Ża que s´┐Żn conseq´┐Ż´┐Żncia de la transformaci´┐Ż dels preus p´┐Żblics anteriors no seran subjectes al requisit de notificaci´┐Ż individual, sempre que coincideixi el subjecte passiu.


Article 11´┐Ż.á INFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions en mat´┐Żria tribut´┐Żria es regiran d'acord que preveu la Llei General Tribut´┐Żria, els seus Reglaments i les Ordenances corresponents.


DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde, ááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C