Posicionamiento web y Alta en buscadores Ajuntament de Valls - Alt Camp - Tarragona (Catalunya)
dissabte, 13 de juliol de 2013
Benvinguda á
Ajuntament á
E-mails de l'ajuntament
Juntes de govern local
Ordenances fiscals
Ordenances i reglaments
Organigrama
Plens municipals
Pressupost municipal
Urbanisme á
Planejament i gesti´┐Ż urb.
Obres
Enginyeria i serveis
Activitats
Habitatge á
Informaci´┐Ż á
Farm´┐Żcies de gu´┐Żrdia
Mitjans de comunicaci´┐Ż
Tel´┐Żfons d´┐Żinter´┐Żs
Transports p´┐Żblics
Cultura i Patrimoni á
Salut á
Promoci´┐Ż Econ´┐Żmica á
Formaci´┐Ż i Ocupaci´┐Ż á
Educaci´┐Ż i Ensenyament á
Medi Ambient á
Medi ambient
Gesti´┐Ż de residus
Deixalleria i serveis
Serveis Socials á
Accedir
Policia Local á
Adre´┐Ża i tel´┐Żfons
Consells de seguretat
Funcions
Esports á
Publicacions á
Arxiu Municipal á

Ajuntament On-line
´┐Ż Compra d'entrades

Calendari d'actes
Juliol 2013 >>
Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 á á á á
Cercador

Acc´┐Żs al correu

Cercador ajvalls.org

El temps
Estaci´┐Ż Meteorol´┐Żgica Pla´┐Ża del Blat
Estaciˇ Meteorol˛gica Plaša del Blat
Ajuntament - Ordenances i reglaments
11. TAXA PER RECOLLIDA, ELIMINACI´┐Ż, VERIFICACI´┐Ż I TRANSPORT D´┐ŻESCOMBRARIES

Article 1r.á FONAMENT I NATURALESA

En ´┐Żs de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constituci´┐Ż i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de R´┐Żgim Local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles 15 al 19 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per recollida d'escombraries, que es regir´┐Ż per aquesta ordenan´┐Ża fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 58 de l'esmentada Llei 39/1988.

Article 2n.á FET IMPOSABLE

.1 Constitueix el fet imposable de la taxa la prestaci´┐Ż del servei de recepci´┐Ż obligat´┐Żria de recollida domicili´┐Żria d'escombraries i residus s´┐Żlids urbans d'habitatges, allotjaments, locals i establiments on s'efectu´┐Żn activitats industrials, comercials, professionals, art´┐Żstiques i de serveis i tot local h´┐Żbil per aplicaci´┐Ż a l'habitatge o activitats anteriors. Aix´┐Ż mateix compren el tractament d'incineraci´┐Ż i eliminaci´┐Ż, la verificaci´┐Ż, classificaci´┐Ż i transport del material recollit.

.2áA aquest efecte, es consideren escombraries domicili´┐Żries i residus s´┐Żlids urbans les restes i les deixalles aliment´┐Żries o els detritus que procedeixen de la neteja normal de locals o d'habitatges i s'exclouen d'aquest concepte els residus de tipus industrial, les runes d'obres, els detritus humans, les mat´┐Żries i els materials contaminats, corrosius, perillosos o els que la seva recollida o abocament requereixin l'adopci´┐Ż de mesures especials higi´┐Żniques, profil´┐Żctiques o de seguretat.

.3áNo est´┐Ż subjecte a la taxa la prestaci´┐Ż, de car´┐Żcter voluntari i a inst´┐Żncia de part, dels serveis seg´┐Żents:

a) Recollida d'escombraries i residus no qualificats de domiciliaris i els urbans d'ind´┐Żstries, hospitals i laboratoris.
b) Recollida d'esc´┐Żries i cendres de calefaccions centrals.
c) Recollida de runes d'obres.

Article 3r.á SUBJECTES PASSIUS

.1 S´┐Żn subjectes passius contribuents les persones f´┐Żsiques o jur´┐Żdiques i les entitats a qu´┐Ż es refereix l'article 33 de la Llei General Tribut´┐Żria, que ocupin, utilitzin o siguin propietaris dels habitatges i els locals situats en els llocs, places, carrers o vies p´┐Żbliques en qu´┐Ż el servei es realitzi, b´┐Ż sigui a t´┐Żtol de propietari o d'usufructuari, d'habitant, d'arrendatari o, fins i tot, de precari.

.2 Tindr´┐Ż la consideraci´┐Ż de subjecte passiu substitut del contribuent, el propietari dels habitatges o locals, el qual podr´┐Ż repercutir, si s'escau, les quotes satisfetes sobre els usuaris, que s´┐Żn els beneficiaris del servei.

Article 4t.á RESPONSABLES

.1 Respondran solid´┐Żriament de les obligacions tribut´┐Żries del subjecte passiu les persones f´┐Żsiques i jur´┐Żdiques a qu´┐Ż es refereixen els articles 38.1 i 39 de la Llei General Tribut´┐Żria.

.2 Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els s´┐Żndics, els interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els sup´┐Żsits i amb l'abast que assenyala l'article 40 de la Llei General Tribut´┐Żria.

Article 5´┐Ż.á QUOTA TRIBUT´┐ŻRIA

La quota tribut´┐Żria consistir´┐Ż en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinar´┐Ż en funci´┐Ż de la naturalesa i el dest´┐Ż dels immobles.

A aquest efecte, s'aplicar´┐Ż la tarifa seg´┐Żent:

A.
1. Per cada habitatge, incloent els desocupats base de 107,05
2. Per construccions no situades en s´┐Żl urb´┐Ż, quota per disposici´┐Ż de contenidors incineraci´┐Ż a partir d'IBI amb valor cadastral igual o superior a 8.120,00 ´┐Ż. 45,05
3. Magatzem tancat sense activitat o auxiliar 52,50
4. Per habitatge inhabitable, que no disposa d'instal´┐Żlacions d'aigua i electricitat exempt


B. COMER´┐Ż I SERVEIS:
1. Comer´┐Ż al detall en establiment permanent
a) Fins a 200 m2 (bx2)
b) Fins a 400 m2 (bx4), amb factor regulador per supermercats i pel mercat central.
A partir de 400 m2 per cada 100 m2 de m´┐Żs fins a 1000 m2 (bx1).
A partir de 1000 m2 per cada 250 m2 (bx2)
2. Comer´┐Ż a l'engr´┐Żs
a) De fruita i verdures fins a 400 m2 (bx6) i per cada 100 m2 de m´┐Żs (bx1).
b) Altres productes fins a 400 m2 (bx4) i per cada 100 m2 de m´┐Żs (bx1).
3. Serveis en general llevat dels relacionats amb l'hosteleria i l'espectacle.
a) Fins a 300 m2 (bx2) i per cada 100 m2 de m´┐Żs (bx1)


C. IND´┐ŻSTRIES I TRANSPORT:
1. Ind´┐Żstries i ag´┐Żncies de transport fins a 10 empleats (b x 3).
2. Ind´┐Żstries i ag´┐Żncies de transport de m´┐Żs de 10 fins a 25 empleats (bx4).
3. Factor regulador: Per cada 25 empleats m´┐Żs o fracci´┐Ż es tributar´┐Ż (bx2) addicional al punt anterior


D. HOSTELERIA I ESPECTACLES:
1. Cines, Bars, croissanteria, Frankfurt o similars i restaurants fins a 30 places (b x 3).
2. Restaurants, cafeteries que exerceixen com a restaurants 31 a 75 places, pensions, discoteques o similars (b x 6).
3. Restaurants de 76 a 500 places, hotels de menys de 100 places o similars (b x 8).
4. Restaurants de m´┐Żs de 500 places i hotels de m´┐Żs de 100 places (b x 10).


E. MAGATZEMS DESTINATS A TANCAMENTS DE VEHICLES:
1.1. Si s´┐Żn exteriors a vies d'´┐Żs p´┐Żblic (b x 0'4).
1.2.Si s´┐Żn interiors d'edificis, patis o illes tancades privades (b x 0'2).
1.3. Aparcaments per ratlles, cada unitat 6,70


F. SEUS SOCIALS D'ENTITATS
1. Per les seus socials d'entitats sense ´┐Żnim de lucre, s'aplicar´┐Ż la base, igual a 107,05

Les quotes fixades en la tarifa tenen car´┐Żcter irredu´┐Żble i correspon a l'any.

Article 6´┐Ż.á ACREDITAMENT

.1áLa taxa s'acredita i neix l'obligaci´┐Ż de contribuir des del moment en qu´┐Ż s'inici´┐Ż la realitzaci´┐Ż del servei, que hom entendr´┐Ż iniciat, atesa la seva naturalesa de recepci´┐Ż obligat´┐Żria, quan el servei municipal de recollida d'escombraries domicili´┐Żries en els carrers o llocs on figurin els habitatges o locals utilitzats pels contribuents subjectes a la taxa estigui establert i en funcionament.

.2 Una vegada s'hagi establert i funcioni el servei esmentat, les quotes s'acreditaran el primer dia de cada trimestre natural. Quan l'acreditament de la taxa es produeixi amb posterioritat a cada data, la primera quota s'acreditar´┐Ż el primer dia del trimestre seg´┐Żent.

Article 7´┐Ż.á DECLARACI´┐Ż I INGR´┐ŻS

.1 Dintre dels trenta dies h´┐Żbils seg´┐Żents a la data en qu´┐Ż s'acrediti per primera vegada la taxa, els subjectes passius formalitzaran la seva inscripci´┐Ż en matr´┐Żcula.

.2 Quan es conegui, d'ofici, o per comunicaci´┐Ż dels interessats, qualsevol variaci´┐Ż de les dades que figuren a la matr´┐Żcula, s'hi efectuaran les modificacions corresponents, que tindran efecte a partir del per´┐Żode de cobrament seg´┐Żent al de la data en qu´┐Ż s'hagi realitzat la declaraci´┐Ż.

Article 8´┐Ż.áINFRACCIONS I SANCIONS

En tot all´┐Ż relatiu a la qualificaci´┐Ż d'infraccions tribut´┐Żries i de les sancions que els corresponguin en cada cas, hom s'ajustar´┐Ż al que disposen els articles 77 i seg´┐Żents de la Llei General Tribut´┐Żria.

DISPOSICI´┐Ż FINAL

Aquesta ordenan´┐Ża fiscal, la redacci´┐Ż definitiva de la qual ha estat aprovada pel Ple de la Corporaci´┐Ż en sessi´┐Ż del dia 16/12/2011, entrar´┐Ż en vigor el mateix dia de la seva publicaci´┐Ż i ser´┐Ż aplicable a partir del dia de 1 de gener del 2012. El seu per´┐Żode de vig´┐Żncia es mantindr´┐Ż fins que s'esdevinguin la seva modificaci´┐Ż o la seva derogaci´┐Ż expresses.


Vist i plau
L'alcalde,á ááEl secretari,

á
^ amunt

Informaci´┐Ż permanent
Re-canvi 800 Anys Mercat de Valls Diputaci´┐Ż de Tarragona Barri Antic tac12 Servei municipal de transport urb´┐Ż
patronatesports Nou web de l´┐Żespai Valls Jove! AOC Servei de Recollida d´┐ŻAndr´┐Żmines Casa Caritat
Ajuntament de Valls
Ajuntament de Valls - Plaša del Blat, - ajuntament[arroba]valls.cat
Disseny web - Manteniment inform´┐Żtic - Posicionament web en buscadors
Costa Duradaáá ááá Port Aventura
PÓgina accesible segons W3C PÓgina accesible segons W3C