Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
13. IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECON´┐ŻMIQUES

Article 1. Naturalesa i fet imposable

1.áL'impost sobre activitats econ´┐Żmiques ´┐Żs un tribut directe de car´┐Żcter real, el fet imposable del qual est´┐Ż constitu´┐Żt per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o art´┐Żstiques, s'exerceixin o no en local determinat i es trobin o no especificades en les tarifes de l'impost.

2.áEs considera que una activitat s'exerceix amb car´┐Żcter empresarial, professional o art´┐Żstic, quan suposi l'ordenaci´┐Ż per compte propi de mitjans de producci´┐Ż i de recursos humans, o d'un d'ambd´┐Żs, amb la finalitat d'intervenir en la producci´┐Ż de b´┐Żns o la - distribuci´┐Ż de b´┐Żns o serveis.

3.áTenen la consideraci´┐Ż d'activitats empresarials, a efectes d'aquest impost, les ramaderes, quan tinguin car´┐Żcter independent, les mineres, industrials, comercials i de serveis. No tenen, per tant, tal consideraci´┐Ż les activitats agr´┐Żcoles, les ramaderes dependents, les - forestals i les pesqueres, no constituint fet imposable per l'impost cap d'elles.

A efectes del previst en el par´┐Żgraf anterior, tindr´┐Ż la consideraci´┐Ż de ramaderia independent el conjunt de caps de bestiar que es trobi compr´┐Żs en algun dels casos seg´┐Żents:
a) Que pasti o s'alimenti fonamentalment en terres que no siguin explotades agr´┐Żcolament o forestalment pel propietari del bestiar.
b) L'estabulat fora de les finques r´┐Żstiques.
c) El transhumant o transterminant.
d) Aquell que s'alimenti fonamentalment amb pinsos no produ´┐Żts a la finca qu´┐Ż es cri´┐Ż.

4.áTenen la consideraci´┐Ż d'activitats professionals les classificades en la secci´┐Ż 2a de les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/1990, de 28 de setembre, sempre que s'exerceixin per persones f´┐Żsiques. Quan una persona jur´┐Żdica o una entitat de les previstes en l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, exerceixi una activitat classificada en la secci´┐Ż 2a de les tarifes haur´┐Ż de matricular-se i tributar per l'activitat correlativa o an´┐Żloga de la secci´┐Ż 1a d'aquelles.

5.áTenen la consideraci´┐Ż d'activitats art´┐Żstiques les classificades en la secci´┐Ż 3a de les tarifes.

6.áNo t´┐Ż la consideraci´┐Ż d'activitat econ´┐Żmica la utilitzaci´┐Ż de mitjans de transports propis, ni la reparaci´┐Ż en tallers propis.

7.áPer a fixar l'exercici de les activitats en local determinat o no, s'estar´┐Ż a all´┐Ż que disposen els apartats 2 i 3 de la regla 5 de la Instrucci´┐Ż aprovada pel Reial Decret 1175/1990.

Article 2. No subjecci´┐Ż

No constitueix fet imposable en aquest impost l'exercici de les seg´┐Żents activitats:

a)áL'alienaci´┐Ż de b´┐Żns integrats en l'actiu fix de les empreses que haguessin figurat degudament inventariats com a immobilitzats amb m´┐Żs de dos anys d'antelaci´┐Ż a la data de transmetre's, i la venda de b´┐Żns d'´┐Żs particular i privat del venedor, sempre que els hagu´┐Żs utilitzat durant igual per´┐Żode de temps.

b)áLa venda dels productes que es reben en pagament dels treballs personals o serveis professionals.

c)áL'exposici´┐Ż d'articles amb la finalitat exclusiva de decoraci´┐Ż o guarniment de l'establiment. Pel contrari, estar´┐Ż subjecta a l'impost l'exposici´┐Ż d'articles per a regalar als clients.

d)áQuan es tracti de venda al detall, la realitzaci´┐Ż d'un sol acte o operaci´┐Ż a´┐Żllada.

Article 3. Subjecte passiu

1. S´┐Żn subjectes passius d'aquest impost les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, sempre que realitzin en territori nacional qualsevol de les activitats que originen el fet imposable.

2. Els subjectes passius estaran obligats a declarar un domicili fiscal. Quan un subjecte passiu canvi´┐Ż el seu domicili, estar´┐Ż obligat a comunicar-ho a l'Administraci´┐Ż competent, de conformitat amb la distribuci´┐Ż competencial prevista a l'art. 10, mitjan´┐Żant declaraci´┐Ż expressa a aquest efecte, sense que el canvi de domicili produeixi efectes davant l'Administraci´┐Ż fins que no presenti l'esmentada declaraci´┐Ż. No obstant l'Administraci´┐Ż podr´┐Ż rectificar el domicili tributari dels subjectes passius mitjan´┐Żant l'oportuna comprovaci´┐Ż.

3. Els subjectes passius que resideixin a l'estranger durant m´┐Żs de sis mesos de cada any natural, estaran obligats a designar un representant amb domicili al territori espanyol, als efectes de les seves relacions amb la Hisenda P´┐Żblica.

Article 4. Responsables

1. Responen solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries totes les persones que siguin causants d'una infracci´┐Ż tribut´┐Żria o que col´┐Żlaborin a cometre-la.

2. Els copart´┐Żceps o cotitulars de les Entitats jur´┐Żdiques o econ´┐Żmiques esmentades a l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria respondran solid´┐Żriament, i en proporci´┐Ż a llurs respectives participacions de les obligacions tribut´┐Żries d'aquestes Entitats.

3. En el cas de societats o entitats dissoltes i liquidades, llurs obligacions tribut´┐Żries pendents es transmetran als socis o part´┐Żceps en el capital, que respondran d'elles solid´┐Żriament i fins el l´┐Żmit del valor de la quota de liquidaci´┐Ż que se'ls hagu´┐Żs adjudicat.

4. Els administradors de persones jur´┐Żdiques que no van realitzar els actes de la seva incumb´┐Żncia per al compliment de les obligacions tribut´┐Żries d'aquelles respondran subsidi´┐Żriament de la totalitat del deute exigit en per´┐Żode voluntari. Quan hagi transcorregut el termini en volunt´┐Żria de pagament que s'hagi concedit al responsable sense que hagi realitzat l'ingr´┐Żs, s'iniciar´┐Ż el per´┐Żode executiu i s'exigiran els rec´┐Żrrecs i interessos que procedeixin.

La responsabilitat no s'est´┐Żn a les sancions, llevat de les excepcions que en la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tribut´┐Żria o en d'altres s'estableixin.

5. En tot cas, els administradors seran responsables subsidiaris de les obligacions tribut´┐Żries pendents de les persones jur´┐Żdiques en el sup´┐Żsit de cessament d'activitats.

6. La responsabilitat s'exigir´┐Ż en tot cas en els termes i d'acord amb el procediment previst a la Llei General Tribut´┐Żria.

Article 5. Exercici de les activitats gravades

1.áL'exercici de qualsevol activitat econ´┐Żmica especificada en les tarifes aprovades pel Reial Decret Legislatiu 1175/90, de 28 de setembre, i el de qualsevol altra activitat de car´┐Żcter empresarial, professional o art´┐Żstic no especificada, obligar´┐Ż a presentar la corresponent declaraci´┐Ż d'alta i a contribuir per aquest impost, llevat que la Llei 39/1988 o la Instrucci´┐Ż aprovada per l'esmentat Reial Decret Legislatiu 1175/90 disposi el contrari.

2.áL'exercici de les activitats gravades es provar´┐Ż per qualsevol mitj´┐Ż admissible en dret i, en particular, pels considerats en l'article 3 del Codi de Comer´┐Ż.

Article 6. Concepte de local

1.áAls efectes d'aquest impost, es consideren locals les edificacions, construccions i instal´┐Żlacions i les superf´┐Żcies, cobertes o sense cobrir, obertes o no al p´┐Żblic, que s'utilitzin per a qualsevol activitat empresarial o professional.

2.áNo t´┐Ż la consideraci´┐Ż de local, a efectes d'aquest impost, all´┐Ż que s'assenyala en l'apartat 1 de la regla 6a de la Instrucci´┐Ż.

3.áEs consideraran locals separats aquells que enumera l'apartat 2 de la regla 6a esmentada.

Article 7. Quota

1.áD'acord amb els preceptes de la Llei 39/88, i a la vista de la Instrucci´┐Ż aprovada, la quota ´┐Żs la resultant d'aplicar a les tarifes de l'impost, calculades amb els elements tributaris especificats en la regla 14a de la Instrucci´┐Ż, el coeficient de ponderaci´┐Ż en funci´┐Ż de la xifra neta de negocis i els coeficients que ponderen la situaci´┐Ż f´┐Żsica de l'establiment, atesa la categoria del carrer en el qual radiqui. El total del deute tributari ´┐Żs el resultat de sumar a la quota tribut´┐Żria incrementada pel coeficient de ponderaci´┐Ż i, si s'escau, el coeficient de situaci´┐Ż el rec´┐Żrrec provincial previst en l'article 124 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals.

2.áEl coeficient de ponderaci´┐Ż ser´┐Ż el seg´┐Żent:

Import net xifra de negocis (euros) / Coeficient
- De 1,000.000,00 fins a 5,000.000,00 / 1,29
- De 5,000.000,01 fins a 10,000.000,00 / 1,30
- De 10,000.000,01 fins a 50,000.000,00 / 1,32
- De 50,000.000,01 fins a 100,000.000,00 / 1,33
- M´┐Żs de 100,000.000,00 / 1,35
- Sense xifra neta de negoci o activitat iniciada al 2002 / 1,31áááááááááááááááá

3. A m´┐Żs del coeficient anterior, i sobre les quotes incrementades per a la seva aplicaci´┐Ż, s'estableix la seg´┐Żent escala de coeficients a ra´┐Ż de la categoria atorgada al carrer on radiqui l'establiment, d'acord amb la relaci´┐Ż i categories previstes al vialer annex:

Categoria / Coeficient de situaci´┐Ż
- 1´┐Ż / 3,80
- 2´┐Ż / 3,35
- 3´┐Ż / 3,10
- 4´┐Ż / 2,53

4. Quan en la relaci´┐Ż del vialer per a l'exacci´┐Ż de l'Impost sobre Activitats Econ´┐Żmiques no hi figuri un vial, es prendr´┐Ż com a categoria per a aquest la m´┐Żs baixa fins que l'Ajuntament no n'aprovi d'altra de forma expressa.

5.áQuan es tracti de locals confrontat a dues o m´┐Żs vies p´┐Żbliques, classificades en diverses categories, s'aplicar´┐Ż la tarifa que correspongui a la via de categoria superior, sempre que en aquesta existeixi, encara que fos en forma de xamfr´┐Ż, acc´┐Żs directe al local o recinte.

Article 8. Per´┐Żode impositiu i meritament

1.áEl per´┐Żode impositiu coincideix amb l'any natural, excepte quan es tracti de declaracions d'alta, que abastaran des de la data d'inici de l'activitat fins al final de l'any natural.

2.áL'impost s'acredita el primer dia del per´┐Żode impositiu i les quotes seran irreductibles llevat quan, en els sup´┐Żsits de declaraci´┐Ż d'alta, el dia d'inici de l'activitat no coincideixi amb l'any natural; en aquest cas, les quotes es calcularan proporcionalment al nombre de trimestres naturals que restin per a finalitzar l'any, incl´┐Żs el del comen´┐Żament de l'exercici de l'activitat.

Tanmateix, i en cas de baixa per cessament en l'exercici de l'activitat, les quotes seran prorratejables per trimestres naturals, excl´┐Żs aquell en que es produeixi el dit cessament. A tal fi els subjectes passius podran sol´┐Żlicitar la devoluci´┐Ż de la part de la quota corresponent als trimestres naturals en els quals no s'hagu´┐Żs exercit l'activitat.

3.áTractant-se d'espectacles, quan les quotes estiguin establertes per actuacions a´┐Żllades, l'acreditament es produeix per la realitzaci´┐Ż de cadascuna d'elles, i caldr´┐Ż presentar les corresponents declaracions.

Article 9. Gesti´┐Ż

1.áL'impost es gestiona a partir de la seva Matr´┐Żcula. Aquesta Matr´┐Żcula es formar´┐Ż per part de l'Administraci´┐Ż Tribut´┐Żria de l'Estat pel que fa als tipus de quotes nacional i provincial i per aquest Ajuntament o per l'entitat que tingui delegada aquesta facultat per l'Administraci´┐Ż Tribut´┐Żria de l'Estat pel que fa a les quotes de tipus municipal, en virtut de l'assumpci´┐Ż per delegaci´┐Ż de la gesti´┐Ż censal del tribut. La matr´┐Żcula estar´┐Ż constitu´┐Żda per censos comprensius de tots els subjectes passius que exerceixin activitats econ´┐Żmiques, agrupats en funci´┐Ż del tipus de quota, nacional, provincial o municipal, per la qual tributin i classificats per seccions, divisions, agrupacions, grups i ep´┐Żgrafs. La matr´┐Żcula de cada exercici es tancar´┐Ż a 31 de desembre de l'any anterior i incorporar´┐Ż les altes, variacions i baixes produ´┐Żdes durant el dit any, per la qual cosa s'inclouran les declaracions de variaci´┐Ż i baixes presentades fins al 31 de gener i que es refereixin a fets anteriors a 1 de gener.

2.áLa matr´┐Żcula constar´┐Ż, per cada subjecte passiu i activitat, de:

a)áLes dades identificatives del subjecte passiu, n´┐Żmero d'identificaci´┐Ż fiscal, cognoms i nom per les persones f´┐Żsiques, denominaci´┐Ż social completa, i l'anagrama, si ´┐Żs el cas, per a les persones jur´┐Żdiques, i denominaci´┐Ż per les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria.

b)áL'adre´┐Ża de l'activitat i el domicili fiscal del subjecte passiu.

c)áLa denominaci´┐Ż de l'activitat, el grup o ep´┐Żgraf que hi correspon, els elements tributaris degudament quantificats i la quota resultant d'aplicar les tarifes de l'impost.

d)áL'exempci´┐Ż sol´┐Żlicitada o concedida o qualsevol altre benefici fiscal aplicable.

e)áQuan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi a m´┐Żs de locals situats en aquest municipi en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucci´┐Ż de l'impost, els esmentats locals figuraran en la matr´┐Żcula amb indicaci´┐Ż de la seva superf´┐Żcie, situaci´┐Ż i quota corresponent al resultat de l'aplicaci´┐Ż de les tarifes de l'impost.

f)áQuan es tracti de quotes municipals i el subjecte passiu disposi, exclusivament, de locals en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, aquells a que es refereix la lletra h), de la lletra F), de l'apartat 1, de la regla 14a de la Instrucci´┐Ż de l'impost, figuraran en la matr´┐Żcula corresponent, amb les dades identificatives del subjecte passiu, el seu domicili fiscal, l'activitat que exerceix, i la superf´┐Żcie, situaci´┐Ż i quota de cada local. En aquest cas es far´┐Ż constar en la matr´┐Żcula que es tracta de quotes integrades exclusivament amb l'element tributari superf´┐Żcie.

3.áEn la matr´┐Żcula figurar´┐Ż el rec´┐Żrrec provincial.

4.áLa matr´┐Żcula es posar´┐Ż a disposici´┐Ż del p´┐Żblic en aquest Ajuntament des de l'1 al 15 d'abril.á

5. La inclusi´┐Ż d'un subjecte passiu en la matr´┐Żcula i la seva exclusi´┐Ż o l'alteraci´┐Ż de qualsevol de les dades, s´┐Żn actes administratius contra els quals es pot interposar, en el cas que l'acte s'hagi dictat per aquesta Administraci´┐Ż municipal o entitat que tingui delegada la gesti´┐Ż censal del Tribut, el recurs de reposici´┐Ż previst a l'article 14.2 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, i contra la resoluci´┐Ż d'aquest, reclamaci´┐Ż econ´┐Żmico-administrativa davant el tribunal corresponent.

6.áEls subjectes passius que no estiguin exempts de l'impost sobre activitats econ´┐Żmiques estaran obligats a presentar declaraci´┐Ż d'alta en la matr´┐Żcula de l'impost, abans del transcurs d'un mes des de l'inici de l'activitat.

Estaran, tanmateix, obligats a presentar declaraci´┐Ż d'alta en la matr´┐Żcula els subjectes passius que vinguessin aplicant alguna de les exempcions establertes en l'impost, quan deixin de complir les condicions exigides per a la seva aplicaci´┐Ż, en aquest cas , la declaraci´┐Ż d'alta es presentar´┐Ż durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en que el subjecte passiu resulti obligat a contribuir per l'impost.

Es formularan separadament per a cada activitat, tal com disposa l'apartat 3 de la regla 10a de la Instrucci´┐Ż de l'impost i comprendran, entre altres dades, totes les necess´┐Żries per a la qualificaci´┐Ż de l'activitat, la determinaci´┐Ż del grup o ep´┐Żgraf i la quantificaci´┐Ż de la quota.

Quan es tributi per quota municipal i es disposi de locals en els quals no s'exerceixi directament l'activitat, als quals es refereix la lletra h), de la lletra F) de l'apartat 1 de la regla 14a de la Instrucci´┐Ż de l'impost, a m´┐Żs de la declaraci´┐Ż a que es refereix el par´┐Żgraf anterior, es presentar´┐Ż una declaraci´┐Ż per cadascun dels locals citats, si b´┐Ż, en aquest cas, a efectes de la liquidaci´┐Ż posterior ´┐Żnicament es considerar´┐Ż l'element tributari superf´┐Żcie.

7.áEls subjectes passius estan obligats a presentar declaraci´┐Ż comunicant les variacions d'ordre f´┐Żsic, econ´┐Żmic o jur´┐Żdic, en particular les variacions a les quals fa refer´┐Żncia la regla 14.2 de la Instrucci´┐Ż, que es produeixin en l'exercici de les activitats gravades i que tinguin transcend´┐Żncia a efectes de la seva tributaci´┐Ż per aquest impost. Cal presentar les declaracions de variacions en el termini d'un mes, a comptar des de la data en la qual es produ´┐Ż la circumst´┐Żncia que motiva la variaci´┐Ż, i sortiran efectes en la matr´┐Żcula del per´┐Żode impositiu immediat seg´┐Żent.

8.áEls subjectes passius de l'impost que cessin en l'exercici d'una activitat, per la qual figurin inscrits en la matr´┐Żcula, estaran obligats a presentar declaraci´┐Ż de baixa en l'activitat. Aquestes declaracions, cal presentar-les en el termini d'un mes, a comptar des de la data en que es produ´┐Ż el cessament, i sortiran efectes en la matr´┐Żcula del per´┐Żode impositiu immediat seg´┐Żent.

Estaran tanmateix obligats a presentar declaraci´┐Ż de baixa en la matr´┐Żcula els subjectes passius inclosos en aquella que accedeixin a l'aplicaci´┐Ż d'una exempci´┐Ż. Aquesta declaraci´┐Ż es presentar´┐Ż durant el mes de desembre immediat anterior a l'any en que el subjecte passiu quedi exempt de tributar per l'impost.

9.áLes declaracions d'alta, variaci´┐Ż o baixa es presentaran davant aquesta Administraci´┐Ż municipal o de l'entitat que tingui delegada la gesti´┐Ż censal del Tribut, en la forma i models en que es determini.

Article 10. R´┐Żgim de Gesti´┐Ż

La gesti´┐Ż, liquidaci´┐Ż, inspecci´┐Ż i recaptaci´┐Ż i la revisi´┐Ż dels actes dictats en via de gesti´┐Ż tribut´┐Żria, es realitzar´┐Ż per aquest Ajuntament o entitat que tingui delegada la gesti´┐Ż censal, tribut´┐Żria i la inspecci´┐Ż del Tribut i comprendr´┐Ż la formaci´┐Ż dels censos de l'impost, la qualificaci´┐Ż de les activitats econ´┐Żmiques, l'assenyalament de les quotes de tarifa, l'elaboraci´┐Ż de la matr´┐Żcula i, en general, totes les funcions que integren la gesti´┐Ż censal de l'impost, en els termes assenyalats en el par´┐Żgraf primer de l'article 92.1 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i les funcions de concessi´┐Ż i denegaci´┐Ż d'exempcions de car´┐Żcter pregat, amb sol´┐Żlicitud pr´┐Żvia del reconeixement del dit benefici fiscal en formular la corresponent declaraci´┐Ż d'alta en la matr´┐Żcula, pr´┐Żctica de les liquidacions, emissi´┐Ż dels documents de cobrament, resoluci´┐Ż dels expedients de devoluci´┐Ż d'ingressos indeguts, resoluci´┐Ż dels recursos que s'interposin contra el dits actes i actuacions per la informaci´┐Ż i assist´┐Żncia al contribuent per formular les corresponents declaracions.

Els subjectes passius presentaran la corresponent declaraci´┐Ż, en els terminis assenyalats en l'article 9 d'aquesta Ordenan´┐Ża, i en el model aprovat per l'Administraci´┐Ż amb compet´┐Żncia censal en l'´┐Żmbit del Tribut.

Article 11. Padrons

1. L'impost es gestiona a partir de la informaci´┐Ż continguda en el padr´┐Ż i en la resta de documents expressius de les seves variacions elaborades per l'ens que realitza la gesti´┐Ż censal.

2. La recaptaci´┐Ż de les quotes l´┐Żquides es realitzar´┐Ż mitjan´┐Żant el sistema de padr´┐Ż fiscal anual, que, un cop aprovat, s'exposar´┐Ż al p´┐Żblic durant el termini de quinze dies h´┐Żbils perqu´┐Ż els interessats puguin examinar?lo i, en el seu cas, formular les reclamacions oportunes. L'exposici´┐Ż al p´┐Żblic s'anunciar´┐Ż al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia i produir´┐Ż els efectes de notificaci´┐Ż de la liquidaci´┐Ż a cadascun dels subjectes passius.

3. Finalitzat el per´┐Żode d'exposici´┐Ż p´┐Żblica es podr´┐Ż interposar el recurs de reposici´┐Ż regulat a l'article 14 de la Llei 39/1988 d'Hisendes Locals, de 28 de desembre.

4. El pagament de les quotes anuals de l'impost es realitzar´┐Ż en el per´┐Żode de cobrament que fixi l'Ajuntament o Administraci´┐Ż encarregada de la gesti´┐Ż, tot anunciant?lo per mitj´┐Ż d'Edictes publicats al Butllet´┐Ż Oficial de la Prov´┐Żncia, sense perjudici d'utilitzar altres mitjans de comunicaci´┐Ż. En cap cas, el per´┐Żode de pagament voluntari ser´┐Ż inferior a dos mesos.

Article 12. Exempcions i bonificacions

1.áEstan exempts d'aquest impost:

a)áL'Estat, les comunitats aut´┐Żnomes i les entitats locals, i tamb´┐Ż els seus respectius organismes aut´┐Żnoms i entitats de dret p´┐Żblic an´┐Żlogues de les Comunitats Aut´┐Żnomes i entitats Locals.

b)áEls subjectes passius que inici´┐Żn la seva activitat en territori nacional, durant els dos primers per´┐Żodes impositius en els quals es desenvolupi la mateixa. No se considerar´┐Ż inici d'activitat quan la mateixa s'hagi desenvolupat anteriorment sota un altra titularitat.

c) Els seg´┐Żents subjectes:áLes persones f´┐Żsiques.áEls subjectes passius de l'Impost sobre Societats, les societats civils i les entitats de l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tribut´┐Żria, que tinguin un import net del volum de negocis inferior a 1,000.000 d'euros; aix´┐Ż com els subjectes passius de l'Impost sobre la Renda dels no Residents que operin a Espanya a trav´┐Żs d'establiment permanent amb un import net de volum de negocis inferior a 1,000.000 d'euros.

d) Les entitats gestores de la Seguretat Social i de mutualitats de previsi´┐Ż social regulades per la Llei 30/1995, de 8 de novembre, d'Ordenaci´┐Ż i Supervisi´┐Ż de les Assegurances Privades.

e)áEls organismes p´┐Żblics d'investigaci´┐Ż, els establiments d'ensenyament en tots els seus graus finan´┐Żats ´┐Żntegrament amb fons de l'Estat, de les comunitats aut´┐Żnomes o de les entitats locals, o per fundacions declarades ben´┐Żfiques o d'utilitat p´┐Żblica, i els establiments d'ensenyament en tots els seus graus que, mancant-los l'´┐Żnim de lucre,, estiguin en r´┐Żgim de concert educatiu, fins i tot si facilitessin als seus alumnes llibres o articles d'escriptori o els prestessin els serveis de mitja pensi´┐Ż o internat i encara que per excepci´┐Ż venguin en el mateix establiment els productes dels tallers dedicats a dit ensenyament, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per cap particular o tercera persona, es destini, exclusivament, a l'adquisici´┐Ż de mat´┐Żries primeres o al sosteniment de l'establiment.

f)áLes associacions i fundacions de disminu´┐Żts f´┐Żsics, ps´┐Żquics i sensorials, sense ´┐Żnim de lucre, per les activitats de car´┐Żcter pedag´┐Żgic, cient´┐Żfic, assistencial i d'ocupaci´┐Ż que per l'ensenyament, educaci´┐Ż, rehabilitaci´┐Ż i tutela dels minusv´┐Żlids realitzin, encara que venguin els productes dels tallers dedicats a les dites finalitats, sempre que l'import de la dita venda, sense utilitat per a cap particular o tercera persona, es destini exclusivament a l'adquisici´┐Ż de mat´┐Żries primeres o al sosteniment de l'establiment.

g)áLa Creu Roja Espanyola.

h) Els subjectes passius als quals els ´┐Żs d'aplicaci´┐Ż l'exempci´┐Ż de l'impost en virtut de tractats o convenis internacionals.

2. Els subjectes passius a que es refereixen els par´┐Żgrafs a), d), g) i h) de l'apartat anterior no estaran obligats a presentar declaraci´┐Ż d'alta en la matr´┐Żcula de l'Impost.

3. Les exempcions previstes en els par´┐Żgrafs e) i f) de l'apartat primer d'aquest article tindran car´┐Żcter pregat, i es concediran, quan procedeixi, a inst´┐Żncia de part.

4. Les fundacions i associacions que compleixin els requisits establerts en el cap´┐Żtol I del t´┐Żtol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de R´┐Żgim fiscal de les entitats sense fins lucratius i del incentius fiscals al mecenatge, estaran exemptes de l'impost sobre activitats econ´┐Żmiques per les activitats que constitueixin el seu objecte social o finalitat espec´┐Żfica.

5. Gaudiran d'una bonificaci´┐Ż del 25% de la quota els subjectes passius que tributin per quota municipal i hagin tingut un rendiment net de l'activitat negatiu.á Aquesta bonificaci´┐Ż que s'aplicar´┐Ż a un ´┐Żnic exercici, caducar´┐Ż passats dos anys del exercici en que es varen obtenir rendiments negatius.

6. Gaudiran d'una bonificaci´┐Ż del 25% de la quota corresponent els subjectes passius que inici´┐Żn l'exercici de qualsevulla activitat durant els cinc anys d'activitat seg´┐Żents a la conclusi´┐Ż del segon per´┐Żode impositiu d'exercici de la mateixa. El per´┐Żode d'aplicaci´┐Ż de la bonificaci´┐Ż caducar´┐Ż transcorreguts cinc anys des de la finalitzaci´┐Ż de l'exempci´┐Ż prevista en la lletra B) de l'apartat 1 de l'article 12´┐Ż de la present Ordenan´┐Ża

Els beneficis fiscal regulats en els apartats 5 i 6 s´┐Żn tots de car´┐Żcter pregat, i es concediran, quan procedeixi, a inst´┐Żncia de part.

Article 13. Inspecci´┐Ż

La inspecci´┐Ż d'aquest impost ´┐Żs realitzada pel propi Ajuntament o per l'entitat qui tingui delegada aquesta facultat per part de l'Administraci´┐Ż Tribut´┐Żria de l'Estat, en el marc del corresponent acord de delegaci´┐Ż i segons el Reglament General d'Inspecci´┐Ż de Tributs i les concordants i vigents ordenances general i fiscal.

Article 14. Infraccions i sancions

Les infraccions produ´┐Żdes en l'´┐Żmbit del tribut es tipificaran i sancionaran d'acord amb all´┐Ż que disposen els articles 77 i seg´┐Żents de la Llei 230/1963, de 28 de desembre, General Tribut´┐Żria.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 18 de desembre de 2009, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2010. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.

Vist i plau,
L'alcalde, ááááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C