Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
15. TAXA PER OCUPACI´┐Ż DE SUBS´┐ŻL, S´┐ŻL I VOL DE LA VIA P´┐ŻBLICA

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels arts 58 i 20.3 de la llei 39/88 de 28/12 R.H. Locals, i de conformitat al que disposen els arts. 15 a 19 de la mateixa, aquest Ajuntament estableix la taxa per ocupaci´┐Ż de via p´┐Żblica en totes les seves variants no regulades expressament en altres, subs´┐Żl i vol, que es regir´┐Ż per la present ordenan´┐Ża fiscal.

Article 2n.á FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable de les taxes la utilitzaci´┐Ż privativa o aprofitament especial del subs´┐Żl, sol i vol de la via p´┐Żblica en els termes establerts en l'art. 6.3 a, on es regulen les tarifes a aplicar.

Article 3r.á SUBJECTE PASSIU

En s´┐Żn subjectes passius les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques aix´┐Ż com les entitats que es refereix l'art. 33 de la llei general Tributaria, a favor de les quals s'atorguin llic´┐Żncies per gaudir de l'aprofitament especial, o qui es benefici´┐Ż del mateix, sense haver sol´┐Żlicitat llic´┐Żncia.

Article 4t.á RESPONSABLES

1. Seran solidaris de les obligacions tribut´┐Żries del subjecte passiu tots els que siguin causants de la infracci´┐Ż tribut´┐Żria.

2. Els copart´┐Żceps o cotitulars d'entitats jur´┐Żdiques a qu´┐Ż es refereix l'art. 33 de la llei general Tribut´┐Żria respondran solid´┐Żriament en proporci´┐Ż a les seves participacions.

3. Els administradors de persones jur´┐Żdiques que complimentessin els actes de la seva incumb´┐Żncia pel compliment de les obligacions tribut´┐Żries respondran subsidi´┐Żriament de les seg´┐Żents deutes:

a) D'una infracci´┐Ż tribut´┐Żria simple, de l'import de la sanci´┐Ż.
b) Quan s'hagi com´┐Żs una infracci´┐Ż tribut´┐Żria greu, de la totalitat del deute exigible.
c) En cas de cessament en l'activitat de la societat, de l'import de les obligacions tribut´┐Żries pendents al temps de cessament.

4. La responsabilitat s'exigir´┐Ż en els terminis i procediments previstos en la llei general Tribut´┐Żria.

Article 5´┐Ż.á BENEFICIS FISCALS

1. L'Estat, les Comunitats Aut´┐Żnomes i les Entitats Locals, no estaran obligats al pagament de la taxa, quan sol´┐Żlicitin llic´┐Żncia per gaudir d'aprofitaments especials necessaris pels serveis p´┐Żblics de comunicacions que explotin directament i per altres aplicacions que siguin d'inter´┐Żs per la seguretat ciutadana o la defensa nacional. Tanmateix, els mitjans de comunicaci´┐Ż (R´┐Żdio, TV, etc.) p´┐Żblics i privats podran gaudir igualment d'aquesta exempci´┐Ż quan realitzin la seva tasca amb motiu de la celebraci´┐Ż a la ciutat de qualsevol mena d'esdeveniment i aix´┐Ż sigui acordat pel organisme municipal competent.

2. No ´┐Żs d'aplicaci´┐Ż, bonificacions o reduccions per la determinaci´┐Ż del deute.

Article 6´┐Ż.á QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

1. L'import de les taxes regulades en aquesta Ordenan´┐Ża ser´┐Ż el contingut en les tarifes de l'apartat tercer.

2. A part, de l'anterior, per les empreses explotadores de serveis de subministraments que afecten a la poblaci´┐Ż en general o una part important del ve´┐Żnat, la quantia de la taxa regulada en aquesta ordenan´┐Ża, consistir´┐Ż, en tot cas i sense excepcions, en l'1'5% (per cent) dels ingressos bruts procedents de la facturaci´┐Ż que obtinguin anualment en el terme municipal, les esmentades empreses.

Les taxes regulades en aquesta ordenan´┐Ża exigible a les companyies explotadores de serveis de subministres segons s'ha detallat, s´┐Żn compatibles amb l'Impost sobre Construccions i Obres, i altres taxes que estiguin establertes o puguin establir-se per l'ajuntament, per la prestaci´┐Ż de serveis o realitzaci´┐Ż d'activitats de compet´┐Żncia local, de les que les esmentades empreses en siguin subjectes passius.

3. Les tarifes serr´┐Ż les seg´┐Żents:

1. Pals, cables, caixes de distribuci´┐Ż, canonades
1.1 Perns per cables, a l'any: 24,25
1.2 Caixes de distribuci´┐Ż i amarra, a l'any: 24,25
1.3 Cables de conducci´┐Ż per treballs per ml. i dia: 4,00
1.4 Cables per comunicacions per ml. i any: 4,00
1.5 Cables subterrani, per ml. a l'any: 4,00
1.6 Pals: De m´┐Żs d'1 m2 any d'ocupaci´┐Ż: 166,00 / De menys 1 m2 any d'ocupaci´┐Ż: 107,00
1.7 Canonades per km. lineal i any: 778,00

2. M´┐Żquines expenedores i aparells
2.1 Aparells o m´┐Żquines expenedores de productes autom´┐Żticament a l'any per m2: 311,00

3. Aparells sortidors de gasolina i similars
3.1 Ocupaci´┐Ż via p´┐Żblica, a l'any per m2: 17,90
3.2 Ocupaci´┐Ż subs´┐Żl amb dip´┐Żsits, a l'any per m3: 16,55

4. Reserva especial de la via p´┐Żblica
4.1 Ocupaci´┐Ż m2 i dia botigues estables i ind´┐Żstries i casetes de temporada: 0,36
4.2 Circs
3 dies m´┐Żnim: 333,85
Dies addicionals: 133,80
Fian´┐Ża serveis i neteja: 1.000,00 ´┐Ż
Recollida i tractament residus org´┐Żnics animals: 0,18 ´┐Ż/Kg
4.3 Mercats i ambulants peri´┐Żdics i/o extraordinaris:
Mercats peri´┐Żdics setmanals: 1,60 ´┐Ż/ml-dia
Mercats peri´┐Żdics setmanals amb parades desmontables i/o m´┐Żbils (xurreries): 1,60 ´┐Ż/ml-dia
Mercats anuals i ambulants ocasionals: 5,20 ´┐Ż/ml-dia
En propietats privades d'´┐Żs p´┐Żblic, es redueixen aquestes tarifes un 50%
4.4 Ocupacions individuals amb atraccions de fira m2/dia: 0,38
4.5 Ocupacions per persones individuals ´┐Ż/dia: 6,00

5.1 Materials i contenidors, m2 i dia: 0,38
5.2 Tanques i bastides, voreres i vol, per m2 i dia: 0,38
5.3 Grues en via p´┐Żblica, mensual: 116,70
5.4 Grues en terreny privat, mensual: 77,80
5.5 Reserves d'estacionament, preu hora: 8,00
Per urg´┐Żncia (menys de 5 dies h´┐Żbils antelaci´┐Ż ) preu hora: 24,05
Fian´┐Ża de (excepte obres i casaments): 35,00
5.6 Assist´┐Żncia vigilada per agent . Preu hora: 30,50
5.7 Reserva via p´┐Żblica per tallament de vial, preu hora: 10,70
Per urg´┐Żncia (menys de 5 dies h´┐Żbils antelaci´┐Ż ) preu hora: 30,00
5.8 Reserva de via p´┐Żblica per tallament de vial amb reserva d'estacionament: 16,05
Per urg´┐Żncia (menys de 5 dies h´┐Żbils antelaci´┐Ż ) preu hora: 48,00

6. Ocupaci´┐Ż d'espai p´┐Żblic amb instal´┐Żlacions visuals. L'exposici´┐Ż p´┐Żblica de missatges, sigui el suport situat a terreny privat o p´┐Żblic, necessitar´┐Ż en tot cas, de l'autoritzaci´┐Ż governativa, mitjan´┐Żant el departament de Relacions Ciutadanes.
6.1 Instal´┐Żlaci´┐Ż de banderoles en mobiliari urb´┐Ż i altres elements publicitaris m´┐Żbils a la via p´┐Żblica ´┐Ż/ut./dia: 0,40
Fian´┐Ża per a garantir la reparaci´┐Ż dels possibles danys al mobiliari i instal´┐Żlacions municipals i retirada dels elements publicitaris: 270,00
6.2 Instal´┐Żlaci´┐Ż de publicitat est´┐Żtica , permanent o temporal, en espais de domini local. Preu m2/any: 0,55áááááááááááááááá

En el cas d'instal´┐Żlaci´┐Ż de grues, bastides, contenidors i tanques l'import de la fian´┐Ża ser´┐Ż el que determinin els serveis t´┐Żcnics municipals.

Resten exempts del pagament d'aquestes taxes la publicitat instal´┐Żlada amb motiu de la celebraci´┐Ż d'eleccions.

Les tarifes pel gaudiment d'instal´┐Żlacions amb missatges per l'exposici´┐Ż p´┐Żblica, seran fixats, segons convenis amb els interessats, atenent al cost i aprofitament en l'aspecte comercial. áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

7. Ocupaci´┐Ż de terrasses p´┐Żbliques
7.1 Per cadira i dia: 0,43
7.2 Instal´┐Żlaci´┐Ż de carpes/estructures m´┐Żbils destinades a la cobertura de terrasses per m2/dia: 0,28
7.3 Per cadira/mes: 2,76
7.4 Emmagatzematge per execucions subsidi´┐Żries de retirada de materials associats a ocupacions comercials de la via p´┐Żublica. A partir del quart dia des de la retirada del material. ´┐Ż/ dia per m2 d'aocuipaci´┐Ż de magatzem per pupil´┐Żlatge del mateix: 1,98
Si l'espai ´┐Żs privat, que t´┐Ż ´┐Żs p´┐Żblic pagar´┐Ż el 50%
Si un mateix espai est´┐Ż ocupat per cadires i estructures m´┐Żbils nom´┐Żs s'aplicar´┐Ż la tarifa 7.2
7.5 Per cadira any (ocupaci´┐Ż m´┐Żnima de 9 mesos): 24,85

8. M´┐Żquines expenedores d'´┐Żs des de la via p´┐Żblica ´┐Ż caixers autom´┐Żtics, servei de pr´┐Żstec de v´┐Żdeo i altres.
8.1á Per expenedor d'´┐Żs des de la via p´┐Żblica i any: 143,10

Article 7´┐Ż.á NORMES DE GESTI´┐Ż

1. Per ocupaci´┐Ż de via p´┐Żblica sense l'autoritzaci´┐Ż, o ja ven´┐Żuda, s'imposar´┐Ż una sanci´┐Ż equivalent a la taxa corresponent a la de la llic´┐Żncia sol´┐Żlicitada a m´┐Żs de l'import de la mateixa.

2. La neteja i ordre del lloc ocupat ´┐Żs responsabilitat del beneficiari autoritzat, i el dia compren fins les 12 de la nit. En cas d'incompliment de l'obligaci´┐Ż de neteja di´┐Żria, al beneficiari li ser´┐Ż imposada una sanci´┐Ż de 30,00 ´┐Ż/dia.

3. Es podran establir convenis de col´┐Żlaboraci´┐Ż amb organitzacions representatives dels subjectes passius o amb entitats amb tributaci´┐Ż de diversos fets imposables, a l'efecte de simplificar els procediments administratius i de recaptaci´┐Ż.

4. La taxa prevista en el punt 2 de l'article 6´┐Ż, ser´┐Ż satisfeta per les empreses prestadores del servei de subministrament que afectin a la generalitat del ve´┐Żnat, tant si s´┐Żn propietaris de la xarxa que materialment ocupa el s´┐Żl, subs´┐Żl o vol de les vies p´┐Żbliques, com en el sup´┐Żsit d'utilitzar xarxes que pertanyin a tercers.

5. Telef´┐Żnica d'Espanya S.A., presentar´┐Ż les declaracions ajustades al que preveu la llei 15/87. La declaraci´┐Ż d'ingressos bruts comprendr´┐Ż la facturaci´┐Ż de Telef´┐Żnica i de les empreses filials.

6. No seran autoritzades quan la seva col´┐Żlocaci´┐Ż es realitzi en l'espai de la via p´┐Żblica destinat a la circulaci´┐Ż i/o estacionament de vehicles a excepci´┐Ż d'aquells vials reservats totalment o parcialment a la circulaci´┐Ż de vianants, cas aquest darrer en els quals l'autoritzaci´┐Ż permetr´┐Ż aquesta instal´┐Żlaci´┐Ż en el per´┐Żode en que el vial es trobi tancat a la circulaci´┐Ż.

7. En el cas de la concessi´┐Ż de llic´┐Żncies per a la instal´┐Żlaci´┐Ż de m´┐Żquines expenedores, aquesta tan sols ser´┐Ż possible quan el sol´┐Żlicitant sigui a l'hora titular d'una activitat comercial i/o mercantil directament relacionada amb el producte ofert en aquestes m´┐Żquines i situada en el mateix espai on s'ubiquin els aparells en q´┐Żesti´┐Ż.

8. Per a la recuperaci´┐Ż del material associat a ocupacions comercials de la via p´┐Żblica que hagi estat dipositat en magatzems municipals fruit d'una retirada del mateix mitjan´┐Żant execuci´┐Ż subsidi´┐Żria, l'interessat haur´┐Ż de liquidar pr´┐Żviament les taxes corresponents a aquest dip´┐Żsit aix´┐Ż com el cost de la retirada subsidi´┐Żria corresponent, tenint obligaci´┐Ż l'Ajuntament de la seva tutela per un termini m´┐Żxim de 3 mesos comptadors des de l'endem´┐Ż de la data en que aquesta retirada de la via p´┐Żblica s'hagi dut a terme. Transcorregut aquest termini, i sense que sigui possible reclamaci´┐Ż de cap mena per part de l'interessat, l'ajuntament podr´┐Ż procedir al seu tractament com a residu municipal pr´┐Żvia notificaci´┐Ż al mateix.

9. En les ocupacions de via p´┐Żblica, quan aquestes es produeixin en vies on l'aparcament de vehicles es trobi regulat mitjan´┐Żant zones blaves, tindran un rec´┐Żrrec del 15% sobre l'import resultant de l'aplicaci´┐Ż de la taxa que correspongui.

10. La no utilitzaci´┐Ż del servei no implicar´┐Ż en cap cas la devoluci´┐Ż dels imports satisfets.

11. En el cas d'ocupacions de via p´┐Żblica amb motiu de fires, mercats i similars, i sempre i quan aquestes tinguin lloc amb regularitat i representin un volum important d'ocupaci´┐Ż que impliqui, per exemple, restriccions de tr´┐Żnsit de vehicles i vianants, aix´┐Ż com dels usos habituals de la via p´┐Żblica, es podran establir convenis reguladors entre l'Ajuntament i els representants dels col´┐Żlectius que porten a terme la seva activitat en aquestes fires/mercats, en els quals, a banda de concretar-se les condicions per a l'exercici de la corresponent llic´┐Żncia, les liquidacions de taxes per ocupaci´┐Ż de la via p´┐Żblica siguin realitzades de forma global per a l'activitat desenvolupada, calculant-se l'import de les mateixes d'acord amb les taxes vigents pel mateix concepte.

Article 8´┐Ż.áCONTRET

1. La taxa es contraur´┐Ż quan s'inici´┐Ż l'´┐Żs privatiu o l'aprofitament especial, moment que coincideix amb la concessi´┐Ż de la llic´┐Żncia, si fou sol´┐Żlicitada.

2. Sens perjudici del que es preveu en el punt anterior, ser´┐Ż necessari dipositar l'import de la taxa quan es presenti la sol´┐Żlicitud de l'autoritzaci´┐Ż per gaudir especialment del domini p´┐Żblic local, en benefici particular.

3. Quan s'ha produ´┐Żt l'´┐Żs privatiu o aprofitament, sense sol´┐Żlicitar llic´┐Żncia, contraurem la taxa en el moment d'iniciar l'aprofitament.

Article 9´┐Ż.á PER´┐ŻODE TRIBUTARI

1. Quan la utilitzaci´┐Ż privativa o l'aprofitament especial duri menys d'un any, el per´┐Żode ser´┐Ż determinat en la llic´┐Żncia municipal.

2. Si la utilitzaci´┐Ż s'est´┐Żn a varis exercicis, el contret ser´┐Ż des de l'1 de gener de cada any i el per´┐Żode ser´┐Ż de l'any natural, exceptuant en l'inici i cessament, segons es reguli.

3. Quan a l'inici sigui en el primer semestre s'abonar´┐Ż l'anualitat sencera i la meitat si l'inici ´┐Żs dins el segon semestre.

4. Si el cessament de l'ocupaci´┐Ż es realitza dintre el primer semestre es retornar´┐Ż la meitat de la quota anual satisfeta.

5. Si no s'autoritza la utilitzaci´┐Ż privativa o aprofitament especial, o no resulta possible, per causes imputables al subjecte passiu, procedir´┐Ż la devoluci´┐Ż de l'import satisfet dipositat.

Article 10´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

1. Les taxes se satisfaran per autoliquidaci´┐Ż o presentant en els serveis adients municipals tots els documents pel c´┐Żlcul de les mateixes. S´┐Ż, existeixen convenis es liquidar´┐Ż d'acord s'indiqui en els mateixos.

2. Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per aprofitament sol´┐Żlicitat o realitzat i seran irreductibles segons els per´┐Żodes assenyalats, i en tot cas per semestres.

3. En tot tipus d'aprofitament i ocupacions l'obligaci´┐Ż del pagament neix en el moment de sol´┐Żlicitar la corresponent llic´┐Żncia. Per aquests efectes, juntament amb la sol´┐Żlicitud d'autoritzaci´┐Ż per gaudir de l'aprofitament especial, es presentaran les dades per liquidaci´┐Ż o es complimentar´┐Ż l'impr´┐Żs d'autoliquidaci´┐Ż.

4. En sup´┐Żsits d'aprofitaments ja autoritzats i prorrogats, el pagament de taxes s'efectuar´┐Ż en el primer trimestre de l'any. Amb la finalitat de facilitar el tr´┐Żmit l'Ajuntament comunicar´┐Ż al subjecte passiu el pagament. No obstant la no recepci´┐Ż no invalida l'obligaci´┐Ż, segons els terminis del calendari fiscal.

Article 11´┐Ż.á NOTIFICACI´┐Ż DE LES TAXES

1. La notificaci´┐Ż del deute tributari en sup´┐Żsits d'aprofitaments singulars es far´┐Ż a l'interessat, en el moment de presentar les dades o l'autoliquidaci´┐Ż, amb car´┐Żcter previ a la prestaci´┐Ż del servei. S´┐Ż, les liquidacions no queden conformes, una vegada verificades, es realitzaran novament.

2. En els sup´┐Żsits de taxes per aprofitaments especials continuats de car´┐Żcter peri´┐Żdic, es notificar´┐Ż personalment al sol´┐Żlicitant l'alta en el registre o padr´┐Ż de contribuents. La taxa en exercicis successius es notificar´┐Ż col´┐Żlectivament, per mitj´┐Ż d'exposici´┐Ż p´┐Żblica del padr´┐Ż en el taul´┐Ż d'anuncis de l'Ajuntament durant el per´┐Żode que es publiqui al butllet´┐Ż oficial de la prov´┐Żncia.

3. En ´┐Żs del que preveu la disposici´┐Ż transit´┐Żria segona de la llei 25/98, les taxes de car´┐Żcter peri´┐Żdic, que s´┐Żn conseq´┐Ż´┐Żncia de la transformaci´┐Ż dels anteriors preus p´┐Żblics, no estan subjectes al requisit de notificaci´┐Ż individual, si el subjecte passiu coincideix amb l'obligat al pagament del preu p´┐Żblic, anterior.

Article 12´┐Ż.áINFRACCIONS I SANCIONS

Les infraccions i sancions en mat´┐Żria tribut´┐Żria es regiran d'acord al que preveu la Llei General Tribut´┐Żria, el reglament de desenvolupament, i en el que especifiqui cada ordenan´┐Ża.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 19 de desembre de 2008, entrar´┐Ż en vigor i ser´┐Ż aplicable a partir del dia 1 de gener de 2009. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C