Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda  
Ajuntament  
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme  
Planejament i gesti� urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge  
Informaci�  
Farm�cies de gu�rdia
Mitjans de comunicaci�
Tel�fons d�inter�s
Transports p�blics
Cultura i Patrimoni  
Salut  
Promoci� Econ�mica  
Formaci� i Ocupaci�  
Educaci� i Ensenyament  
Medi Ambient  
Medi ambient
Gesti� de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials  
Accedir
Policia Local  
Adre�a i tel�fons
Consells de seguretat
Funcions
Esports  
Publicacions  
Arxiu Municipal  

Ajuntament On-line
� Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Cercador

Acc�s al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci� Meteorol�gica Pla�a del Blat
Estació Meteorològica Plaça del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
12. TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA P�BLICA

Article 1r. FONAMENT I NATURALESA

En �s de les facultats atorgades per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R�gim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la "Taxa per retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via p�blica", que es regeix per aquesta ordenan�a fiscal, les normes de la qual s'ajusten al que preveu l'article 58 de l'esmentada Llei 39/88.

Article 2n. FET IMPOSABLE

Constitueix el fet imposable d'aquesta taxa la prestaci� del servei de retirada de vehicles, els conductors o propietaris dels quals, havent estat advertits per mobilitzar?los, no -corregeixen la defici�ncia que ha motivat la mesura i la perman�ncia d'un vehicle abandonat o estacionat abusivament a la via p�blica. Igualment la immobilitzaci� per mitj� de paranys.

Aix� mateix per aquells vehicles immobilitzats i/o precintats per petici� d'altres administracions.

Article 3r. OBLIGACI� DE CONTRIBUIR

L'obligaci� de contribuir neix per l'aplicaci� de l'article 292 i 292 bis del Codi de la Circulaci� i afecta qualsevol vehicle el conductor o propietari del qual, havent estat advertit a mobilitzar?lo per l'agent de circulaci�, no corregeix la defici�ncia causant de l'advert�ncia i la perman�ncia d'un vehicle abandonat al carrer pel fet de trobar?se estacionat a la via p�blica de manera que impedeixi la circulaci�, hi signifiqui un perill o la destorbi greument.

Article 4t. SUBJECTE PASSIU

En s�n subjectes passius els propietaris dels vehicles retirats o immobilitzats amb paranys, que estan obligats a pagar les tarifes que s'assenyalen, amb independ�ncia de la multa que correspongui, segons la infracci� comesa.

Article 5�. TARIFES

Les tarifes que s'han d'aplicar s�n les seg�ents:

Tarifa per dip�sit i cust�dia del vehicle. Tarifa di�ria o fracci�                                                - Bicicletes: 2,75 �
- Motocicletes, ciclomotors, tricicles, quatricicles, quads i altres an�legs fins a 400 Kg: 5,15 �
- Vehicles fins a 1.500 Kg: 16,00 � (*)
- Vehicles de m�s de 1.500 Kg de tara fins a 3.500 kg/PMA: 24,00 � (*)
- Vehicles de PMA superior a 3.500 kg: 40,30 � (*)

Retirada
- Bicicletes: 6,00 �
- Motocicletes, ciclomotors, tricicles, quatricicles, quads i altres an�legs fins a 400 kg: 23,00 �
- Vehicles fins a 1.500 kg: 80,00 �
- Vehicles de m�s de 1.500 kg de tara fins a 3.500 kg/PMA: 201,00 �
- Vehicles de PMA superior a 3.500 kg: 485,00 �

Immobilitzaci� de vehicles mitjan�ant paranys
- Bicicletes: ---
- Motocicletes, ciclomotors, tricicles, quatricicles, quads i altres an�legs fins a 400 kg: 18,60 �
- Vehicles fins a 1.500 kg: 49,80 �
- Vehicles de m�s de 1.500 kg de tara fins a 3.500 kg/PMA: 124,60 �
- Vehicles de PMA superior a 3.500 kg: 302,00 �

(*) A partir del quart dia.

Article 6�. NORMES DE GESTI� I RECAPTACI�

El pagament de la taxa s'exigeix en el moment de la prestaci� del servei. L'import de la taxa es fa efectiu a l'oficina corresponent contra el lliurament d'un comprovant que d�na l'Ajuntament o mitjan�ant un sistema autom�tic. Els imports recaptats s'ingressen di�riament als comptes restringits oberts amb aquest objecte i es liquiden a la Tresoreria Municipal amb la periodicitat que determini l'Ajuntament.

Article 7�. INFRACCIONS I SANCIONS

Els funcionaris municipals encarregats del cobrament a les oficines corresponents s�n responsables de la defraudaci� que es pugui produir en l'expedici� dels comprovants referits, amb la penalitzaci� conseq�ent d'acord amb les disposicions legals vigents.

DISPOSICI� FINAL

Aquesta ordenan�a fiscal, la redacci� definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci� en sessi� del dia 19 de desembre de 2008, entrar� en vigor el mateix dia de la seva publicaci� i ser� aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2009. El seu per�ode de vig�ncia es mantindr� fins que s'esdevinguin la seva modificaci� o la seva derogaci� expresses.


Vist i plau   
L'alcalde,     El secretari, 

 
^ amunt

Informaci� permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci� de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb�
patronatesports Nou web de l�espai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d�Andr�mines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaça del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform�tic - Posicionament web en buscadors
Costa Durada       Port Aventura
Pàgina accesible segons W3C Pàgina accesible segons W3C