Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
14. TAXA DE CLAVEGUERAM

Article 1r.  FONAMENT I NATURALESA

En �s de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la Constituci� i per l'article 6 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R�gim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa de clavegueram, que es regir� per aquesta ordenan�a fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.

Article 2n.  FET IMPOSABLE

1. Constitueix el fet imposable de la taxa:                                                                             

a) L'activitat municipal, t�cnica i administrativa, que tendeix a verificar si es donen les condicions necess�ries per autoritzar la presa a la xarxa de clavegueres municipals.   

b) La prestaci� dels serveis d'evacuaci� d'excretes, d'aig�es pluvials, negres i residuals mitjan�ant la xarxa de clavegueres municipals i el seu tractament per depurar-les.

2. No estaran subjectes a aquesta taxa les finques derru�des, declarades ru�noses o que tinguin la condici� de solar o de terreny.

Article 3r.  SUBJECTE PASSIU

1. S�n subjectes passius contribuents les persones f�siques o jur�diques i les entitats a qu� es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut�ria, que sigui:

En el cas de prestaci� de serveis del n�mero 1.b) de l'article anterior, els ocupants o usuaris de les finques del terme municipal beneficiari d'aquests serveis, qualsevol que sigui el seu t�tol: propietaris, usufructuaris, habitants o arrendataris, fins i tot en precari.

2. En tot cas, tindr� la consideraci� de subjecte passiu substitu�t de la persona ocupant o usuari dels habitatges o locals el propietari d'aquests immobles, que podran repercutir, si s'escau, les quotes que s'han satisfet sobre els beneficiaris respectius del servei.

Article 4t.  RESPONSABLES

1. Respondran solid�riament de les obligacions tribut�ries del subjecte passiu, les persones f�siques i jur�diques que es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tribut�ria.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els s�ndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els sup�sits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tribut�ria.

Article 5�.  QUOTA TRIBUT�RIA

La quota tribut�ria que s'ha d'exigir per la prestaci� dels serveis de clavegueram i depuraci� es determinar� en funci� de la quantitat d'aigua, mesurada en metres c�bics, utilitzada en la finca.

A aquest efecte s'aplicar� la tarifa seg�ent:                                                                          

a) Habitatges i locals:   

Per clavegueram, cada m3., abonats fins 11 m3. / 0,1035
Per clavegueram, cada m3. de m�s consum / 0,1556

Article 6�.  EXEMPCIONS I BONIFICACIONS

No es concedir� cap exempci� ni bonificaci� en aquesta taxa.

Article 7�.  ACREDITAMENT

1. La taxa s'acredita i neix l'obligaci� de contribuir quan s'inici� l'activitat municipal que constitueix el seu fet imposable, i s'entendr� que aquesta s'inicia:                                         

a) Des que t� lloc la presa efectiva a la xarxa de clavegueres municipals.

2. Els serveis d'evacuaci� d'excretes, d'aig�es pluvials, negres o residuals i de llur depuraci�, s�n de car�cter obligatori per a totes les finques del municipi que tinguin fa�ana als carrers, places o vies p�bliques on hi hagi clavegueram, i la taxa s'acreditar� fins i tot quan els interessats no efectu�n la presa a la xarxa.

Article 8�.  DECLARACI�, LIQUIDACI� I INGR�S

1. Els subjectes passius seran alta i baixa en el Padr� de la Taxa, quan es realitzin aquests moviments en els llistats del subministrament d'aigua potable.

2. Les quotes que exigeix aquesta taxa es liquidaran i es recaptaran pels mateixos per�odes si en els mateixos terminis que els rebuts del subministrament i consum d'aigua, un cop donat d'alta en el servei indicat.

3. Els serveis tributaris d'aquest Ajuntament practicaran la liquidaci� que s'escaigui, la qual es notificar� per ingr�s directe juntament amb el rebut de consum d'aigua potable o en la forma i els terminis que fixa el Reglament General de Recaptaci�.

Article 9�.  VIG�NCIA I DATA D'APROVACI�

Aquesta ordenan�a fiscal, la redacci� definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci� en sessi� del dia 19 de desembre de 2008, entrar� en vigor el mateix dia de la seva publicaci� i ser� aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per�ode de vig�ncia es mantindr� fins que s'esdevinguin la seva modificaci� o la seva derogaci� expresses.

Vist i plau,
L'alcalde,     El secretari,

 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C